Nr 11 2011

Kultur

Kvantfysik, civilisationskritik
och New Public Management

Helena Granström är född 1983, matematisk fysiker, dramatiker och författare. Hon är inte helt okontroversiell, med en bakgrund i Fältbiologerna och plogbillsrörelsen och en samhällssyn som sammankopplats med anarkoprimitivismen, en civilisationskritisk ideologi. Hennes språkliga begåvning och halsbrytande tankesprång har dock hyllats av en enhällig kritikerkår och en mängd läsare och bloggare. I »Det barnsliga manifestet« […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

En blivande kollega

Röntgen är en framtidsbransch, får jag lära mig på läkarlinjen. Men stämmer det? Inte enligt den amerikanska författaren tillika programmeraren Martin Ford. Skickliga radiologer i all ära, men i stort sett all medicinsk bildanalys kan lika gärna, kanske än hellre, utföras av kompetent mjukvara. »Allt du kan göra, kan en robot göra ännu bättre«, skriver […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Carnegiestudie väcker tankar om svensk läkarutbildning

För många av oss kommer 2010 att bli ihågkommet som ett år fyllt av jubileumsaktiviteter. Inte nog med att Karolinska institutet firade sina första 200 år, utan dessutom blev Abraham Flexners rapport – publicerad 1910 – om den amerikans­ka läkarutbildningen föremål för ett flertal föreläsningar, symposier och internationella konferenser. Till Abraham Flexners ära lät Carnegiestiftelsen […](0 kommentar)

Nya Rön

Fetma och knäartros svår kombination som bör undvikas

Ett antal miljoner kvalitetsjusterade levnadsår kan vinnas om effekterna av övervikt och knäartros går att reversera. Det visar en modelleringsstudie i Annals of Internal Medicine. Symtomatisk knäartros är ett besvärligt tillstånd som, i fråga om inverkan på livskvaliteten, visats ligga på samma nivå som metastaserad bröstcancer och andra handikappande tillstånd. Särskilt besvärlig kan diagnosen vara […](0 kommentar)

Genreglering kan ske över stora avstånd i arvsmassan

Större områden i arvsmassan som inte omfattar några gener kallas ibland för gene deserts, alltså »genetiska öknar«. I Nature presenteras nya rön kring en sådan genetisk öken som tidigare kopplats till hjärt–kärlsjukdom och diabetes. Området ligger på kromosom 9 (9p21) och utgörs av en sektion på närmare 200 000 baspar som inte omfattar några kända gener. […](0 kommentar)

Minskad tid i stillasittande bra för hälsan

Senare års forskning har visat att stillasittande lång tid i sträck, oavsett övrig fysisk aktivitet, är starkt kopplat till riskfaktorer för flertalet stora folksjukdomar och förtida död. Majoriteten av studierna har använt självrapporterade data för att mäta stillasittandetiden, oftast tid framför tv:n. Självrapporterade data har många begränsningar och felkällor som minnesbias och över- eller underskattningar. […](0 kommentar)

PET visar amyloida plack

I JAMA presenteras en studie kring PET (positronemissionstomografi) och detektion av amyloida plack, som ju är centrala i utvecklingen av Alzheimers sjukdom. PET-kameran har använts för att avbilda hjärnan och söka efter förekomst av amyloida plack hos 29 patienter i livets slutskede. Av dessa uppfyllde 15 kriterierna för alzheimer. PET-undersökningen har sedan jämförts med fynden […](0 kommentar)

Fördubbling av fetma på 30 år

Världens befolkning har blivit allt fetare under de senaste tre decennierna. Så kan man sammanfatta en studie presenterad i Lancet som visar att över 10 procent av jordens vuxna befolkning lider av fetma (BMI ≥30). Det är i princip en fördubbling jämfört med situationen för 30 år sedan. Författarna har gått igenom stora mängder data […](0 kommentar)

Högre postoperativ mortalitet på sjukhus som inte rapporterar sina resultat

Syftet med den aktuella registerstudien från Storbritannien var att undersöka om det förelåg skillnader i korttidsresultat efter operationer för kolorektal cancer mellan sjukhus som rapporterade sina data till ett kvalitetsregister (NBOCAP) och sjuhus som inte rapporterade. Analysen baserade sig på data från ett nationellt sjukvårdsadministrativt register (HES). Man identifierade 17 722 patienter opererade under ett år […](0 kommentar)

Pojkmammor löper större risk för »baby blues«

Postpartumdepression är en åkomma som drabbar omkring 10 procent av alla nyligen förlösta kvinnor och definieras i DSM-IV som en egentlig depressionsepisod som debuterar inom de första fyra veckorna efter förlossningen. »Baby blues«, är en kortare period av lättare nedstämdhet första veckan efter förlossningen och drabbar upp till 80 procent av nyförlösta. Baby blues är […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sjukskrivning – en ny och omöjlig konstart för läkare?

I dag upplever jag sjukskrivning som det svåraste inom yrket. Försäkringskassan utgår som princip från att underkänna alla intyg. Detta innebär en svår och tidsödande belastning i öppen vård. Mitt problem är att jag inte känner mig kompetent att sjukskriva en patient längre, än mindre att skriva ett intyg för sjukersättning. Allt vad jag skriver underkänns. […](0 kommentar)

Hälften av patienterna äldre än 80 år i Uppsala län med tio eller fler läkemedel behandlas med furosemid

Landstinget i Uppsala län har använt egna data på individnivå för läkemedel uttagna på apotek i syfte att besvara frågan vilka läkemedel som är vanligast bland patienter i länet som är 80 år och äldre och har tio eller fler läkemedel. För flera av läkemedlen som är vanligast i denna patientgrupp kan man starkt ifrågasätta […](0 kommentar)

Anslutningsgraden ­ligger runt 85 procent

Niclas Abrahamsson har rätt i att anslutningsgraden till Läkarförbundet sjunkit under flera år. Ett tapp som också drabbat andra fackförbund. De senaste tre åren har Läkarförbundet emellertid haft en kraftig tillströmning av medlemmar. Den absoluta ökningen av medlemmar låg i januari 2011 på 3,8 procent jämfört med januari förra året. Förmodligen resulterar det också i […](0 kommentar)

Växande medlemskår?

Antalet medlemmar växer basunerades det ut i LT och i ett medlemsmejl från förbundet häromveckan. Värt att notera är att det är absoluttalet som växer. Jämför man antalet yrkesverksamma medlemmar med Socialstyrelsens statistik över antalet utbildade läkare i yrkesverksam ålder i Sverige (Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, ­tandhygienister och tand­läkare 2008 ) för åren 1995–2008, […](0 kommentar)

Läkemedelsgenomgångar visar
stor variation mellan landstingen

Multimedicinering, användning av olämpliga läkemedel och bristande uppföljning är vanliga problem som kan leda till biverkningar och sjukhusvård. Staten har anslagit särskilda stimulansmedel för ­läkemedelsgenomgångar (LMG), och alla landsting och kommuner genomför eller avser att genomföra sådana genomgångar. Sättet och urvalet av patienter varierar dock mellan olika delar av landet. Läkemedelsgenomgångar är en av flera […](0 kommentar)

Aktuellt

Olika färger – ett sätt att markera

»Kanske kan olika färger på tröjan, eventuellt kombinerat med yrkeskategoribeteckning tryckt i stora bokstäver på ryggen, fungera? Om exempelvis alla läkare hade röda tröjor (eller bussaronger), sjuksköterskor vita, undersköterskor blåa, så skulle det nog gå att snabbt identifiera vilken yrkesgrupp man har framför sig, både som patient och vårdpersonal!«, skriver Ola Blennow, biträdande överläkare, Infektionskliniken, […](0 kommentar)

Inget formellt hygienskäl mot rock

Flera läsare som kommenterat artiklarna om läkares kläder i nr 7 föreslår kortärmad rock eller rock med uppkavlade ärmar. En kvinnlig läkarstudent skriver: »Jag studerar till läkare i Uppsala, och läser med intresse artikeln om sjukhusklädseln på Läkartidningens hemsida. Trots att jag bara nyss kommit ut på klinik har jag redan blivit tagen för sköterska i […](0 kommentar)

I Halland syns det på kläderna

Sjukhusläkarna i Halland har ljusblå pikétröja med ordet »Läkare« broderat ovanför bröstfickan. Ingrid Stubelius, underläkare på anestesikliniken i Halmstad, ledamot i lokalföreningens styrelse och ordförande för Sveriges yngre läkares förening i Halland, är nöjd med sina arbetskläder. – Ja, absolut. Det är jätteskönt att ha ett plagg som identifierar yrket, tycker hon, och när hon […](0 kommentar)

Läkarförbundet kritiskt till förslag om kvalitetsföreskrifter

Socialstyrelsen vill ersätta nuvarande föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården med nya, som ska vara gemensamma för vården och socialtjänsten. Läkarförbundet anser dock i ett remissvar att det lagda förslaget innebär en försämring jämfört med gällande föreskrifter, eftersom det är mer byråkratiskt och i högre grad hänvisar till lagar och […](0 kommentar)

Arbetsmiljöverket förbjuder hälsocentral att lista fler patienter

– Under de senaste två åren har 18 specialister i allmänmedicin slutat i Östersund, och utan tvekan är arbetsmiljön den stora anledningen. Det är en form av rovdrift på personalen som pågår där landstinget inte lever upp till vare sig arbetsmiljölagen, arbetstidslagen eller föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Kerstin Ermebrant, ordförande i den lokala distriktsläkarföreningen […](0 kommentar)

LT debatt

»Boxhandskar« tillåtet – i vissa fall

Det kan i vissa fall vara tillåtet att fixera en patients händer i samband med uppvaknande ur narkos för att han eller hon inte av misstag ska skada sig. Avdelningscheferna Anders Printz och Per-Anders Sunesson preciserar Socialstyrelsens hållning. Det följer av svensk grundlag att varje medborgare gent­emot det allmänna är skyddad både mot påtvingat kroppsligt […](0 kommentar)

Multimodal rehabilitering
vid smärta alltför lågt prioriterad

I SBU:s rapport om behandlingsme­toder vid långvarig smärta 2006 var multimodal rehabilitering en av metoderna med bäst och tillika god evidens [1]. I en uppdatering 2010 av rehabiliteringsavsnitten [2] summerades att det fanns medelgod evidens för multimodal rehabilitering vid kroniska smärtor. En översikt av Scascighini och medarbetare 2008 [3] fann även den god evidens för […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

»Skrivdiktering« säker och rolig när man tränat in rätt vokabulär

I Läkartidningen 5/2010 (sidan 237) skrev Peter Bæckström, distriktsläkare vid Olaus Petri vårdcentral i Örebro, om diktering via talförståelseprogram med röstigenkänning, vilket kommenterats av Staffan Olsson, familjeläkare i Löberöd. Efter att i ett par månader dikterat via ett sådant program kan jag i allt väsentligt bekräfta kollegornas erfarenheter. När man väljer att diktera via talförståelseprogram […](0 kommentar)

Jävsbegreppet behöver vidgas

Inlägg i Läkartidningen avslutas ofta med tillägget: Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Denna försäkran, förhoppningsvis ärlig, är naturligtvis bra. Det vi alla tänker på är bindningar till industrin. Räcker detta? Jag tycker inte det och skulle vilja ha en vidare syn och diskussion kring begreppet jävig. Var ska man dra gränserna? Det är framför […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Recension

Rundresa i munnen med kompetent guide

Björn Klinge, professor och övertandläkare, har skrivit en lättillgänglig och överskådlig bok om munnen. Det är en populärvetenskaplig ansats men samtidigt finns ett faktamässigt djup och en del medicinska kuriosa som är roande. Illustrationerna till bokens texter är både snygga och pedagogiska, men trots det har jag fortfarande lite problem med att helt fatta hur […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Åskknallshuvudvärk

Åskknallshuvudvärk definieras som en akut och svår huvudvärk som når maximal intensitet inom mindre än en minut [1]. Ursprungligen rapporterades åskknallshuvudvärk som »sentinel headache«, med vilket menas akut huvudvärk på grund av ett icke-rupturerat intrakraniellt aneurysm [2]. Den klassiska orsaken till åskknallshuvudvärk är subaraknoidalblödning som alltid måste uteslutas. Åskknallshuvudvärk har också många andra orsaker, till […](0 kommentar)

Serotonin: budbärare mellan hjärna/tunntarm och skelett

Skelettet har viktiga funktioner inte bara mekaniskt som del av det muskuloskeletala systemet utan också för hematopoes och endokrina funktioner. Mängden benmassa i skelettet byggs upp under tillväxten och blir maximal i 20-årsåldern. För att kunna fullgöra sina funktioner byggs sedan skelettet om kontinuerligt i vuxen ålder; benmassan förnyas i en omfattning av cirka 10 […](0 kommentar)

Modell Halland

Nationella och internationella erfarenheter visar att förbättringar av äldres läkemedelsanvändning kräver ordentliga åtgärder över tid. Modell Halland är en strukturerad arbetsmetod för läkemedelsgenomgångar som med hjälp av statliga stimulansmedel utvecklats sedan 2005 i ett samarbete mellan läkemedelskommittén, Region Halland och kommunerna i Halland. Modellen möjliggör för patientansvariga läkare att i samverkan med övrig vårdpersonal utvärdera […](0 kommentar)

Ledare

Visdom för säkerhet

Häromdagen kom ett mejl från chefen: »Du har 1 622 osignerade anteckningar i Melior. Var vänlig signera dessa omgående!« Jag svarade: »Okej, men i brist på tid blir det i oläst skick.« Vad kan en chef säga, och vad kan en sjukvårdsarbetare göra? För att minska min underlåtenhetssynd tryckte jag pekfingrarna på datortangenterna under förmiddagen och […](0 kommentar)

Notiser

Läkartidningen fick Fackförbundspressens journalistpris

Priset delades ut under Fackförbundspressens dag på Lärarnas Hus i Stockholm den 10 mars. Juryn, som bestod av Jesper Bengtsson, Omvärlden, Barbro Hedvall, frilansskribent, och Torbjörn Nilsson, Fokus, motiverar priset så här: »En facktidning ska granska den egna branschen, till glädje för branschen och andra. Det är vad som sker i detta reportage. Avslöjandet river […](0 kommentar)

Fler vårdplatser utlovas i Stockholm

Sjukhusen i Stockholms läns landsting har det senaste året fått mycket kritik från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen för arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem i samband med överbeläggningar. Nu meddelar landstingsledningen i ett pressmeddelande att man avser att öppna mellan 100 och 170 nya vårdplatser vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt S:t Görans Sjukhus. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Vårdrelaterade infektioner följs inte upp

Socialstyrelsen gjorde hösten 2010 en tillsyn av vårdgivarnas arbete med vårdhygien, en uppföljning av undersökningen från 2006. Tillsynen omfattade en enkät till landets samtliga landsting samt 56 inspektioner på olika vårdenheter. Enligt svaren på enkäten så uppfyllde 11 av 21 landsting inte de krav på dokumentation som Socialstyrelsen ställer, krav som är ställda utifrån lagstiftning. […](0 kommentar)

Endast på webben

Boström samordnar kvalitetsregistren

Det handlar om att utveckla bland annat de organisatoriska förslag som lämnades i rapporten »Guldgruvan i hälso- och sjukvården« (se LT nr 44/2010, sidan 2701), översynen av de nationella kvalitetsregistren som är ute på remiss fram till den 15 mars. Mona Boström, till nyligen landstingsdirektör i Stockholm (se LT nr 22/2010, sidorna 1452-5), ska också […](0 kommentar)

Mørlands yttrande skickat till översättare

Åklagaren Peter Claeson ansåg sig fortfarande i går den 7 mars inte redo att kommentera Mørlands yttrande eller vad det betyder för åtalet. Han trodde att han skulle kunna göra det i dag. I går kom Peter Claeson emellertid överens med försvarsadvokaten Björn Hurtig om att skicka yttrandet, som är skrivet på norska, för översättning […](0 kommentar)