Nr 13 2011

Kultur

Snille och tur har format
svensk regionalanalgesi

Med orden »Gentlemen, this is no humbug« etablerade Bostonkirurgen John Warren företeelsen anestesi i den medicinska världen. Patienten Gilbert Abbott hade precis fått en kärltumör på halsen avlägsnad i eternarkos utan att visa några tecken på obehag. Narkosen gavs av tandläkaren William Morton. Denna medicinska vändpunkt ägde rum den 16 oktober 1846. I ett slag […](0 kommentar)

Patient-pietà

Det är inte ofta en läkare reser en staty, ens i mindre format, åt sjuksköterskan, den hårt kämpande medarbetaren. Men Tor-Göran Henriksson, plastikkirurg från Uppsala, baserar hela sitt konstnärskap på ögonblicksbilder ur en vårdvardag befolkad med stramt uniformerade sjuksköterskor i gammaldags blåvitt. Hans kollektion av målningar och träskulpturer har nu samlats i boken »Mina systrar« […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att själv få bestämma över sin kropp

Att själv få bestämma över sin egen reproduktion anser vi vara självklart. I vårt land kan kvinnor bestämma om en tidig graviditet ska avbrytas eller fullföljas. I många länder saknas möjligheten att avbryta en oönskad graviditet, och där riskeras många kvinnors hälsa genom många och påfrestande graviditeter och ofta osäkra aborter. I Kina, å andra […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ledarskapsprogram bör utvärderas

Rätt ledarskap är oerhört viktigt både för verksamheten och för medarbetares välbefinnande. Läkarrollen innebär ledarskap, och läkare har behov av att utveckla ledarförmågan både i sin utbildning och fortlöpande under yrkeslivet. Ledarskap har definierats som ett beteende som utövas i syfte att påverka så att en organisation når sina mål [1]. Men ledarskap är svårt […](0 kommentar)

Nya Rön

Goda skäl att avråda från operation vid pleuramesoteliom

Sedan 1980-talet har incidensen av malignt pleuramesoteliom varit drygt 100 fall om året i Sverige, men 2008 regi­strerades bara 80 fall – kanske en tillfällig dipp, men eftersom latenstiden är uppåt 40 år kan det vara asbestrestriktionerna från 1970-talet som nu har effekt. Vi vet att Pemetrexed plus ett pla­ti­na­preparat kan ha effekt. Ettårsöverlev­naden är […](0 kommentar)

Kandesartan sannolikt bättre än losartan vid hjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt, både de med sänkt ejektionsfraktion, EF, (systolisk svikt) och de med bevarad EF (diastolisk svikt), har 30 procent lägre risk för död om de behandlas med kandesartan än om de behandlas med losartan, båda av typen angiotensinreceptorblockerare (ARB). Oavsett blodtryck och oberoende av effekten på blodtryck är ARB indikerade vid hjärtsvikt med […](0 kommentar)

Bilirubin och risken för lungsjukdom

Kan bilirubin påverka risken för lungsjukdom? Det hävdas i en omfattande studie presenterad i JAMA. Forskning har indikerat att bilirubin skulle kunna ha antiinflammatorisk effekt och även verka antioxiderande. Därtill har djurstudier visat att bilirubin skulle kunna ha en potentiellt skyddande effekt mot lungsjukdomar. Mot den bakgrunden har författarna tittat på uppgifter från över en […](0 kommentar)

Maktlöshet relaterad till ohälsa hos ungdomar

Maktlöshet, vantrivsel i skolan och dålig stämning i familjen är viktiga prediktorer för låg självskattad hälsa hos svenska högstadieungdomar. Det visar vår studie, som pub­licerats i Journal of Adolescent Health. Sedan mitten av 1980-talet har subjektiva symtom på psykisk ohälsa blivit dubbelt så vanliga bland svenska tonåringar. Tidigare studier har visat att både den självskattade […](0 kommentar)

Mobiltelefon påverkar hjärnans glukosmetabolism

Mobiltelefonanvändning ökar glukosmetabolismen i de delar av hjärnan som befinner sig närmast telefonen. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits i USA och omfattar 47 friska individer som undersökts med PET-kamera, där man använt injektion med 18F-fluorodeoxiglukos för att mäta glukosmetabolismen. Deltagarna hade i samband med undersökningen två mobiltelefoner placerade på […](0 kommentar)

E-journal för primär- och slutenvård – en tillgång i teorin

Introduktionen av en gemensam e-journal för primär- och slutenvård är ett tveeggat svärd när det gäller överföring av information om patienters läkemedelsterapi. Läkare uppskattar den ökade tillgången till information, men den stora informationsmängden och bristen på sammanfattning av vårdtillfällena har gjort det svårare att snabbt hitta all relevant information i det enskilda fallet. Den gemensamma […](0 kommentar)

Sterila handskar halverar antalet kontaminerade blododlingar

Rutinmässig användning av sterila handskar kan halvera antalet kontaminerade blododlingar. Det visar en randomiserad studie i Annals of Internal Medicine. Falskt positiva blododlingar på grund av kontamination kan vara ett stort kliniskt problem, och vissa studier har uppskattat förekomsten till över 35 procent. I de vakuumflaskor som används sker kontaminationen oftast vid provtagningstillfället, men relativt […](0 kommentar)

Proceduren, inte akupunktur i sig, lindrar strålningsberoende illamående

Illamående är ett vanligt problem vid strålbehandling över buk- och bäckenregionen. Många patienter är intresserade av akupunktur, men det är inte tidigare känt om akupunktur lindrar strålningsutlöst illamående och kräkningar. De sham-kontrollerade studier som gjorts vid cytostatikainducerat illamående visar motsägande resultat. Därför var det intressant att studera om det är akupunkturen i sig – med […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ledarskaps­program kan bidra till en bättre vård

Hälso- och sjukvården har genomgått stora medicintekniska, organisatoriska och ekonomiska förändringar under de senaste decennierna, vilket resulterat i fundamentala förändringar i arbetsförhållandena för läkare och övrig sjukvårdspersonal. Flera rapporter beskriver minskad autonomi, inflytande, delaktighet, medarbetarkraft och minskad egen kontroll hos medarbetarna [1-3]. Dessutom har andra yrkes­kategorier alltmer utmanat läkarna om de ledande positionerna inom sjukvårdssektorn, […](0 kommentar)

Sociala medier förändrar relationen mellan patient och vårdgivare

Internet tillhör miljoner människors vardag och har revolutionerat vårt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Internet är därmed en stor resurs för samhället och även för sjukvården. Rätt använt kan Internet förväntas bidra till att underlätta patienternas tillgång till god vård och behandling samt till större patientdelaktighet. Möjligheterna ska dock inte göra oss blinda för riskerna. När en […](0 kommentar)

Genitala klamydiainfektioner – rekommenderad handläggning

Klamydia är den ojämförligt vanligaste anmälningspliktiga humana infektionssjukdomen i Sverige. Trots att infektionen är mycket frekvent finns det fortfarande en del oklarheter, och vi får många återkommande frågor om handläggning av klamydiainfektioner. Under de senaste åren har det publicerats flera studier som bidragit till ökad kunskap och förändrad praxis, t ex rörande provtagning och diagnostik. Denna […](0 kommentar)

Felaktigt tillredd bröstmjölks­ersättning gav hyperton dehydrering

Hyperton dehydrering definieras som S-natrium >150 mmol/l och orsakas av brist på vatten [1]. Vattenbristen är i första hand intracellulär, varför cirkulatorisk påverkan ses sent i sjukdomsförloppet. Hyperton dehydrering är ett allvarligt medicinskt tillstånd med bl a risk för kramper, sinustrombos, intracerebrala blödningar och i värsta fall död [2]. I åldersgruppen 0–18 år ses hyperton dehydrering […](0 kommentar)

LT debatt

Ta städningen på allvar

Efter artiklarna 2008 om den dåliga städningen på Danderyds sjukhus trodde jag att varje sjukhus sett över sina städrutiner för att slippa hamna på kvällstidningarnas förstasidor. Tyvärr tycks inget ha skett, som jag förstår av Marlene Wullts debatt­artikel i Läkartidningen 10/2011 (sidorna 520-1). Spindelväv i takarmatur, slarvig städning och osäkerhet om toalett och duschrum blir […](0 kommentar)

Tiden är mogen för målnivåer inom cancervården

Arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostata-, bröst- och kolorektalcancer går in i en andra fas med uppdatering av riktlinjerna och en utvärdering av de första åren. Den nationella cancerstrategin med stark inriktning på höjning av vårdens kvalitet håller på att konkretiseras och igångsättas. Många av kvalitetsregistren för cancer har nått en mognad som gör […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

En trovärdighetsfråga att primärvården utvecklar kvalitetsregister

I LT 12/2011, sidan 675, ställde distriktsläkaren Kjell Lindström fyra frågor till utredaren Måns Rosén angående översynen av de nationella kvalitetsregistren. Här svarar Måns Rosén. Kjell! Här är svaren på dina frågor: 1. Är registret i första hand tänkt för forskning eller för förbättringsarbete? Eller är huvudskälet att samla data för öppna jämförelser och »kontroll«? […](0 kommentar)

Kvalitetsregister – en facklig fråga

Vad vet Måns Rosén, utredare av de nationella kvalitetsregistren, om en läkares arbetsdag? Och på vilket sätt är detta intressant för vårt fackförbund? Det är givande att skärskåda hans vision av hur en modern konsultation hos distriktsläkaren skulle kunna gå till om och när vi fått tillgång till en gigantisk journal- och kvalitetsdatabas, som även […](0 kommentar)

Svårt förstå professionens rädsla för valfrihet i vården

Svar till Arne Stenstedt och Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svenska psykiatriska föreningen (»Valfrihetens gränser«, LT 12/2011, sidan 677). Det är slående hur möjligheten för patienter att få en reell valfrihet provocerar. Utgångspunkten tycks vara att patienterna i psykiatrin inte vet vad som är bäst för dem själva. Vår utgångspunkt är tvärtom att patienterna själva värdesätter en […](0 kommentar)

Nya idéer och mer vård för pengarna

Jan Halldins politiska dogmatism börjar bli rejält tröttsam. Han upprepar samma påståenden om faror och vådor med allt som andas fristående alternativ i vården och inte minst i psykiatrin (»Politisk dogmatism fragmentiserar den psykiatriska vården«, Läkartidningen 9/2011, sidan 480). Tankesättet är fastfruset i en tid då centralt planerad vård ansågs vara det enda rätta – […](0 kommentar)

20 år gammal debatt relevant också i dag

Birgitta Rydberg anger att politiken tidigare lade sig i hur vården utformades; underförstått att politiken i dag inte gör det. Detta är både sant och osant. Det är sant att vården i dag inte styrs centralt utan i stället av marknadsekonomiska principer med konkurrens som främsta medel, och med vårdval, fri etablering och privatiseringar som verktyg – en […](0 kommentar)

Förtydligande angående Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien

I samband med diskussioner om läkares arbetskläder förekommer en del missförstånd, som att »Socialstyrelsen har till skillnad från hygienläkarna strikta synpunkter på att långa ärmar måste förbjudas« ( LT 11/2011, sidan 585). Detta är inte korrekt, och vi vill gärna förtydliga Socialstyrelsens krav, där vi inte uppfattar att det finns någon konflikt med hygienläkarnas synpunkter. […](0 kommentar)

Aktuellt


»Jag räds inte radikala förslag«

Vem som helst hade varit stressad över uppdraget. Men inte Stefan Carlsson. Han har bara ett år på sig att lägga fram ett genomarbetat förslag på hur hälso- och sjukvården bäst ska styras. Utredningen ska ligga på regeringens bord den 15 april 2012. Och han ska bara ägna en dag i veckan åt jobbet. Hur […](0 kommentar)

Rättegångsdatum begärt

I mer än två år har utredningen kring den dråpmisstänkta narkosläkaren pågått. Vid flera tillfällen har många trott och hoppats att åklagaren Peter Claeson skulle välja att lägga ner, men han har i stället valt att hålla ytterligare förhör, inhämta ytterligare expertis, vrida och vända på ytterligare presumtiva bevis. I slutet av februari inkom den […](0 kommentar)

KI startar kurs för att få blivande läkare bli chefer

En större och mer komplex sjukvård, som är både offentlig och privat, ställer större krav på sina chefer. Carl Johan Sundberg, läkare och docent samt chef vid enheten för bioentreprenörskap på KI, tror att läkarna ogärna tar på sig ledarrollen på grund av att de helt enkelt saknar kunskapen. – Många vill fokusera på den […](0 kommentar)

Tendens till ökad anslutningsgrad

Efter många år av sjunkande anslutningsgrad verkar kurvan ha vänt och Läkarförbundet skriver i sin analys av medlemsstatistiken för 2009 och 2010 att prognosen visar på uppgång bland yrkesverksamma läkare med ett par procentenheter till 82 procent. Det totala antalet medlemmar, där även studenter och pensionärer räknas in, är i dag 42 854. Det ger […](0 kommentar)

Ledare

Översyn av specialiteter

Socialstyrelsen äger rätten att besluta om benämning samt indelning av specialiteterna. Under 2011 kommer Socialstyrelsen att genomföra en översyn. Det är bra att arbetet kommer i gång eftersom det i dag rådet ovisshet om vilka ändringar som kan komma på tal och hur vi ska förhålla oss till dessa. Specialitetsindelningen bör inte göras stel som […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Gemensamt journalsystem – möjligheter och risker?

Många landsting har eller överväger att införa ett gemensamt elektroniskt journalsystem för öppen och sluten vård. Samtidigt finns en trend mot IT-lösningar som möjliggör utbyte av central information mellan olika journalsystem, t ex den nationella patientöversikten. Det finns olika företag som marknadsför gemensamma lösningar, ett av dem är Cambio Cosmic. I teorin kan en välfungerande […](0 kommentar)

Endast på webben

Rättegång först efter sommaren

– Men det blir inte före sommaren, säger Lars Lindström, lagman vid Solna tingsrätt. Exakt datum bestäms troligen de närmaste dagarna. Läs tidigare artiklar:Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd(0 kommentar)

Chefer på Hallands sjukhus polisanmälda

Anledningen till polisanmälan är, enligt läkaren, att sjukhuschefen i medier och i andra sammanhang ska ha antytt att läkaren medvetet misskött sitt uppdrag genom att lägga sig att sova i stället för att ta hand om en patient. ST-läkaren är en av de två läkare som utpekas som ansvariga för ett par incidenter på akuten […](0 kommentar)

Mørlands yttrande offentliggjort

I dag har Läkartidningen genom åklagaren fått ta del Jørg Mørlands yttrande angående de rättsmedicinska och rättskemiska slutsatserna som åtalet mot narkosläkaren vilar på. Jørg Mørland uttrycker sig pragmatiskt i yttrandet. Bland annat skriver han att rättsläkarens slutsats, att döden inte var naturlig utan skett efter en kraftig överdosering av tiopental i kombination med morfin, […](0 kommentar)

»I andra hand: försök till dråp«

Under dagen den 24 mars har åklagare Peter Claeson gjort en justering i gärningsbeskrivningen som finns i stämningsansökan. Förutom den gärningbeskrivning som gäller sedan tidigare, att narkosläkaren uppsåtligen berövat flickan livet genom förgiftning med narkosmedlet tiopental, så har åklagaren nu gjort följande tillägg: »I andra hand görs gällande att [narkosläkaren] uppsåtligen försökt beröva [flickan] livet […](0 kommentar)

Första litteraturgenomgången av behandling vid blödarsjuka

– Det finns omfattande klinisk dokumentation som visar att koagulationsbehandling vid blödarsjuka fungerar. Men det finns inga strikta vetenskapliga, randomiserade studier, säger professor Erik Berntorp, SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. – Framför allt ser man att profylaktisk behandling är verksam. Patienterna blöder mindre och man får färre ledskador. Den första internationella systematiska litteraturgenomgången av […](0 kommentar)

»Överpröva åtalsbeslutet!«

Tisdagen den 22 mars meddelade åklagare Peter Claeson att den kompletterade förundersökningen inom kort ska överlämnas till försvarare, målsägandebiträde och domstol. Därefter ska han också begära ett datum för huvudförhandlingarna av Solna tingsrätt. – Jag tycker det är fel. Det blev väldigt klart sedan jag läste det norska expertutlåtandet. Jag läste faktiskt om det i […](0 kommentar)

Åtalet står fast

I dag tisdag meddelade Peter Claeson att den kompletterade förundersökningen inom kort ska överlämnas till försvarare, målsägandebiträde och domstol. Därefter ska han också begära ett datum för huvudförhandlingarna av Solna tingsrätt. Peter Claeson meddelar att han inte ger några ytterligare kommentarer om ärendet. Läs tidigare artiklar:Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och […](0 kommentar)

Notiser

Slutet för sjukhusmat i plastlåda?

Policyn låg till grund för ett miljardavtal med tjänstekoncernen Sodexo, som för närvarande levererar portionsförpackad patientmat från företagets anläggning i Märsta till sjukhusen i Danderyd, Huddinge, Solna och Södertälje. Landstingsfullmäktige har beslutat att policyn ska upphöra att gälla och att en ny måltidsutredning ska genomföras. Bakgrunden är bland annat den ökade betoningen på maten som […](0 kommentar)

Thomas Zilling föreslås bli sjukhusläkarnas ordförande

Bengt von Zur-Mühlen föreslås bli förste vice ordförande, och som andre vice ordförande vill valberedningen se Lars Nevander, båda i dag ordinarie ledamöter i styrelsen. Nuvarande andre vice ordförande Karin Båtelson ställer inte upp för omval. – Jag har jobbat jättemycket och kom egentligen in från sidan från början. Det har varit lärorikt och jätteroligt, […](0 kommentar)

Kammarrätten stoppar avtalet om HPV-vaccin

Striden om vilket företags HPV-vaccin som ska användas vid vaccination av Sveriges alla skolflickor går vidare. I och med ett beslut som fattades 23 mars blir det en ny upphandling. Detta eftersom ramavtalstiden betecknas som otillåten, enligt kammarrätten i Stockholm. Upphandlingen gjordes av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting. Upphandlingen, som vanns av […](0 kommentar)