Nr 21 2011

Kultur

Makt, utmattning, ohälsa – och ödesdigra beslut

Enbent man rider. Döv man går vall. Enögd man duger till drabbning. Blott lik gagnar föga till. Dessa fornnordiska visdomsord står att läsa i vår kanske tusenåriga Havamal. Med andra ord – det finns bruk för alla. Det gäller, eller borde gälla, i arbetslivet. Men det gäller inte i världspolitikens absoluta toppskikt, för stats- och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bypass med olika trender

För att fortsätta på samma tema som förra veckans reflexion sker förändringar i sjukvården snabbt. I nr 17 av JAMA (4 maj 2011) beskrivs förändringarna i formerna för revaskularisering av kranskärlssjukdom från 2001 till 2008 i USA. Man såg en påtaglig nedgång i antalet koronara bypass-operationer med 15 procent per år från 1 742 år 2001–2002 […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Svårt utvärdera nya kirurgiska metoder

För utveckling av medikamentell behandling finns en väldefinierad och av myndigheter väl kontrollerad process. I flera steg (0–4) sker en successiv bedömning och värdering av 0) biologisk aktivitet, 1) säkerhet och tolerans för enstaka och upprepade doser, 2) små undersökningar för att bestämma rätt dos och 3) stora studier för att bestämma effektivitet och säkerhet. […](0 kommentar)

Nya Rön

Rutinmässig peroperativ kolangiografi vid laparoskopisk kolecystektomi ifrågasatt

Nyttan av rutinmässig peroperativ kol­angiografi har debatterats länge och hett, även innan laparoskopisk kirurgi introducerades. Förespråkare menar att risken för allvarliga gallgångsskador minskar och att asymtomatiska koledokusstenar upptäcks och kan åtgärdas innan de ger symtom. Motståndare menar att rutinmässig användning tar tid, blir dyr och att icke-symtomgivande gallgångssten kanske inte behöver åtgärdas. Nyligen har två […](0 kommentar)

Ingen effekt av vitamin E eller metformin mot fettlever hos barn

Fettlever till följd av andra orsaker än alkohol, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom hos barn i USA. Prevalensen har ökat snabbt under de senaste decennierna, vilket skett parallellt med att barn- och ungdomsfetma ökat närmast lavinartat under samma tidsperiod. Konsekvenserna av NAFLD kan bli svåra. Det finns t ex […](0 kommentar)

Att ersätta mejerifett med rapsolja förbättrar blodfetterna

Matens fettkvalitet kan spela roll för risken att utveckla kardiometabola sjukdomar. En rad viktreduktionsstudier har genomförts, men för att undersöka kostsammansättningens och olika livsmedels inverkan på lipid- och glukosmetabolismen behövs strikt kontrollerade studier som genomförs under viktstabila förhållanden. Den aktuella studien var en kontrollerad interventionsstudie enligt korsdesign, där 20 friska försökspersoner med hyperlipidemi randomiserades till […](0 kommentar)

Kritisk granskning behövs vid subgruppsanalyser

Industrisponsrade studier rapporterar subgruppsanalyser i större utsträckning än studier med annan finansiering och har fler svagheter i denna rapportering än icke-industrisponsrade publikationer, enligt en översikt i BMJ. Subgruppsanalyser, dvs analyser av huruvida en behandlingseffekt verkar variera i olika grupper i studien (t ex kvinnor/män eller äldre/yngre), är vanliga i randomiserade prövningar. Det har dock visats att […](0 kommentar)

Individualiserad medicin baserad på genetik dröjer – varför?

Jag skrev i en medicinsk kommentar [LT 37/2010, sidorna 2148-9] »En milstolpe för genetiken sattes den 26 juni 2000 då den dåvarande amerikanske presidenten Bill Clinton tillsammans med ledarna för de två parallellt löpande projekten för kartläggningen av människans genom – J Craig Venter och Francis S Collins … kunde meddela att genomet var kartlagt. […](0 kommentar)

Dabigatran inte bättre än warfarin vid förmaksflimmer

Det antikoagulerande preparatet dabigatran är en ny form av antikoagulantia av typen trombinhämmare som har lyfts fram som en potentiell efterföljare till warfarin. SBU har sammanställt den medicinska evidensen i en rapport och fastslår att det inte finns någon kliniskt relevant skillnad mellan dabigatran och warfarin när det gäller att förebygga stroke eller blodpropp av […](0 kommentar)

Debatt och brev

Människovärdet i vården

I vår samtid kan nästan allt värderas, köpas och säljas. Här finns också en utförsäljning av familjen och relationerna mellan männi­skor«, säger Dramatens teaterchef och vd Marie-Louise Ekman [1]. Under hösten 2011 kommer Dramaten att ge »Den girige« av Jean-Bap­tiste ­Molière och «Två herrars ­tjänare« av Carlo Goldoni. Sjukvården styrs av en närmast religiös tilltro […](0 kommentar)

»Salivkortisoltest kan påvisa binjureutmattning«

I debattartiklar i Dagens Nyheter och Läkartidningen har ifrågasatts nyttan av salivkortisoltest som undersöker funktion av binjuren och avvikande kortisolutsöndring. Testet mäter biotillgängligt fritt kortisol i saliv vid fyra tidpunkter, kl 08, 12, 18 och 23, och ger svar på binjurarnas kortisolproduktion över tid. Endast fritt kortisol är biologiskt aktivt. Salivtest för mätning av kortisol […](0 kommentar)

Salivkortisoltest kan inte jämföras med Synacthen-test

Scandlab företräder Genova Diagnostics i Sverige. I deras utbud finns en analys av saliv där kortisol och DHEA kartläggs. Denna analys har ifrågasatts av fem endokrinologer i tämligen ­aggressiva artiklar i både DN och Läkartidningen. Detta salivkortisoltest har använts i över 40 år och är väl validerat vid fastställande av bl a binjureut­mattning. Att kartlägga […](0 kommentar)

Vi ifrågasätter specifikt Scandlabs metod

Det är beklagligt att fem ­legitimerade läkare väljer att okritiskt vara kurirer åt Per Magnuson, vd på Scandlab. Per Magnuson har valt att svara på sakinnehållet i vår debattartikel via ombud och vill i sitt inlägg inte själv kommentera det. Per Magnuson har svårt att skilja mellan salivkortisoltest och den fiktiva diagnosen »binjureutmattning«. Som Läkartidningens […](0 kommentar)

Läkarkåren delegitimerad

Staten har nu via sina tjänstemän (beslutsfattare eller processförare, som tjänstebeteckningen är) på Försäkringskassan tagit över från läkarna ansvaret att bestämma när en person är sjuk nog att uppbära sjukpenning. Detta absolut avgörande ingrepp i vårt yrkesutövande och vårt uppdrag gentemot patienterna har mötts av spridda protester från några enskilda och grupper av läkare, men […](0 kommentar)

Samtal om de medicinska underlagen pågår

Professor Sven Britton har rätt i att läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen har påverkats, och att arbetet med sjukskrivningar innebär arbetsmiljöproblem för många läkare. I förbundets webbpejling i fjol var svårigheten att bedöma patienters arbetsförmåga och bristen på stöd i sjukskrivningsarbetet det som bekymrade läkare mest. Monika Englund från Karolinska institutet bekräftar detta i sin nyutkomna […](0 kommentar)

Ledare

Utvidgat vårdval – hur långt?

Toivo Heinsoos slutbetänkande »Regler för etablering av vårdgivare« i utredningen om patientens rätt var tänkt att skapa ett sy­stem för mångfald inom den öppna specialiserade vården. Tanken var också att systemet, kallat lag om vårdgivaretablering (LOVE), skulle ersätta den gamla lagstiftningen, lag om läkarvårdsersättning (LoL), populärt kallat »taxan«. Eftersom både taxan och det alternativa etableringssystemet […](0 kommentar)

LT debatt

Att avbryta en livsuppehållande behandling är ett etiskt beslut

Frågan om när det är rätt att avbryta en livsuppehållande behandling har varit föremål för betydande uppmärksamhet under det senaste året. Med anledning av ett i medierna mycket uppmärksammat fall, där en kvinna önskade avbryta en pågående respiratorbehandling, kom Socialstyrelsen äntligen med besked om att läkaren inte bara har rättighet utan också skyldighet att respektera […](0 kommentar)

Klinisk uppföljning eller hårdhänt marknadsföring?

En forskarkollega begär i ett brev till min klinik att vi beställer 34 lungskintigrafier utan att vare sig de eller vi har träffat patienterna. Anledningen: i en nationell enkätundersökning, finansierad av bl a ett företag som marknadsför ett läkemedel mot pulmonell hypertension, har man i vårt upptagningsråde identifierat 34 personer med misstänkt kronisk lungemboli – […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Om Försäkringskassan och arbetsförmågan

Jag har just skrivit ett intyg som en patient begärt för att överklaga ett beslut av Försäkringskassan. Patienten har sökt mig i min egenskap av psykiater för depression och självmordstankar efter det sista besöket på Försäkringskassan, då hon blev utförsäkrad. Jag gör det lite ambitiöst och tar in intyg och journaler från olika håll. Efter […](0 kommentar)

Den arabiska vetenskapens guldålder – rättelse och förtydligande

Jag skrev i LT 16/2011 (sidan 938) en recension av boken »Pathfinders – The golden age of Arabic science« av Jim Al-Khalili. Här råkade jag trycka på fel tangenter så den i boken omtalade läkaren al-Razi (latiniserat: Rhazes) kom att födas 884 e Kr och avlida redan 830 e Kr, det vill säga 54 år […](0 kommentar)

Multisjuka får inte bli svartepetter i vårdekonomiskt spel

När jag under min lunchrast gör ett extra hembesök hos en patient som vårdas på det korttidsboende jag går rond på, vet jag att det, ur strikt ekonomisk synpunkt, är olönsamt för min vårdenhet. Våra intäkter hade varit desamma om jag löst ärendet per telefon eller till och med om jag genast föreslagit att sända […](0 kommentar)

Aktuellt

Fackligt fokus för SÄL

Jätteproppen Orvar passerar pensionsstrecket. Om fyra år har hela 40-talistgenerationen nått allmän pensionsålder. Räkna med att denna generation läkare fortsätter att låta sig synas och höras, både som patienter och som yrkesutövande läkare. Det är också en generation som är van vid att organisera sig. Gunnar Sandberg, 70, avsätter tid för att träffa Läkartidningen innan […](0 kommentar)

Ojämlik hälsa i Västra Götaland kostar miljardbelopp

Sambandet mellan låg utbildning och hög ohälsa är väl känt sedan tidigare. – I Västra Götaland handlar det om 1 600 »onödiga« dödsfall i förtid, 27 000 förlorade levnadsår »i onödan«, säger Göran Henriksson, som är samhällsmedicinsk rådgivare för folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen. Han har, tillsammans med två medarbetare, i en studie också beräknat de ekonomiska förlusterna […](0 kommentar)

Många kockar problem för IT-strategin

Riksrevisionens granskning av insatserna för en sammanhållen journalföring visar att IT-strategin har genomförts i otakt. Personal inom vård och omsorg har en mycket begränsad tillgång till patientinformation från andra vårdgivare. Detta kan leda till vårdskador och felmedicinering, framhåller Riksrevisionen, som anser att samarbetet kring vem som gör vad och när behöver förtydligas. Samarbetet mellan regeringen […](0 kommentar)

Åklagaren begär överprövning av åtalsbeslutet

Den dråpåtalade narkosläkarens advokat Björn Hurtig har vänt sig till åklagaren Peter Claeson och begärt att han ska överpröva sitt beslut »att inte lägga ner förundersökningen«. I sin drygt fem sidor långa inlaga skriver Björn Hurtig att åklagaren inte objektivt kan bevisa det brott han lägger narkosläkaren till last, något som borde innebära att förundersökningen […](0 kommentar)

Cosmic under Socialstyrelsens lupp

Sedan Landstinget i Jönköpings län införde journaldatasystemet Cosmic brett har kritiken inte varit nådig. Bland annat skrev ett 90-tal distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin ett öppet brev till landstinget där de hävdade att införandet av journalsystemet Cosmic lett till en rad försämringar av patientsäkerheten. – Ett stort problem är att det är så tidsödande, svårmanövrerat […](0 kommentar)

Varslet mot läkaren i Varberg dras tillbaka

Läkaren varslades om en varning den 27 april, samma dag som Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling varslades om avsked. Bakgrunden är att läkaren lämnade en patient som var nedsövd inför operation för ett möte om arbetsmiljöproblemen på sjukhuset, en händelse som har lex Maria-anmälts av sjukhusets chefsläkare. Efter överläggningar med Hallands läkarförening, där man försökt reda […](0 kommentar)

Läkarförbundet överväger
att sälja husen i Frankrike

Beslutet att sälja ett av de sju husen i Frankrike togs i centralstyrelsen, CS, tidigare i våras. Huset säljs till Akademikerförbundet SSR. – CS har beslutat att sälja ett hus i Haut de Cagnes, men det berodde på att köparen hade huset vägg i vägg och uttryckte intresse. Det har inget med den samlade diskussionen […](0 kommentar)

Socialstyrelsen granskar sjukhuset i Varberg

I ett brev till sjukhusdirektören för Hallands sjukhus, Anders Dybjer, begär Socialstyrelsen att få en redovisning sjukhusets organisation, av läkarbemanningen på akutmottagningen, av rutinerna för introduktion av läkare vid akutmottagningen samt rutinerna för prioritering av patienter som söker till akuten. Man vill också ha in statistiska uppgifter samt alla årets avvikelserapporter från akuten. Bakgrunden är […](0 kommentar)

Rättelse

Fel adress

(0 kommentar)

Fel i figuren

Figur 1. Volymutveckling av antalet koronarangiografier, perkutana koronarinterventioner (PCI) och koronarkirurgi (CABG = koronar bypass-kirurgi) 1982–2009. Källa: Swedehearts årsrapport. (OBS! I den tryckta utgåvan av Läkartidningen hade kurvorna för PCI och CABG blivit förväxlade. Det är här rättat.)(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Arteria poplitea – ett alldeles särskilt kärl med särskilda problem

Arteria poplitea (knäledsartären) mäter hos en vuxen ca 10 cm. Den utgör ett transportkärl till underbenet och har en mycket ogynnsam kollateralsituation eftersom vävnaden runt knäleden är dåligt vaskulariserad. En ocklusion kan därför snabbt få deletära konsekvenser, med amputation som följd. Artären är också fixerad bakom knäet och utsätts i denna fixerade position för ett […](0 kommentar)

Bättre teknik för gas­anestesi
bra för miljö, ekonomi och patient

Inhalationsanestesi är en av de vanligaste administrationsformerna för generell anestesi. Den vanligaste tekniken är att patienten andas i ett partiellt återandningssystem, där ut­andad gas renas från koldioxid och återanvänds (cirkelsy­stem). Färskgas innehållande syre blandat med anestesigaser, t ex lustgas och sevofluran, tillförs cirkeln. Det beräknade behovet av syrgas är för en vuxen individ 150–250 ml/min [1], […](0 kommentar)

Studie av larynxpapillom i norra Sverige

Humant papillomvirus (HPV) kan ge upphov till en rad olika sjukdomstillstånd, och hittills har 120 HPV-typer klassificerats [1]. Larynxpapillom orsakas vanligen av HPV 6 och 11, men också de cancerassocierade högrisktyperna 16, 18 och 31 förekommer. Tillståndet ger mer eller mindre exofytiska lesioner på eller i närheten av stämbanden (Figur 1). Det finns två olika […](0 kommentar)

Utbildning av akutläkare enligt modern pedagogik

Akutsjukvård blev en specialitet i Sverige år 2006 och är så i totalt 17 europeiska länder. Den bredd och det djup av kunskap som en akutläkare behöver behärska innebär pedagogiska utmaningar. Utifrån moderna pedagogiska principer och akutsjukvårdens krav förespråkar vi en integrerad akutläkarutbildning baserad på klinisk tjänstgöring och scenarioövningar. Svenska föreskrifter om akutläkarnas specialiseringstjänstgöring finns […](0 kommentar)

Notiser

Tillåtet skicka sms-påminnelse

Att använda sig av sms för att kalla eller påminna patienter är inte tillåtet enligt datalagen eller Socialstyrelsens föreskrifter (se Läkartidningen nr 16–17/2011, sidan 910). Men Socialstyrelsen var medveten om teknikens fördelar och bestämde sig för att se över frågan. Nu föreslår man att genom ett begränsat undantag i föreskrifterna kunna göra det möjligt att […](0 kommentar)

Inget förtalsåtal mot sjukhuschefen

Anmälan gjordes av en av de två läkare som lex Maria-anmälts för att i november 2010 ha låtit högprioriterade patienter vänta flera timmar på akuten. Förtalet skulle ha bestått i att sjukhuschefen hävdat att läkaren medvetet misskött sina åtaganden. Förtal faller inte under allmänt åtal, och därför får åklagare bara väcka åtal om det är […](0 kommentar)