Nr 29 2011

Kultur

Telegrambud på velociped utsläckte svensk adelsätt

Den kontakt som jag fick med psykiatern Gerard Odenkrants under medicinarstudierna har fått flera konsekvenser. Mina kurskamrater och jag fick en inblick i en helt annan värld än den medicinskt vedertagna. Grundtanken var att få kännedom om hypnos men på köpet fick vi uppleva medier, lära oss om telepati och även inse att det fanns […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Målet måste vara mödan värt

När många av oss njuter av en välgörande semester, går arbetet med att ta fram en nationell läkemedelsstrategi in på slutspurten. Uppdraget ska vara klart i slutet av sommaren. Jag ser med spänning fram emot resultatet, som förhoppningsvis kommer att påverka allas vårt arbete kring läkemedelsfrågorna. En viktig fråga är hur läkare och patienter ser […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

EHEC är en ständigt aktuell och potent bakterie

Det fall av infektion med EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som Bo Svenungsson et al beskriver i veckans nummer av Läkartidningen belyser med stor tydlighet med vilken kraft som den bakterien kan slå till. Det massmedialt mycket uppmärksammade EHEC-utbrottet i Tyskland under våren 2011 liknade inte något vi sett tidigare. I juni rapporterades också om ett […](0 kommentar)

Nya Rön

Ingen stor ökning av endokardit trots minskad antibiotikaprofylax

En radikal minskning av antibiotikaprofylax vid tandingrepp har skett i England utan att någon stor ökning i antalet fall av infektiös endokardit inträffat. Det visar en analys i BMJ. År 2008 gick NICE (Englands motsvarighet till SBU) ut med kontroversiella nya riktlinjer, där man aktivt avrådde från antibiotikaprofylax vid invasiva ingrepp (oftast tandingrepp) på patienter […](0 kommentar)

Genmutation vid myelodysplastiskt syndrom med låg risk kan förutsäga sjukdomsprogress

TP53-mutationer kan kopplas till sjukdomsprogression bland patienter med myelodysplastiskt syndrom som bedömts ha endast låg eller intermediär risk. Nya sekvenseringsmetoder kan leda till bättre kliniska beslut, enligt en analys i Journal of Clinical Oncology. Mutationer i TP53-genen (som kodar för tumörsuppressorn p53) har dålig pro­gnos beträffande flera hematologiska malignitetssjukdomar, inkluderande akut myeloisk leukemi och myelodysplastiskt […](0 kommentar)

Ingen effekt av tillväxtfaktorterapi mot ischemi

Tillväxtfaktorn NV1FGF (non-viral 1 fibroblast growth factor) har prövats som genterapi mot kritisk extremitetsisch­emi, och tidiga studier har givit lovande resultat. Men nu visar en omfattande fas 3-studie som presenteras i Lancet att behandlingen inte ger effekt. Studien har bedrivits vid 171 centra i 30 länder och omfattar totalt 525 patienter med kritisk extremitetsischemi. Deltagarnas […](0 kommentar)

Kroniskt trötthetssyndrom kan bero på encefalitretning

Myalgisk encefalomyelit, eller kroniskt trötthetssyndrom, är en hittills oförklarad kronisk trötthet som inte går att vila bort. Borrelios kan efter behandling följas av ett syndrom som liknar myalgisk encefalomyelit. Ett fynd i USA som rapporterades i oktober 2009 i Science visade att ett retrovirus (XMRV) fanns hos 68 procent av patienter med myalgisk encefalomyelit. Fyndet […](0 kommentar)

Case-baserad träning i primärvården räddar liv

Att konsekvent tillämpa nya vetenskapliga rön i den dagliga rutinsjukvården är en komplex utmaning. Vi vet att gapet är stort mellan vad som görs i rutinsjukvården och vad som skulle göras enligt vetenskapligt grundade riktlinjer både i Sverige och internationellt. Syftet med denna studie var att avgöra om case-baserad träning i rutinsjukvård syftande till att […](0 kommentar)

Mortaliteten i HIV sjunker i Kina

I Kina sjunker mortaliteten i HIV. Det visar en sammanställning som presenteras i Lancet. HIV har varit mycket tabubelagt i Kina, och fram till för knappt tio år sedan vägrade myndigheterna i princip att medge att det fanns HIV-smittade kineser. Läget förändrades 2002 då en nationell satsning för att ge smittade tillgång till antiviral behandling […](0 kommentar)

Vanligt med abort av flickor i Indien

Det är vanligt att indiska flickor aborteras om familjen sedan tidigare har en dotter. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Författarna har tittat på ett nationellt representativt urval och därefter beräknat skillnader i antalet födda pojkar och flickor vid tre tidpunkter: 1990, 1998 och 2005. Resultaten är onekligen alarmerande. Om man tittar på […](0 kommentar)

Känslan för rättvisa är inbyggd i hjärnan

I en ny studie från Karolinska institutet och Handelshögskolan i Stockholm visar vi att hjärnan har inbyggda basala mekanismer för att implementera rättvisa. Denna reaktion utgår från amygdala, en äldre del av hjärnan. I studien utmanades försökspersonernas känsla för rättvisa av en för­slagsgivare i ett ekonomiskt rättvisespel samtidigt som deras hjärnaktivitet mättes. Vid orättvisa förslag […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Fasta under ­ramadan möjligt för en del diabetiker – men inte alla

Cirka 4 procent av befolkningen i Sverige anses ha känd dia­betes. Förekomsten uppskattas dock vara betydligt högre i en del invandrargrupper, framför allt bland personer av arabiskt ursprung [1]. Islam är Sveriges näst största religion, och uppskattningsvis fanns ca 350 000 muslimer i Sverige år 2000 [2] – en siffra som antagligen är högre i dag. […](0 kommentar)

Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning

Antalet kvinnor som snusar i Sverige har ökat kraftigt de senaste två decennierna. År 1989 snusade 44 000 kvinnor i Sverige, medan motsvarande siffra år 2007 var 250 000 (SCB). Den största ökningen finns hos unga kvinnor. Mellan år 1997 och 2004 ökade andelen dagligsnusare i åldersgruppen 16–24 år nästan åttafaldigt (Figur 1) [1]. Det fortgår en […](0 kommentar)

EHEC kan ge allvarlig tarminfektion även hos vuxna

Årligen rapporteras 200–300 fall av infektion med enterohemorragisk E coli (EHEC) i Sverige, varav cirka 60 procent är smittade inom landet . Högst incidens ses i de västra och södra landskapen, de flesta fallen är sporadiska, och antalet rapporterade fall är högst under sommaren. I Stockholms län har de senaste 5 åren 20–45 fall per […](0 kommentar)

Vaccinerat par fick TBE

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en förhållandevis sällsynt sjukdom som i Sverige mestadels förekommer i Mälardalen och Stockholms skärgård, även om rapporter om fall på andra platser ökar. De senaste fem åren har cirka 150–200 fall/år anmälts till Smittskyddsinstitutet. Fram till år 2009 noterades en stadig ökning av antalet fall, trots distribution av allt fler vaccindoser. […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Kryss

Sommarkrysset

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Svinhugg går igen – var så säker!

Thomas Zillings framprovocerade uppsägning vid Hallands sjukhus Varberg är ett kostsamt och förödmjukande nederlag för Läkarförbundet och för allt fackligt arbetsmiljöarbete. Nu vet vi att skulle en förtroendevald eller ett skyddsombud av arbetsgivaren upplevas som obekväm så kan arbetsgivaren, med en lagom tilltagen sedelbunt, få det problemet ur världen. Förtroendemannalagen (LFF) och framför allt arbetsmiljölagen […](0 kommentar)

Omvandla ilskan till verkningsfull energi

Sigvard! Thomas Zillings varsel om uppsägning är alls inget förödmjukande ­nederlag för Läkarförbundet. Snarare för Region Halland och dess skattebetalare. Jag håller i stort med om din analys av vad som skett, men Region Halland har »med en rejält tilltagen sedelbunt« alls inte fått problemet ur världen utan snarare tvärtom. Det vittnar den namn­insamlingslista om […](0 kommentar)

Förbundet måste agera kraftfullt mot trakasserier

Landstinget i Halland har genom att varsla en facklig förtroendeman om avsked utan saklig grund på ett flagrant sätt åsidosatt de gängse umgängesreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Handlingssättet kan inte betraktas som annat än ett övergrepp direkt riktat mot Läkarförbundet som facklig organisation. När det gäller personfrågan har man för­visso nått en uppgörelse där Thomas […](0 kommentar)

Sista ordet inte sagt

Jag håller fullständigt med Lars-Olof Svensson och Kenneth Lindahl om att landstinget i Halland på ett flagrant sätt åsidosatt um­gängesreglerna på arbetsmarknaden när man varslade Thomas Zilling, huvudskyddsombud i Varberg, om avsked för hans fackliga arbete. Jag håller dock inte med om att Läkarförbundet agerat med flathet. Förbundets jurister har framförhandlat en, enligt gängse normer, […](0 kommentar)

Socialstyrelsen om när, hur och varför

När Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring började gälla 1 juli 2006 infördes en ny specialitetsstruktur med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. Socialstyrelsen har sedan 1 februari 2009 uppdraget att dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt att avgöra vad som ska krävas för att få bevis […](0 kommentar)

Utred alltid förstagångsinsjuknande i åskknallshuvudvärk

I LT 11/2011 (sidorna 595-9) redogör Bengt Edvardsson, neurologiska kliniken i Lund, förtjänstfullt för möjliga orsaker till plötsligt isättande svår huvudvärk [1], ett tillstånd som första gången benämndes åskknallshuvudvärk i en översiktsartikel i LT 1991 [2]. De flesta uppfattar nog att det största hotet vid åskknallshuvudvärk ligger i att orsaken kan vara en subarak­noidalblödning eftersom […](0 kommentar)

Ledare

Välj, sälj och svälj i Almedalen!

Trötta men inspirerade är vi tillbaka från Almedalen, där vi i år hade svårt att välja mellan drygt 1 400 evenemang. Läkarförbundet arrangerade fyra mycket välbesökta symposier och deltog i ett tjugotal andra. Ett av våra symposier handlade om Björn Ramels nya bok »Läkare utan vapen«, om antibiotikaresi­stensens effekter. Ett annat hette »IT i vården – […](0 kommentar)

LT debatt

Glöm inte bort arbetsmiljön i sjukskrivningsdebatten

När man följer dynamiken i arbetslivets förändringar under åren från 1980-talets slut till nu och ställer denna mot antalet personer som varit sjukskrivna blir arbetslivets betydelse uppbenbar [1-3]. 1990-talet innebar mycket stora omställningar i det svenska arbetslivet. Från de första åren på 1990-talet till början av 2000-talet skedde en tydlig ökning i arbetsintensiteten i det […](0 kommentar)

Nu får vi ta konsekvenserna

Sven Britton tog i LT 21/ 2011 (sidan 1198) upp ­relationen mellan läkarkåren och Försäkringskassan (FK). Utan att polemisera vill jag som försäkringsmedicinsk rådgivare göra en del klarlägganden. Jag representerar här inte FK. Sveriges befolkning kan väl anses vara en av de friskaste i världen. Trots detta hade vi bland de högsta sjukskrivningstalen. Denna utveckling […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkare i Värmland har inspirerats av Örebro

– Det är därifrån vi har hämtat inspiration, säger allmänläkaren Fredrik Carlstedt, som är distriktsläkare i Filipstad. Han är också verksam i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. SFAM i Värmland och Värmlands läkarförening kallade till en hearing i mitten av maj. Deltog gjorde allmänläkarna i Värmland, Läkarförbundet och beslutsfattare från landstinget för att diskutera sjukvården […](0 kommentar)

Allmänläkarna i Örebro fick politikerna att lyssna

Baggängens vårdcentral ligger i Karlskoga. Här finns Bengt Karlsson, distriktsläkare som arbetat på orten sedan 1981. Han är också sekreterare i en arbetsgrupp som bildades 2010, en arbetsgrupp bestående av allmänläkare- och ST-läkare i allmänmedicin i Örebro län som skrev ett manifest och skickade det till landstingspolitikerna sedan de fått nog. För om det är […](0 kommentar)

Ett sjukhus eller två – professorer oeniga

I ett brev till regionstyrelsens arbetsutskott som undertecknats av ett tiotal professorer vid Lunds universitets medicinska fakultet – däribland dekanus, prodekanus och prefekterna vid såväl Lunds som Malmös institutioner – kritiseras tankarna på att koncentrera all högspecialiserad sjukvård i Skåne till ett sjukhus. I stället vill man att profileringen av de två universitetssjukhusen i Lund […](0 kommentar)

»Undanträngningseffekter beror på att läkarna prioriterar fel«

Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, konstaterade att vårdgarantin – eller kanske snarare kömiljarden – satt fokus på tillgängligheten och fått alla att tänka efter hur vården kan arbeta snabbare och bättre. Problemet, menade hon, är att i kömiljarden smäller nybesök högre än återbesök. I kombination med resursbrist leder det till undanträngningseffekter som inte stämmer överens med […](0 kommentar)

Ett utvidgat vårdval utan detaljstyrning

Landstingen kommer på sikt inte att kunna behålla både rollen som beställare och rollen som utförare. Att kombinera de båda rollerna kommer inte att vara trovärdigt. Det framhöll Läkarförbundets VD Håkan Wittgren när han inledde Läkarförbundets seminarium om utvidgat vårdval på måndagen under Almedalsveckan i Visby. Vid seminariet presenterade Läkarförbundet riktlinjer för vårdval inom specialistvården, […](0 kommentar)

Ny stiftelse vill sprida oberoende läkemedelsinformation

Ylva Böttiger är docent i klinisk farmakologi och överläkare samt chef för Läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon är också en av Läkartidningens medicinska redaktörer. Vad är SIDI?– En stiftelse som i samarbete med akademin vill tillgängliggöra oberoende läkemedelsinformation både i Sverige och världen. Än så länge har stiftelsen en webbplats och en sökmotor för läkemedelsinformation, […](0 kommentar)

Endast på webben

Antibiotikaresistensen utmanar den politiska viljan

Björn Ramel, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tillika ledarskribent vid Sydsvenska Dagbladets ledarredaktion i Malmö samt före detta webbchef på Läkartidningen, har skrivit reportageboken »Läkare utan vapen. Ett reportage om antibiotikaresistens«. – Marknadsekonomin gör inte jobbet. Det svider för en ledarskribent på en liberal tidning att erkänna, konstaterar Björn Ramel som […](0 kommentar)

Ekonomin utmaning för framtidens sjukvård

Det berättar David M Cutler, ekonomiprofessor vid Harvard University och en av arkitekterna bakom president Obamas Health care act. – USA införde aldrig försäkringar som täcker alla. Bara Sydkorea och Irland har en mindre andel offentlig finansiering av hälso- och sjukvård än USA, beklagar sig professorn, inbjuden av försäkringsföretaget Skandia till Almedalen. David M Cutlers […](0 kommentar)

Kvalitetsregister gör nytta i uppföljningen, anser verksamhetschefer

Enkäten har genomförts av Läkarförbundet tillsammans med den nationella samordnaren för utveckling av kvalitetsregistren, Mona Boström. Vid seminariet förklarade Mona Boström att skälet till att man riktat enkäten till verksamhetscheferna är att de har en nyckelroll om registren ska kunna bidra till utvecklingen av vården. – Därför måste vi se till att verksamhetscheferna använder kvalitetsregistren […](0 kommentar)

Skånska klinikchefer i upprop mot sparkrav

En majoritet av klinikcheferna vid Skånes universitetssjukhus har undertecknat ett upprop mot sparkrav som är satt på verksamheten. Sjukhuset står inför en stor vårdkris när en redan hårt belastad verksamhet ställts inför ytterligare sparkrav, bland annat i form av anställnings- och vikariestopp, menar undertecknarna av brevet som skickades i förra veckan till de sju divisionscheferna […](0 kommentar)

Ett tredje universitetssjukhus välkomnas

Till skillnad från övriga organisatoriska ingrepp i den skånska universitetssjukvården verkar det råda en relativ samstämmighet kring att bygga ett nytt universitetssjukhus. Ledningen för Skånes universitetssjukhus, SUS, vill samla den mest avancerade vården till antingen Malmö eller Lund (se »Samla all högspecialiserad vård i Skåne på en plats«). – Det vore inte helt fel med […](0 kommentar)

Uppgörelsen med Thomas Zilling JO-anmäld

Överenskommelsen, enligt vilken Thomas Zilling ska säga upp sig från sin anställning som överläkare vid Hallands sjukhus i Varberg och få ett engångsbelopp om närmare 2,2 miljoner kronor utbetalt, är underskriven av Thomas Zilling och sjukhuschefen Anders Dybjer, enligt en avskrift av avtalet som anmälaren bifogar till JO. Men vid undertecknandet den 4 maj saknade […](0 kommentar)

Marie Wedin välkomnar riksdagsbeslut om sjukförsäkringen

Arbetsförmågan hos den försäkrade ska efter 180 dagars sjukskrivning inte längre prövas mot hela arbetsmarknaden. När de nya reglerna träder i kraft ska arbete, utöver arbetsgivaren, i stället prövas »mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt«. En andra ändring gäller personer som tidigare har haft tidsbegränsad […](0 kommentar)

Verifierat samband mellan Pandemrix och narkolepsi

I en fallinventeringsstudie har Läkemedelsverket funnit ytterligare belägg för att vaccination mot influensa A/H1N1 med Pandemrix ökar risken för att drabbas av den ovanliga sjukdomen narkolepsi. I en studie har information om fastställda och misstänkta fall av narkolepsi med kataplexi, oavsett vaccinationsstatus, samlats in. Experter har granskat 132 journaler för barn/ungdomar 19 år och yngre, […](0 kommentar)

Ytterligare steg mot kommunal hemsjukvård

I dag är hemsjukvården överförd från landsting till kommun i cirka två tredjedelar av landet. Utredningens uppdrag av regeringen har varit att komma med förslag för att motivera samtliga kommuner att överta huvudmannaskapet. I de län där en övergång inte har skett är oftast ekonomin skälet. Eftersom merparten av hemsjukvården gäller äldreomsorg så ökar hemsjukvårdskostnaderna […](0 kommentar)

Protest mot slimmad vård

I ett pressmeddelande uppges att det på måndagen var »fullsatt på ett av nordens största traumasjukhus«, en vecka innan en vårdavdelning på sjukhuset ska stängas. – Ledningen måste inse att man inte kan upprätthålla sjukvård i världsklass utan att den basala omvårdnaden fungerar, säger Arvin Yarollahi i pressmeddelandet. Landsomfattande manifestationer för en förändrad vårdsituation planeras […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Suicid, tvångsvård och lagen

Det är välkommet och bra att en lagkunnig person ger sig in debatten om suicid och tvångsvård i Läkartidningen (nr 22–23/2011, sidorna 1257-8). Jag håller med om det mesta författaren Lotta Vahlne Westerhäll skriver. Det kan vara på sin plats att tydligare markera farlighet för sig själv i form av tankar/försök att ta sitt eget […](0 kommentar)

Husläkare tackar för musmatta men tänker gå vid 62

Hej Filippa! Du får ett brev från en husläkare. Häromdagen fick vi en musmatta samt en mycket påkostad broschyr på ett glänsande dyrt papper där det stod vad patienten har rätt att kräva av sin husläkare. Det kändes som ett slag i ansiktet för oss alla. Det hamnade i sopkorgen efter 30 sekunders granskning. Vilket […](0 kommentar)

Är Ship to Gaza ute och seglar?

Ship to Gaza gör i dagarna ett nytt försök att bryta Israels blockad och få in förnödenheter till Gaza. Ombord befinner sig ett par svenska läkare. Där finns också representanter för Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet. Rör det sig om ett meningslöst jippo där naiva deltagare riskerar att spela antisemiter i händerna? Är de förnödenheter […](0 kommentar)