Nr 26 2011

Kultur

ST-läkaren som manar till motstånd mot resistens

Läkaren, journalisten, numera även författaren, Björn Ramel arbetar halvtid som ST-läkare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Jobbet passar honom perfekt, säger han, eftersom ungdomspsykiatri är ett område med tydliga kopplingar till samhället i övrigt , politik, etik samt synen på sjukdom och normalitet – allt sådant som engagerar honom i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Många kockar i sjukvårds-soppan

Något har hänt med diskussionen om ojämlik sjukvård i Sverige. Från att mest ha handlat om demografi lyfts nu det geografiska perspektivet fram. Vilket är på tiden! Vi som pratar med varandra över landstingsgränserna har ju sett detta tydligt ett bra tag. Medan det demografiska är liksom mer subtilt och svårfångat. Några färska exempel på […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Vattenpiprökning – ny, farlig trend

I en artikel i veckans nummer av Läkartidningen beskriver Maria Enghag och Jonas Höjer två fall av kolmonoxidförgiftning efter vattenpiprökning. Artikeln belyser såväl en trend som ett aktuellt och kanske framtida ökande akut­medicinskt problem i Sverige. Många kulturella företeelser sprider sig över världen; ökad kommunikation och kulturellt utbyte gör att spridningen ofta går snabbt. Bruket […](0 kommentar)

Nya Rön

Lovande resultat för genterapi mot Parkinsons sjukdom

I Lancet Neurology presenteras lovande resultat för försök med genterapi mot Parkinsons sjukdom. Författarna har tillfört en gen som inducerar produktion av transmittorn GABA till patienter med avancerad parkinson. Den dubbelblindade studien har gjorts vid sju amerikanska centra och omfattar 45 patienter med svår parkinson. Författarna har analyserat resultaten från 37 patienter. Av dessa fick […](0 kommentar)

Rehabilitering hellre än diskproteskirurgi vid ländryggssmärta

Diskproteskirurgi för ländrygg­ssmärta har fördelar jämfört med intensiv rehabilitering. Men skillnaderna mellan grupperna är svårvärderade, och komplikationer blir därför av högre vikt, enligt en studie i BMJ. Kronisk smärta i ländryggen är vanlig, och livstidsprevalensen har beräknats till 59–85 procent. Relativt få individer får invalidiserande smärta, men för dessa varar tillståndet i flera år. Fusion/steloperation […](0 kommentar)

Övervikt i ungdomen kopplad till framtida hjärt–kärlsjukdom

I New England Journal of Medicine presenteras en studie om kopplingen mellan övervikt och fetma i ungdomen och typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom senare i livet. Den prospektiva studien omfattar 37 674 värnpliktiga israeliska män som alla var 17 år och friska när undersökningen påbörjades. De följdes därefter under lång tid – den genomsnittliga uppföljningstiden uppgick till […](0 kommentar)

KBT nästan halverade risken för ny hjärtinfarkt

Det finns starka belägg för att psykosociala faktorer bidrar till risken för insjuknande i hjärtinfarkt oberoende av den effekt som de traditionella riskfaktorerna har. Psykosociala faktorer har visats svara för cirka 30 procent av tillskriven risk för insjuknande i hjärtinfarkt. Psykosociala faktorer associerade med ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom kan delas in i två kategorier: dels […](0 kommentar)

Hyperton koksaltlösning inte av värde i prehospital traumavård

Den amerikanska kirurgen Eileen Bulger har under de senaste sju åren organiserat tre kliniska prövningar för att slutligt klarlägga värdet av hyperton koksaltlösning inom den prehospitala vården. Åtta sådana studier genomfördes mellan 1987 och 1997, men ingen var tillräckligt stor för att avgöra saken. Det misstaget skulle inte göras om nu! Till sin hjälp hade […](0 kommentar)

Receptförskrivet läkemedel hämtas ut av varannan kvinna under graviditet och amning

I en nyligen publicerad artikel har vi studerat läkemedelsanvändning under graviditeten och amningsperioden i Sverige genom att utnyttja data från de kvinnor som fött barn i Sverige under 2007. Med hjälp av Läkemedelsregistret jämförde vi kvinnors uttag av receptförskrivna läkemedel med uppgivet läkemedelsintag i Medicinska födelseregistret, vilket registreras av barnmorska på mödravårdscentralen. Mer än hälften […](0 kommentar)

LT debatt

Mitt hjärta kan bli ditt

Victoria fick ett nytt hjärta när hon var 9 år. Gustav fick sitt när han var 7 år. Filippa, 8 år, stod på väntelistan, men hann inte få ett nytt hjärta innan hennes eget gav upp. I Sverige väntar drygt 750 personer på ett nytt organ. Och varje år dör drygt 30 personer på väntelistan […](0 kommentar)

Ett fall ur min praktik

Med viss oro läser jag om Socialstyrelsens synpunkter beträffande äldre läkare och deras receptförskrivning. Jag har nyligen avslutat större delen av min förplanerade mottagning sedan mer än 30 år. Men jag har känt mig tvungen att följa upp flera särskilt svåra äldre patienter och deras medicinering. Dessa värkbrutna, ofta sömnlösa och till åldern komna har […](0 kommentar)

När tekniken går vilse

Var fjärde sekund dör en människa av svält. Tre fjärdedelar av dem är barn. Det finns ingen brist på barn i världen, däremot finns det en brist på föräldrar. Det är viktigt att vi har detta faktum klart för oss när vi nu satsar pengar på att forska och utveckla tekniker för transplantation av livmödrar. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Tillsätt en skuggutredning!

Svenska Läkaresällskapet (SLS) hade utlyst en extra tisdagssammankomst den 24 maj med temat »Kvalitetsregister – en guldgruva eller integritetshot?«. Professor Ulf Haglund, ansvarig för kvalitetsfrågor på SLS, sammanfattade mötet: »Integritetsfrågan är inte löst!« [1]. Etikdelegationens ordförande Ingemar Engström klargjorde att bruket av kvalitets­register som ekonomistyrningsinstrument redan i dag är lagvidrigt och oetiskt [1]. Det finns många […](0 kommentar)

Semesterlogi går utmärkt att boka på nätet

Med den senaste räkningen från Läkarförbundet infann sig det vanliga bryderiet. Betala eller inte? Årsavgiften är ansenlig och passerar inte obemärkt förbi i börsen. Vad gör Läkarförbundet egentligen för mig? Lönen går kräftgång, arbetsmiljön försämras, utbildningen under arbetstid är oftast obefintlig och läkarkåren attackeras osakligt och oemotsagt i medierna. Självmordstalen är fortsatt höga. Det är […](0 kommentar)

Medlemsförmåner extra bonus – kärnverksamheten främsta målet

I medlemskapet i Läkarförbundet ingår ett antal medlemsförmåner, där fritidshusen är en av de mest uppskattade. Det är viktigt att vara tydlig med att medlemsförmånerna inte är förbundets kärnverksamhet, utan en extra bonus. Vårt arbete för att läkarna ska ha rätt förutsättningar att utföra sitt jobb – vilket innebär bra arbetsmiljö, god lön, möjligheter till […](0 kommentar)

»Screening av bukaorta hos 65-åriga män saknar vetenskaplig grund«

I april 2011 anordnade Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ett seminarium om »Screening på gott och ont«, vid vilket bukaortascreening diskuterades. Diskussioner före och under detta seminarium föranleder oss att ifrågasätta denna screening. Buk­aortascreening av 65-åriga män har sedan 2008 införts i de flesta landsting/regioner, och Sverige tycks kunna bli först i världen med en nationell […](0 kommentar)

SBU:s slutsatser står fast!

Hovelius och Brodersen anser att vi på SBU bör revidera vår rapport från 2008 [1] och att screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män bör upphöra. Vi ser inga som helst skäl att revidera SBU-rapportens centrala budskap. Våra tre slutsatser står fast. Det finns starkt vetenskapligt underlag för att screening för bukaortaaneurysm leder till minskad dödlighet […](0 kommentar)

De mest utsatta missbrukarna glöms bort

Missbruksutredningen har nyligen kommit med sitt slutbetänkande, bestående av en analys- och en förslagsvolym (SOU 2011:35). I den ensidiga ekonomism, som i dag tillåts styra vården är det bra att utredningen försöker tydliggöra kommunernas och landstingens ansvar i syfte att uppnå en effektivare vård för missbrukare. En ny lag om missbruks- och beroendevård (LMB) ska säkerställa […](0 kommentar)

Rätt eller fel att inte förskriva antibiotika profylaktiskt?

För en tid sedan fick jag en sammanfattning av SBU:s rapport rörande antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp (SBU-rapport nr 200). I den drar man slutsatsen att den medicinska vinsten av antibiotikaprofylax måste ­vägas mot risken för en ökad omfattning av antibiotika­resistenta bakteriestammar. En omfattande vetenskaplig granskning av praxis på området, och en konsekvensanalys, leder till slutsatsen att […](0 kommentar)

Uppföljning av infektioner efter bröstcancerkirurgi behövs

SBU:s rapport om antibio­tikaprofylax vid kirurgiska ingrepp är en systematisk ­genomgång av bevisläget för användning av profylaktisk antibiotikatillförsel vid olika operationer. SBU:s rapporter redovisar hur kunskapsläget ser ut, och de används som kunskapsunderlag av dem som beslutar i vården. Hur ska man agera på den ­enskilda kliniken? Förutsatt att man har en bevisat låg postoperativ […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Vattenpip­rökning kan ge allvarlig kolmonoxid­förgiftning

Att röka vattenpipa (Figur 1) är en många hundra år gammal tradition i Mellanöstern och en ökande företeelse bland västvärldens ungdomar [1]. Tobaken som används är oftast me­lass­tobak smaksatt med olika fruktaromater, t ex äpple, alternativt med andra smakämnen som kanel, salmiak eller ingefära. Tillblandning av droger som cannabis eller spice förekommer normalt inte. En utbredd […](0 kommentar)

Carath – ett verksamhets­initierat kvalitetsregister och processtöd

Uppbyggnad av nya kvalitetsregister och försök till integration av kvalitetsregister inom olika datajournaler pågår för fullt i svensk sjukvård. Inom t ex svensk hjärtsjukvård pågår flera projekt. Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att ta del av våra mångåriga erfarenheter, såväl positiva som negativa, av uppbyggnad och implementering av ett processtöd för specialiserad vård, […](0 kommentar)

Utvärdering som instrument för kvalitetsutveckling i nya ST

Utvärdering är potentiellt ett utvecklingsverktyg för utbildning. Ambitionen hos ST-ledningen vid Karolinska universitetssjukhuset är därför att använda en modell för utvärdering av utbildning som riktar sig mot utveckling i stället för att enbart fokusera på kursdeltagares reaktioner. Under november 2009–januari 2010 nyintroducerade ST-ledningen (författare 2 och 3) i ett pilotprojekt två vetenskapliga kurser (kursgivare: Karolinska […](0 kommentar)

Barn upp till 12 års ålder lever farligt i trafiken

­Stina Sandels studier från 1960-talet av barns trafikmognad har i flera decennier legat till grund för var man uppfattar att gränsen för barns möjligheter att klara trafikmiljön ligger [1, 2]. Barn kan inte tolka en trafiksituation på samma sätt som en vuxen på grund av outvecklad kognitiv förmåga men också på grund av sin mindre […](0 kommentar)

Ledare

Stärk patienternas ställning

På tyska Bundesärztekammers årsmöte under Kristi himmelsfärdshelgen diskuterades vilken rättslig och etisk ställning ett obefruktat ägg, en ännu inte avlad patient, ska ha. Hur ska vi etiskt handskas med möjligheten att ställa diagnos på ett foster innan graviditeten ens har påbörjats? Inför ett nationellt beslut i frågan har styrelsen för tyska läkarförbundet utarbetat ett förslag […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Kryss

Sommarkrysset

(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Acetylsalicylsyra i låg dos plus naproxen – liten interaktionsrisk i praktiken

En följdfråga är om man kan undvika en eventuell inter­aktion genom att administrera de olika läkemedlen med två timmars mellanrum. Ytterligare en fråga är vad som rekommenderas när en patient med lågdos-ASA samtidigt behöver NSAID. Eftersom naproxen och ASA binder till samma aktiva säte på trombocyternas COX-1-enzym finns en teoretisk interaktionsrisk. Naproxen hämmar COX-1 reversibelt […](0 kommentar)

Recension

Fängslande reportage i väntan på en lösning

Med avstamp i en inte ovanlig situation på en vårdcentral, med en förkyld patient som »beställer« en kur antibiotika, tar läkaren och författaren Björn Ramel oss med på en resa över världen och till mikrobiella sevärdheter. En fascinerande resa men med dystra förtecken. Resistenta bakterier är ett allt större och allt vanligare problem. I länder […](0 kommentar)

Aktuellt

Förhandlingar pågår om utökat vårdval

Vårdval inom specialistvård planeras bli fri­villigt och införs inom ­ramen för LOV, lagen om ­valfrihetssystem. Med ekonomiskt lockbete, motsvarande »kömiljarden«, kan vårdens huvudmän komma att lockas med på båten. Socialdepar­tementet har inlett förhandlingar med Sve­riges Kommuner och landsting, SKL, om att på frivillig väg inrätta valfrihetssystem för patienter att välja specialistvård som inte avser akutvård […](0 kommentar)

Hälften av landstingen på gång

Flera landsting och regioner är på gång att lyfta planerad specialistvård från akutsjukhusen. En redovisning från Konkurrensverket som presenterades i maj (»Uppföljning av vårdval i primärvården«. Landstingens vårdvalssystem och erfarenheter. Delrapport 2«) visar att omkring hälften av landstingen har infört eller utreder möjligheten att införa vårdval inom fler områden än för allmänläkarverksamhet vid vårdcentraler (se […](0 kommentar)

Läkare och sjuksköterskor inför rätta i Bahrain

Minst 47 läkare och sjuksköterskor i Bahrain ska ha ställts inför rätta i samband med att de vårdat skadade under politiska oroligheter i landet. Anklagelserna mot dem gäller bland annat att de ska ha deltagit i »illegala upplopp« i avsikt att störta monarkin. World Medical Association, WMA, har tillsammans med International Council of Nurses, uppmärksammat […](0 kommentar)

»Situationen vid akuten i Malmö ännu värre«

För drygt ett år sedan slog Malmö läkarförening larm till Arbetsmiljöverket om den dåliga arbetsmiljösituationen vid Akutcentrum. Orsaken var de ständiga överbeläggningarna, och när Arbetsmiljöverket i juni 2010 var på plats för en inspektion lovade sjukhusledningen att 16 nya vårdplatser skulle inrättas. Trots att det löftet nu har infriats och antalet överbeläggningar minskat har situationen […](0 kommentar)

Krav på Anders Dybjers avgång

Läkarna menar att Dybjer genom att vid upprepade tillfällen öppet kritisera verksamheten och uttrycka sin misstro mot läkarna väckt allmänhetens misstro mot sjukhuset. Kulmen blev varslet om avskedande mot huvudskyddsombudet Thomas Zilling, mitt under pågående arbetsmiljökonflikt – »en åtgärd som åsamkat verksamheten och förtroendet för ledningen stor skada« och som Anders Dybjer enligt läkarna bär […](0 kommentar)

Ett fåtal läkare bakom narkotikan på »plattan«

Jocke Beland på narkotikapolisen i Stockholm har nyligen i Sveriges television berättat att mycket av beslagen som polisen gör kan spåras till recept som läkare skrivit ut; siffran 70 procent har nämnts återkommande. Hur har ni kommit fram till siffran 70 procent?– Det är mer. Praktiskt taget all narkotikaklassad medicin som vi kommer över på […](0 kommentar)

SFINX får Läkemedelsverkets stöd

Vården och apoteken bör enligt Läkemedelsverket ha samma system för att signalera att nyförskrivna läkemedel kan interagera på olämpligt sätt med dem som patienten redan står på. På uppdrag av Socialdepartementet har myndigheten därför jämfört de två interaktionsmoduler som i dag används, EES (Elektroniskt expertstöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing), och kommit fram till […](0 kommentar)

Kollektivavtal om meddelarfrihet ingen »big deal« för Capio

Avtalet ger de omkring 3 000 Capioanställda meddelarskydd, som annars inte finns i privat verksamhet. – Det är jättebra. Det här fick vi av arbetsgivaren utan att vi hade yrkat det, säger Peter Wursé, förbundsjurist på Läkarförbundet. Tommy Löfgren, ombudsman på SKTF, som organiserar chefer, administratörer och läkarsekreterare, berättar att han blev uppringd av Capios […](0 kommentar)

Personalägda vårdcentraler i Stockholm organiserar sig

Enligt föreningen PIST är i dag runt var tredje av de totalt 200 vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Stockholm personalägd. Trots detta har det saknats bra kanaler för kommunikation mellan dessa enheter och beställaren, landstinget, exempelvis när det gäller utformningen av villkoren för vårdvalet, den så kallade regelboken. – Det har fungerat så att en referensgrupp […](0 kommentar)

Specialistläkarna blir fler men sned åldersfördelning spökar

Landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ett ansvar för att kunna erbjuda specialiseringstjänstgöring för att se till kommande specialistbehov. De ska planera läkarförsörjningen så att varje landsting i princip är självförsörjande. Den nu aktuella rapporten från Sveriges Kommuner och landsting, »Blivande specialistläkare, ST 2011–2015«, ska belysa tillgång på specialistläkare och pågående specialiseringstjänstgöringar (ST). Landstingen måste […](0 kommentar)

Föreskrifter för livsuppehållande behandling klara

I det förslag till nya förskrifter som remissbehandlades under våren stod bara att den ansvarige läkaren skulle »ta ställning« till patientens önskemål om att avstå från livsuppehållande åtgärder, däremot inte att önskemålet skulle tillmötesgås. Efter kritik från framför allt Läkaresällskapet har man nu ändrat formuleringarna så att de i det avseendet är mer entydiga. När […](0 kommentar)

Anders Ahlbom lämnar expertuppdrag efter jävsdiskussion

I slutet av maj kontaktades Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, av Anders Ahlbom, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som meddelade att han blivit entledigad från ett uppdrag som expert åt IARC, WHO:s cancerforskningsorgan. Han hade samtidigt varit styrelseledamot i sin brors företag, som bedriver konsultverksamhet och marknadsföring inom telekommunikationer, vilket IARC menade kunde innebära en eventuell intressekonflikt. […](0 kommentar)

Läkemedelsverket ska skapa nationellt substansregister

Syftet med det nya registret är att få en enhetlig källa för identifikation av substanser. Med registret ska omkring 5 000 substanser och ett urval hjälpämnen med överkänslighetsproblematik identifieras med svenska namn. Registret ska enbart innehålla substansinformation, inte produktinformation. I kombination med Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) ska man kunna hitta produkter med viss substans. […](0 kommentar)

Lokalordförande kräver respekt för det fackliga arbetet

I en debattartikel, som publicerades på Dagens Samhälles debattsajt på måndagen, uttrycker lokalordförandena en stark oro för hur Thomas Zilling som facklig företrädare drabbats av arbetsgivarens agerande. Man påpekar att fackets roll är att påtala missförhållanden i verksamheten och menar att arbetsgivaren i det aktuella fallet »hellre skjuter budbäraren än tar till sig budskapet«. Att […](0 kommentar)

Sommar med Claes Hultling

– Det är oundvikligt att jag tar upp min egen resa. Hur jag för 27 år sedan som anestesiolog på Karolinska sjukhuset skadades i en dykolycka och blev tetraplegiker, säger Claes Hultling. En händelse som i ett slag förändrade hans liv. Men som även gav något nytt inom ryggskadevården. – Jag kommer också att berätta […](0 kommentar)

Dansk forskning citeras mest

I Danmark är den så kallade fältnormaliserade citeringsgraden inom hälsovetenskap 1,24 (siffran 1 representerar världsgenomsnittet). I Sverige är motsvarande siffra 1,14 och i de övriga nordiska länderna mellan 1,06 och 1,09. När det gäller de enskilda universiteten och sjukhusen ligger Köpenhamns universitetssjukhus i en klass för sig (citeringsgrad 1,40). I topp i övrigt ligger Sahlgrenska […](0 kommentar)

Krav på snar lösning av ställföreträdarfrågan

De flesta länder i Europa har regler för vem som har rätt att fatta beslut om vården för vuxna patienter som inte själva kan uttrycka en klar vilja, till exempel medvetslösa patienter, demenssjuka, strokepatienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Sverige har dock, trots att frågan stötts och blötts i decennier, inte kommit till en […](0 kommentar)

Endast på webben

För tidigt att döma ut rehabiliteringsgarantin

Av ett remissvar på Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15) framgår att Läkarförbundet vill ge den så kallade rehabiliteringsgarantin en andra chans. En delrapport från Karolinska institutet i början av året visar att rehabiliteringsgarantin hittills inte fått de från ett socialförsäkringsperspektiv avsedda effekterna: tidigare återgång i förvärvsarbete. Läkarförbundet tycker dock att det är för tidigt att döma […](0 kommentar)