Nr 15 2011

Kultur

Jussi Björlings hjärta slog 200 slag per minut

Spänningen var förtätad denna kväll, den 20 maj 1958, på Kungliga Teatern i Stockholm. De två svenska operagiganterna, Birgit Nilsson och Jussi Björling, skulle ånyo mötas, på Stockholmsoperan, i Tosca. Salongen var fullsatt, och pressen närvarande – för kvällens föreställning kunde ju inte bli annat än storslagen. »Opera-Sverige vibrerade av förtjusning« [2]. Men redan i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Behåll kylan när det blir varmt ute

Återigen kan jag notera att de svåra olycksfallen alltid minskar under vintermånaderna. Ibland kan det vara riktigt lugnt då den riktiga kylan tycks påverka sättet att köra bil eller viljan att slåss. Detta kan vi också visa i vår traumastatistik även om den inte alltid ger signifikanta skillnader. Vad gäller trafikolyckorna har polisen liksom vi […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar


Uppföljning av svenska patienter med malignt melanom är ojämlik

Malignt melanom är en potentiellt dödlig cancerform med oroväckande snabbt ökande incidens i Sverige [1]. År 2007 publicerade Svenska melanomstudiegruppen det aktuella nationella vårdprogrammet för handläggning av malignt melanom i huden; ett dokument som är skapat för att erbjuda en jämlik och evidensbaserad vård [2]. Vårdprogrammet innehåller tydliga och vetenskapligt välgrundade rekommendationer för prevention, dia­gnostik […](0 kommentar)

Nya Rön

Högt diastoliskt tryck farligare än systoliskt hos yngre

Hos unga män är det diastoliska blodtrycket starkare relaterat till dödlighet än vad det systoliska är, enligt en svensk studie i BMJ. Det systoliska blodtrycket är en starkare riskfaktor för död i me­del­ålders och äldre populationer än det diastoliska. Däremot är förhöjning av det diastoliska blodtrycket vanligare bland yngre, även om det råder en viss […](0 kommentar)

Cancerceller i portvaktskörteln motiverar inte axillutryming

Vid bröstcancer är undersökning av portvaktskörteln, den lymfkörtel som närmast dränerar tumören, central för den fortsatta handläggningen. Spridning av tumörceller till körteln leder normalt till axillutrymning. Ingreppet är inte sällan förknippat med biverkningar, däribland smärta, utveckling av ödem samt risk för infektion. Men enligt en artikel i JAMA finns det ingen överlevnadsfördel förknippad med detta. […](0 kommentar)

Svarta amerikaner återinläggs oftare på sjukhus

Det är vanligare att svarta amerikaner återinläggs på sjukhus än vita. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Författarna har tittat på antalet patienter som återinläggs på sjukhus inom 30 dagar efter att de skrivits ut från sjukhusvård för diagnoserna pneumoni, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Data har inhämtats från perioden 2006–2008 och avser 3,1 miljoner […](0 kommentar)

Tyreoideahormonbrist hos modern påverkar fostret

Avhandling. De svåra konsekvenserna av jodbrist under graviditet, med grav mental underutveckling, endemisk kretinism som följd, har varit kända länge. Kohortstudier har visat att även lätt brist på tyreoideahormon tidigt i graviditeten ger ökad risk för motoriska funktionshinder, försenad språkutveckling och lägre IQ. Detta kan vara en risk vid till synes normala graviditeter hos friska […](0 kommentar)

Över- och undervikt kopplade till mortalitet i Asien

Ett antal olika studier har presenterats som visat en korrelation mellan högt BMI och ökad mortalitet. Även lågt BMI har kopplats till ökad mortalitet. Flertalet studier har endast omfattat individer av europeiskt ursprung. I New England Journal of Medicine presenteras en undersökning där man undersökt kopplingen mellan BMI och mortalitet i ett omfattande asiatiskt material. […](0 kommentar)

Solljus kan påverka kroppens förmåga
att bryta ner läkemedel

Autoreferat. Kroppens förmåga att bryta ner läkemedel varierar med årstiderna, med en möjlig koppling till solljus och vitamin D. Fyndet erbjuder en helt ny modell för hur miljön kan påverka kroppens avgiftningsförmåga. Tidigare cellexperiment har visat att vitamin D kan stimulera bildningen av ett enzym, CYP3A4, som bryter ner många läkemedel och toxiner. Om vitamineffekten […](0 kommentar)

Inhalationssteroider bara vid behov till barn med lindrig astma

Barn med astma tar ofta inhalationssteroider regelbundet. Nu visar en amerikansk studie som presenteras i Lancet att det kan räcka med att steroidbehandlingen ges vid behov för barn med lindrig astma. Studien omfattar 288 barn med lindrig astma i åldern 5–18 år. Dessa lottades till fyra olika grupper och behandlingsalternativ. Vardera grupp omfattade ca 70 […](0 kommentar)

PSA-screening kan vara lämplig för män med god hälsa

PSA-screening bland män med god hälsa kan kopplas till minskad risk för död i prostatacancer samtidigt som risken för överbehandling tycks vara liten. Detta rapporteras i Journal of Clinical Oncol­ogy. I den stora amerikanska PLCO-studien (Prostate, lung, colorectal and ovarian screening study) kunde ingen signifikant effekt av PSA-screening visas på prostatacancerspecifik mortalitet i en stor […](0 kommentar)

Nitroglycerin förbättrade bentätheten

I JAMA presenteras en studie i vilken man visar att nitroglycerinsalva skyddar mot osteoporos. Bakgrunden till undersökningen är att tidigare forskning visat att nitroglycerin tycks skydda mot bennedbrytning och stimulera nybildning av ben. Studien har bedrivits i Kanada under perioden 2005–2010 och bygger på 243 postmenopausala kvinnor som randomiserats till behandling med en salva innehållande […](0 kommentar)

LT debatt

Arkeologiska laboratoriesvar eller mikrobiologi i tiden?

Vem bryr sig egentligen om ett mikrobiologiskt svar som kommer efter det att patienten har gått hem? Med ökad antibiotikaresistens, vårdhygieniskt komplicerade miljöer och kortare vårdtider måste vi hitta ett nytt arbetssätt i svensk mikrobiologi. Snabba provtransporter, analyser och mikrobiologiska svars­system ska vara standard, men vi måste också hårdare prioritera vad som ska analyseras snabbt […](0 kommentar)

Generisk förskrivning – nu!

Länge har en diskussion pågått om att införa generisk förskrivning i Sverige. Inte mycket har hänt sedan 1990-talet när dessa tankar initierades trots att dagens förskrivningsystem innebär problem såväl för den förskrivande läkaren som för patienterna. Med förhållandevis kort tid som aktiv i klinisk verksamhet kan jag konstatera att nuvarande läkemedelsbenämning innebär onödiga ­besvär för förskrivaren och allvarliga hälsorisker för […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hög tid införa »eCall«-system för snabbare hjälp till trafikskadade

eCall är en liten, väl skyddad låda som fungerar genom mobiltelefoni. Den utvecklades för 15 år sedan och spåddes finnas i alla bilar inom några år. Volvos system »On Call« introducerades i Sverige för ett decennium sedan som option genom en privat tjänsteleverantör, men fortfarande används inte denna teknologi i full skala i Sverige. Orsaken […](0 kommentar)

Begreppen »sjuka äldre« och »mest sjuka äldre« är att föredra

I debattinlägget »Multisjuka äldre – en utmaning för vårddataanalytiker och hälsoekonomer« efterlyser Krister Järbrink och medförfattare en gemensam definition av gruppen äldre multisjuka (Läkartidningen 12/2011, ­sidorna 674-5). Sveriges Kommuner och landsting har tillsammans med tolv landsting och 29 kommuner under 2010 genomfört en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Sammanlagt har 299 intervjuer av sjuka äldre […](0 kommentar)

Vårdval för riskkapitalbolag eller långsiktiga vårdgivare?

I Stockholms läns landsting (SLL) pågår arbetet med att utveckla vårdval för specialiteterna ögonsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), gynekologi, hudsjukdomar, allergologi och reumatologi. Målet är att ge möjlighet till fler privata vårdgivare genom etablering enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen har tillkommit för att ge etableringsmöjlighet utan offentlig upphandling. SLL:s administration har vid samtliga […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Metotrexat ett alternativ för unga med Crohns sjukdom

Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), huvudsakligen Crohns sjukdom och ulcerös kolit, ökar i Sverige också i den pediatriska populationen: i fler än vart femte fall IBD sker debuten före vuxen ålder. Incidensen uppskattas till 150–200 barn under 16 år årligen. I Stockholmsregionen anges incidensen till 11,5 fall per 100 000 barn och år. Etiologin anses vara […](0 kommentar)

Takotsubo­syndrom möjligt även vid obstruktiv kranskärlssjukdom

Takotsubosyndrom, också känt som apikal ballonering av vänster kammare eller brustet hjärta-syndrom, är en unik hjärtsjukdom som kännetecknas av en cirkulär abnormitet i vänster (men även höger) kammares väggrörlighet. Detta resulterar i att kammaren får ett karakteristiskt ballongliknande utseende under systole [1-4]. Den klassiska formen är den midapikala, men takotsubosyndrom kan förekomma i andra former: […](0 kommentar)

Kvarkateter – stort problem hos en mindre grupp på äldreboenden

Inneliggande kateter under lång tid är inte sällan förenad med komplikationer som kan vara svåra att förebygga [1], och användningen bör ske på strikta indikationer. Ofta finns dock inget alternativ, och i Sverige har nästan 10 000 patienter, mest män, på särskilda äldreboenden en inneliggande blåskateter [2]. Även om vi vet att användningen av inneliggande katetrar […](0 kommentar)

Aktuellt

»Resistenta sjukdomar finns överallt«

Sopplockaren vadar genom plastberget av skräp. Plockar med en pinne, bedömer om något är säljbart. Till följe har han några herrelösa hundar och några heliga kor som är på bete bland resterna. Soporna ligger utspridda intill tågperrongen vid Naraina Vihar, som ligger i utkanten av Inderpuri, ett slumområde mitt i New Delhi. I avlopp bara […](0 kommentar)

Indisk sjukvård tycks blunda för hoten

Människor knuffas vid kassorna vid entrén till det stora privata sjukhuset Sir Ganga Ram. Skavda metallbårar väntar på akutpatienter vid trottoaren. Reklamen om den förstklassiga, högteknologiska vården på sjukhuset väcker mest frågor vid det första intrycket. Här har bara välbeställda indier råd att få vård, likaså många utländska patienter som köper exempelvis transplantationer, hjärt- och […](0 kommentar)

Nytt pris ska synliggöra allmänmedicinen

Distriktsläkarföreningens styrelse har under året arbetat med att försöka hitta en alternativ definition av det allmänmedicinska uppdraget än »det som ingen annan vill göra« (DLF:s kassör Anders Nilsson, fritt efter hälso- och sjukvårdslagen). Efter ett remissförfarande har det visat sig svårt att hitta en definition som alla kan ställa sig bakom. Därför är inriktningen i […](0 kommentar)

Fler sjukintyg fylls i rätt

I dag är nästan hälften, 45 procent, av de sjukintyg som kommer till Försäkringskassan rätt ifyllda. För ett år sedan var det bara 25 procent. Det visar en granskning som Försäkringskassan har gjort av 10 000 intyg. En del av sjukskrivningsmiljarden är avsatt för att förbättra läkarintygen, men för att få ta del av de […](0 kommentar)

Rättegång i mitten av september

Därefter är datumen 15–16, 22–23, 26 samt 30 september inbokade. Både försvarsadvokaten Björn Hurtig och målsägandebiträdet Peter Althin har sagt ja till ovanstående datum, men tingsrätten väntar fortfarande på besked från åklagaren Peter Claeson. Förmodligen blir det, enligt tingsrätten, chefsrådmannen Catarina Barketorp som dömer i rättegången. Läs tidigare artiklar:Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade […](0 kommentar)

Multiresistensgen i New Delhis vatten

Bakteriegenen NDM-1, New Delhi Metallobetalaktamas-1, som ger höggradig resistens, finns i avlopps- och kranvatten i den indiska huvudstaden. Det visar en studie som publiceras online i The Lancet Infectious Diseases den 7 april. Forskaren Timothy Walsh och hans team vid Cardiff-universitetet har tagit vattenprov om 100 milliliter från 171 öppna kloaker i stadsmiljön i New […](0 kommentar)

EU kräver att Europaläkare
jämställs med allmänläkare

Sverige måste jämställa Europaläkare med specialister i allmänmedicin. Det är innebörden av att EU-kommissionen beslutat om ett så kallat motiverat yttrande, uppger Sara Rosenmüller, handläggare på rättssekretariatet på Socialdepartementet. Socialdepartementet ska nu tillsammans med andra berörda departement överväga om man vill fortsätta processen. – Vi har två månader på oss från det att skrivelsen kommer […](0 kommentar)

Förhöjd narkolepsirisk även i Frankrike

Bland de 670 000 franska ungdomar mellan 10 och 15 år som vaccinerats med Pandemrix rapporteras nya nio fall av narkolepsi mot förväntade två. I andra åldersgrupper och bland personer som vaccinerats med det andra vaccinet mot influensa A/H1N1 2009, Panenza, har man inte sett någon ökning av narkolepsifallen. De franska siffrorna pekar i samma […](0 kommentar)

Fler kvinnor i alla större specialiteter

SKL har jämfört könsfördelningen 2008 med hur den bedöms se ut 2015. Den största ökningen av andelen kvinnor finns inom obstetrik och gynekologi samt öron-, näs- och halssjukdomar. Ögonsjukdomar, anestesi och intensivvård samt psykiatri är de specialiteter där kvinnoandelen ökar minst. Hela sammanställningen finns på SKL:s webbplats:Blir läkarkåren mer jämställd? Fakta om könsfördelningen inom några […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Nationellt stöd ska minska vårdrelaterade vårdinfektioner

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner, framtaget av landstingens och regionernas center för eHälsa i samverkan, CeHis. Verktyget har utvecklats i två piloter, en i Västra Götalandsregionen och en i Uppsala läns landsting. Första driftstart planeras till början på hösten. Ett breddinförande planeras till 2012. […](0 kommentar)

Oklart om tillämpning av patientdatalagen

Det finns en förvirring kring hur patientdatalagen, PDL, ska användas. För att verkligen komma igång med att utnyttja lagen fullt ut krävs ett enhetligt nationellt regelverk som alla jobbar mot. Det var alla i expertpanelen på ett seminariet om PDL på Vitalis överens om. Avsikten med PDL, som kom 2008, var att öka patientsäkerheten och […](0 kommentar)

Ledare

Papperslösa har rätt till vård

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet tecknat en ramöverenskommelse om migrationspolitiken. Uppgörelsen syftar bland annat till att göra asylprocessen mer human och rättssäker. Och så äntligen – efter upprepad kritik från FN – papperslösa invandrare ska få rätt till hälso- och sjukvård. Helt avgörande frågor lämnar dock regeringen obesvarade, exempelvis: Vilken hälso- och sjukvård som ska […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt endast på webben

Medicinsk kommentar om tidig screening för autism förvånar

Vi vill tacka Mårten Eriksson och Monica Westerlund (Medicinsk kommentar, LT 8/2011, sidorna 384-5) för visat intresse för vår artikel om BVC:s unika roll att fånga upp barn med autism tidigt (LT 39/2010, sidorna 2314-8). Fokus i vår artikel är det internationella kunskapsläget avseende tidig upptäckt, screening och diagnostik av autism och den möjlighet till […](0 kommentar)

Göteborgsscreeningens uppläggning gör att sensitivitet och specificitet inte kan beräknas

Avsikten med vår artikel var varken att få till stånd en allmän diskussion om screening eller att diskutera era resultat. Däremot ville vi rikta uppmärksamheten på metodfrågor vid screening som aktualiseras av er artikel. Vi anser att sensitivitet och specificitet är centrala mått för att bedöma huruvida en screening är framgångsrik eller inte. Göteborgsscreeningen är […](0 kommentar)

Penicillin V: Tre doser eller inte alls!

I ett debattinlägg i Läkartidningen 7/2011 (sidan 317) frågar Roos, Holm och Ekedahl om dosering av penicillin V tre gånger per dygn är nödvändig [1]. I en tidigare kunskapsöversikt har vi presenterat argumentation för att tredosering är att föredra [2]. Vi är eniga om det kloka i att behålla penicillin V som förstahandsval vid behandlingskrävande […](0 kommentar)

Vi ifrågasätter inte data

Vi ifrågasätter inte de farmakokinetiska och farmakodynamiska data som visar att 3-dos- är överlägset 2-dospenicillin för de patogena bakterier som är aktuella i de övre luftvägarna. I vårt debattinlägg undrade vi om de som rekommenderar/ har infört 3-dosering har funderat över om det kan finnas kliniska nackdelar med 3- jämfört med 2-dosering, nackdelar som man […](0 kommentar)

Inget stöd för att 2- eller 3-komponentsvaccin ger mindre gott skydd än 5-komponentsvaccin

Inge Axelsson framför i ett autoreferat (Läkartidningen nr 9/2011, sidan 463) att deras uppdaterade Cochrane-metaanalys [1] skulle visa att de 2–3-komponents acellulära kikhostevacciner som i dag används i Sverige skulle vara mindre effektiva än ett 5-komponentsvaccin som används i en del europeiska länder. I Sverige används i dag framför allt Pentavac/Tetravac, som innehåller 2 pertussiskomponenter, eller Infanrix […](0 kommentar)

Studie till grund för diskussion om spädbarnsvaccin

I mitt autoreferat av vår Cochraneöversikt av vaccin mot kikhosta föreslår jag: »För att förbättra effektiviteten bör vi nu överväga att gå över till vacciner med fler pertussiskomponenter …«. Professor Marta Granström anser att vi inte bör byta ut det spädbarnsvaccin vi använder i Sverige. Jag har respekt för hennes åsikt, samtidigt som jag vet att […](0 kommentar)

Vart tog kvaliteten i Stockholms sjukvård vägen?

Alliansens vällovliga satsning på Stockholms sjukvård, presenterad bland annat på DN Debatt den 16 mars 2011, är glädjande och i linje med tidigare sjukvårdspolitiska intentioner. Olyckligtvis saknas i presentationen delar av den helhetssyn som borde vara en självklarhet denna andra mandatperiod. Alliansens företrädare har i tidigare beskrivningar av sin vision för hälso- och sjukvården i […](0 kommentar)

Låt arbetslinjen gälla även för patienter med depression och utmattningssyndrom!

Sedan de nya reglerna för sjukförsäkringen trädde i kraft för något år sedan har 42 000 personer utförsäkrats och förts över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Bakgrunden var den explosionsartade ökningen av kostnaden för socialförsäkringen i början av 2000-talet. Efter decennier av passivitet hos Försäkringskassan var förändringar helt nödvändiga. Alliansens vinstvapen i valet 2006 var arbetslinjen. När […](0 kommentar)