Nr 05 2011

Kultur

Stjärncyklister – och en stimulerande tränare

Cykelsporten har länge förknippats med olika former av skumma förehavanden och användning av stimulantia och dopning. Choppy Warburton betecknas som föregångare när det gäller användning av numera otillåtna stimulerande medel, och som en första klassens skurk. James Edvard »Choppy » Warburton (1845–1897) var under hela sitt liv idrottsman, med mångårig verksamhet som tränare och tävlande […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Trender i depressionsbehandling

I decembernumret av Archives of General Psychiatry presenteras en tankeväckande artikel om hur valet av behandlingsmetod för depression har förändrats i USA. Jag kom att fundera över de riktlinjer som Socialstyrelsen nyligen givit ut om behandling av depression och ångestsjukdomar i Sverige. I artikeln rapporteras att den under 1990-talet påtagliga ökningen av andelen individer som […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Informationen kring pandemin i fokus vid utvärdering

I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en artikel av Johan Hamrin et al från Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, om influensa hos barn. Säsongsinfluensan 2003–2004, som slog ovanligt hårt mot småbarn, jämförs med den pandemiska influensan 2009. En av författarnas slutsatser är att den stora ökningen av laboratorieverifierade fall under 2009 kan ha […](0 kommentar)

Nya Rön

Stöd för autoimmun genes vid narkolepsi

I Nature Genetics presenteras genetiska rön kring narkolepsi. Författarna har gjort en analys av hela genomet (ge­nome-wide association-studie) av drygt 6 000 individer: 3 406 från Europa, 2 414 från Asien och 302 från Afrika. Cirka hälften av dem hade narkolepsi. Studien visar att en enbaspolymorfi inom genen P2RY11 kan kopplas till sjukdomen. Genen uttrycks i bl a NK-celler […](0 kommentar)

Social stress leder till åderförkalkning

Hjärt–kärlsjukdomar till följd av åderförkalkning är den största dödsorsaken i världen. Vi vet att de klassiska riskfaktorerna högt blodtryck, höga kolesterolnivåer, diabetes och rökning dramatiskt ökar risken för att drabbas av hjärt–kärlsjukdomar. Men vi ser också att personer som saknar dessa riskfaktorer ändå drabbas. En förklaring är stress, som under senare tid har visats vara […](0 kommentar)

Tumörer skapar egna blodkärl

Tumörer är beroende av blodflöde för att kunna växa, och angiogeneshämning, dvs hur man genom att hämma blodkärlstillväxt till tumören och kan »svälta ut« den, är ett stort forskningsfält. Preparat inom läkemedelsklassen angiogeneshämmare har som bekant också varit mycket framgångsrika kommersiellt under senare år. Men om det är kroppens naturliga angiogenesmekanismer som triggas av tumören, […](0 kommentar)

MAP-kinas har en roll i depressionens patogenes

Serotonin, dopamin och noradrenalin är signalsubstanser, centrala för humöret, som påverkas av antidepressiva läkemedel. Det finns dock en relativt stor patientgrupp som inte svarar på behandling riktad mot dessa, och forskning kring andra signalsubstansers och signalvägars roll inom depression är därför ett stort fält. I Nature Medicine presenteras en studie i vilken forskarna tittat på […](0 kommentar)

Kosttillskott inte förebyggande efter hjärt–kärlsjukdom

Tillskott av B-vitamin och/eller omega-3-fettsyror bör inte bli rutin för att förebygga hjärt–kärlsjukdom hos dem som redan haft ischemisk hjärtinfarkt eller stroke, enligt en fransk studie i BMJ. Observationsstudier har kopplat höga nivåer av homocystein och låga nivåer av omega-3-fettsyror till ökad risk för hjärt–kärlsjukdom. Aktiv behandling med B-vitamin – som sänker plasma-homocystein – har […](0 kommentar)

Nervceller som leder brännande smärta reglerar klåda

Överdriven klåda är mycket obehaglig och svårbehandlad. Det är en vanlig komplikation efter operationer och brännskador. Eksem och andra hudsjukdomar kan också ge allmän klåda. De mekanismer som re­gle­rar klåda är i dag inte klarlagda. Erik Torebjörk och Roland Schmidt med flera vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, visade redan för 13 år sedan att […](0 kommentar)

Amygdala och vår sociala förmåga

Hjärnan hos människor och djur tycks kunna hantera ett begränsat antal sociala kontakter, och antalet skiljer sig mellan arter. Det har visat sig att storleken på amygdala, som är central för bl a upplevelse av rädsla, korrelerar ganska bra med hur omfattande socialt nätverk en given art kan hantera. En naturlig följdfråga blir då om amygdalas […](0 kommentar)

ASA tycks kunna minska cancerdödlighet

Under senare tid har studier publicerats där användning av ASA (acetylsalicylsyra) kopplats till minskad risk att dö i koloncancer. Nu presenteras en studie i Lancet där man undersökt ASA och dödlighet i cancer generellt, dvs inte bara koloncancer. Studien är en metaanalys, omfattande sju studier med totalt 23 535 patienter. I studierna har ASA använts i […](0 kommentar)

Rättelse

Fel efternamn

(0 kommentar)

LT debatt

Punktskatt på sötade drycker – är vi där snart?

Det finns numera välgrundade skäl att införa en sockerskatt på sötade livsmedel. Bakgrunden är den tämligen samstämmiga uppfattningen att sockersötade läskedrycker är en viktig orsak till fetmaepidemin. Flera studier visar att det finns ett samband mellan intag av sötade drycker och fetmautveckling bland barn och ungdomar [1-3]. Även bland vuxna finns bevis för dessa samband […](0 kommentar)

Sverige 2011

En patient e-postade mig: »Nu har jag kommit till vägs ände. Vid mötet i går bestämde sjukkassan att jag var för frisk för fortsatt ersättning. Arbetsförmedlingen tog fram ditt intyg att jag skulle bli mycket sämre av att ens försöka arbeta, och menade att jag var för sjuk. Jag hade inte ens klarat av 14 […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Meddelarfrihet – skydda och vidga

Sedan årsskiftet har vi en ny patientsäkerhetslagstiftning som tar fasta på en systematisk, snarare än repressiv kultur när det gäller patientsäkerhet. Skuldbeläggandet av enskild sjukvårdspersonal ersätts av ett mer resultatinriktat kvalitetsarbete där mänskligt lidande och onödiga sjukvårdsutgifter förhoppningsvis minimeras. Via ett öppet tankesätt ska fel och »nästan fel« identifieras, i syfte att förhindra nya och […](0 kommentar)

Notiser

Lön efter prestation utan effekt

Målrelaterad ersättning till allmänläkare ger inte bättre blodtrycksvård, visar en färsk studie publicerad i BMJ (2011;342:d108). »Pay for performance« infördes bland allmänläkare i Storbritannien 2004 och innebär att ekonomisk ersättning till läkare relateras till uppnådda specificerade behandlingsmål. Enligt den aktuella brittiska studien kan varken patienternas uppnådda blodtrycksmål eller vårdens översikt (»monitoring«) av patientens behandling kopplas […](0 kommentar)

Statliga vårdmyndigheter utreds

Förre vd:n för Apoteket AB, Stefan Carlsson, har fått i uppdrag av regeringen att se över statens vårdmyndigheter. Syftet är bland annat att stärka det hälsofrämjande arbetet för att minska det framtida vårdbehovet och att göra vården mer jämlik i hela landet samt att få till stånd ett »effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem«. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Krampanfall utan trauma gav överarmsfrakturer

En warfarinbehandlad kvinna inkom till akutmottagningen efter strokelarm. Under pågående läkarundersökning fick patienten ett mycket kraftigt krampanfall, som bland annat innebar att armarna drogs rakt upp i luften. Patienten injicerades flera gånger med diazepam och genomgick sedan datortomografiundersökning av hjärnan. När patienten dagen därpå vaknade klagade hon på smärtor och rörlighetsinskränkning i armarna. Dessutom hade […](0 kommentar)

Aktuellt

Lyssna – döm inte

En grå november­onsdag vid Södersjukhuset i Stockholm väntar personal i Birkenstock och Foppa­tofflor. Lunchmackor och lingondricka är uppdukat utanför aulan på plan sex. Njurspecialisten Astrid Seeberger, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, docent och universitetslektor, ska tala om sin bok »Den skamlösa nyfikenheten«, som kom ut på Svante Weyler bokförlag i höstas. Det är dags […](0 kommentar)

Lex Maria-anmälan ifrågasätts

Fallen rör två patienter med ansikts- respektive höftfraktur som fick vänta i åtta respektive sex timmar på läkarbedömning, trots att de initialt ansågs högprioriterade. I ett fall ska ansvarig läkare ha somnat om, i det andra ordinerade läkaren smärtstillande via telefon. – Det är inte förenligt med det som åligger en inom tjänstgöringen. Man ska […](0 kommentar)

Marie Wedins uttalande om Varbergskonflikt får kritik

Under tre dygn mellan den 21 och 24 januari var jourlinjerna inom ortopedi och kirurgi vid Hallands sjukhus Varberg stängda. Den utlösande orsaken var att ett antal läkare sjukskrivit sig som en reaktion på sjukhusledningens sätt att hantera ett par incidenter på akuten i november i fjol, där patienter fick vänta på läkarbedömning i flera […](0 kommentar)

Rättsliga rådet tar upp narkosläkarfallet i mars

Det var för ett år sedan som narkosläkaren, efter en mycket utdragen förundersökning, åtalades för dråp, se Läkaren åtalad för dråp. I sista stund ställdes rättegången in i maj förra året då försvaret till slut lyckats övertyga åklagaren om att det fortfarande kvarstod så pass många frågor om det rättsmedicinska förfarandet att ärendet behövde ytterligare […](0 kommentar)

Överbeläggningsbegreppet ska definieras

– Det slås ofta larm om överbeläggningar, men vi vet inte alltid problemets omfattning. För att kunna göra det måste man kunna följa det över tid. Det är ju en väldig skillnad mellan överbeläggningar som sker då och då och sådana som sker systematiskt. Men inte ens Socialstyrelsen har någon definition av begreppet, säger Göran […](0 kommentar)

Fem frågor till Anders Ekbom

BMJ avslöjade i början av januari att den omstridda och numera tillbakadragna Lancet-artikel som hävdade ett samband mellan MPR-vaccin och autism byggde på forskningsfusk. Nu kräver tidningen att alla artiklar där studiens huvudförfattare Andrew Wakefield varit medförfattare ska granskas. En av dem som publicerat ihop med Andrew Wakefield är Anders Ekbom, som själv lett flera […](0 kommentar)

Debatt och brev

Skillnaden mellan avsikt och insikt

Karlsson och Strang anser (LT 3/2011, sidan 97) att vi är kritiska till den palliativa vården. Det stämmer i den mån man där, i en situation som den vi talar om, betraktar uppehållande av liv som överordnat uppgiften att lindra lidande. Om målet för den palliativa vården uppfattas så får döende patienter lida i onödan. […](0 kommentar)

Fungerande apoteksverksamhet?

I »Information från Läkemedelsverket« 6/2010 står det att vi nu efter apoteksmarknadens avreglering har »en fungerande apoteksverksamhet«. Min tolkning av texten är att Läkemedelsverket anser att vi numera fått en förbättrad och välfungerande apoteksverksamhet till skillnad från den tidigare monopolsituationen. Verkligheten ser dock annorlunda ut. I tidnings- och TV-reportage (29/12 2010) har både patienter och […](0 kommentar)

Blodtryck och diabetes typ 2: ACCORD-studiens resultat måste respekteras

Vår medicinska kommentar om blodtrycksmålen vid typ 2-diabetes i Läkartidningen 47/2010 (sidorna 2946-7) har vållat debatt, vilket ju är en bra sak. Vi tackar Staffan Björck för hans inlägg (LT 49/2010, sidorna 3146-7) och är överens med honom om att blodtrycket är en av de viktigaste modifierbara riskfaktorerna vid typ 2-diabetes. Dock har vi olika […](0 kommentar)

Vad gör svenska läkare i Afghanistan?

Enligt Försvarsmaktens webbplats genomför man nu en genomgripande reformering av försvaret, från det tidigare skalförsvaret av svenskt territorium till »flexibla och tillgängliga insatsförband som kan användas både nationellt och internationellt i snabba förlopp«. Den internationella verksamheten ökar »genom samverkan med and­ra länders militära styrkor på platser där oro och kriser uppstår« och på så sätt […](0 kommentar)

Anmälningsplikt för kränkningar bör inkluderas i lex Maria

I LT 13/2007 (sidorna 1005-6) publicerades ett inlägg av Pontus Höglund med titeln »Varför ska Sarah men inte Maria bemötas värdigt?« där han ifrågasatte diskrepansen mellan att kränkningar ska anmälas enligt lex Sarah men inte enligt lex Maria. Höglund skrev: »Det är orimligt att människor äger olika rätt till värdigt bemötande beroende på vilken vårdform/­lagstiftning […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hyperkalemi vid kronisk ­lymfatisk leukemi

Det finns flera förklaringar till hyperkalemi vid leukemi och andra sjukdomar som går med leukocytos, lymfocytos eller trombocytos. Ett fall från Danderyds sjukhus belyser det faktum att oförklarlig hyperkalemi hos dessa patienter kan bero på att sköra leukocyter, lymfocyter eller trombocyter lyserar i provrören, släpper ut kalium och orsakar en så kallad pseudo­hyperkalemi. Fallbeskrivning En […](0 kommentar)

Partydroger ger farliga förgiftningar

Med partydroger menas framför allt s k substituerade amfet­aminer, dvs kemiska derivat av fenetylamin med centralstimulerande och hallucinogena effekter [1]. Utöver de amfet­aminliknande drogerna kallas ibland cannabis, kokain och GHB (gammahydroxibutyrat) också för partydroger; en mer relevant benämning vore »ungdomsdroger«. Partydroger intas framför allt av ungdomar mellan 15 och 25 års ålder i samband med fester […](0 kommentar)

Mer av dialog, delaktighet och ansvar önskas inom diabetesvården

I slutet av 2009 genomfördes en enkätundersökning med syftet att få kunskap om hur diabetespatienter i Stockholm upplever diabetesvårdens kvalitet och sin egen hälsorelaterade livskvalitet. Dessutom undersöktes patienternas syn på dialogen med sjukvården och vidare vilken kunskap patienterna har om sin sjukdom, komplikationerna och betydelsen av att nå uppställda behandlingsmål. Enkäten belyste även hur patienterna […](0 kommentar)

Pandemin hos barn var inte värre än »vanlig« säsongsinfluensa

Under senare år har man uppmärksammat att influensa drabbar barn med större symtomvariation än man tidigare trott [1]. I denna artikel vill vi rapportera vår erfarenhet av pandemisk influensa (H1N1), »svininfluensan«, med 94 sjukhusvårdade barn i norra Stockholm 2009. Vi har jämfört pan­demin med säsongsinfluensan 2003–2004, då H3N2 dominerade och 105 barn vårdades vid Astrid […](0 kommentar)