Nr 07 2011

Kultur

70 år med penicillin i klinisk användning

Den australiske patologen och professorn Howard Florey vid Sir William Dunn School of Pathology i Oxford arbetade under senare delen av 1930-talet med att identifiera substanser med bakteriedödande egenskaper från bland annat mikroorganismer. Under 1939 säkrades medel för grundforskning med denna inriktning genom bidrag från bland annat Rockefeller Foundation i USA . En av Floreys […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Kärt barn med många namn

Kärt barn har många namn. För att till exempel ordinera simvastatin, ett av våra vanligaste läkemedel, får förskrivaren i dag lov att välja mellan 18 (!) olika varunamn, alla med samma innehåll. Den valda produkten byts sedan ofta till en annan, när patienten kommer till apoteket (generiskt utbyte). Frågan om generisk förskrivning var senast på […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Flavanoler, kakao och choklad påverkar hjärt–kärlsystemet

Intresset för choklad, kakao och polyfenoler och deras effekter på hjärt–kärlsystemet har ökat starkt inom den internationella forskningen under de senaste fem åren. Talrika experimentella (in vitro/in vivo) studier och interventionsstudier med fokus på främst effekter på endotelfunktion, antioxidantförmåga, blodförtunning, inflammation och blodtryckssänkning har pub­licerats. Även lipid- och glukosmetabolt inriktad forskning börjar ta fart. Dessutom […](0 kommentar)

Nya Rön

Ökad mortalitet efter epilepsi i barndomen

Individer som drabbas av epilepsi i barndomen löper ökad risk att avlida i förtid, enligt en studie presenterad i New England Journal of Medicine. Studien bygger på ett finländskt material som följts under fyra decennier. Författarna har tittat på 245 individer som drabbats av epilepsi då de var barn. Detta skedde före 1964. Hälften, 123 […](0 kommentar)

MR visar tidiga förändringar vid Huntingtons sjukdom

I Lancet Neurology presenteras en lon­gi­tudinell studie där man tittat på tidiga förändringar i hjärnan hos patienter med Huntingtons sjukdom (HD). Studien omfattar 116 individer som har sjukdomen i tidig fas («early HD«) och 116 som har den genetiska mutationen för sjukdomen men där den ännu inte brutit ut (»pre-HD«). Därtill har 115 friska kontroller […](0 kommentar)

Regelbunden motion motverkar viktuppgång

Vill du undvika att gå upp i vikt när du blir äldre? Motionera i så fall regelbundet. Det rådet, som knappast kan komma som en överraskning, får man i en artikel presenterad i JAMA. Studien bygger på ett material som följts under lång tid. Totalt ingår 3 354 amerikanska män och kvinnor, mellan 19 och 30 […](0 kommentar)

Goda resultat av fluoxetin vid ischemisk stroke

I Lancet Neurology presenteras en studie i vilken SSRI-preparatet fluoxetin visas ha effekt på den motoriska återhämtningen hos patienter som drabbats av ischemisk stroke. Studien har bedrivits vid nio centra i Frankrike och omfattar 113 patienter med ischemisk stroke. Deltagarna, med en genomsnittålder på 66 år, hade alla motorisk påverkan till följd av blodpropp i […](0 kommentar)

Positiv kognitiv påverkan av järn och folat under graviditet

I JAMA presenteras en studie där gravida kvinnor i Nepal givits tillskott av bl a järn och folat. Sedan har man undersökt barnens kognitiva nivå i skolåldern. Anledningen är att brist på dessa ämnen är relativt vanlig i utvecklingsländer. Totalt omfattar den dubbelblindade studien 676 barn vars mödrar, från landsbygden i Nepal, givits olika tillskott: från […](0 kommentar)

Induktion eller övervakning vid sen intrauterin tillväxthämning?

Igångsättning och aktiv övervakning är likvärdiga alternativ vid intrauterin tillväxthämning och fullgången graviditet, enligt en studie i BMJ. Tillväxthämning sent i graviditeten kan kopplas till ökad perinatal morbiditet och även mortalitet. Därför sätts förlossningen ofta igång för att minska dessa risker. Observationsstudier med matchade spontanförlösta kontroller har dock inte visat någon reduktion i korttidsutfall efter […](0 kommentar)

Cykelfråga avslöjar atypisk parkinsonism

Differentialdiagnostiken kring Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism är ofta komplicerad. Nu visar en studie i Lancet att en enkel fråga om patienten kan cykla kan vara vägledande. Studien, från Holland, bygger på 111 individer med parkinsonliknande symtom. Deltagarna (i genomsnitt kring 60 år) genomgick neurologisk undersökning och undersökning av hjärnan med magnetkamera. De fick dessutom […](0 kommentar)

Ökad kunskap om suicidriskbedömning

Av de personer som dör genom suicid lider de flesta av psykisk sjukdom, och en betydande andel har varit i kontakt med sjukvården kort tid före suicidet. En viktig uppgift för vården är därmed att bedöma vilka patienter som löper störst risk för suicid. Den refererade avhandlingen har studerat vad som karakteriserar suicidrisken vid olika […](0 kommentar)

Mänskliga tårar innehåller en kemisk signal

Känslomässig gråt är ett ofullständigt känt fenomen som anses unikt för människan. I Science visas på en möjlig funktion för dessa tårar. Trots olika psykologiska teorier kring tårars betydelse och biologiska förklaringar, som att de skyddar ögat, är deras funktionella betydelse fortfarande okänd. Hos möss har man visat att tårar kan fungera som en kemisk […](0 kommentar)

Diskutabelt att satsa på screening för lungcancer

I oktober 2010 meddelades att den stora lungcancerstudien i USA (National lung screening trial, NLST) visade en överlevnadsvinst. Då hade i screeninggruppen 354 dödsfall i lungcancer inträffat mot 442 i kontrollgruppen; denna skillnad på drygt 20 procent var statistiskt signifikant. I studien, som startade 2002, randomiserades 53 500 högriskpersoner till årliga DT-undersökningar eller lungröntgen. Tidigare små […](0 kommentar)

Hostmedicin påverkar behandling med blodförtunnande medel

Till synes välbeprövade och receptfria läkemedel kan orsaka betydelsefulla interaktioner med andra läkemedel, visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet. De flesta läkemedel behöver omvandlas till mer vattenlösliga substanser för att kunna utsöndras ur kroppen. Många enzymer som tillhörande superfamiljen cytokrom P450 (CYP) genomgår denna metabolism. Avhandlingen fokuserar på en underfamilj av cytokrom P450, nämligen CYP2C, […](0 kommentar)

Notiser

Sex av tio patienter får tillräcklig näring

Minst sju av tio patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska enligt målsättningen få minst 75 procent av sitt energibehov tillgodosett. I dag får sex av tio patienter detta behov tillgodosett, enligt en nutritionsmätning från i höstas där 43 vårdavdelningar mättes under ett dygn. – Det är oerhört viktigt att svårt sjuka personer får rätt […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Barn med misstänkt diabetes ska bedömas omgående

En 6-årig pojke kom till vårdcentralen en fredag tillsammans med sin mamma eftersom han kissade ofta, var trött och förkyld med hög feber. Blodsockerhalten låg på 11,2 mmol/liter, och urinsticka visade förekomst av ketoner (3+). Läkaren informerade mamman om att pojken troligtvis hade diabetes men att kompletterande prov behövde tas, något som inte kunde göras […](0 kommentar)

Avstå från fasciotomi om kompartmentsyndrom stått för länge

En ung kvinna opererades med rotationsosteotomier i båda lårbenen samt höger underben på grund av felställning. Operationen tog nio timmar. Patienten var sövd och låg på ett sträckbord. Efter operationen hade patienten svåra smärtor och fick epiduralanestesi i smärtlindrande syfte. Efter fyra dygn diagnosticerades kompartmentsyndrom i patientens högra underben. Man utförde en fasciotomi för att […](0 kommentar)

Bristande läkemedelsordination på grund av bristande handledning

En 55-årig kvinna fick sina äggstockar och livmoder bortopererade på grund av ett malignt lymfom. Sedan tidigare hade kvinnan lågt blodvärde på grund en annan cancersjukdom. Några veckor efter operationen sökte kvinnan till sjukhusets akutmottagning på grund av trötthet. Hon lades in på onkologisk vårdavdelning där hon fick behandling mot hyponatremi och blodtransfusioner på grund […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarförbundet vill se fler läkare som chefer

Läkarförbundets centralstyrelse har antagit en handlingsplan för förbundets arbete med chefsfrågor i vården. Syftet är att stimulera läkare till att åta sig chefsbefattningar i vården och att få dem som redan antagit utmaningen att fortsätta axla uppgiften. Att verksamhetschefen är läkare har nämligen visat sig ha en stor betydelse för rekryteringen av läkare, enligt den […](0 kommentar)

»Är det ingen läkare här?«

I förhållande till patienterna är problemet störst i vimlet på akuten. – Vi pratar inte om situationer när folk är receptiva utan om när folk är fulla, sjuka, i chock eller arga. – Vid ett traumalarm får man stora skyltar. Då vet alla att det är superviktigt med funktion. Jag förstår inte varför det skulle […](0 kommentar)

Det syns inte att vi är läkare

I december 2009 antog Läkarförbundets fullmäktige en motion från Kvinnliga läkares förening om att förbundet skulle verka för »en klädsel som tydligt identifierar vår profession«. – Det är både en JS- [jämställdhets]- och PS- [patient­säkerhets]fråga. Många har hört patienters vittnesbörd om att de inte vet om de har talat med en läkare eller inte, sa […](0 kommentar)

Kortärmat kontamineras snabbt

Detta konstaterar forskare i en artikel i Journal of Hospital Medicine, webbpublicerad den 10 februari, där de redogör för en randomiserad kontrollerad studie gjord bland 100 sjukhusläkare vid medicinavdelningar i Denver, Colorado. Kontaminationen mättes i form av antalet bakteriekolonier och förekomst av MRSA på olika ställen på kläderna och på huden vid handlederna hos en […](0 kommentar)

Ledare

Stimulera rätt saker i sjukvården

På min arbetsplats har utgått ett påbud att då vårdgarantin nu skärpts från 90 till 60 dagar måste vi bli än strängare när vi anmäler våra patienter för operation. För att vi ska få anmäla dem till den digitala operations­väntelistan måste vi först avkräva dem ett löfte om att de kan inställa sig för operation […](0 kommentar)

Debatt och brev

Disulfiram bör med på »Kloka listan« – för patienternas bästa

Det är med stor tillfredsställelse som vi finner att kollegerna Johan Franck och Carl-Olav Stiller »i grunden är positiva till användning av disul­firam för behandling av alkoholberoende« och att de anser att »disulfiram kan ha positiva terapeutiska effekter«. Sålunda är vi ju helt överens, och det är därför ytterligt förvånande att de trots detta inte […](0 kommentar)

Disulfiram kan vara effektivt, men kräver övervakad behandling

Jörgen Engel m fl vänder sig i LT 19–20/2010 (sidorna 1319-20) mot beskrivningen av disulfiram i Läkemedelsboken, och mot det faktum att preparatet inte längre är upptaget på Stockholms läns läkemedelskommittés »Kloka listan«[1]. Vi tackar för värdefulla synpunkter och vill framhålla att vi i grunden är positiva till användning av disulfiram för behandling av alkoholberoende. […](0 kommentar)

Förslagen har brett stöd

En vision är en förhoppning om framtiden. Vi trodde att Bengt Järhult skulle se det humoristiska i att även inkludera en distriktsläkare från Ryd i denna dröm. Även om Bengt inte vill vara del i denna dröm så är vi – efter att ha talat med mängder av läkare, inklusive distriktsläkare – övertygade om att […](0 kommentar)

Kritiska frågor saknas i översynen
av de nationella kvalitetsregistren

Att i mellanmänskliga relationer utnyttja andra för sina egna syften är förkastligt. Är det bättre när så sker i offentliga utredningar beställda av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och landsting? SBU:s direktör Måns Rosén har i översynen av de nationella kvalitetsregistren, »Guldgruvan i hälso- och sjukvården« [1], i ett kapitel om sin vision 2015 gjort mig […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Vem älskar HSAN och Socialstyrelsen?

Som retoriskt svar på rubrikens fråga kan man nog förutsätta att det är mycket få sjukvårdsutbildade som älskar vår tillsynsmyndighet för medicinsk verksamhet, inkluderande den nu nerlagda HSAN. Det är sannolikt ännu färre som tycker om de privata juristernas övervakning av läkarna där utgångspunkten är att hitta fel för att straffa och för att få […](0 kommentar)

Hur ofta? Hur mycket? Hur länge?

Fenoxymetylpenicillin (pcV) för behandling av övre luftvägsinfektioner (ÖLI) har i ca 30 år administrerats i doseringen 2 gånger/dag. Under senare tid har en återgång till 3-dosering införts utan några mer omfattande diskussioner. I Fass rekommenderas 2–3 ­doser, och vid senaste konsensusmötet om otit slogs 3 doser per dag fast. Här följer en tillbakablick och några synpunkter från […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kortare vänte­tider på akuten med läkare i triageteamet

Ur patientperspektiv upplevs oftast led- eller väntetiderna som det mest negativa på akutmottagningen. Tillgänglighet och bemötande kan de flesta patienter bedöma, medan medicinsk kvalitetet ofta är svårare att värdera. Den medicinska kvaliteten och säkerheten förutsätts vara optimal på akutmottagningen, samtidigt som det finns ett nära samband mellan ledtiden, »tid till första undersökning« eller »tid till […](0 kommentar)

FRAX – modell för att beräkna 10-årsrisken för fraktur

Kvinnor och män i Sverige och Norge har de högsta kända riskerna för fraktur i kotor och höfter. Antalet osteoporosrelaterade frakturer i Sverige uppskattas till 70 000 per år. Både osteoporos- och frakturrisken ökar med åldern, och den demografiska utvecklingen med ett ökande antal äldre kommer att leda till ett större antal frakturer i framtiden. Läkemedel […](0 kommentar)

Ciliopati – orsak till flera besynnerliga syndrom

Med ciliopati menas ciliesjukdom. Cilierna kan skadas och till och med gå helt förlorade genom till exempel infektion. De kan också vara förändrade på grund av genetiska skador, så kallade primära ciliopatier. Avsikten med denna artikel är att ge en översikt av primära ciliopatier och ge den biologiska bakgrunden. Artikeln avslutas med en kort beskrivning […](0 kommentar)