Nr 20 2011

Kultur

Strutsen på akuten

På akuten träffar jag en man i sextioårsåldern som har ramlat och slagit i huvudet i en klippa. Det har blivit en stor sårskada som sträcker sig från pannan och 25 centimeter rakt bakåt mot nacken. Såret är djupt och går hela vägen ned till skallbenet. Mannen är dock vaken och vid gott mod, trots […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Förändringar inom en läkarkarriär

Som ung kirurg på Serafimerlasarettet i början av 1970-talet fick jag varje journatt ta hand om åtminstone en och ibland flera patienter med blödande magsår. Vi hade en regel att de skulle gastroskoperas snabbt för att få en exakt diagnos, och om de inte slutade blöda skulle de opereras innan de fått 6 enheter blod […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkemedelsregistret – bra resurs för kvalitetsarbete i vården

Det är en stor utmaning att i vardagsvård utveckla verktyg för att följa upp behandlingar och utfallet av dem. Elektroniska patientjournaler har underlättat datainsamling men ställer stora krav på enhetlig dokumentation inom och mellan olika vårdgivare. Sedan 1 juli 2005 finns i Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen alla av apotek expedierade receptförskrivna läkemedel lagrade på individnivå [1]. […](0 kommentar)

Enkelt sätt registrera post­operativa infektioner

Postoperativa infektioner orsakar lidande för patienter och ökade kostnader för samhället. Trots modern kirurgisk teknik och klokt användande av antibiotikaprofylax är post­operativa infektioner en realitet. En systematisk prospektiv registrering är bästa sättet att kontrollera postoperativa infektioner. Flera studier visar att införande av registrering i sig förefaller sänka infektionsfrekvensen [1]. Trots detta och trots att registrering […](0 kommentar)

Nya Rön

LifeGene – kohort av global betydelse

LifeGene syftar till att kartlägga sambandet mellan hälsa, vårt sätt att leva, vår omgivning och våra gener. Genom att systematiskt följa en halv miljon svenskar under en lång följd av år är målet att skapa en resurs som ger forskare och på sikt övriga aktörer inom hälso- och sjukvården tillgång till nya data om vad […](0 kommentar)

Bensjukdom kopplad till mutation i NOTCH

Hajdu–Cheneys syndrom kallas en mycket ovanlig autosomal sjukdom som innebär kraftig förlust av benmassa genom omfattande osteoporos, vilket i sin tur leder till bl a tidig tandlossning och missbildning av fingrar, ansikte och skalle. I Nature Genetics visar forskare från Storbritannien att mutationer i genen NOTCH2 (neurogenic locus notch homolog protein 2) kan kopplas till sjukdomen. […](0 kommentar)

Samband mellan långa arbetsdagar och ökad risk för kranskärlssjukdom

Information om antalet arbetstimmar kan förbättra riskprediktionen vid använding av Framinghammodellen. Det visar en analys publicerad i Annals of Internal Medicine. Förutom välkända riskfaktorer, som höga lipidnivåer, hypertoni och rökning, har psykosociala faktorer i större utsträckning fått uppmärksamhet i kar­dio­vaskulära sammanhang. Arbetsrelaterad stress är en sådan faktor, och långa arbetsdagar har kunnat kopplas till högre […](0 kommentar)

Svår RSV-bronkiolit hos spädbarn associerad med framtida astma

Det är väletablerat att svåra nedre luftvägsinfektioner med respiratory syncytial virus (RSV) i tidig ålder ofta följs av obstruktiva luftvägssymtom, som kan kvarstå i flera år. Det är dock omdiskuterat om de efterföljande symtomen utgörs av allergisk astma eller är icke-allergiska och övergående. Likaså är det oklart vilken betydelse virusinfektionen i sig har för symtomutvecklingen. […](0 kommentar)

Övervikt hos äldre behandlas bäst med både kost och motion

En kombination av kost och motion ger bäst effekt hos individer över 65 års ålder med övervikt. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Författarna har tittat på 93 individer ≥65 års ålder (snittålder 70 år) som alla hade ett BMI ≥30 då studien påbörjades. Studien pågick under ett år, […](0 kommentar)

Trippelterapi minskar överföring av HIV från mor till barn

Antiviral behandling med tre preparat, trippelbehandling, till gravida och ammande HIV-positiva kvinnor minskar risken för att barnet ska smittas med HIV. Det visar en studie i Lancet Infectious Diseases. Studien har gjorts vid fem centra i Kenya, Sydafrika och Burkina Faso och om­fattar 805 HIV-positiva gravida kvinnor som vid studiens början hade ett CD4-tal på […](0 kommentar)

Datortomografisk utredning av misstänkt kranskärlssjukdom

SBU har sammanställt evidensen kring kranskärlsröntgen med hjälp av datortomografi. Att med datortomografens hjälp diagnostisera kranskärlssjukdom är ett område som tekniskt utvecklats snabbt under senare år. Dessutom är området högaktuellt forskningsmässigt. Ett flertal omfattande studier har presenterats under de senaste två åren. Kranskärlsröntgen med DT är icke-invasiv, till skillnad från traditionell koronarangiografi, som är invasiv. […](0 kommentar)

Rättelse

Fel i rubriken

(0 kommentar)

Tema Perkutana hjärtinterventioner

Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateter

Koronarangiografi (kontrastundersökning av hjärtats kranskärl) kan i dag genomföras med liten risk för allvarliga komplikationer. Undersökningen ska alltid bedömas i relation till patientens kliniska symtom och fynd. Tekniken för ballongvidgning introducerades 1977 av Andreas Gruntzig och två år senare i Sverige på Karolinska sjukhuset av Alfred Szamosi. I dag är ballongvidgning med inläggning av stent […](0 kommentar)

Kateterburen implantation av aortaklaff nytt alternativ till kirurgi

Symtomgivande aortaklaffstenos är en vanlig sjukdom i den äldre delen av befolkningen och förekommer hos ca 3 procent av dem i ålder 65–74 år och hos 4 procent av dem >75 år [1]. Eftersom medellivslängden och därmed antalet äldre ökar förväntas vi få dubbelt så många patienter med tät aortastenos år 2025. Aortastenosen är ofta […](0 kommentar)

Mitralisklaff­sjukdom:
»Nu kan vi både öppna och stänga«

Perkutan behandling av mitralisstenos har länge varit en etab­lerad behandlingsmetod, och nyligen har ett flertal metoder utvecklats för att kunna behandla även mitralisinsufficiens med perkutan kateterbaserad teknik [1, 2]. Denna artikel avser att ge en överblick av dagens möjligheter att behandla mitralisklaffsjukdom perkutant. Mitralisinsufficiens Introduktion. Mitralisinsufficiens är det vanligaste klaffläckaget som kräver kirurgisk intervention i […](0 kommentar)

Persisterande foramen ovale:
ofarligt fosterminne kan bli hot i vuxna år

Skiljeväggen mellan höger och vänster förmak bildas embryonalt via två strukturer, septum secundum och septum primum. Under fostertiden är dessa blad inte sammanvuxna utan fungerar som en kilventil så att det syrerika blodet från moderkakan ska kunna gå direkt från vena cava inferior till vänster förmak utan att passera lungorna. Vid födseln och närmaste tiden […](0 kommentar)

Kateterablation av förmaks­flimmer
bra då läkemedel inte hjälper

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen med en prevalens i befolkningen på ca 1,5 procent. Incidensen är starkt åldersberoende; den ökar snabbt från 60 års ålder och är cirka 10 procent bland personer över 80 år. Förmaksflimmer förekommer oftare hos patienter med samtidig kardiovaskulär sjukdom, t ex hjärtsvikt. Cirka 50 procent av patienterna med flimmer har samtidig […](0 kommentar)

Moderna tekniker ger livskvalitet

Hjärt–kärlsjukdom är inte bara den ledande dödsorsaken i Sverige i dag utan förorsakar även kraftigt nedsatt livskvalitet. Många patienter får problem med kärlkramp till följd av akut debuterande kranskärlssjukdom men även av gradvis debuterande sjukdom. Ett annat exempel på hjärt–kärlsjukdom med nedsatt livskvalitet är förmaksflimmer; prevalensen ökar med åldern och är upp till 10 procent […](0 kommentar)

Debatt och brev

Hur ska primärvården möta missbruksutredningens förslag?

Missbruksutredningen [1] konstaterar att missbruk i allt högre grad betraktas som ett sjukdomstillstånd och att allt fler medicinska behandlingar har utvecklats. Alkoholberoende är också en folksjukdom med prevalens likartad den för diabetes, men med en sjukdomsbörda som är mer än dubbelt så stor [2] (social problematik oräknad)! Detta är några av utredningens argument för att […](0 kommentar)

Hälso- och sjukvården underhåller läkarbristen

Situationen förväntas förvärras ytterligare kommande år. Pensionsavgångar, en åldrande befolkning samt nya medicinska kunskaper, teknologier och metoder kommer att öka efterfrågan på vård. Sam-nordiska arbetsgruppen för prognos- och specialisutbildningsfrågor (SNAPS), bestående av de fem läkarförbunden i Norden, uppskattar att Sverige om tio år kommer att ha en läkarbrist på ca 4 000. Socialstyrelsens årliga analys […](0 kommentar)

De svårast sjuka barnen har rätt till akut slutenvård med barnpsykiatrisk kompetens

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) publicerade den 15 februari i år en rapport om den psykiatriska slutenvården i landet. Fem landsting saknar slutenvårdsplatser och hanterar situationen genom att köpa platser i angränsande landsting alternativt lägga in de psykiskt sjuka barnen på barnklinik eller inom vuxenpsykiatrin [1]. Syftet med barnpsykiatrisk slutenvård är att garantera patienten skydd […](0 kommentar)

Endast på webben

Tema Perkutana hjärtinterventioner

INNEHÅLL Introduktion Moderna tekniker ger livskvalitetPer Tornvall Klinik och vetenskap Kranskärlssjukdom utreds och behandlas med fördel via kateterNawzad Saleh, Torbjörn Ivert, Per Tornvall Kateterburen implantation av aortaklaff nytt alternativ till kirurgiJan Harnek, Göran K Olivecrona, Andreas Rück Mitralisklaff­sjukdom: »Nu kan vi både öppna och stänga«Magnus Settergren, Niels Erik Nielsen, Anders Jönsson, David Erlinge, Eva Nylander, […](0 kommentar)

Förhandlingar om Varbergsläkare ajournerade

Förhandlingarna mellan Hallands läkarförening och sjukhusledningen vid Hallands sjukhus i Varberg angående den läkare som varslades om varning den 27 april, samma dag som Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslades om avsked, fortsatte på torsdagen. Förhandlingarna avslutades dock inte utan ajournerades åter och ska fortsätta den 18 maj. Enligt ett pressmeddelande från Hallands läkarförening beror det […](0 kommentar)

Marie Wedin åker till Varberg

– Vi tycker det är bra att vi visar att vi jobbar gemensamt och att vi har stöd från förbundet. Vi kommer att lämna öppet för att höra vad våra medlemmar känner och tycker, informera om vad vi gjort och vad vi planerar att göra framöver och höra om det finns synpunkter, säger Anders Åkvist, […](0 kommentar)

Ledare

Rapport från WMA-möte

Keep your dreams alive, keep the profession alive, keep the patients alive!« Så inledde Mukesh Haikerwal, nyvald ordförande för World Medical Association, vårmötet i Sydney den 7–9 april. Därefter lanserade Nicola Roxon, Australiens sjuk- och äldrevårdsminister, regeringens nya antitobakskampanj »Plain packaging« (neutrala tobaksförpackningar). Kampanjen består bland annat i ett förslag till lagändring som skulle tvinga […](0 kommentar)

Tidpunkter för livshotande sjukdom

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, likaså handboken i samma ämne, saknar Läkarförbundet bland annat definitioner om tidsperspektivet. Till exempel undrar vi hur progressiva sjukdomar och sjukdomar med skovvist förlopp ska bedömas? Innebär en progressiv eller skovvis sjukdom att den är livshotande redan i tidig fas eller lugnt skede till exempel vid […](0 kommentar)

LT debatt

Melanombehandlingen individualiseras

John Paoli och Magdalena Claeson (JP & MC) skriver i en förtjänstfull medicinsk kommentar i Läkartidningen [1] att uppföljningen av melanompatienter i landet är ojämlik och att det krävs tydliga riktlinjer i ett nationellt vårdprogram. Det är utmärkt att författarna lyfter fram denna aktuella och viktiga fråga. Vi instämmer helt i deras slutsats men menar att problemställningen […](0 kommentar)

Aktuellt

Våga be om hjälp!

Läckra lätta klänningar, fantasifulla flugor. Blommigt, prickigt och uppklätt. Det är Linköping- studenternas sista katedrala föreläsningsdag på hela grundutbildningen. Och det handlar om patientsäkerhet. Lars Dahle är specialist i obestrik och gynekologi. I urtvättad svart t-shirt och med både gitarr och stereoanläggning slår han an tonen. Studenterna gapar lite generat, men de ger sig snart […](0 kommentar)

»Patientsäkerhet är ingen överkurs«

– Patientsäkerhet är ingen överkurs. Det är inget man lägger som grädde på moset när man är färdigutbildad. Det säger Tomas Kirkhorn, projektledare för den gemensamma patientsäkerhetsundervisningen på medicinska fakulteten i Lund. På hans initiativ har man sedan ett par år tillbaka på ett mer strukturerat sätt börjat införa patientsäkerhet i undervisningen på alla medicinska […](0 kommentar)

Frustration över bristen på information

Karin Båtelson, ordförande för Göteborgs sjukhusläkarförening, konstaterar att varslet mot Thomas Zilling och det som följt därpå inte lämnat någon kollega oberörd. – Det första folk säger när man möts i korridoren är:»vad är det egentligen som har hänt i Varberg«? Den främsta kritiken som de lokala ordförandena riktar mot Sjukhusläkarföreningen centralt gäller just bristen […](0 kommentar)

Nya regler som betonar självbestämmandet välkomnas

Socialstyrelsens nya »föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling« är tänkta att ersätta de »allmänna råden för livsuppehållande åtgärder i livet slutskede« från 1992. Förutom att det nu blir ett juridiskt bindande dokument återspeglar namnändringen att den nya föreskriften även betonar rätten för patienter som inte befinner sig i livets slutskede att avstå från livsuppehållande […](0 kommentar)

Staffan Henriksson ny ordförande för privatläkarna

Staffan Henriksson är 57 år och kallar sig trogen vingårdsarbetare. Han har varit privat verksam i Eskilstuna i 23 år och under många år kombinerat det med att vara timanställd överläkare på bland annat Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Nyligen löpte hans vårdavtal med landstinget ut och därför verkar han just nu enligt den nationella taxan. Han […](0 kommentar)

ST-läkare bakom upprop mot nedskärningar i vården

Budgeten styr vården, patienterna försummas och personalen är utarbetad, anser Arvin Yarollahi som är ST-läkare på ortopeden på Sahlgrenska. – Frustrationen är stor på alla håll inom vården och därför ville jag göra något åt det. Patienten har blivit en siffra i budgeten, anser han, och vården en produktionslinje med konstant underbemanning på läkarsidan. – […](0 kommentar)

Förbundets inriktning var att göra upp

Det har ju uppstått kritik mot att förbundet inte drev frågan vidare som en principfråga. Diskuterade ni inte de konsekvenserna av en uppgörelse? – Nej, de har bara sett det som ett medlemsärende, säger Thomas Zilling. Tycker du att du fick fel råd? – Allt går så fort, så man måste lita på dem som […](0 kommentar)

Läkare känner sig hotade och utsatta

Omkring 35–40 av sjukhusets drygt hundra läkare deltog i Hallands läkarförenings medlemsmöte i samlingssalen på sjukhuset i Varberg under lunchen på onsdagen. Läkartidningen och andra medier fick inte vara med under själva mötet men var inbjudna att ställa frågor i anslutning till det. Stämningen kändes tryckt både före och efter mötet, som drog ut några […](0 kommentar)

Knapptryck ska göra journalinfo synlig för patient

Läkarförbundet har tagit fram en policy för »Patientens delaktighet i sin vård«. I fem punkter har Läkarförbundet nu listat hur patientens tillgång till journalinformation kan mötas av vården, men också hur patienter i ett interaktivt system via ett hälsokonto skulle kunna tillföra vården information – till exempel mata in egentagna provsvar eller komplettera sin läkemedelslista […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt endast på webben

Barnmorskor ser bristerna i föräldrautbildningen och är beredda att förnya sig

Som ett led i underlaget för regeringens nationella föräldrastödsstrategi intervjuade Forskargruppen för föräldrastöd vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 26 barnmorskor på mödravårdscentraler över hela landet år 2008 [1]. Barnmorskorna hade arbetat inom mödravården i genomsnitt 8 år. 20 av dem höll regelbundet i traditionella föräldragrupper, fem hade tematräffar och en hade […](0 kommentar)

Vänligt överslätande svar saknar sakargument

Temat ångestsjukdomar avhandlades i en till synes översiktlig artikelserie om sju artiklar i LT 14/2011 [1]. När Läkartidningen presenterar en sådan förväntar man sig att den avspeglar psykiatrins olika perspektiv. Vi menade, i ett kritiskt debattinlägg i LT 18/2011, att dessa sju samstämmiga artiklar tvärtom exkluderar viktiga aspekter och empiriska kunskaper genom att vara ensidigt […](0 kommentar)

Viktigt med noggrann remisshantering om kvalitetsregister

Som vi framhöll i LT 9/2011 (sidorna 478-9) är vi positiva till en kontrollerad användning av kvalitetsregister i syfte att säkra och utveckla kvaliteten i svensk sjukvård. Den oro som åtta distriktsläkare uttrycker i LT 16–17/2011 (sidorna 931-2) avseende datasäkerhet och patientintegritet i samband med kvalitetsregister – och där man sällar sig till Läkarförbundets och […](0 kommentar)