Nr 16 2011

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att vara eller arbeta som läkare

En kollega påpekade för mig under en diskussion att yngre läkare på frågan om vilket yrke de har svarar att de »arbetar som läkare«. Vi äldre har nog på samma fråga alltid svarat »jag är läkare«. Kanske kan det vara intressant att spekulera över om denna skillnad (om det nu är på det sättet) har […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svenska palliativregistret har vetenskapliga brister

I detta nummer av Läkartidningen presenterar Alex Gholiha et al en angelägen valideringsstudie av de data som rapporteras till Svenska palliativregistret. Registret initierades en gång i tiden av Svensk för­ening för palliativ medicin. Tanken med registret var inte i första hand jämförelse och rankning utan kartläggning av hur den palliativa vården ter sig inom olika […](0 kommentar)

Nya Rön

Allmänläkares infektionsbehandling varierar

Allmänläkare har olika uppfattningar om behandling av infektioner i öppen vård, enligt en studie genomförd våren 2008. I studien användes en kvalitativ metod, fenomenografi, som identifierar och beskriver variationen av uppfattningar om ett bestämt fenomen. I studien intervjuades 20 allmänläkare. I analysen identifierades fem olika uppfattningar om infektionsbehandling i öppen vård. Enligt en hade läkaren […](0 kommentar)

Allt färre storrökare i Kalifornien och USA

Kalifornien har länge utmärkt sig som en delstat med långtgående tobaksrestriktioner. Man var t ex tidigt ute med tobaksskatt och förbud mot rökning på offentliga platser som skolor och restauranger. I JAMA presenteras en studie där man undersökt hur andelen av befolkningen som röker ändrats under de senaste fyra decennierna, dels i Kalifornien, dels i USA […](0 kommentar)

Samband mellan livsstil och luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner är en vanlig anledningen till att man söker vård. Ändå finns det lite kunskap om hur man kan minska infektionsmottagligheten. Vi har studerat förekomsten av självrapporterad övre luftvägsinfektion som markör för immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, stress, sömn och kost påverkar immunförsvaret, och i avhandlingen undersöktes om och hur […](0 kommentar)

Uretrarekonstruktion via vävnadsodling

Pojkar som drabbats av skador på uretra, t ex missbildning eller trauma, kan hjälpas genom vävnadsodling. Det visar en studie i Lancet. Studien har utförts på fem pojkar i åldern 10–14 år; genomsnittsåldern var 11 år vid ingreppet. Principen bygger på att man tagit en biopsi från urinblåsan. Cellerna har sedan separerats och odlats, epitelcellerna för […](0 kommentar)

Visst stöd för primärpreventiv effekt av statiner vid hjärt–kärlsjukdom

En skyddande effekt verkar föreligga, men försiktighet borde ändå iakttas vid förskrivning av statiner för primärprevention bland personer med låg risk för hjärt–kärlsjukdom. Det menar en ny metaanalys från en Cochranegrupp. Fördelarna med sekundärpreventiv statinbehandling av högt kolesterol bland patienter med kardiovaskulär sjukdom är välkända. Det debatteras dock livligt kring i vilken utsträckning statiner ska […](0 kommentar)

Dödlighet vid diabetes

Diabetiker löper ökad risk att avlida även till följd av cancer. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Studien är en metaanalys som totalt omfattar 97 olika prospektiva undersökningar. Dessa omfattar i sin tur 820 900 individer. Av deltagarna avled 123 205 under studiernas gång. Man har jämfört och analyserat mortaliteten hos […](0 kommentar)

FN underskattar koleraepidemin i Haiti

En koleraepidemi sveper just nu över Haiti i kölvattnet efter fjolårets jordbävningskatastrof. Landet har länge varit befriat från kolera, men på grund av bristande sanitära förhållanden drabbades uppskattningsvis 150 000 människor av kolera under perioden oktober till december 2010. Mellan 3 000 och 4 000 beräknas ha avlidit i sjukdomen under samma period. FN räknar med att 400 000 […](0 kommentar)

Kemisk exponering i hemmet kopplad
till kronisk sjukdom hos förskolebarn

Bakgrunden till denna avhandling inom folkhälsovetenskap som rör sambandet mellan inomhuskemikalier och kronisk sjukdom hos barn är att nya inredningsmaterial har införts i hemmen, t ex syntetiska material, impregneringsmedel (formaldehyd), mjukgörare i PVC-golv (ftalater), nya målarfärger och pesticider. Denna utveckling i kombination med energisnålare hus, minskad ventilation och ökad fukt har visats kunna ge hälsoproblem. Underlaget […](0 kommentar)

Debatt och brev

Om samarbetet fungerat hade jag inte behövt skriva min artikel

Samarbetet mellan behandlande läkare och Försäkringskassan till patientens bästa har fungerat acceptabelt fram till början av 2000-­talet men inte därefter. Jag har starkt stöd i kåren för den uppfattningen. Något har således hänt. I dag tar Försäkringskassan inte ett aktivt konstruktivt ansvar för detta samarbete, vilket patienten får lida för. I tveksamma frågor kontaktade vi […](0 kommentar)

Biverkan av Sifrol eller inte?

En patient sökte mig i dag. Han klagade på en massa olika besvär. Jag blev inte riktigt klok på symtomen, de hängde liksom inte ihop. Kirurgen i mig försökte spalta upp besvären för att förstå om det möjligen fanns någon kirurgisk åkomma bakom, något som kniven skulle kunna bota. I förbifarten nämnde min patient att han […](0 kommentar)

Sjukskrivning – möjligen en konstart men inte ny!

Försäkringskassan har stor respekt för Anders Westerlunds och alla hans kollegors både yrkeserfarenhet och medicinska kompetens. Vi är beroende av ett gott och fun­gerande samarbete med vården i dess olika former, såväl privata som offentliga. Men jag vill protestera mot ditt påstående att »Försäkringskassan utgår som princip från att underkänna alla intyg« »(LT 11/2011, sidan […](0 kommentar)

Otitstudier visar att svenska rekommendationer står sig

Två stora, välgjorda, randomiserade studier – en amerikansk och en finsk – av effekten av antibiotika (amoxicillin–klavulansyra) vid akut mediaotit (AOM) hos barn 6–24 månader respektive 6–35 månader refereras av Anders Hansen i LT 6/2011 (sidan 265) [1-3]. Båda skiljer sig från tidigare studier genom en mycket strikt diagnostik: samtliga läkare som ställde diagnos var […](0 kommentar)

Kurs om säker operation och vård bortprioriterad

Patientsäkerhet, kvalitet, och avvikelsehantering är moderna honnörsord som präglar en positiv nyorientering i modern sjukvård. Det finns numera mycken samlad kunskap och forskning inom området, vilket vi hade för avsikt att förmedla i en kurs – »Säker operation och vård 2010 respektive 2011«. En engagerad grupp läkare planerade kursen och fyllde den med ett innehåll […](0 kommentar)

Bakvänd implementering av »Guldgruvan«

Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet har i sina respektive remissvar på »Översyn av de nationella kvalitetsregistren: Guldgruvan i hälso- och sjukvården« [1] lyft fram översynens bristande analys av sekretess- och integritetsfrågor. Läkaresällskapet skriver bl a: »Översynen har inte i nämnvärd utsträckning analyserat de etiska aspekterna på en elektronisk överföring av data från patientjournalen till olika register, till […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Socialstyrelsen bör underlätta att bli specialist i en grenspecialitet om man har fel basspecialitet

Henrik Engblom och Magnus Hansson skriver i sin debattartikel, »Bild- och funktionsmedicin möter inte vårdens behov av fysiologisk diagnostik« (LT 12/2011, sidorna 648-9), att de är oroliga för rekryteringen av framtida specialister på fysiologisk diagnostik. Utifrån våra erfarenheter vid klinisk fysiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, känner vi inte igen den bild som ges i artikeln. Vi […](0 kommentar)

De diagnostiska specialiteterna innebär ett mervärde för hälso- och sjukvården

I vår artikel (LT 12/2011, sidorna 648-9) redogjorde vi för resultat från en enkät som ställts till verksamhetschefer inom klinisk fysiologi och radiologi. Över 90 procent av de tillfrågade på landets kliniskt fysiologiska enheter upplevde det svårare att rekrytera blivande specialister, och det framkom att flera potentiellt blivande specialister avstått från specialistutbildning till klinisk fysiologi […](0 kommentar)

Sorgligt att Sverige inte profilerat sig på humanitärt arbete i Afghanistan

I »LT 8/2011 (sidan 418) bemöter överstelöjtnanten och läkaren Tina Knutson med tre officerskollegor Gunnar Olofssons debattartikel i LT 5/2011 (sidan 215). Jag önskar här ta upp några principiella frågor angående läkaryrket och dess relation till militära organisationer samt även kommentera några specifika påståenden i Knutsons och medförfattares artikel. Knutson och medförfattare ägnar första tredjedelen […](0 kommentar)

Medicinsk radiologi och klinisk fysiologi har mycket gemensamt

Engbloms och Hanssons debattartikel nyligen i LT att den nya specialitetsindelningen leder till minskad utbildning av kliniska fysiologer måste sättas in i ett sammanhang [1]. I den nya organisationen har klinisk fysiologi omvandlats från en egen (bas)specialitet till en grenspecialitet inom bild- och funktionsmedicin. Engbloms och Hanssons budskap är att det kommer att leda till […](0 kommentar)

Recension

Vetenskap i förvirringens tjänst

»Merchants of doubt« handlar om hur några vetenskapsmän genom att skapa förvirring försenat åtgärder inom så pass olika områden som rökning och global uppvärmning. Dessa vetenskapsmän är »merchants of doubt«. Ofta rör det sig om samma personer. De har satt i system att sprida tvivel och fördröja att staten griper in och reglerar.  Trots att ämnet är […](0 kommentar)

I vit rock mot kortsiktig vinst

Vart är läkarkåren på väg i samarbetet med industrin? frågar sig författaren till denna nyutkomna bok. Han är läkare och bioetiker utbildad i USA och Skottland och har tidigare skrivit flera böcker på temat medicinsk etik med tonvikt på läkarnas samröre med läkemedelsindustrin. Bokens titel och omslaget ger en tydlig fingervisning om innehållet, det vill […](0 kommentar)

Den arabiska vetenskapens guldålder

Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik på University of Surrey i England, har skrivit en intressant bok om den arabiska vetenskapens guldålder. Me­dan kaos härskade i den tidiga medel­tidens Europa (ca 500 till 1 000 e Kr), med bland annat folkvandringar, enade Mohammed stammarna på den arabiska halvön. Under de första kaliferna efter Mohammeds död 632 […](0 kommentar)

Aktuellt

Lars Jerdén: Nya regler omöjliggör sjukpension

Den innebär bland annat att det fram­över ska bli lättare att göra individuella bedömningar. Ut­över svår sjukdom ska även andra omständigheter göra det »oskäligt« att tvinga en person ut ur sjukförsäkringen.
 Lars Jerdén, distrikts­­läkare, Jakobsgårdarna, Borlänge, var en av 108 läkare som nyligen skrev under ett upprop i Svenska Dagbladet. »Sluta straffa våra patienter«, om […](0 kommentar)

Ska läkare och patient dela journalen?

Ända sedan patient­datalagen kom 2008 är det möjligt för en vårdgivare att ge patienten direktåtkomst till sin journal, men det verkar vara först nu som frågan exploderat. Nils Schönström från CeHis, Center för eHälsa i samverkan, och ortoped i botten, uttryckte sig så här på Svenska Läkaresällskapets inspirationsdag i IT-frågor förra måndagen: – Det här […](0 kommentar)

»Tekniska lösningar finns för att patienten ska kunna delta«

Rikard Lövström, som har en bakgrund som distriktsläkare, jobbar med flera nationella IT-projekt i vården för Center för eHälsa i samverkan (CeHis) och sitter också i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik. Han tror att det finns möjlighet för patienter och vård att samarbeta och hitta lösningar som gynnar båda parterna samtidigt som de […](0 kommentar)

Två pilotprojekt, men ingen forskning

Projektet tog sin början på landstingets IT-avdelning och introducerades först på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det bygger på att patienterna har ett vårdkonto med inloggningsuppgifter och en pin-kod som gör att de bland annat kommer åt sin journal på ett säkert sätt via nätet. Förutom att läsa journaltext kan patienterna bland annat se inbokade besök, […](0 kommentar)

Ledarskap viktigt för ny MSF-ordförande

Vem är du? – Jag är 25 år och läser termin åtta på Karolinska institutet i Stockholm, men kommer från Backe i Ångermanland. Jag har en lång bakgrund inom olika ungdomsorganisationer, bland annat i Förbundet unga forskare, där jag har varit ordförande. På gymnasiet tänkte jag att jag skulle forska inom medicin, men gled över […](0 kommentar)

Regionala skydds­ombud ska stärka arbetsmiljön i den privata sektorn

SACO, som fördelar statliga stödmedel för regionala skyddsombud, har efter en ansökan från Läkarförbundet beviljat en miljon kronor till ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk av regionala skyddsombud som ska värna arbetsmiljön för de läkare som arbetar i privat sektor. Ombuden ska även bevaka att arbetsgivarna följer lagar och avtal. – […](0 kommentar)

Forskning uppe på Sjukhusläkarnas årsmöte

Thomas Zilling inledde, som tillförordnad ordförande, Sjukhusläkarnas (tidigare Sjukhusläkarföreningens) fullmäktigemöte torsdagen den 14 april med att bland annat ta upp ALF-avtalen: – Vi måste utplåna den skillnad som finns mellan könen i tilldelning. Det är också oerhört viktigt för framtiden för att stävja den »avakademisering« som kan skönjas i läkarrollen, sade han. Läkarföreningen i Lund […](0 kommentar)

Oanmäld inspektion avslöjade överbeläggning

I september 2010 gjorde Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen en gemensam inspektion vid Skånes universtetssjukhus. Syftet var för Socialstyrelsens del att identifiera patientsäkerhetsproblem som relateras till överbeläggningar eller utlokaliserade patienter. Företrädare för sjukhusledning och divisionschefer deltog vid inspektionen, och de redogjorde för vilka strategier som användes vid brist på vårdplatser. Då redovisade man att det brukar finnas […](0 kommentar)

Notiser

Förbjudna sms ses över

Att skicka påminnelser om läkar- och tandläkartider som sms är inte tillåtet enligt vare sig patientdatalagen eller en föreskrift från Socialstyrelsen. Men nu tänker Socialstyrelsen se över frågan. – Regelverket har fått oöns­kade konsekvenser eftersom dessa sms är ett bra verktyg i hälso- och sjukvården, säger Anders Printz, avdelningschef för regler och tillstånd på Socialstyrelsen, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Undersök hals­kotpelaren om patienten slagit huvudet vid dykning

En 37-årig man hade skadat sig då han dykt på grunt vatten. Han hade inte svimmat av men hade ont i nacken. Detta berättade mannen när han sökte vårdcentralen med sårskador på hjässan. Läkaren sydde med sju stygn i lokalbedövning, sedan fick mannen gå hem. Redan fyra dagar senare sökte mannen sjukhusets akutmottagning med kvarstående […](0 kommentar)

LT debatt

Vi ändrar inte våra protokoll – ännu

Med anledning av avslöjandet att Joachim Boldt anklagats för forskningsfusk och fått en artikel indragen i Anesthesia & Analgesia i oktober 2010 vill jag komplettera Robert Hahns artikel (LT 14/2011, sidorna 768-9): Evidensen för hur peroperativ vätskebehandling ska utföras är låg. Med undantag för några stora randomiserade studier – prehospital avhållsamhet från vätska och restriktiv […](0 kommentar)

Är den kliniska forskningens kris ett mätfel?

Svensk klinisk forskning har länge förknippats med problem, vilket lett till återkommande utredningar [1]. Senast fann den s k Stendahlska utredningen att klinisk forskning påverkats negativt genom sjukvårdens hårdare ekonomiska styrning, bristande förståelse för dess villkor, ett ökat avstånd mellan kliniska och prekliniska forskare, dåliga karriärmöjligheter och trög rekrytering [2, 3]. Utredningen föreslår åtgärder inriktade […](0 kommentar)

Ledare

Positivt med flexiblare sjukförsäkring

Regeringen föreslår en uppmjukad bortre gräns i sjukförsäkringen. Efter 2,5 års sjukskrivning föreslås Försäkringskassan göra mer individuella bedömningar inför utförsäkring och utslussning till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska bedöma om det är »oskäligt« eller inte att dra in sjukpenningen efter uppnådd bortre gräns. Läkarförbundet välkomnar förslaget om större flexibilitet. Oklart är dock vad den nya regeln om […](0 kommentar)

Sjukskrivning påverkar arbetsmiljön

Läkarkårens sätt att sjukskriva har ofta hamnat i fokus då sjukfrånvaron ökat i samhället. Det har antytts att läkare sjukskrivit för många, för länge eller inte tagit sitt uppdrag på allvar. Under perioder har läkare, i enlighet med rådande samhällsuppfattning, haft en liberal inställning till sjukskrivning, men vi känner inga studier som övertygande visar att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Stora luckor i journaler vid vård i livets slutskede

I Sverige dör ca 91 000 personer årligen, varav ca 80 procent dör den »långsamma döden«, dvs av obotlig sjukdom som kräver någon form av palliativ vård. Vården av dessa ca 75 000 patienter utgör således en av sjukvårdens absolut vanligaste och största uppgifter [1]. Dessutom har riksdagen i den nationella prioriteringsutredningen [2] beslutat att tilldela vård […](0 kommentar)

Misstag med koncentrerade kalium- och natrium­lösningar

Allvarliga händelser med kaliumklorid 2 mmol/ml och natriumklorid 4 mmol/ml (234 mg/ml) har rapporterats i svensk dagspress med rubriker som »Fel saltlösning blev dödlig« [1] och »Pojke gavs fel injektion« [2]. I den första händelsen spolades en venös infart med koncentrerad kaliumklorid i tron att det var isoton natriumklorid, vilket ledde till att patienten avled […](0 kommentar)

Larver av nässtyngfluga i ögat – ovanligt men allvarligt problem

Malin Hallgren ger en mycket värdefull beskrivning (Fakta 1) av ett ovanligt men potentiellt allvarligt medicinskt problem, nämligen »angrepp« av älgens nässtyng, Cephenemyia ulri­chii, med åtföljande oftalmomyiasis. Ytterligare en målande beskrivning av ett »dramatiskt möte« med denna styngfluga gjordes nyligen av Håkan Gustafson [1]. Larverna till C ulrichii utvecklas nästan enbart i näshålor och svalg […](0 kommentar)

Endast på webben

Thomas Zilling ny ordförande för Sjukhusläkarna

Nya namn i Sjukhusläkarnas styrelse är Evita Zoucas, kirurg i Lund, och Anna Sjöström, neurolog i Umeå, som båda valdes in på en tvåårsperiod. Ny är också Kenneth Lindahl, kirurg i Norrköping som valdes på ett år. I toppen sitter dock veteraner. Samtliga män. Thomas Zilling valdes till ny ordförande efter Marie Wedin, som i […](0 kommentar)

Vårproposition utan satsning på sjukvård

Utökade jobbskatteavdrag och utbildningsinsatser finns med i regeringens vårproposition, som på onsdagen överlämnades till riksdagen. Läkare beräknas enligt Finansdepartementet i snitt få 369 kronor extra i plånboken i månaden i det nu föreslagna femte jobbskatteavdraget (beräknat på en lön på 60 300 kronor). Ett vårdbiträde beräknas motsvarande få 189 kronor i månaden, medan sjuksköterskan får […](0 kommentar)

Regeringen backar om sjukförsäkringen

Måndagen 11 april presenterade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson departementspromemorian »Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar«. Regeringen reviderar sjukförsäkringsreformen, som har fått hård kritik, inte minst av läkare (se till exempel Sjukskrivning – en ny och omöjlig konstart för läkare?). Det ska framöver bli lättare att göra individuella bedömningar. Den som är för sjuk för att […](0 kommentar)

Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter

Med högre medeltemperatur och större nederbörd finns det risk för att smittsamma sjukdomar som är känsliga för klimatförändringar ökar. Det har varit utgångspunkten för den översyn som Smittskyddsinstitutet gjort tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt. Även om det har rapporterats fler fall i Sverige under senare år när det gäller exempelvis cryptosporidiuminfektion, legionella och […](0 kommentar)