Nr 10 2011

Kultur

Socialläkarna – mellan sjukvård och socialtjänst

Hösten 2010 återuppstod Föreningen socialistiska läkare i Sverige med i dag ett sjuttiotal medlemmar. Den nystartade föreningen vill bland annat verka för en jämlik och solidarisk vård [1]. Tanken är inte ny. Redan 1932 grundades i Sverige en socialistisk medicinarförening som 1945 ombildades till Föreningen socialistiska läkare. Målet var en socialisering av hälso- och sjukvården. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Medicinen är vår kärna

Läkartidningen är en mångfacetterad tidning, men under vinjetten »Klinik och vetenskap« finns den unika kärnan: det medicinska innehållet. Utmanande sakligt. Förutom en rad Nya rön kan du i detta nummer läsa om prevention av cervixcancer, möjligheter med kardiovaskulär genetik, ett kärlkirurgiskt tillstånd hos unga, och om etiska överväganden i livets slutskede för patienter med implanterbar […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Screeningen för cervixcancer kan bli mer effektiv

Cervixcancer är en av de vanligaste tumörtyperna hos kvinnan, och den kan med dagens kunskap förebyggas. Det finns två olika former av cervixcancer: skivepitelcancer och adenokarcinom (körtelcellscancer). Incidensen av skivepitelcancer har minskat dramatiskt i de länder där populationsbaserad vaginalcytologisk scree­ning har införts. När det gäller adenokarcinom i cervix har däremot inte någon minskad frekvens observerats […](0 kommentar)

Nya Rön

IGF-II kopplat till minne och inlärning

Proteinet IGF-II (insulin like growth factor II) tycks spela en roll vid minne och inlärning. Det visar en djurstudie som presenteras i Nature. Försöken har gjorts på råttor och omfattar flera steg. Forskarna har använt sig av en djurmodell kallad »inhibitory avoidance«, som används för att undersöka minnet. Modellen bygger på att djuren placeras i […](0 kommentar)

Blodtrycksmedel tros inte öka cancerrisken

I Lancet Oncology presenterades sommaren 2010 en mycket uppmärksammad metaanalys i vilken användning av angiotensinreceptorblockerare (ARB) kopplades till ökad risk för cancer. Men de rönen har inte kunnat verifierats i en ny metaanalys, även den presenterad i Lancet Oncology. Studien är en sammanslagning av 70 olika undersökningar som sammantaget omfattar 324 168 deltagare. Resultaten kan sammanfattas […](0 kommentar)

Nordisk kost har gynnsam inverkan på kolesterolnivåer, vikt och blodtryck

En balanserad kost baserad på livsmedel av nordiskt ursprung förbättrar den kardiovaskulära riskprofilen och minskar kroppsvikten hos individer med måttligt förhöjda kole­ste­rolvärden. Medelhavskost och s k DASH-diet (dietary approach to stop hypertension) är två koster som visats kunna förbättra den kardiovaskulära riskprofilen. I dessa koster tar man inte hänsyn enbart till innehållet av närings­ämnen utan också […](0 kommentar)

Ökad självmordsrisk av akne i sig snarare än av behandlingen

I en population på 5 756 patienter som behandlades med isotretinoin mot svår akne under 1980-talet observerade vi att förekomsten av självmordsförsök ökade redan före behandling med läkemedlet. Den underliggande sjukdomen, svår akne, har troligtvis större betydelse för risken för självmordsförsök än behandlingen med iso­tretinoin. Isotretinoin – ett effektivt läkemedel för behandling av svår akne – […](0 kommentar)

Enstaka kejsarsnitt ingen nackdel för mamman

Antalet kejsarsnitt har ökat dramatiskt de senaste åren i många länder. En del kvinnor vill ha kejsarsnitt utan medicinsk orsak, då de tror att det är ett bättre alternativ än vaginal förlossning. Eftersom kejsarsnitt tidigare mest gjordes på grund av sjukdom hos barnet eller mamman finns få studier om effekterna av kejsarsnitt på friska kvinnor. […](0 kommentar)

Lovande effekt av malariavaccin

I Lancet Infectious Diseases presenteras en studie kring effekterna av ett malariavaccin som givits till små barn. Studien har gjorts i Kenya och Tanzania och avser vaccinet RTS,S/AS01E. Barnen var mellan 5 och 17 månader då de vaccinerades, och vaccinet gavs i tre doser. Kontrollgrupp utgjordes av barn som givits ett vaccin mot rabies. Primärt […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nya riktlinjer för prevention av cervixcancer

Mycket intresse har under senare år riktats mot cervixcancer, en sjukdom som i allt högre grad kan förebyggas. Inom kort kommer flickor i 5:e klass att erbjudas vaccination mot humant papillomvirus (HPV) typ 16 och 18, vilket sannolikt kommer att ge dem ett minst 70-procentigt skydd mot att senare i livet utveckla cancer i livmoderhalsen […](0 kommentar)

Avstängning av implanterbar defibrillator – också en etisk fråga

Profylaktisk behandling med implanterbar defibrillator (ICD) har blivit rutinåtgärd hos patienter med hög risk för plötslig hjärtdöd och med i övrigt god prognos [1, 2]. Sverige har med 108 implantationer per miljon invånare ett lågt antal jämfört med flera andra europeiska länder och USA [3]. Trots en förhållandevis konservativ hållning gentemot ICD-terapi genomförde man 1 011 […](0 kommentar)

Nyheter inom kardiovaskulär genetik öppnar för nya terapimöjligheter

Det är ett välkänt faktum att det finns familjära ansamlingar av riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom, med olika typer av riskmönster för kardiovaskulära händelser beskrivna mellan generationerna [1]. Detta talar för betydelsen av genetiska faktorer, vilka dock inte ensamma kan helt förklara familjära ansamlingar eftersom även bakgrundsfaktorer inom livsstil, kultur och socialt liv kan bidra till den […](0 kommentar)

Poplitealt entrapment – ovanligt tillstånd som oftast drabbar unga

Vid poplitealt entrapment-syndrom (popliteal artery entrapment syndrome, PAES) är noggrann kärlundersökning och utredning grundförutsättningen för lyckad behandling [1]. Vi vill illustrera detta med två fallbeskrivningar. Fall 1 En idrottsaktiv, frisk 15-årig flicka besvärades sedan ett par månader av klaudikation i vänster ben. Ankel–armindex (ABI) mättes till 0,5 på den aktuella sidan. Artärpulsar distalt om arteria […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Svårt val mellan klaritromycin och metronidazol vid polyneuropati

Parestesier är en mindre vanlig biverkan av kombinationen esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin (som i Nexium HP) [1]. I den svenska biverkningsdatabasen finns ett rapporterat fall av neuropati, men detta skedde ­under samtidig behandling med metronidazol [2]. I övrigt fann vi ingen in­formation om perifera neurologiska biverkningar [1-3]. Samtidig behandling med digoxin och klaritromycin bör undvikas […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Hygienismen härjar

Hygienismen härjar. Som många andra företelser i samhället handlar det om en pendelrörelse. Just nu befinner sig pendeln nära ändläget för hur rent och aseptiskt vi kan ha det kring oss. Vem bestämmer vad som är rätt? Mycket har hänt sedan Semmelweis kom på idén med smittoämnen, och basal handhygien mellan patientkontakterna är otvetydigt en […](0 kommentar)

Bra att begreppen retts ut

Vår artikel syftade, som angivits, till att beskriva de första kända fallen av mefedronmissbruk och dess troliga konsekvenser för att uppmärksamma kollegor på denna nya drog. Uttalande om definitiva samband i medicinska sammanhang bör göras med försiktighet när förankring i vetenskapliga studier saknas. Att vi, som juridiskt oskolade, enligt Svensk Ordbok formulerade oss på ett […](0 kommentar)

Nationell läkemedelsstrategi ska ge bättre läkemedelsanvändning

I Läkartidningen 6/2011 (sidorna 263-4) kommenterar professor Ulf Bergman en artikel av apotekare Per Nydert (sidorna 268-70), och i samma nummer intervjuas Lars-Erik Holm, generaldirektör vid Socialstyrelsen, och docent Johan Fastbom (sidorna 258-61). Temat är hur läkemedelsbehandlingen ska bli bättre. Samtliga är överens om att dagens situation är långt ifrån tillfredsställande och att förbättringar är […](0 kommentar)

Kan vara kontraproduktivt att utse »läkemedelsansvarig läkare«

Varför är det då inte så? Varför måste vi diskutera läkemedelsansvariga läkare? Varför utsätter vi patienterna för helt onödiga risker? I Läkartidningen 6/2011 (sidorna 258-61) diskuterar Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm tillsammans med Johan Fastbom, även han läkare vid Socialstyrelsen, problemet och tänkbara lösningar. Artikeln ger tyvärr en bild av att ansvarsläget är oklart, att läkare […](0 kommentar)

Visionen som kapat vårdköer

I en ledarartikel (LT 7/2011, sidan 315) har vår ordförande i Läkarförbundet, Marie Wedin, satt sökarljuset på några aktuella problem inom svensk sjukvård. Landstingens önskan att räkna hem kömiljarden och den skärpta vårdgarantin för kirurgi (från 90 till 60 dagar) har medfört premiering av nybesök framför återbesök och åsidosättande av medicinska prioriteringar. Vidare framhålls vikten […](0 kommentar)

Miljön tema för medicinska riksstämman 2012?

Kunskapen om miljöförändringarnas roll för folkhälsan, globalt och lokalt, ökar. Då dessa påverkar sjukdomspanoramat och samhällets kostnader framöver är det viktigt att sjukvårdspersonal, forskare och beslutsfattare ges uppdaterad, forskningsbaserad kunskap och information. Det finns linjära samband mellan exponering och hälsoeffekter. Mer komplexa indirekta samband ger hälsokonsekvenser som är fördröjda över tid och som uppkommer i […](0 kommentar)

LT debatt

Observationer från en sjukhusbädd

För något år sedan drabbades jag av en åkomma som krävde först operation och därefter onkologisk behandling. Jag fick vård vid två sjukhus och fick då en inblick i vårdhygienen på min egen arbetsplats »på riktigt«. Skånes universitetssjukhus, det ena av de två universitetssjukhusen: Under två vårddygn vårdades jag på en kir­urgisk avdelning. Morgonen efter […](0 kommentar)

Värna eller sälja ut patienternas integritet?

Läkarkåren står inför ett historiskt vägval – ska vi värna eller sälja ut patienternas integritet? Epidemiologen Måns Rosén och medarbetare har gjort en översyn av nationella kvalitetsregister, »Guldgruvan i hälso- och sjukvården«. Utredningen är nu ute på remiss, deadline är den 15 mars. Utredningen bör läggas på is till dess en särskild utredning angående patientens […](0 kommentar)

Debatt och brev

Norspan depåplåster allt vanligare men dess plats i terapin är svårbedömd

Norspan depåplåster innehåller opioiden buprenorfin och har den i Sverige godkända indikationen »behandling av icke maligna smärtor av måttlig intensitet när en opioid krävs för att uppnå tillräcklig smärtlindring« [1]. Läkemedlet godkändes 2005, och enligt Läkemedelsverkets bedömning talade de ­kliniska studierna för samstämmighet i analgetiskt spektrum mellan buprenorfinplåstret och den sedan ­tidigare tillgängliga resoribletten Temgesic […](0 kommentar)

Vi hoppas att kvalitetsregister kan bli en sporre för fortsatt utveckling av primärvården

Vi gläder oss åt Fritzells, Brisbys och Häggs sakliga diskussion kring kvalitetsregistrens problem och möjligheter (LT 9/2011, sidorna 478-9). Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) säger via Bengt Hagström i samma nummer av LT (sidan 479) att många allmänläkare är kritiska till okritiskt register­användande. Det är vi också. Den som har läst vår rapport kan inte […](0 kommentar)

Det är skillnad mellan humanitära och militära medicinska insatser

Debatten i Läkartidningen angående svensk sjukvårdspersonal i Afghanistan [1, 2]belyser två helt olika sätt att verka som läkare i ett konfliktområde. Dels humanitärt med avsikt att bistå den konfliktdrabbade befolkningen, dels militärt, som läkare för svenska soldater i Afghanistan. Båda är viktiga, men olika. Att hålla isär dessa olika sätt är fundamentalt för att undvika […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Primärvårdens kämpe

Personalpolitiken i vissa landsting kallar hon utan omsvep för »rovdrift«. När dåvarande socialministern Lars Engqvist vid ett möte nämnde att läkare utan arbetsplatskod skulle kunna komma att strykas från läkemedelsförmånen talade hon om för honom att det var »öststatsfasoner« att ta ifrån läkare den rätt de en gång fått från Socialstyrelsen. Nej, Kerstin Ermebrant stryker […](0 kommentar)

Norge avskaffar AT

Norge är tillsammans med Sverige ett av få länder i Europa med krav på allmäntjänstgöring före läkarlegitimationen. Samtidigt tvingar EU:s direktiv om yrkeskvalifikationer såväl Norge som Sverige att erkänna läkarlegitimationer från länder utan sådan tjänstgöring, så länge grundutbildningen är minst sex år. För att harmonisera med övriga Europa och se till att inte norska läkarstudenter […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Diagnos av peniscancer onödigt sen

En man i 60-årsåldern hade under hösten haft två urinvägsinfektioner som han behandlats för med antibiotika. Framåt våren sökte han vårdcentralen då han fått besvär med att dra tillbaka förhuden och problem med att kissa. Han undersöktes av en AT-läkare som bedömde att det rörde sig om balanit. Efter att AT-läkaren samrått med en kollega […](0 kommentar)

Notiser

Åklagaren uttalar sig denna vecka

Socialstyrelsens rättsliga råd delar den norska rättstoxikologen Jørg Mørlands slutsatser om Astrid Lindgren-fallet, enligt beslut i rådet förra veckan. Läkartidningen har nekats att ta del av Mørlands yttrande. Åklagare Peter Claeson var vid denna tidnings pressläggning den 7 mars fortfarande inte redo att kommentera Mørlands yttrande eller vad det betyder för åtalet. Han trodde sig […](0 kommentar)

Ledare

Förbättra stödet vid förskrivning

Förstudien till den nationella läkemedelsstrategin, som presenterades i somras, visar insiktsfullt på behovet av åtgärder för säkrare förskrivning och användning av läkemedel. Vår förhoppning är att arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen, via den kommande nationella läkemedelsstrategin, ska bidra till att minska vårdpersonalens administrativa börda. Tid som bättre läggs på kvalitativa möten mellan läkare och patient […](0 kommentar)

Endast på webben

Richard Bergström lämnar LIF för europeisk vd-post

EFPIA, eller »the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations«, företräder den forskande läkemedelsindustrin och organiserar de nationella industriföreningarna i hela Europa. Styrelsen där består av globala vd:ar från olika läkemedelsföretag. Richard Bergström tar över den tomma vd-stolen i Bryssel och efterträder då Brian Ager som lämnade posten för ett halvår sedan. På LIF blir […](0 kommentar)