Nr 12 2011

Kultur

Stödet från USA blev ett lyft för KI:s forskning

I samband med att Karolinska institutet förra året firade sitt 200-årsjubileum utgavs denna bok som syftar till att utreda KI:s vetenskapshistoriska betydelse. I stället för att gå tillbaka till institutets linda i början av 1800-talet har författaren och idéhistorikern Olof Ljungström valt att inrikta sig på en formativ period i KI:s moderna historia, nämligen åren […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att våga lita på sina kliniska bedömningar

Ska vi våga praktisera medicin till låg kostnad i vår nuvarande era av högteknologisk sjukvård? Den frågan ställer barnläkaren Sean Palfrey i en artikel i New England Journal of Medicine nyligen (2 mars 2011). Svaret är definitivt ja, anser han. Även om utgångspunkten är amerikansk, med skenande sjukvårdskostnader, ett annat system för ansvarsärenden och andra […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Evigt liv för HIV är inget axiom

I artikeln »Generationsöverskridande spridning ger HIV evigt liv« i detta num­mer av Läkartidningen diskuterar Lars Olof Kallings orsaker till och nödvändighet av förebyggande åtgärder mot det han kallar smitta över generationer. I begreppet inkluderas dels överföring av HIV från mamma till barn under graviditet, förlossning och amning, dels smitta vid en sexuell relation mellan en […](0 kommentar)

Nya Rön

Fem nya parkinsongener identifierade

I Lancet presenteras en omfattande genetisk analys kring Parkinsons sjukdom. Studien är en metaanalys där man slagit samman data från fem genome-wide association-studier. I dessa har hela genomet undersökts hos parkinsonpatienter och jämförts med genomdata från en kontrollgrupp för att identifiera gener som påverkar risken för sjukdomen. Metaanalysen omfattar två faser. I en jämförde man […](0 kommentar)

Ingen koppling mellan CRP och effekt av statiner

Att det finns en inflammatorisk komponent i utvecklingen av ateroskleros är välkänt. Därtill har det framkommit stöd för att inflammation, definierat som högt CRP, kan vara en markör för ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Mot den bakgrunden har det föreslagits att patienter med högt CRP skulle kunna ha särskild nytta av behandling med statiner. Men […](0 kommentar)

Experimentella studier av sjukskrivning nödvändiga men extremt sällsynta

Autoreferat. Francis Bacon (1561–1626) slog fast att vetenskapen grundar sig på experiment och observationer. Det gäller än i dag. Experiment inom klinisk medicin innebär randomiserade, kontrollerade studier (RCT). Övriga studier (kohortstudier, fall–kontrollstudier, fallserier, fallbeskrivningar) kallas observationsstudier. Vi har genomfört en omfattande, systematisk litteraturstudie för att hitta studier som randomiserat (lottat) patienterna till sjukskrivning eller friskskrivning […](0 kommentar)

Varierande livskvalitet året efter bröstcancerbehandling

Många aspekter av livskvaliteten förbättras under första året efter behandling mot bröstcancer, oavsett om cyto­statika använts eller inte. Dock kvarstår en del besvär, framför allt hos dem som behandlats med cytostatika, enligt en studie publicerad i Journal of Clinical Oncology. I ett försök att kartlägga hur fysiska och psykosociala faktorer förändras efter behandling med cytostatika […](0 kommentar)

Automatisk blodtrycksmätning bäst

En ny randomiserad studie visar att det är bättre att använda automatiska blodtrycksmätare i primärvården än att mäta patientens blodtryck manuellt. Studien presenteras i BMJ. Den s k vitrockseffekten är en numera erkänd faktor som orsakar blodtrycksstegring hos patienter. Effekten har visat sig bero på bl a dålig mätteknik och på den interaktion och det samtal som […](0 kommentar)

Kvinnor söker inte psykiatrin oftare efter abort

Det har ibland föreslagits att kvinnor som gör abort löper ökad risk att drabbas av psykiska problem och att de därför söker psykiatrisk hjälp i större utsträckning efter ingreppet. Nu visar en studie från Danmark som presenteras i New England Journal of Medicine att detta inte stämmer. Studien omfattar 84 620 kvinnor från Danmark födda 1962–1993 […](0 kommentar)

Antibiotika i miljön tros öka risken för spridning av resistensgener mellan arter

Autoreferat. Användningen av antibiotika inom human- och veterinärmedicinen orsakar omfattande resistensproblem globalt. Under selektionstryck från antibiotika svarar bakterier ofta genom att ta upp mobila resistensgener från andra bakterier i sin omgivning. En hög diversitet av resistensgener förekommer naturligt bland bakterier i den yttre miljön, och dessa tros utgöra en reservoar för humana patogener. Utsläpp av […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Generations­överskridande smitta ger HIV evigt liv

Efter 30 år finns nu tecken på att spridningstakten i världens HIV/aids-epidemi avtar. Från 2001 till 2009 har antalet nyinfekterade minskat med 25 procent i 22 av de mest drabbade länderna i Afrika. Trots dessa uppmuntrande tecken fortsätter dock HIV att spridas i katastrofal omfattning. År 2009 nysmittades 2,7 miljoner personer, varav 430 000 barn och […](0 kommentar)

Diagnostiken av knöl i tyreoidea uppvisar kvalitetsbrister

Vid medicinska riksstämman i Göteborg 2008 hölls ett multidisciplinärt symposium som sökte belysa kvalitetsbristerna i diagnostiken av tyreoideaförändringar. Artikeln är en resumé av symposiet. Knöl i tyreoidea är ett mycket vanligt fynd som beräknas förekomma hos 5–10 procent av befolkningen. Den absoluta majoriteten av dessa knölar är godartade förändringar som behandlas endast vid lokala besvär. […](0 kommentar)

Läkarprogrammet i Göteborg moderniserar

All utbildning bör kontinuerligt revideras och moderniseras för att vara i takt med, och helst före, sin tid. Flera av läkarprogrammen i Sverige, t ex Lund [1], Uppsala [2] och Stockholm [3], har de senaste åren genomgått omfattande revisioner för att möta kraven på en modern läkarutbildning, vilka bl a involverar studentaktiverande pedagogik, lärandemål med progression enligt […](0 kommentar)

LT debatt

Bild- och funktionsmedicin möter inte vårdens behov av fysiologisk diagnostik

Som ST-läkare i bild- och funktionsmedicin har vi ställt oss frågan om denna nya specialitet är till gagn för svensk sjukvård och dess patienter. En enkät ställdes till verksamhetschefer inom radiologi och klinisk fysiologi. Svaren visar att den nya specialiteten bild- och funktionsmedicin försvårat rekryteringsmöjligheterna och försämrat utbildningen inom kompetensområdet klinisk fysiologi. Flera potentiella blivande […](0 kommentar)

Proppfulla register och ihåliga doktorer

Veckans personalmöte på vårdcentralen ägnades helt åt konsten att fylla i rätt rutor vid patientbokning i ett journalsystem som vi använt sedan sex år tillbaka. För att SKL ska få underlag för att kontrollera måluppfyllelse av vårdgarantin, för att Vårdvalsledningen ska få underlag för intäkter och utgifter och för att landstinget ska få underlag för att […](0 kommentar)

Debatt och brev

Inget förbud mot att koppla register till ekonomistyrning

Det är mycket värdefullt för den fortsatta diskussionen om kvalitetsregisters plats i sjukvården att Swespines ­företrädare problematiserar frågan [1]. Trion utgår från sex farhågor jag lyfte fram med anledning av den pågående översynen av de nationella kvalitetsregistren [2]. De invänder mot mitt påstående »Register är i praktisk sjukvård ofta ett hinder för att tillämpa evidensbaserad […](0 kommentar)

Några frågor till Måns Rosén

I Måns Roséns värld hyllar alla i primärvården utom Bengt Järhult det register han föreslagit! Att modifiera »alla« till »många« ( LT 10/ 2011, sidan 549) är inte tillräckligt. I min värld är det bara några få i primärvården som tror på registret i fråga! Det föreslagna registret kan troligen efter långt utvecklingsarbete bli möjligt […](0 kommentar)

Ökad valfrihet i stället för ökad produktion

För inte så länge sedan kritiserades psykiatrin allmänt för att ha en låg produktivitet. Det indirekta patient­arbetet ansågs uppta en för stor andel av den totala arbetstiden, och krav ställdes på en drastisk ökning av produktionen. En anslagsbudget, i Stockholm historiskt sett förknippad med en psykiat­risk sektors geografiskt avgränsade områdesansvar, ersattes av en marknadsorienterad, prestationsrelaterad […](0 kommentar)

Valfrihetens gränser?

Debattinläggen av Jan Halldin respektive sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg i LT 9/2011 (sidorna 480-1) speglar på ett slående sätt skillnaden mellan ett kunnigt inifrånperspektiv och politisk retorik. En central fråga är den om valfriheten i den psykiatriska vården. I denna angelägna fråga vill Svenska psykiatriska föreningen bidra med synpunkter. Låt oss först poängtera att vi inte […](0 kommentar)

Att skriva eller diktera – del 2

Jag fick 39 e-brevsvar på mitt inlägg om att skriva eller diktera journaler [1]. Läsarna ombads dela med sig av sina erfarenheter av att skriva själva. De 39 svaren omfattar >10 000 ord. I Faktarutan publi­ceras ett urval av breven. Av 39 brevskrivare var 38 läkare, 1 läkarsekreterare; 27 män, 12 kvinnor; 6 pensionärer, 5 utbildningsläkare, […](0 kommentar)

Multisjuka äldre – en utmaning för vårddataanalytiker och hälsoekonomer

Vården av de äldre och multisjuka har länge uppmärksammats. Det finns också en enighet om att arbetssättet behöver utvecklas, från det traditionella sjukdomsorienterade, med fokus på diagnosbehandling, till ett mer situationsbaserat förhållningssätt [1]. Våren 2010 avsatte rege­ringen 271 miljoner kr i ett särskilt stimulansbidrag för satsningar på multisjuka äldre, där ett helhetsperspektiv skulle vara vägledande […](0 kommentar)

Ledare

Medicinskt ansvar i äldrevården

Vården och omsorgen om de mest sjuka äldre är ett område som kräver extra resurser. Andelen äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt större. Vårdkedjor måste fungera mellan vårdnivåerna och huvudmännen. Det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vården kring de mest vårdbehövande. Stat, kommuner och landsting har misslyckats med att ge de […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkare riskerar jobbet efter att ha tittat i chefens journal

I början av mars stängdes en läkare hos en vårdgivare i Stockholmsområdet av från sitt arbete, sedan det uppdagats att han vid ett tillfälle olovligen varit inne och tittat i sin chefs journal. För att få tillgång till journaluppgifterna hade läkaren klickat i att han fått samtycke från chefen. Denne upptäckte själv intrånget, eftersom en […](0 kommentar)

Vårdgivarna skärper kontrollen

2008, när patientdatalagen infördes, utökades möjligheterna att skapa sammanhållna elektroniska journaler som delas mellan flera vårdgivare. Samtidigt skärptes kraven på vårdgivare att systematiskt kolla loggar för att upptäcka obehöriga intrång i journalerna. Tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, har dock i samband med inspektioner konstaterat att många vårdgivare saknat eller haft en bristfällig logguppföljning. – Förr gjorde man stickprov […](0 kommentar)

Minskat inflytande över kvalitetsregister oroar SLF

»Den diskussion som förts omkring rapporten ’Guldgruvan i hälso- och sjukvården’ i bland annat Läkartidningen visar att det är många kliniskt verksamma läkare som inte känner sig hemma i den verklighetsbild som översynen förmedlar«. Det skriver Läkarförbundet i sitt remissvar på rege­ringens översyn av de nationella kvalitetsregistren i svensk sjukvård, »Guldgruvan i hälso- och sjukvården […](0 kommentar)

Data ur EU:s kliniska prövningsregister offentliggörs

Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige måste sedan 1984 godkännas av Läkemedelsverket. Och sedan i maj 2004 registrerar Läkemedelsverket alla kliniska prövningar inklusive tillstånd och etikprövningsnämnds beslut i en EU-gemensam databas, EudraCT. Det är ur denna databas, som inte är allmänt tillgänglig, som uppgifter till det nya EU Clinical Trials Register hämtas. Det nya registret, som ska […](0 kommentar)

Läkare vid Karolinska JO-anmäler Socialstyrelsen

För drygt ett år sedan meddelade Socialstyrelsen att det blir Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund som ska få utföra hjärttransplantationer i Sverige och att Karolinska universitetssjukhuset inte längre får göra sådana operationer, se LT nr 8/2010, sidan 495. Nu har Socialstyrelsen JO-anmälts för att det funnits jäv i utredningen som föregick […](0 kommentar)

Notiser

Socialstyrelsen granskar nya ST

Tre år efter att den nya ST-utbildningen infördes ska Socialstyrelsen nu granska hur de nya reglerna efterföljs och hur kvaliteten påverkats. En enkät har gått ut till alla läkare som fick sin legitimation 2007 och påbörjat sin ST. Detta ska kompletteras med diskussioner i fokusgrupper bestående av handledare, studierektorer och verksamhetschefer.(0 kommentar)

Nya myndigheten har fått chef

Fredrik Lennartsson utsågs av regeringen den 17 mars. Han tillträder den 1 april och har tidigare bland annat varit departementsråd på Socialdepartementet. Den nya myndigheten, som sedan årsskiftet håller på att byggas upp, ska ansvara för att följa upp, utvärdera och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården. Läs även:»Myndigheten för vårdanalys« ska granska hela vården(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Perforerade matstrupen vid försök att avlägsna stent

En 45-årig kvinna som hade genomgått en gastrisk bypassoperation drabbades av subfrenisk abscess på grund av anastomosinsufficens. För att täta läckaget och underlätta läkning av hålet sattes en stent in i matstrupen. När stenten så småningom skulle tas bort under narkos användes en stentextraktor. I stället för att gå efter den bruksanvisning som steg för […](0 kommentar)

Patienten blev utan intensivvård då MRSA misstänktes

En patient som nyligen sjukhusvårdats utomlands sökte åter sjukvård hemma i Sverige på grund av andfåddhet. Man misstänkte i första hand lungemboli eller hjärtsjukdom, och patienten lades in på hjärtintensiven. Undersökningar av hjärta och lungor visade emellertid på normala förhållanden. Patienten var afebril och cirkulatoriskt stabil. På hjärtintensiven fanns ingen möjlighet att isolera patienten, och […](0 kommentar)

Endast på webben


Svåra rättsmedicinska spörsmål eller en fråga om juridisk prestige?

Vi som skriver om den dråpmisstänkta narkosläkaren, ni som läser om fallet, vet inte vad som egentligen hände i en sal på Astrid Lindgrens barnsjukhus den 20 september 2008. Det är svårt att tro att ens någon som var med har något givet svar på gåtan. I mer än två år har utredningen kring ärendet […](0 kommentar)

Överlevnad i cancer varierar med geografi och socioekonomi

Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen, där insjuknande och överlevnad i tolv av de vanligaste cancerformerna redovisas. Överlevnaden visar ett ännu tydligare samband med socioekonomi, med bäst överlevnad bland högutbildade. Uppskattningsvis 3 000 dödsfall efter fem års uppföljning skulle potentiellt kunna förhindras om överlevnaden var lika hög som i grupper med bäst utfall. […](0 kommentar)