Nr 32 2011

Kultur

Konsulten bleknade av min hög med elektronik

Jag blev i dag intervjuad av en konsult vars firma hade fått i uppdrag av ett större IT-företag att samla in information kring IT- och tek- nikanvändningen inom svensk sjukvård. IT-företaget var engagerat i ett seminarium som skulle hållas under årets Almedalsvecka i Visby. Anledningen till intervjun var att man ville skaffa sig information om […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Stort intresse för att skriva i Läkartidningen

På Läkartidningen råder ingen sommarstiltje. När jag drygt två veckor efter midsommar återvände till inkorgen väntade en cirka 25 centimeter hög packe med manus i olika stadier, från nyinskickade till slutligt reviderade. Säkert har många spurtat för att bli klara med sina bidrag före sommarsemestern. Det stora intresset är ändå lite överraskande men framför allt […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Stora, omotiverade skillnader i bruket av antibiotika i Sverige

I veckans nummer av Läkartidningen presenterar Lisbeth Karlsson och Peter Ulleryd resultatet av en studie från Väst­ra Götaland, som visar hur antibiotikaanvändningen i särskilda äldre­boenden minskat mellan 2004 och 2009. Nationellt visade antibiotikaförsäljningen under 2010 en liten total minskning i öppenvården, men liksom tidigare var det mycket stora skillnader i landet [1]. Högst låg Stockholm […](0 kommentar)

Nya Rön

Urinodling av diskutabelt värde på äldreboenden

Trötthet, oro, förvirring, agitation/ils­ka, sveda vid vattenkastning och täta urinträngningar är vanliga symtom hos patienter på äldreboenden. Upp till hälften av de boende har bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen […](0 kommentar)

Terutroban skyddar inte bättre än ASA mot ny ischemihändelse

Trombocythämmaren terutroban är inte bättre än ASA som skydd mot nya ischemiska händelser för patienter som drabbats av stroke eller TIA. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Det rör sig om en omfattande randomiserad och dubbelblindad undersökning som utförts vid 802 centra i 46 länder. Totat har över 19 000 patienter inkluderats. Dessa hade […](0 kommentar)

Neuropsykiatriska sjukdomar ger störst sjukdomsbörda hos unga

I Lancet presenteras en sammanställning av sjukdomsbördan hos människor mellan 10 och 24 år. Totalt finns det 1,8 miljarder människor världen över i denna ålderskategori, vilket motsvarar 27 procent av jordens befolkning. Men det har inte gjorts särskilt mycket forskning kring vilka faktorer som orsakar störst sjukdomsbörda inom ålderskategorin. Den aktuella studien bygger på data […](0 kommentar)

Skadligt med långa väntetider
även vid mindre akuta tillstånd

Att som relativt frisk patient komma till akuten under skift med hög belastning kan kopplas till högre risk för inläggning eller död i det korta perspektivet, enligt en artikel i BMJ. Väntetiderna på akuten är numera ständigt i fokus, men evidensen är oklar för hur lång väntetiden kan få vara. Bäst evidens finns för patienter […](0 kommentar)

Metabolismen kan ge nyckeln till bättre diagnostik av prostatacancer

Prostata, ett av de svåraste organen att undersöka, har en metabolism som inte liknar något annat mänskligt organs. Metaboliterna från processer i prostata har visat sig kunna användas som sjukdomsmarkörer. Förutom den för prostata karakteristiska metaboliten citrat är fytonutrienten ino­sitol mycket intressant i sammanhanget. Inositol finns i bl a modersmjölk, bönor, nötter och spannmål och har […](0 kommentar)

Debatt och brev

Dags för en svensk legevakt?

Jag blev legitimerad läkare i november 2010 och innehar nu ett vikariat på kirurgen i Karlstad. Då jag även är intresserad av allmänmedicin åkte jag under 10 komplediga veckor till Lofoten. Jag hade en mycket fin tid där uppe – jobbet var bra och naturen fantastisk. Jag vikarierade som kommunelege (distriktsläkare) i Moskenes kommun med […](0 kommentar)

Riskmiljöer för smittspridning och vårdrelaterade infektioner

Andelen vårdtagare som vistas på korttidsplats i särskilt äldreboende har ökat i Västra Götalands kommuner under de senaste fem åren. Dagens ökande problem med multiresistenta bakterier, men också ökningen av andra vårdrela­terade smittor såsom vinter­kräksjuka, stärker behovet av god vårdhygienisk standard inom särskilda äldreboenden. Förekomsten av fler riskfaktorer för smittspridning hos vårdtagare i korttidsboenden motiverar […](0 kommentar)

Var Semmelweis’ register i själva verket myndigheternas maktinstrument?

I en strid ström av artiklar argumenterar Bengt Järhult och meningsfränder emot register i allmänhet och kvalitetsregister i synnerhet. Strategin är att skapa en allmän olust inför en kontrollapparat som har onda syften. I sin senaste artikel ( LT 26–28/2011, sidorna 1375-7) skriver Järhult »att det politiska syftet med registerutredningen … är att skapa ett […](0 kommentar)

Rabattering av PDE5- hämmare motiverad

Att vara sjuk i dagens samhälle innebär inte enbart fysiskt och mentalt lidande utan kan i många fall även leda till ekonomiska svårigheter för de drabbade. Ett skyddsnät är möjligheten till subventionerade läkemedel. De potenshöjande PDE5-hämmarna har periodvis ­varit subventionerade för ­patienter med erektil dysfunktion (ED). Efter beslut av Regeringsrätten 2008 ställdes Viagra, Cialis och […](0 kommentar)

Hyperbar syrgasbehandling kan vara skadlig vid kolmonoxidförgiftning

Syrgasens centrala roll i cellandningen har varit ett huvudargument för syrgasbehandling av ett flertal akuta tillstånd och sjukdomar genom medicinhistorien. Normobar syrgasbehandling är i dag rutin i samband med ett stort antal akuta tillstånd, och hyperbar syrgasbehandling har använts på ett flertal indikationer, av vilka kolmonoxidförgiftning, omfattande fasciter, infek­tioner orsakade av C perfringens, osteoradionekros­er, Hortons huvudvärk […](0 kommentar)

Låt cheferna slippa vara med i den lokala läkarföreningen

Läkarförbundet förordar starkt, och vill uppmuntra, att fler läkare blir chefer. Som läkare och chef har man stora möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården. För närvarande har ca 1 500 läkare i Sverige chefsuppdrag. Enligt den senaste chefs­enkäten trivs de med detta. En del av chefsuppdraget är att ha personalansvar – […](0 kommentar)

Svår konfusion av Scopodermplåster!

Patienter med Parkinsons sjukdom är uttalat känsliga för biverkningar av läkemedel med antikolinerg effekt. Ett av flera exempel från min mottagning: en 80-årig man kommer till mottagningen för ett reguljärt mottagningsbesök. Han är uttalat konfusorisk och kan inte svara på frågor, talar osammanhängande och är plockig. Enligt medföljande son debuterade konfusionen i samband med att […](0 kommentar)

WHO:s amningsrekommendation oetisk i utvecklade länder

I dag rekommenderar Världshälso­organisationen (WHO) amning för alla barn i minst 6 månader. De flesta länder har rekommendationer som följer WHO. Detta gäller även utvecklade länder, trots att skälen till att flaskmatning kan vara mindre bra har att göra med brist på rent vatten, fattigdom eller dålig hygien, det vill säga omständigheter som gäller i […](0 kommentar)

Recension

Påläst patient utan diagnos eller bot

Den allvetande läkarens tid är förbi. Pålästa patienter, försedda med utskrifter från Internet, blir allt fler. Läkare som är obekväma med det skulle förmod­ligen få hjärtat i halsgropen om Brooklynförfattaren Siri Hustvedt klev in på mottagningen med en krämpa. När hon utvecklar ett psykosomatiskt symtom – hon börjar skaka okontrollerbart i hela kroppen när hon […](0 kommentar)

Personlig rapport om bipolär sjukdom

Arvid Lagercrantz är journalist och arbetade under en stor del av sitt yrkesverksamma liv på Sveriges Radio. Hans journalistiska gärning har beskrivits som »gåvan att på få minuter förmedla väsentligheter, avskalade journalistiskt effektsökeri«. Nu väljer han att dela sin egen erfarenhet av svår psykisk sjukdom med oss, och han gör det just så, avskalat och […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Missbruk av pregabalin förekommer – men osäkert hur vanligt

Pregabalin har liknande effekter som gabapentin, det vill säga antiepileptisk, analgetisk och anxiolytisk effekt, och är godkänt för behandling av epilepsi, generaliserat ångestsyndrom samt perifer neuropati. Pregabalin är en strukturell analog till transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) och binder till spänningskänsliga kanaler i centrala nervsystemet. Bindningen av pregabalin till kalciumkanalerna leder till minskad frisättning av flera transmittorsubstanser, […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Missbruket av Semmelweis och kvalitetsregister

I sin iver att skjuta budbäraren vådaskjuter Mikael Landén läkarnas företrädare [1]. Han har nämligen inte uppmärksammat att Läkarförbundet och Läkaresällskapet tagit till sig mycket av den kritik som jag och ett fåtal andra läkare fört fram i ett antal artiklar med start 2008 [2]. Inte så att förbundet och sällskapet delar alla mina åsikter, […](0 kommentar)

Allt mer och allt diffusare etik

Marie Wedin citerar i ledaren »Rapport från WMA-möte« (LT 20/2011, sidan 1091) Vivian Nathanson, ordförande i British Medical Associations etikavdelning, som ska ha konstaterat att »Ethics is more important than law«. Jag har just läst en bok av den brittiske juristen José Miola, som beskriver dagens förhållande mellan »medicinetik« och juridik som »mutually detrimental«. Det […](0 kommentar)

Antipsykotiska läkemedel bör endast ges vid pågående psykos

Johan Cullberg har i två debattinlägg [1, 2] tagit upp frågan huruvida antipsykotiska läkemedel ger olika aspekter av hjärnatrofi och stödjer sig på en ny och omfattande artikel i Archives of General Psychiatry [3]. Jag vill göra några reflektioner kring detta problem i allmänhet samt ge mer specifika synpunkter på undersökningen i fråga. Författarna inleder […](0 kommentar)

Otillräckligt vetenskapligt stöd för enkelrum

Läkartidningen har under 2010 och 2011 publicerat artiklar om utformningen av framtidens sjukhus [1-3]. Professor Sven Britton ifrågasätter i ett debattinlägg, »Enkelrum – dyrt, farligt och tråkigt«, dagens trendiga synsätt att alla patienter ska vårdas i enkelrum (LT 24–25/2011, sidan 1289). Diskussionen är mycket aktuell och viktig då det nu återigen är dags att bygga […](0 kommentar)

Screening har prioriterats men vetenskaplig grund saknas

Det är anmärkningsvärt att Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) genom sina företrädare Måns Rosén, David Bergqvist och Jesper Swedenborg [1] inte ser några »som helst skäl« att ändra på sina slutsatser om kunskapsläget för bukaortascreening. I regeringens förordning (SFS 2007:1233) anges uppgiften för SBU vara »att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i […](0 kommentar)

Varning för regelboken gällande ögonsjukvård i Stockholm

Vi (Stor-Stockholms privatläkarförening, S-SPLF) ifrågasatte i en debattartikel i LT 15/2011 (sidan 873) vårdvalsreformen i Stockholms läns landsting, SLL. Främjar den de mindre vårdgivarna med 15–20 års perspektiv eller riskkapitalbolagen med kortsiktigt vinstintresse? Efter artikeln kan föreningen med glädje och tillfredsställelse notera att SLL lyssnat på argumenten och ändrat föreslagna regler till förmån för de […](0 kommentar)

Aktuellt

Vilka 7 saker packar du i doktorsväskan?

Kirurgen Namn: Peter Naredi Titel: Professor och överläkare i kirurgi, ordförande i Svensk kirurgisk förening Arbetsplats: Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå UTRUSTNING 1. Skalpell 2. Sutur Med enkla medel som skalpell och sutur kan vi bota många elakartade och godartade sjukdomar. Vi använder mer kvalificerad utrustning i dag, men i grund och botten fungerar de enkla […](0 kommentar)

Drömläge – om ett sjukvårdsuppdrag …

Vakna! Vakna, Bertil! Du måste ge dig av snarast. Det var någon som ringde och sa att du måste stå klar om en halvtimme. Det gällde något uppdrag som du sagt att du kunde åta dig. – Vad sa han att han hette, sa du? – Det hörde jag inte, men han sa att det […](0 kommentar)

Barn och ungdomar bör inte vaccineras med Pandemrix

Den slutsatsen drar CHPM, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, och rekommenderar därför att barn och ungdomar under 20 år inte bör vaccineras med Pandemrix. Det bör bara användas för den gruppen när annat vaccin mot säsongsinfluensa inte finns tillgängligt och om immunisering bedöms som nödvändig. Kommittén har nu slutfört en utredning som startade 2010 efter […](0 kommentar)

Namngiven läkare JO-anmäler Transportstyrelsen

Personen som fått sitt körkort indraget har vårdats inom psykiatrin och hade även ett alkoholmissbruk. Mannen hade kommit in på en akutmedicinsk avdelning med abstinenskramp, varefter läkaren gjorde en anmälan om patientens olämplighet att köra bil. När Transportstyrelsen beslutade om indragning av mannens körkort skickades en kopia på beslutet även till läkaren. Läkaren reagerar starkt […](0 kommentar)

Läkare litar på Läkartidningen

På en skala från -100 till + 100, där 0 indikerar att andelen som misstror och andelen som har förtroende är lika stor, är Läkartidningens förtroendeindex 82. Minst förtroende har läkarna för kvällstidningarna, vars index ligger kring -85. Relativt högt förtroende har de för Sveriges radio (70,4) och Svenska dagbladet (68,8). Bland samhällsinstitutioner är det […](0 kommentar)

Ledare

Fem punkter om utvidgat vårdval

I Läkartidningens ledare nr 21/2011 konstaterar Läkarförbundets vd Håkan Wittgren att det arbete som pågår i vissa landsting med att utveckla vårdvalsmodeller inom hela den öppna hälso- och sjukvården är mycket intressant och vällovligt. Den offentliga dominansen behöver brytas, och rätt hanterat är det utvidgade vårdvalet en möjlighet, både för dagens etablerade privatläkare och för […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Bristen på vårdplatser slipar ner vår empatiska förmåga

Trots många medicinska före­trädares varningar, trots massmediernas påvisande av problemen för enskilda individer och trots att vår fackförening upprepade gånger påpekat att den svenska sjukvårdens vårdplatser dragits ned alltför mycket, och trots att ingen egentligen hävdar motsatsen, händer inget. Om det finns någon trend så är det att antalet vårdplatser fortsätter att minska (Nya Karolinska […](0 kommentar)

Vad är förbättrad tillgänglighet värd utan ett gott behandlingsresultat?

Återigen, passande nog inför den från sjukhusplatstillgänglighetssynpunkt så kritiska sommaren, lyfter socialminister Göran Hägglund och Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och landsting (SKL), fram tillgängligheten som avgörande för den förbättrade svenska sjukvården. På DN Debatt den 21 juni ­redovisade de en rapport från SKL, »Väntetider till vård i ett internationellt perspektiv«, i vilken konstateras […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Naturläkemedel ger hög frekvens kontaktallergi

Det är en vanlig missuppfattning att naturläkemedel är ofarliga eftersom de innehåller substanser som har ett naturligt ursprung [1]. Många naturläkemedel innehåller toxiska substanser [2], och generellt sett saknas högkvalitativa data beträffande produkternas säkerhet. I Sverige har under pe­rioden 1987–2006 11 personer avlidit till följd av användning av naturläkemedel, enligt den spontana biverkningsrapporteringen. Totalt 778 […](0 kommentar)

Användning av biomarkörer ger tidigare och mer precis diagnos

Den 19 april 2011 publicerades förslag på nya kriterier och riktlinjer för preklinisk Alzheimers sjukdom [1], lindrig kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI) orsakad av alzheimer [2] och demens orsakad av alzheimer [3] (Tabell I). Dessa nya kriterier publicerades online i den amerikanska tidskriften Alzheimers & Dementia, som är den officiella tidskriften från Alzheimer Association. […](0 kommentar)

ECMO kan vara brygga till lungtransplantation

Patienter med terminal lungsjukdom har haft möjligheten att genomgå lungtransplantation i Sverige sedan 1990 (Figur 1) [1]. Många patienter har dock avlidit under väntan inför lungtransplantation eller redan från början befunnits för dåliga för att kunna bli aktuell för denna behandling. När patienter med terminal lungsjukdom akut försämrats har de ibland behandlats i respirator och […](0 kommentar)

Mindre anti­biotika bland äldreboenden i Västra Götaland

En punktprevalensmätning avseende infektioner, antibiotikaanvändning och vårdhygieniska riskfaktorer genomfördes i Västra Götalands äldreboenden den 17 mars 2004 [1]. Regionen omfattar 49 kommuner, såväl små landsbygdskommuner som storstad. Vårdhygienisk resurs finns avsatt för verksamhet riktad mot kommunerna och ett fortlöpande förbättringsarbete bedrivs inkluderande hygienronder, utbildningar för vårdpersonal, information och temadagar om Stramamål med speciell fokusering på […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Påföljd för kirurg mildras

En kirurg råkade i samband med en navelbråcksoperation på en privat klinik perforera patientens tunntarm. Han fick en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ansåg att han inte tillräckligt snabbt vidtog adekvata åtgärder när patienten efter operationen drabbades av svåra smärtor (HSAN 0336/09; LT nr 12/2010, sidan 841). Kirurgen överklagade HSAN:s beslut till förvaltningsrätten […](0 kommentar)