Nr 03 2011

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vården lika säker som vägen

Trafikverkets preliminära beräkning av antalet dödsfall i trafiken för 2010 visar 270 döda. Så få dödsfall i vägtrafiken har inte noterats på över 100 år. Antalet svårt skadade har också minskat. Tillfälliga orsaker kan naturligtvis ha bidragit, men utan tvekan är det ett målmedvetet, långsiktigt arbete som lett fram till detta, vilket gör att Sverige […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya tag för klinisk forskning

Diskussionen om den kliniska forskningens förutsättningar och framtid är intensiv. Vad beror intresset på? Orsakerna är flera, och ingen av dem är direkt ny – snarare handlar det om ökad uppmärksamhet kring sedan länge kända förhållanden. Redan i dåvarande Me­di­cins­ka forskningsrådets rapport 1998 »Den kliniska forsk­ningens kris och pris« [1] påpekades att en försvagning av […](0 kommentar)

Nya Rön

Större blödning vid akut pankreatit – ovanlig men dödlig komplikation

Svår akut pankreatit är fortfarande behäftad med en sub­stan­­tiell morbiditet och en mortalitet på minst 10 procent [1]. Utvecklingen av sviktande funktion i ett eller flera organ dominerar som orsak till flertalet dödsfall, var­av knappt hälften sker under den första sjukdomsveckan. Senare i förloppet är kombinationen med infektion–sepsis en bidragande orsak till letal utgång. Blödningskomplikationer […](0 kommentar)

Melanompreparat gav resistens – bredare anslag nödvändigt

För en tid sedan presenterades en uppmärksammad studie i New England Journal of Medicine i vilken en läkemedelskandidat mot malignt melanom visades ge lovande resultat i en fas 2-studie. Preparatet, kallat PLX4032, påverkar genen B-RAF, som är muterad i drygt hälften av alla fall av malignt melanom. B-RAF har visats ha en funktion i regleringen […](0 kommentar)

Viktnedgång i barndomen minskar hjärt–kärlrisken i tonåren

Barn med högt BMI har högre risk att få en negativ kardiovaskulär profil i ton­åren. Men det hjälper att gå ner i vikt före 15–16 års ålder. Det visar en prospektiv kohortstudie i BMJ. Få prospektiva studier har kvantifierat kardiovaskulära riskfaktorer i relation till fetma i barndomen. En brittisk forskargrupp undersökte därför korrelationen mellan BMI […](0 kommentar)

Juice och sötad läsk ökar risken för gikt

I JAMA har en grupp forskare tittat på kopplingen mellan gikt och konsumtion av fruktosrika drycker, såsom läsk och juice. Bakgrunden är att just fruktos visats kunna höja urathalterna i blodet. Studien bygger på ett amerikanskt material (Nurses health study) med 78 906 kvinnor, samtliga sjuksköterskor, mellan 30 och 55 år då studien inleddes. Kvinnorna följdes […](0 kommentar)

Relativt god reproduktiv hälsa på Vietnams landsbygd

Reproduktiv hälsa och händelser i samband med graviditet inkluderande inducerad abort tillhör de viktigaste faktorerna som påverkar fertila kvinnors och deras avkommors hälsa. Graviditet och förlossning äger rum i ett kulturellt sammanhang, och faktorer som påverkar graviditetsutfallet är både avhängiga av individen och relaterade till kontexten. Vietnam uppvisar förhållandevis låga nivåer av mödra- och barnadödlighet […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Östergötland satsar på klinisk forskning

Betydelsen av klinisk forskning för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård är stor, och den blir uppenbar då man ser tillbaka på utvecklingen inom de flesta kliniska specialiteter under enbart en »läkargeneration«, dvs de senaste 30–40 åren. Så devisen »Dagens forskning – morgondagens sjukvård« torde vara riktig. Sverige har en stark tradition inom klinisk […](0 kommentar)

Elektrokonvulsiv terapi inte passé

Under senare tid har elektrokonvulsiv terapi (ECT) varit föremål för negativ uppmärksamhet i såväl Läkartidningen [1, 2] som Sveriges Televisions »Uppdrag granskning« och Sveriges riksdag [3]. Risken för biverkningar, främst minnesstörning, har fått stort utrymme. En pilotstudie från Socialstyrelsen visar dock att endast 77 patientskadeärenden av totalt omkring 10 000 i hela hälso- och sjukvården var […](0 kommentar)

TENS kan lindra ­illamående
efter kolorektal kirurgi

Illamående och kräkningar är kroppens försvarsmekanismer när den vill skydda sig mot främmande ämnen efter operation, strålbehandling eller cytostatikabehandling. Riskfaktorer för postoperativt illamående och kräkningar kan relateras till patient, medicinska faktorer, typ av kirurgi och val av anestesi. Patientrelaterade faktorer är t ex ålder, kön och rökning. Medicinska problem, såsom gastrointestinala och metabola sjukdomar, typ av […](0 kommentar)

Transplantation livräddande åtgärd vid graviditetsrelaterad leversvikt

Hos den gravida kvinnan finns ett antal tillstånd förenade med leverpåverkan, där de allvarliga symtomen ofta avtar och försvinner efter avslutad graviditet. Vi beskriver här ett fall där leverpåverkan i stället progredierade hastigt hos en nyförlöst tidigare frisk kvinna. Hon utvecklade akut leversvikt, och levertransplantation genomfördes som livräddande åtgärd. Fallet En tidigare frisk 25-årig förstföderska […](0 kommentar)

Ledare

Ny lag! Bättre säkerhet?

Den 1 januari trädde patientsäkerhetslagen i kraft och ersatte lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Huvudtanken är att lagen ska bidra till hög­re patientsäkerhet genom att vi blir bättre på att uppmärksamma, utreda och åtgärda risker och negativa händelser i vården. De mest uppmärksammade förändringarna är slopandet av disciplinpåföljderna erinran och varning och […](0 kommentar)

LT debatt

Surrogatmoderskap: Varför – och varför inte?

Med partiellt surrogatmoderskap avses när surrogatmammans ägg befruktas med spermier från mannen i det infertila paret. Surrogatmamman blir då biologisk och genetisk mor till barnet. Vid fullständigt surrogatmoderskap tas såväl ägg som spermier från det infertila paret. Surrogatmamman blir därmed biologisk men inte genetisk mor till barnet. Man kan naturligtvis diskutera om termen »surrogatmoderskap« är […](0 kommentar)

Debatt och brev

Förbättrad antibiotikaanvändning i fokus
i regeringens patientsäkerhetssatsning

Smittskyddsinstitutet har fått i regeringsuppdrag att utvärdera patientsäkerhetssatsningen vad gäller antibiotikaförskrivning. För att nå målet 250 recept per 1 000 invånare och år krävs ökad följsamhet till rekommendationer. Fortfarande ses dock stora regionala skillnader som saknar medicinsk grund. I regeringens patientsäkerhetssatsning som lanserades den 16 december 2010 har arbetet för en rationell antibiotikaanvändning hög prioritet. Under […](0 kommentar)

Patienternas uppfattning viktigast

»Vems värden ska accepteras – den palliativa vårdens eller patientens?« frågar sig Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe i sin replik till vårt inlägg i Läkartidningen 50/2010. De menar att den palliativa vården är mer värdebaserad än evidensbaserad [1, 2]. Vi anser att Leijonhufvud och Lynøe målar upp en vrångbild av den palliativa vården och sedan […](0 kommentar)

Erbjud sederingsterapi när behov föreligger

Ingemar Engström och Gunnar Eckerdal (E & E) har reagerat på vår debattartikel »Sederingsterapi som förkortar livet – dråp eller adekvat vård?« (LT 45/2010, sidorna 2772-3) där vi argumenterar emot en arbiträr tidsgräns för sederingsterapi. E & E anser att tidsgränsen bör fasthållas vid en till två veckor före förväntad död (LT 51-52/2010, sidan 3297). Vi ska kort kommentera […](0 kommentar)

Tack, Marie Wedin!

Det bådar gott att Marie Wedin blivit vald till ny ordförande för läkarnas fackförbund. När hon skriver att det som antalet patientbesök per läkare beskriver utgör endast en del av arbetet med och för patienterna (LT 50/2010, sidan 3224), och att det behövs andra mått för att fånga in vad som ger mest patientnytta, ja, […](0 kommentar)

Detta är för jävigt

På avdelningen Nya Rön i LT 50/2010 (sidan 3199) pub­licerades ett referat av en artikel i tidskriften Photomedicine and Laser Surgery [Zazzio M. Photomed Laser Surg. 2010;28:371-7]. I referatet, som hade titeln »Behandling med god effekt på hyperakusi«, beskrivs hur överkänslighet för ljud med gott resultat behandlats med pulserande elektromagnetiska fält och biofotostimulerande laserljus. Eftersom […](0 kommentar)

Förhållandena är de motsatta

Kopplingarna mellan Zazzio, mig och Irradia, som Ulf­endahl beskriver som jäv, är de motsatta. Alla kopplingar finns beskrivna i mitt e-brev 2010-12-19 till LT. Zazzios studie utfördes innan jag kände till Irradia. Jag var patient i studien. Min hyperakusi medförde smärta vid 40 dB. Hörselvården hade och har ingen fungerande behandling att erbjuda.Jag fick de […](0 kommentar)

Jäv ska alltid deklareras tydligt

Från vårt perspektiv finns det ett tydligt jävsförhållande mellan författaren och referatet i detta fall. Våra författaranvisningar anger tydligt vad som gäller för deklaration av jäv. Det aktuella fallet belyser generella frågor och problem kring jävsdeklarationer, något som vi ofta diskuterar internt. Alla författare är skyldiga att deklarera jäv, och om jäv saknas ska detta […](0 kommentar)

Vem som sagt vad om den palliativa vården

Skröder, Fürst och Todoulos anser i LT 51–52/2010 (sidan 3304) att jag framför kränkande uttalanden om den palliativa vården i min reflexion om Kierkegaard och den palliativa vården (LT 49/ 2010, sidorna 3153-5). De aktuella uttalandena var emellertid citat från Claes Brittons bok »Min mamma är död«. Bokens sista kapitel ­består av en intervju med […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Inget problem med förväntad överlevnad …

Slutreplik till Björck och Wanhainen (LT 50/2010, sidorna 3226-7). Jag har inget att invända mot tekniken att studera långtidsöverlevnaden efter invasiva åtgärder för bukaortaaneurysm genom att relatera denna till den förväntade överlevnaden för hela den svenska befolkningen (matchad för ålder, kön och tidsperiod), och inte heller mot att ta bort det initiala förloppet för att […](0 kommentar)

Endovaskulär behandling är evidensbaserad

Fredrik Lundgren återkommer till vår analys av långtidsöverlevnad efter aortakirurgi, publicerad i tidskriften Circulation [1], och menar att hela överlevnadsförloppet borde ha testas med Cox-re­gression för att uppnå större statistisk styrka. Cox-regressionen är en semiparametrisk modell som introducerades 1972 av professor D R Cox. Metoden baseras på ett antagande om proportionella risker mellan grupper (»proportional hazards«) […](0 kommentar)

Missförstånd när det gäller statistisk metod

Tyvärr har mina kontrahenter Björck, Wanhainen och Mani missförstått förslaget om effektivare statistisk metod [1, 2]. Det gäller inte Cox-regression (Cox’s proportional hazard regression) utan en annan teknik, vilket framgår av den tidigare givna referensen [3]. I korthet innebär metoden att om man för en individ vet kön, ålder, tidpunkt (populationens överlevnad blir högre med […](0 kommentar)

Recension

Om Nobelpris – och spel bakom kulisserna

Ibland reflekterar nog de flesta i vårt land över hur det egentligen blivit så att vi fått en framträdande vetenskaplig position i världen. Liksom i alla komplexa sammanhang är säkert svaret på denna fråga enkelt. Det är emellertid långt utanför syftet med denna recension att fortsätta spekulera över detta förhållande. Låt det bara sägas att […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Ju öppnare man är, desto mer lär man sig«

På Södersjukhusets kvinnoklinik blir alla patienter som råkat ut för en vårdskada som leder till Lex Maria eller som själva framfört klagomål erbjudna att komma och prata med klinikchefen. Och de flesta nappar. – Inget av det här har jag från början suttit och tänkt ut, jag har bara gjort. Så beskriver Margareta Hammarström, chef […](0 kommentar)

Drabbade patienter erbjuds samtal med klinikchefen

Vid alla avvikelser som leder till lex Maria skriver Margareta Hammarström till patienten för att informera om vad som har hänt och för att beklaga. Hon upplyser också om att fallet kommer att pub­liceras på Södersjukhusets hemsida. Även patienter som kontaktar kliniken efter komplikationer får brev. – Man vet att komplikationen finns och att den […](0 kommentar)

Malariaprofylax garanterar inte smittskydd

En drygt 30 årig man sökte primärvården på grund av värk i kroppen och feber sedan fem dagar. Han hade en dryg månad tidigare besökt södra Afrika och hade tagit malariaprofylax en vecka före, under och tre veckor efter sin resa. Undersökningen på vårdcentralen visade inget avvikande beträffande munhåla, svalg, öron och lungor. Tillståndet bedömdes […](0 kommentar)

Notiser

JO vill ha svar om »besöksförbud«

Justitieombudsmannen, JO, vill att Regionstyrelsen i Skåne utreder en händelse där en läkare på en avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö utfärdat »besöksförbud« för mamman till en av hennes patienter. Läkaren ska ha meddelat förbudet via telefon efter att mamman, som själv är läkare, ifrågasatt delar av den behandling som hennes dotter fick och krävt […](0 kommentar)

Hård EU-linje om generika oroar Läkare utan gränser

Om EU får igenom sina krav i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Indien kommer landets möjligheter att tillverka billiga mediciner att bli kraftigt begränsade. Det konstaterar Läkare utan gränser, som menar att hundratusentals liv kan vara hotade om möjligheterna att producera generiska läkemedel mot exempelvis HIV minskar till följd av hårdare patentregler i ett nytt […](0 kommentar)

Aktuellt

Fransk läkemedelsskandal

Mellan 500 och 2 000 franska invånare kan ha avlidit efter att ha tagit benfluorex, som har saluförts under namnet Médiator i Frankrike. Dödsorsaken ska i första hand ha varit kardiell valvulopati, och siffrorna kommer från det franska läkemedelsverket Afssaps. Médiator förbjöds för drygt ett år sedan, men historien kring detta fransktillverkade läkemedel har nu vuxit […](0 kommentar)

Stora kunskapsluckor kring sjukskrivningspraxis

Vad gäller den allmänna uppfattningen att läkare upplever handläggning av patienters sjukskrivning som problematisk finns det ett visst, om än begränsat, stöd i forskningen. Specifika svårigheter som läkare upplever i sjukskrivningsprocessen som det finns begränsat vetenskapligt stöd för är: • att hantera de dubbla rollerna som behandlande läkare respektive medicinskt sakkunnig • att bedöma funktion, […](0 kommentar)

Eva Nilsson Bågenholm utnämnd till äldresamordnare

»Sjuka äldres vård och omsorg ska vara en mycket prioriterad fråga under de närmaste åren«, skriver socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson på dagens DN Debatt, där utnämningen av Eva Nilsson Bågenholm offentliggörs. Eva Nilsson Bågenholm får i uppgift att förbättra villkoren för sjuka äldres vård och omsorg. Totalt avsätts för uppgiften […](0 kommentar)

Samordningen i stort i fokus

Om det behövs fler vårdplatser vill Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets nyligen avgångna ordförande, i dag inte uttala sig om. Som regeringens nyutsedda äldresamordnare ska hon lägga det stora pusslet: – I min nya roll är det samordningen i stort som kommer i fokus, bristerna i samordning mellan den kommunala vården, akutsjukvården och primärvården. Det ska […](0 kommentar)

Läkarförbundet välkomnar utnämning av äldresamordnare

Läkarförbundet välkomnar i ett pressmeddelande regeringens under onsdagen presenterade satsning på att få vården av äldre sjuka att fungera bättre. Läkarförbundet passar samtidigt på att lansera sex förslag på hur äldrevården ska kunna bli bättre. • Vårdvalet i primärvården måste utvecklas så att äldre med flera sjukdomar kan prioriteras. • Det behövs fler geriatriker, och […](0 kommentar)