Nr 14 2011

Kultur

Tyst accept av »perfekt sorti« – men bara i det enskilda fallet

Författaren Carl-Henning Wijkmark skrev 1978 en uppmärksammad bok, »Den moderna döden«, som gav en ganska pessimistisk bild av sjukvårdens och samhällets utveckling. Wijkmark presenterade ett dråpligt angrepp på konsekvensetik och ansåg att räddningen var återgång till naturrättsetiken. Wijkmark har nyligen, 30 år senare, skrivit ännu en bok om döden och döendet: »Stundande natten«. Även här […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Skillnad på läkekonster och läkekonst

Nyligen publicerade vi ett nytt rön på Lakartidningen.se om att både riktig och simulerad akupunktur lindrade illamående hos cancerpatienter. Forskarnas slutsats – akupunktur verkade genom en »ospecifik behandlingseffekt« (kan också utläsas: placebo). Utan tvekan är studien ett rekorderligt vetenskapligt hantverk. Inte minst den fiffiga blindningen som gjorde att patienterna inte kunde skilja äkta vara från […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Åldrande med »komprimerad sjuklighet« ännu en hägring

År 1980 publicerade James Fries (reumatolog på Stanford-universitetet) en artikel med titeln »Aging, natural death, and the compression of morbidity« i New England Journal of Medicine [1]. Han postulerade där att den naturliga genomsnittliga livslängden, fixerad av biologiska faktorer, var konstant omkring 85 år och att kroniska sjukdomars debut kunde senareläggas med hjälp av livsstilsändringar. […](0 kommentar)

Nya Rön

Luftföroreningar, trafik och kokain utlöser hjärtinfarkt

Vilka faktorer utlöser hjärtinfarkt? Den frågan har en grupp forskare från Belgien ställt sig i en studie som presenteras i Lancet. Författarna har ställt samman data från 36 olika epidemiologiska studier där uppgifter funnits tillgängliga om utlösande faktor för hjärtinfarkter som inte hade dödlig utgång. Enligt studien är kokain den farligaste faktorn vad gäller att […](0 kommentar)

Shuntkirurgi ger förbättring vid hydrocefalus och småkärlssjuka

I denna randomiserade, placebokontrollerade studie undersöktes om patienter med hydrocefalus förbättrades av ventrikuloperitoneal shuntkirurgi trots uttalade vitsubstansförändringar i hjärnan. Hydrocefalus hos vuxna karakteriseras av ventrikelvidgning, bredbasig gångstörning, minnessvårigheter och urininkontinens. Snarlika symtom och radiologisk bild kan finnas hos patienter med Binswangers sjukdom, en småkärlssjukdom med multipla infarkter i hjärnans vita substans nära ventriklarna. Hydrocefalus kan […](0 kommentar)

PCR – diagnostiskt komplement vid neonatal sepsis

Neonatal sepsis är en vanlig och fruktad komplikation som drabbar både prematura och fullgångna barn. Diagnosen är svår att ställa eftersom symtomen är diffusa och den enda konklusiva laboratoriemetod som finns är blododling, som dock är tids­ödande och kan leda till både över- och under­dia­gnostik. Detta gör att kliniker förlitar sig på framför allt den […](0 kommentar)

Brister i läkemedelshantering vanligaste orsak till avvikelser på kirurgiska vårdavdelningar

Under 2007 studerades avvikelser (unintended events) under en period på 8–14 veckor vid tio kirurgiska kliniker i Holland. Inte bara avvikelser som ledde till konsekvenser för patienterna (adverse events) utan också avvikelser som skulle kunna ha medfört olika åtgärder eller förlängd vårdtid registrerades. Bakomliggande orsaker undersöktes med ett speciellt analysinstrument (PRISMA). Data insamlades dels via […](0 kommentar)

Neurologisk grund för musikalisk njutning

Nucleus caudatus och nucleus accumbens är centrala områden i hjärnan när vi njuter av musik. Det visar en studie som presenteras i tidskriften Nature Neuroscience. Undersökningen har gjorts av forskare från Montreal och bygger på åtta individer som undersökts med både funktionell magnetkamera och PET-kamera när de lyssnade på musik de tyckte om. Vid sidan […](0 kommentar)

Zinktillskott ger färre och kortare förkylningar men …

Det har länge spekulerats över om intag av zink kan lindra eller till och med förhindra förkylningar. Zink har också i in vitro-studier kunnat förhindra replikeringen av rhinovirus. De randomiserade studier som utförts har dock visat varierande resultat, till vilka bristande blindning (bl a på grund av biverkningar) och reducerad biotillgänglighet har angetts som orsaker. […](0 kommentar)

Tema ångestsjukdomar

Psykiatrin och primärvården har ett gemensamt ansvar

Temat för den här veckans nummer av Läkartidningen är ångestsjukdomar. Här presenteras artiklar som har relevans för hela läkarkåren. I texterna kan man hitta gemensamma nämnare: Ångest­till­stånd är vanligt förekomman­de, de är ofta kroniska, man finner inte sällan en samsjuklighet, och den rekom­menderade behandlingen utgörs av en kombination av farmaka och psykoterapi. Det saknas dock […](0 kommentar)

Vanliga folksjukdomar som debuterar tidigt i livet

Ångest som symtom har följt människan genom historien, och begreppet ångest används numera för att beteckna en grupp ospecifika, obehagliga symtom som liknar upplevelserna av och reaktionerna på skräck och fruktan. I det ursprungliga indoeuropeiska språket finns ordet »angh«, som betyder åtsittande, smärtsamt förträngd, smärtfylld. Ordet återkommer i germanskan som »ang«, dvs komprimerad, hård, smärtfylld. […](0 kommentar)

Generaliserad ångest kan behandlas effektivt

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en psykiatrisk dia­gnos i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 och den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV. Individer med GAD utmärks av en genomgripande och okontrollerbar ängslig läggning och söker vård på grund av i första hand sömnstörning, muskelspänning, rastlöshet, uttröttbarhet och irritabilitet. Sammantaget går dessa besvär ut över relationer och arbetsförmåga, och de ökar […](0 kommentar)

Paniksyndrom – ond cirkel av feltolkade kroppsliga signaler

Diagnosen paniksyndrom innebär att patienten har återkommande panikattacker med plötsliga upplevelser av intensiv rädsla utan att det finns någon tydlig yttre orsak. Attackerna ska sedan ha lett till att personen känner stark oro inför att få ytterligare attacker eller på något sätt har ändrat sina vanor på grund av attackerna. Det kan handla om att […](0 kommentar)

Social fobi – ingen vanlig blyghet

En person med social fobi, eller socialt ångestsyndrom, skyr sociala situationer som innebär kritisk granskning eller värdering, trots att hon/han inser att den rädsla som sådana situationer ger upphov till är överdriven eller orimlig. Detta grundar sig i rädsla för att visa nervositet, bli förödmjukad eller bete sig pinsamt. Vanliga ångestskapande situationer är att tala […](0 kommentar)

Nya forskningsspår banar väg för bättre terapi

Vid de flesta ångestsyndrom ger läkemedelsbehandling eller kognitiv beteendeterapi (KBT) god effekt för majoriteten av patienterna. En utmaning ligger i att se till att alla patienter kommer i åtnjutande av evidensbaserad vård. Detta innebär att vi behöver åstadkomma mer och bättre vård. Vårdens aktörer/producenter inom psykiatrin torde komma att avkrävas ökad kostnadseffektivitet, något vi redan […](0 kommentar)

Om och om igen … tvångs­cirkeln kan brytas

Tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder, OCD) karakteriseras av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande, ångestväckande tankar, impulser eller fantasier. De upplevs som inkräktande och meningslösa och orsakar kraftig ångest, äckel eller obehag. För att skingra det intensiva obehag och tvivel som tvångstankarna utlöser utförs lugnande tvångshandlingar, eller s k ritualer. Tvångshandlingar innefattar även ångestreducerande mentala ritualer (t ex att […](0 kommentar)

Ångest är vår arvedel som vi bör förvalta väl

Många är vi som låtit oss inspireras av Pär Lagerkvists poesi. Det poetiska uttrycket kan på ett enastående och medryckande sätt visualisera de fasor och demoner som hemsöker den som drabbas av ångestsyndrom. Filmskapare har utnyttjat den spänning som följer när åskådarens ångest väcks och när ångesten illustreras i filmens värld. Regissören Alfred Hitchcock skapade […](0 kommentar)

LT debatt

En stjärnas fall

Första gången jag träffade den tyske anestesiologen Joachim Boldt var i Göteborg i mitten av 1990-talet. Han höll föredrag och berättade om de fina egenskaperna och fördelarna med de moderna infusionslösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). Han var alltså verksam inom samma forskningsområde som jag själv – vätsketerapi inom operations- och intensivvården. Föredraget var trevligt, och de […](0 kommentar)

Bäst På Offentliga Upphandlingar AB

Debatten kring primärvårdens kvalitetsregister är högaktuell just nu. Jag och åtta primärvårdsläkarkollegor har fått 50 miljoner kronor av offentliga medel för att bidra med vad vi kan. Summan är inte så stor i registersammanhang, men det är alltid något. Vi har lagt halva summan på att köpa in konsulttjänster från Bäst På Offentliga Upphandlingar AB. […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Läkarkåren ska reagera mot företag som profiterar genom skrämselpropaganda

Vi har i Läkartidningen diskuterat Scandlabs metod att mäta salivkortisol. Vi har testat 14 patienter, som med företagets metod uppmätte låga kortisolvärden, och redovisar utfallet vid användning av en validerad metod, Synacthentest. Scandlabs metod är undermålig och kan inte leda till beslut om medicinering ska inledas eller inte. I vår ursprungliga artikel hänvisar vi också […](0 kommentar)

Nytt sätt att tänka kring smärtbehandling

I Läkartidningen nr 10/2011 (sidorna 548-9) diskuterar företrädare för läkemedelsenheten i Uppsala läns landsting och Uppsala läkemedelsinformationscentral Norspans plats i terapin. Med introduktionen av Norspan på svenska marknaden infördes också till viss del ett nytt sätt att förhålla sig till smärtbehandling. Genom att tillföra en stark opioid i en mycket låg dos i ett depåplåster […](0 kommentar)

Viktigt att båda parter är pålästa

Ingen signifikant skillnad mot placebo för den primära effektvariabeln (WOMAC OA Score for pain) sågs i studien av Breivik och medarbetare [1] som Mundipharma hänvisar till i sitt inlägg. Publikationen var tidigare okänd för oss då tidskriften inte förefaller vara indexerad i PubMed. Studien som jämfört Norspan med tramadol tog vi inte med i vår […](0 kommentar)

Vi har ingen folkhälsominister

Vid regeringsskiftet 2006 tillträdde Maria Larsson som folkhälsominister, en ministerpost som under mandatperioden fick ändrad inriktning och i stället blev barn- och äldreminister. Sedan dess har folkhälsofrågorna ingen egen minister eller enskild företrädare. I dag åligger det Göran Hägglund och socialdepartementet att, bland andra viktiga frågor, handha folkhälsan. Folkhälsan är relativt god i Sverige i […](0 kommentar)

Göran Hägglund går tobaksindustrins ärenden

Onsdagen den 30 mars är det dags för debatt och beslut i frågan om en »En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken«. Vi vet att alkohol-, narkotika- och tobaksmissbruk ofta grundläggs i ungdomsåren och är starkt kopplade till klasstillhörighet [1]. Fortsatta progressiva folkhälsoreformer inom detta område innebär därför långsiktiga hälsovinster och en möjlighet […](0 kommentar)

Svart eller vitt – saliv eller blod?

Vissa av Sköldkörtelföreningens medlemmar, och även andra hypotyreospatienter, har använt sig av Scandlabs analyser av urinprov på T4 och T3 samt salivkortisol. Föreningen har följt artikelförfattarnas olika debattinlägg i medierna. Vi anser att dessa säger mest om kvaliteten på konventionell vård och tycker att artikelförfattarna bör ställa sig den grundläggande frågan om varför patienter söker […](0 kommentar)

Sköldkörtelföreningen är djupt oroad över hypotyreosvården

Författarna till artikeln »Trötthet och pseudodiagnostik« menar att förlamande trötthet skulle bero på »samhällets snabba föränderlighet med massiva sinnesintryck som överstimulerar individen till att bli mentalt och kroppsligt utmattad« då man inte hittat några kroppsliga fel i »en bred medicinsk undersökning«. Detta har dessutom pågått i århundraden, säger man. Artikelförfattarna frångår då att forskning inte […](0 kommentar)

»Vi diskuterar Scandlabs kortisolanalys, inte hypotyreosvården«

Vi välkomnar en saklig debatt om Scandlabs kortisolanalys. Vi har i vårt debattinlägg kommenterat Scandlabs kortisolanalys och risker för feldiagnostik och behandling som analyser och tolkning av dessa provsvar kan leda till. Vi förstår därför inte hur sköldkörtelföreningen kan välja att lägga sin kritik mot oss avseende hypotyreosvården; det är inte det vi diskuterat i […](0 kommentar)

Debatt och brev

D-vitaminbrist – vems ansvar?

Brist på D-vitamin skapar allvarlig ohälsa – men ingenting görs. Myndig­heter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med detta allvarliga hot mot folkhälsan, anser författarna. Det är väl känt att vi bor i ett solfattigt land, beläget lika långt norrut som Sibirien. På sommaren kan vi […](0 kommentar)

Att förlora en förälder är dödligt: Vården måste ta större ansvar även för anhöriga

Få personer i livet påverkar oss så mycket som våra föräldrar. Något som därför ofta sätter djupa känslomässiga spår är när någon av våra föräldrar går bort. En ny studie visar att dessa spår går djupare än vad vi tidigare trott. Studien »Time does not heal all wounds: Mortality follow­ing the death of a parent« […](0 kommentar)

Ett tragiskt fall

Kommentar till patient­säkerhetsärende refererat i LT 9/2011 (sidan 459). Redogörelsen för det tragiska fallet visar att Socialstyrelsen strävar efter att tolka uppenbara läkarfel som resultat av bristfälliga rutiner – som ingen bär ansvar för. Att läkaren inte kallade in patienten med malignt melanom för kompletterande behandling kan endast bero på slarv eller okunnighet. Att i […](0 kommentar)

Trötthet och pseudodiagnostik

I våra dagar upplever många en stor trötthet. Något är fel i kroppen, en tydlig orsak måste finnas. Ibland kan en specifik diagnos konstateras och behandlas, ibland är det uppenbart att sociala omständigheter bidrar. Människor kan i sin desperation söka ­alternativa förklaringar för att få hjälp. Scandlab är ett företag som har starka ekonomiska incitament […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Ledare

Läkare behövs i IT-utvecklingen

Den här veckan pågår Vitalis i Göteborg. Det är en mötesplats för att utveckla vården och omsorgen genom IT. Ett av årets teman är patientsäkerhet. Kopplingen mellan väl fungerande IT och en god patientsäkerhet är uppenbar, men fortfarande otillräckligt genomlyst. Läkarförbundet har tidigare påpekat att en stor del av de rapporterade avvikelserna i vården handlar […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Lungemboli bör misstänkas hos unga kvinnor som tar p-piller och röker

En 22-årig kvinna inkom nattetid till sjukhusets akutmottagning med andningsrelaterade vänstersidiga bröstsmärtor. Vid undersökning av specialistläkare framkom att hon var rökare, använde p-piller samt behandlades med citalopram. Dessutom hade hon genomgått en bröstplastik åtta veckor tidigare. Undersökningen visade inget avvikande, och prov som togs var normala. Ingen mätning av D-dimer gjordes, utan i stället av […](0 kommentar)

Notiser

Specialitetsin­delningen ses över

Socialstyrelsen startar ett projekt för att se över den nya specialitetsstrukturen som infördes 2008. Placeringen av enskilda specialiteter i strukturen ska uppmärksammas liksom behovet av att eventuellt införa nya specialiteter. Syftet är att uppnå en struktur som ligger i linje med såväl den medicinsk-tekniska som den demografiska utvecklingen. Ett färdigt förslag är tänkt att presenteras […](0 kommentar)

Medicinska lärosäten i Europa på efterkälken

I sin årliga rankning av världens mest framstående lärosäten har tidskriften Times Higher Education för första gången specifikt rankat universitet inom området medicin och hälsa. USA dominerar inte oväntat med hela 27 lärosäten på topp 50-listan. Storbritannien har åtta lärosäten med, Kanada sex och Australien fem. Utöver Storbritannien är de enda europeiska länder som finns […](0 kommentar)

Narkolepsimisstankar stärkta

I studien, som presenterades vid en presskonferens på tisdagen, har man gått igenom samtliga fall av diagnostiserad narkolepsi i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland under perioden oktober 2009–december 2010. Fallen har jämförts med data från vaccinationsregister. Bland barn och ungdomar under 20 år som vaccinerats med influensavaccinet Pandemrix var incidensen 4,06 fall per 100 […](0 kommentar)

Aktuellt

Egen arbetsyta för alla underläkare

Till Sylfs förste vice ordförande valdes Martin Sandelin, Uppsala, och till andre vice Emma Spak från Göteborg. Mötet beslutade bland annat att Sylf ska verka för att alla underläkare får en egen arbetsyta, med tillgång till dator och administrativt stöd, i ett ostört läge nära den kliniska verksamheten. Förslaget kom från Sylf Malmö och Sylf […](0 kommentar)

EU-läkare riskerar sämre villkor

När Sverige blev medlem i EU fick läkare från övriga EU- och EES-länder tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Och allt fler utländska läkare rekryteras eller kommer på eget initiativ till Sverige. Dessutom växer gruppen svenskar som fått läkarutbildning utomlands och återvänder hem när de fått sin legitimation. Nu vill Läkarförbundet titta närmare på hur de […](0 kommentar)

Sega system – och ingen som lyssnar

Sega system och ingen som lyssnar. Gunnel Lindell på Karolinska sjukhuset är kritisk till hur IT-systemen fungerar, men tycker inte att det var bättre förr. En trappa upp i det gamla elevhemmet på Karolinska sjukhuset i Solna finns gynekologen och obstetrikern Gunnel Lindell. Det är här Kvinnokliniken håller till och det är här Gunnel Lindell […](0 kommentar)

Läkarförbundet vill se ökad IT-debatt

Inte ens en fjärdedel, 21 procent, av läkarna är i dag nöjda med hur deras synpunkter som användare av IT-systemen tas tillvara. Det är en kraftig försämring från 2004 då nästan 40 procent kände sig nöjda. Det visar statistik från Vård IT-rapporten som bygger på enkäter till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare, gjorda av UsersAwards […](0 kommentar)

Läkare som tittat i chefens journal säger upp sig

– En uppsägning innebär inte samma stämpel som ett avsked, konstaterar Gunnar Berglund, andre vice ordförande i Stockholms läkarförening och ordförande för sektionen för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Läkaren stängdes av från sitt arbete i början av mars sedan det uppdagats att han varit inne i sin chefs journal utan behörighet. Han polisanmäldes och varslades […](0 kommentar)

Interaktionssystem ska analyseras

Interaktionsdatabasen Sfinx, Swedish Finnish Interaction X-referencing, har tagits fram av avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska institutet, Stockholms läns landsting och Medbase i Finland. Sfinx är friköpt av huvudmännen för att kunna användas i hälso- och sjukvården, där det nu är det vanligaste systemet för att kontrollera interaktioner. Bakom EES, Elektroniskt expertstöd, står Apoteket AB och […](0 kommentar)

Han ska ta fram ny patientlag

Johan Assarsson ska i ett första delbetänkande senast 30 juni 2012 lämna förslag på hur patientens ställning kan stärkas inom en rad områden. Här är några av hans uppgifter att lösa: • Hur kan regionala skillnader i vårdinnehåll och vårdresultat minska så att vården blir mer likvärdig? • Föreslå lagreglering av det fria vårdvalet. I […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Kliande noduli efter Havrix-vaccination

Havrix är ett hepatit A-vaccin som innehåller inaktiverat hepatit A-virus, adsorberat till aluminiumhydroxid [1]. Utslag och klåda är kända hudbiverkningar, enligt tillverkaren, som dock inte anger under vilken tid efter en vaccination som de kan uppstå [1]. I den svenska biverkningsdatabasen finns tolv fall av klåda och sju fall av noduli rapporterade för hepatit A-vaccin […](0 kommentar)