Nr 22 2011

Klinik och vetenskap

Reflexion

Är sms-språket :-) eller :-( ?

Ungdomar använder sig av det skrivna språket i betydligt större utsträckning i dag än för 15–20 år sedan. Men det är inga långa välformulerade texter som produceras på traditionellt vis. Nu är det många korta meddelanden som skrivs som sms, chattar eller på Facebook, ofta i form av förkortningar, symboler eller engelska uttryck. Vilken inverkan […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Stärkt stöd för statinbehandling
som sekundärprevention

Utvecklingen av statiner för att minska konsekvenserna av aterosklerotiska kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt, är ett av de största medicinska framstegen de senaste decennierna. I första hand har behandling med statiner för att förebygga återinsjuknande i kranskärlssjukdom (sekundärprevention) starkt stöd i många placebokontrollerade studier, medan nyttan av statinbehandling för att minska risken för ännu ej insjuknade personer […](0 kommentar)

Nya Rön

Försök på möss ger hopp om regenerativ dermatologisk terapi

Även om huden normalt har en enastående förmåga att återbildas finns situationer när så inte sker. Kroniska bensår är typexemplet, men betydligt allvarligare fast ovanligare är utbredda brännskador och ärftliga hudsjukdomar där epidermis lossnar på grund av defekta förankringsproteiner (epidermolysis bul­losa). Huden innehåller i sig själv stamceller med stor regenerativ förmåga, men om dessa celler […](0 kommentar)

Fördelar med tidig trakeotomi efter kirurgi

Tidig trakeotomi påverkar inte mortalitet, längd på ventilatorbehandling eller sjukhusvistelse hos patienter efter hjärtkirurgi, men det finns flera andra potentiella fördelar. Det rönet publiceras i Annals of Internal Medicine. Huruvida tidig trakeotomi bland mekaniskt ventilerade patienter kan förkorta tiden för mekanisk ventilatorbehandling och/eller till och med sänka sjukhusmortaliteten debatteras livligt. I en fransk studie inkluderades […](0 kommentar)

Alkohol bakom många cancerfall

Upp till 10 procent av cancerfallen bland män och 3 procent av cancerfallen bland kvinnor kan kopplas till alkohol, särskilt vid överkonsumtion. Det menar man i en europeisk analys i BMJ. Alkohol har etablerats som en orsak till flera cancerformer, bl a levercancer, esofaguscancer och larynx-/farynxcancer. På senare år har WHO även lagt till bröstcancer och […](0 kommentar)

2,6 miljoner barn föds döda varje år

Varje år föds 2,6 miljoner barn döda. Det visar en sammanställning som presenteras i Lancet. Författarna har följt WHO:s definition för ett dödfött barn, som är om barnet föds dött under eller efter graviditetsvecka 28 eller om det dödfödda barnets vikt är minst 1 kilo. Barn som föds döda tidigare än vecka 28 definieras som […](0 kommentar)

Negativ syn på patienter med fetma i primärvården

En kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie genomfördes med tio allmänmedicinare och tio distriktssköterskor från ett avgränsat område i Sverige. Materialet analyserades enligt fenomenografisk metod. Läkarna och distriktssköterskorna beskrev mötet med patienter med fetma i primärvården utifrån ett organisatoriskt, personal- och patientfokuserat perspektiv. Folkhälsoproblemet fetma uppmärksammas oftast initialt av primärvården, som också har i uppdrag att engagera sig […](0 kommentar)

Samverkan tandvård–primärvård ger effektiv blodtrycksscreening

Blodtrycksscreening be­drivs huvudsakligen som systematisk screening inom speciella enheter eller som osystematisk opportunistisk scree­ning av patienter som av annat skäl kommit till vårdenheten, oftast primärvården. Tandvården är speciellt lämpad för systematisk opportunistisk scree­ning eftersom en stor del av befolkningen regelbundet kommer för kontroll utan att ha några besvär. Den aktuella studien genomfördes som ett samarbetsprojekt […](0 kommentar)

Delar av hjärnan kan somna vid trötthet

I Nature presenteras en studie där man tittat på aktiviteten i kortex hos råttor som hållits vakna under lång tid. Man har undersökt den neuronala aktiviteten i lokala grupper av neuron i frontal- och parietalkortex (med s k microwire array). Resultaten har jämförts med traditionell EEG-undersökning, som visar aktiviteten i hela hjärnan. Resultaten är onekligen tankeväckande. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Målvärden för LDL-kolesterol har satts ur spel

Prevention av hjärt–kärlsjukdom genom livsstilspåverkan och behandling med läkemedel har under de senaste decennierna varit framgångsrik. År 2009 var hjärt–kärlsjukdomar, varav aterosklerossjukdomen är i särklass vanligast, underliggande dödsorsak hos 41 procent av kvinnorna och 40 procent av männen i Sverige. Kvinnornas dödstal i ischemisk hjärtsjukdom sjönk kontinuerligt under perioden 1992–2009, från 61 per 100 000 kvinnor […](0 kommentar)

Prediktion av postoperativ
smärta ger nya möjligheter

Alla kliniskt verksamma läkare möter patienter med smärta. En stor studie från 2006 visade en prevalens av långvarig smärta i Europa på 19 procent [1]. Djupintervjuer gjordes med patienter med långvarig smärta och visade bl a att en tredjedel (34 procent) hade svår smärta; en femtedel (21 procent) av patienterna uppgav att de hade diagnostiserats med […](0 kommentar)

Kidney care – webbaserat registerverktyg och beslutsstöd

Under de senaste åren har behandlingen vid metastaserande njurcancer utvecklats radikalt. Prognosen vid sjukdomen har förändrats; med målriktade läkemedel lever fler patienter längre med sin sjukdom. I dag är det i stort sett endast dessa nya läkemedel som används i klinisk praxis, och kunskapen om dem växer kontinuerligt. Men det finns fortfarande en rad obesvarade […](0 kommentar)

Ansvaret för samlad läke­­medelslista ska vara tydligt

En samlad läkemedelslista är en elektronisk översikt över läkemedelsordinationer i öppen vård som lagrar ordinationer och ordinationshistorik från både primärvård och sjukhuskliniker, och allt fler landsting eller regioner får nu en samlad läkemedelslista för all sjukvård inom sitt område. Läkemedelslistan skapas via en läkemedelsmodul i ett gemensamt journalsy­stem eller via en applikation som hämtar data […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Använd de redskap vi har för att visa att resultaten är riktiga!

De senaste dagarna har kvaliteten i bedömningar av preparat från hudförändringar diskuterats i massmedierna. Det är en angelägen diskussion, som kan vidgas till alla typer av laboratorieundersökningar. De flesta beslut i vården påverkas av laboratorieresultat. Uppgifter som samlas i de nationella kvalitetsregistren baseras i flera fall på resultat av laboratorieundersökningar. Laboratorieresultaten kommer antingen från mätinstrument […](0 kommentar)

Mer pengar kan göra ont värre

En av experterna i den så kallade Stendahlska utredningen [1, 2] om klinisk forskning, Anna Engström-Laurent (AEL), skrev i en medicinsk kommentar [3] att biomedicinsk forskning bara i liten utsträckning ger vården ny, relevant kunskap. Inte ens för excellent forskning kan »nyttiga« resultat räknas hem på förhand, men av AEL:s artikel framgår att den kliniska […](0 kommentar)

Pengar löser inte allt – men klinisk behandlingsforskning kräver ett tydligt ekonomiskt stöd

Utredningens analys visade att den kliniska forskningen brottas med flera problem som påverkar kvaliteten och möjligheterna att implementera ny kunskap i vården. Även om Sverige fortfarande är en framgångsrik forskningsnation har vi halkat ­efter de senaste åren. Bibliometriska studier visar att flera jämförbara länder som Kanada, Danmark, Norge, Nederländerna och Schweiz ökat betydligt mer än […](0 kommentar)

Hiprex till heders igen?

En intressant studie av Karin Jonsson och medarbetare om kvarkateter hos äldre behöver breddas och fördjupas (LT 15/2011, sidorna 868-70). Kvarkatetern utgör en främmande kropp. Bakterier vandrar uppströms i slemlagret mellan kateter och slemhinna upp i blåsan. Resultatet blir kronisk bakteriuri. Behandling med antibiotika leder bara till resistens. Metenaminhippurat (Hiprex) är ett gammalt antiseptikum utan […](0 kommentar)

Skolhälsovården – en garant för barns hälsa

Skolhälsovården får runt om i Sverige allt svårare att hävda sin unika möjlighet att vara en garant för barns psykiska och fysiska hälsa. Skolöverläkartjänster har dragits in, och skolläkarspecialiteten upphör som egen disciplin. Skolläkarinsatserna har i tysthet minimerats från tre läkarundersökningar per barn till att i många kommuner ske endast i förskoleklass. I en del […](0 kommentar)

Psykiatrisk tvångsvård kontra nollvision om suicid

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) saknar, som ett uttalat syfte, att man ska skydda den psykiskt sjuke mot handlingar som medför fara för det egna livet, samtidigt som den har kvar syftet att skydda andra mot dennes aggressiva handlingar [1]. I LPT finns skyddet mot sig själv uttalat endast som ett motiv till konvertering (11 […](0 kommentar)

Min roman – en fiktiv historia

I sin artikel »Tyst accept av ’perfekt sorti’ – men bara i det enskilda fallet« (Läkartidningen 14/2011, sidorna 814-5) granskar Niels Lynøe från medicinetisk synpunkt två av mina böcker på ett sätt som bör kommenteras. Rubrikens formulering syftar på ett förlopp i min roman »Stundande natten« (2007), där två män i ett sent stadium av […](0 kommentar)

Wijkmarks tolkning av naturrätt låter mer som rättighetsetik

Det finns likheter mellan å ena sidan en författare och hans/hennes läsare och å and­ra sidan en uppfinning och en upptäckt. Författaren uppfinner sina personer och världen de lever i, och läsaren går på upptäcktsfärd i denna värld. Läsaren kan då upptäcka aspekter som författaren inte själv hade tänkt på eller avsett. Detta tycks vara fallet […](0 kommentar)

Recension

Koncis och lättläst handbok i barnkirurgi

Barnkirurgin som egen specialitet började för ungefär 50 år sedan, då den bröt sig ut ur allmänkirurgin. Sedan dess har barnkirurgin blivit allt mer specialiserad, vilket i förs­ta hand beror på snabba framsteg inom forskning och utveckling. Följaktligen finns det ett behov av moderna och sammanfattande läroböcker, två egenskaper som är utmärkande för denna bok. […](0 kommentar)

Löpningens glädje – och smärta

Hur kommer det sig att många som löptränar regelbundet förr eller senare får problem med knäna, hälsenorna, eller liknande? Det verkar dessutom inte som att dessa problem minskat i takt med att löpskorna blir mer uppbyggda och dämpande. Detta är utgångspunkten för Christopher McDougall, amerikansk journalist, som skrivit boken »Born to run«. I boken hamnar […](0 kommentar)

LT debatt

Måste man emigrera för att få verka som riktig akutläkare?

Starka företag lägger i sin marknadsföring stor kraft vid att säkra intrycket av vad deras produkt står för. Enskilda ord förmedlar en tydlig, trovärdig och trygg bild. Om vi för ett ögonblick betraktar ordet akutläkare som varumärke blir det tydligt att dess budskap i Sverige 2011 långt ifrån är enhetligt och klart. Hur vi definierar […](0 kommentar)

Det öppna kontorslandskapet – ett växande arbetsmiljöproblem

Det öppna kontoret är en trend. Flera företag och även offentliga myndigheter har eller planerar att göra om sina kontor. Vid inredning tas hänsyn till intrycken för ögat, bekvämlighet med stolar och bord samt säkert också hur rummet ska utformas för att vara så riskfritt för allergi som möjligt. Vid designen av rummet tas emellertid […](0 kommentar)

Aktuellt

Nödvändigt stänga av?

Kommentarerna i Faktarutan kommer från några av de sjukhus LT har ringt till. De speglar helt olika syn på mobiltelefoni och strålningsrisk. Att mobiltelefoner på GSM-, 3G- och 4G-nät samt trådlösa nätverk avger strålning är väl känt, liksom att detta kan medföra en viss risk för medicinteknik i vården. Ändå råder ett slags ingenmansland kring […](0 kommentar)

Delar av cancervården ska samordnas nationellt

Det handlar om att avgöra vilken cancervård som i framtiden inte ska ges i alla sex regioner. Det kan handla om vård med låga volymer, som kräver särskild kompetens eller särskilt avancerad teknisk utrustning. Det kan handla om vård som visar dåliga resultat och därför kräver mer forskning. Behandling av peniscancer och bukspottkörtelcancer är exempel […](0 kommentar)

Björklund vill öka trycket på landstingen

I debattartikeln hänvisar Jan Björklund till Olle Stendahls utredning från 2009, som visar att landstingen har blivit snålare med att avsätta tid och resurser till klinisk forskning. Dessutom är vården mindre öppen för att medverka i kliniska prövningar; här pekar siffror från Läkemedelsverket enligt honom på en rent »alarmerande nedgång«. Nu vill utbildningsministern uppenbarligen öka […](0 kommentar)

SLF nysatsar på fritidshusen

Förbundets centralstyrelse, CS, gav i måndags förbundets vd-stab mandat att sälja förbundets villor i Haut de Cagnes. – Det togs inga konkreta beslut utöver att vi gav vd mandat att gå vidare med försäljningen av husen i Frankrike, hela tiden med tanken att de ska ersättas av annat, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Antibes och […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Handläggning av skalltrauma hos warfarinbehandlade patienter kräver tydliga rutiner

En warfarinbehandlad man sökte sjukhusets akutmottagning efter att ha fallit. Preliminärsvaret från DT-undersökning angav »ingen intrakraniell blödning eller färsk infarkt«, något som senare också bekräftades. Efter blodprov konstaterades högt PK-INR och warfarinbehandlingen avbröts tillfälligt. Då patienten inte hade någon blödning sattes inte något läkemedel in för att minska effekten av warfarinet. Efter inläggning på medicinavdelning […](0 kommentar)

Hög arbets­belastning ursäktar inte kontrollmiss

Socialstyrelsen skriver att det är av yttersta vikt att personalen tar till sig information från anhöriga och tar ansvar för att den förs vidare till den det berör. Men det är ändå läkarens ansvar att kontrollera eventuella kontraindikationer innan ett ingrepp påbörjas. Detta gäller även i situationer med hög arbetsbelastning.(0 kommentar)

Ledare

Lång tid för legitimation

En nyanländ läkares väg till legitimation kan liknas vid en operation: ju längre man väntar, desto svårare blir det. I Sverige har vi fortfarande brist på läkare. Samtidigt kämpar läkare med utbildning utanför EU/EES i åratal för att få svensk legitimation. I Riksrevisionens nyligen publicerade granskning konstateras att det i genomsnitt tar 2,7 år för […](0 kommentar)

Endast på webben

Omdiskuterat målvärde för LDL-kolesterol

Stärkt stöd för statinbehandling som sekundärprevention Medicinsk kommentar Målvärden för LDL-kolesterol har satts ur spel Klinik och vetenskap(0 kommentar)