Nr 34 2011

Kultur

En handfast biomarkör

Penislängden kan inte uppskattas från storleken på händer eller fötter – dessa och andra förmenta indikatorer har utdömts för många år sedan. Men, var vid gott mod, ty nu lär ett team av koreanska forskare ha tagit fram en kanske mer pålitlig guide: förhållandet mellan längden på pekfingret och längden på ringfingret, den s k […](0 kommentar)

Tintin är klok – men är han riktigt frisk?

Världens mest kända reporter såg dagens ljus 1929. Det året publicerades Tintins första äventyr »Tintin in Sovjet« i tidningen »Le Vingtième siècle« (20:e århundradet). Författare var Georges Remi (1907–1983). Georges Remi kom senare att kallas Hergé (initialerna G R, baklänges med franskt uttal). Som serietecknare var han avantgardist, av framför allt två skäl. 1) Hergé var […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Gapa och svälj – eller botten upp?

Efter en svår terrorsommar återkommer vårdens ledningsvardag. E-posten fylls med uppmaningar om att fylla i balanserade styrkort, gå igenom budget- och avvikelserapporter samt att jämföras i olika kvantitetsregister. (Märk väl inte i kvalitetsregister!) Heidi Stensmyren skrev nyligen att »chefer som är läkare lyckas bättre«, och då menade hon inte Syrien och al-Qaida, som styrs av […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Funktionell metod förstahandsval vid diagnostik av ärftlig antitrombinbrist

Endast funktionella metoder baserade på antitrombinets heparinkofaktoraktivitet ger laboratoriet möjlighet att detektera såväl kvantitativa (typ I) som funktionella (typ II) antitrombindefekter. De funktionella metoderna bygger på antitrombinets förmåga att inaktivera faktor Xa eller trombin i närvaro av heparin. I de flesta fall har det ingen betydelse om metoden bygger på inaktivering av Xa eller trombin, […](0 kommentar)

Nya Rön

Möss och människor har nytta av fysisk aktivitet

Det är känt sedan länge att fysisk aktivitet är nyttig för hälsan och överlevnaden. Pionjären inom denna del av epidemiologin Ralph Paffenbarger visade i sin studie av collegestudenter att dödligheten för de mest stillasittande var dubbelt så hög som för de mest fysiskt aktiva. Han fann också att den optimala aktiviteten för medelålders människor var […](0 kommentar)

Ökad risk för ny cancer hos barn som överlevt cancer

Malignitetsrisken är ökad under hela livet för barn som överlever cancer. Det visar en studie i JAMA. Studien har gjorts i Storbritannien och omfattar 17 981 individer som under åren 1940–1991, då deltagarna var under 15 år, drabbades av någon form av cancer och som överlevde sjukdomen i minst fem år. Data har funnits tillgängliga fram […](0 kommentar)

Lätt missa hjärtinfarkt efter icke-kardiell kirurgi

Varje år får flera miljoner patienter runtom i världen hjärtinfarkt i samband med icke-kardiell kirurgi. Dessa infarkter är generellt mindre välkarakteriserade än de som inträffar utan föregående kirurgi. En närmare beskrivning av sådan postkirurgisk hjärtinfarkt publiceras nu i Annals of Internal Medicine. Resultaten kommer från POISE-multicenterstudien och beskriver fynd från 8 351 patienter i 23 länder. […](0 kommentar)

Kraftigt ökad mortalitet för hemlösa

Mortaliteten är kraftigt ökad för hemlösa. Det visar en nationell dansk studie som presenteras i Lancet. Att studera denna grupp är dock behäftat med många svårigheter. Den aktuella studien är en av de största inom sitt slag och bygger på uppgifter från 32 711 individer ≥16 års ålder, 23 040 män och 9 671 kvinnor. Samtliga hade vid […](0 kommentar)

Antikoagulantia i tre månader oftast tillräckligt

De flesta patienter som haft venös tromboembolism kan avsluta antikoagulationsbehandlingen efter tre månader, det menar man i en metaanalys i BMJ. Den optimala längden för antikoagulationsbehandling efter djup ventrombos eller lungemboli är oklar. Det har visserligen visat sig att recidivfrekvensen ökar betydligt om behandlingslängden bland oselekterade patienter förkortas från 3–6 månader till 1–1,5 månader. Men […](0 kommentar)

Även liten mängd blod i feces ökar risken för koloncancer

Att leta spår efter blod i avföringen är som bekant en metod för att screena för koloncancer. Men kan ett negativt resultat, dvs om avföringen inte visats innehålla tillräckligt med blod för att nå över brytpunkten, ändå säga något om risken för cancer i kolon? Den frågan har en grupp forskare från Taiwan ställt sig. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

40 procent av gymnasieelever riskbrukar alkohol

Svenska högstadieelevers alkoholvanor har sedan 1971 följts genom årliga undersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sedan 2004 har även gymnasieelever ingått i undersökningen. Även om totalkonsumtionen av alkohol bland gymnasieungdomar legat stabilt för flickor och till och med minskat för pojkar, har andelen som intensivkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare ökat […](0 kommentar)

Specialistteam och primärvård i glesbygd – ett smärtfritt samarbete

Långvariga smärttillstånd från rörelse- och stödjeorganen är vanliga hälsoproblem som, förutom personligt lidande, orsakar en stor del av alla långtidssjukskrivningar [1]. De flesta patienter handläggs i primärvården, men vid komplex problematik kan det finnas behov av bedömning och rehabilitering vid specialistklinik för smärtrehabilitering. Teambedömning och deltagande i multimodal rehabilitering (välplanerade och synkroniserade åtgärder under en […](0 kommentar)

Ärftlig anti­trombinbrist – ovanlig, men allvarlig

Antitrombin, tidigare beteckning antitrombin III, är den fysiologiskt viktigaste hämmaren av blodkoagulationen och spelar också en viktig roll genom antiinflammatoriska effekter. Antitrombin syntetiseras i levern och är inte vitamin K-beroende. Sänkt nivå av antitrombin kan vara både medfödd och förvärvad, men här kommer endast medfödd brist att beröras. Antitrombinbrist var den första ärftliga förändringen som […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn mm

(0 kommentar)

Recension

Skräcken för polio – och priset för att bekämpa den

Polio var den sjukdom som man mest fruktade under 1900-talets mitt. Vi som är födda på 1940-talet kommer ihåg år 1953, då ungefär 5 000 personer drabbades i Sverige, varav över hälften med förlamningssymtom. Särskilt unga människor insjuknade och kunde bli andningsförlamade, varvid de vårdades i järnlunga. I Köpenhamn räckte inte järnlungorna, till utan patienterna ventilerades […](0 kommentar)

LT debatt

Tvångsvård med frågetecken

En ledare i Dagens Nyheter lyfte (8 augusti 2011) tydligt fram dilemmat kring tvångsvård, framför allt tvångsvård av unga kvinnor. Vi vill fördjupa diskussionen och samtidigt presentera en del tidigare okända fakta. Dessa fakta reser många frågetecken som skulle behöva både rätas ut och redas ut. Tvångsvård vid allvarlig psykisk ohälsa finns i stort sett i […](0 kommentar)

»Knattetanter« och amningsfascism

Jag läser med glädje att det finns fler som vågar ifrågasätta relevansen av WHO:s amningsrekommendation i länder som Sverige, och jag kan bara hålla med om det Nihlén Fahlquist och ­Roeser skriver i nummer ­32–33/2011 (sidan 1503). Som barnläkare träffar jag alltför ofta barnfamiljer där den ­stora pressen att amma (från både vården och samhället) […](0 kommentar)

Debatt och brev

Psykiatrin vidgar sitt revir

DSM (Diagnostic and statistical manual for mental disorders) har under de senaste decennierna stärkt sin ställning inom sjukvården. Genom DSM har enhetliga definitioner av psykiatriska tillstånd och sjukdomar skapats, med stor betydelse för psykiatrisk forskning och utveckling. American Psychiatric Association (APA) ansvarar för utveckling och uppdatering av DSM. Projektet har med åren fått allt större […](0 kommentar)

Tvetydiga och svårtolkade resultat om antipsykotikas effekt på hjärnans volym

Johan Cullberg väljer att rapportera selektivt [1] från Hos et al:s nyligen publicerade studie om cerebrala volymförändringar vid förstagångsinsjuknande i schizofreni [2] utan att problematisera kring metodologi och oklarheter beträffande fyndens kliniska signifikans. Varsamhet vid tolkning av fynden framhålls däremot både av studiens författare och i den redaktionella kommentaren [2, 3]. Hos et al:s studie […](0 kommentar)

Vi måste veta mer om riskerna

Det förundrar mig att Bodén, Lindström och Lindström inte uttrycker den minsta nyfikenhet eller oro över rapporternas möjliga relevans. I sin iver att avvisa de redovisade fynden har de inte lockats till att reflektera över det faktum att flera högt renommerade schizofreniforskare står bakom den aktuella forskningen. Studierna visar att det i proportion till dos […](0 kommentar)

Kontraproduktivt att inte behandla streptokockorsakad halsinfektion

Man möter allt oftare påståendet att patienter med en streptokockorsakad faryngotonsillit, framför allt de med måttliga besvär, inte behöver behandlas. Denna restriktiva inställning motiveras med att vinsten i form av patientens subjektiva tillfrisknande är begränsad och att en lägre förskrivning av penicillin till dessa patienter skulle ha en avgörande betydelse för resistensläget. Vi tycker att […](0 kommentar)

Saklig och objektiv information kan aldrig vara oetisk

Bröstmjölk har unika egenskaper och är under den förs­ta tiden barnets bästa näring. Det är fördelaktigt om bröstmjölk utgör en del av maten under hela första levnadsåret eller längre. Enbart amning under de första sex månaderna medför många fördelar för såväl barnet som modern. Bröstmjölken ger skydd mot infektioner, är näringsmässigt perfekt sammansatt, hygieniskt förpackad […](0 kommentar)

Ledare

Säkerhet går före straff

Enligt registratorn på Socialstyrelsens tillsynsavdelning överfördes 1 627 anmälningsärenden i vården från HSAN till Socialstyrelsen för vidare behandling. Av dessa har hittills 109 ärenden avgjorts, varav endast ett har renderat kritik av hur vårdpersonalen hanterat situationen. Sedan årsskiftet har dessutom 1 995 nya ärenden inkommit till Socialstyrelsens enhet för enskildas klagomål. Bland dessa har 454 ärenden avslutats, […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Ung läkare hoppas

Socialminister Göran Hägglund och Sveriges Kommuner och landstings (SKL) ordförande Anders Knape presenterade i en debattartikel i Dagens Nyheter 21 juni 2011 resultat ur en av studie från SKL som jämfört sjukvårdens tillgänglighet i olika länder. Glädjande visar det sig att den svenska sjukvårdens tillgänglighet blivit bättre; 90 procent av patienterna fick vård i tid […](0 kommentar)

WHO:s amningsrekommendation är inte oetisk för svenska förhållanden

Nihlén Fahlquist och Roeser hävdar i sin debattartikel (Läkartidningen 32–33/2011, sidan 1503) att WHO:s amningsrekommendation är oetisk i utvecklade länder. Författarna definierar dock inte vad de avser med oetisk, inte heller vad man anser vara utvecklade länder. Med normativ etik menas vanligen den gren av moralfilosofin som gör anspråk på att ge praktisk vägledning i […](0 kommentar)

Är vårdplatsbristen farlig – rent medicinskt sett?

I Läkartidningen 32–33/2011 (sidorna 1476-7) beskriver Åke Andrén-Sandberg i ett utomordentligt distinkt och behövligt inlägg vad vårdplatsbristen gör med oss läkare, sjuksköterskor och andra professionella som arbetar i vården. Tvånget att verka i ett system som permanent tvingar oss att verka på en professionell nivå under den som vår utbildning och våra moraliska och etiska […](0 kommentar)

»Vår öppet kritiska hållning delas av många«

Låt oss granska de fem argumenten. För det första hävdar han att vi »förvillar allmänhet och kollegor genom att hävda att kvalitetsregistrens syfte är att ge myndigheter ett maktinstrument när de i själva verket skapats av professionen för att förbättra vården«. Det är fel. Vi har i upprepade artiklar betonat att kvalitetsregister skapade av professionen, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Högsta förvaltningsdomstolen prövar homeopati

Det har Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) gått med på att pröva. Ärendet började för flera år sedan med att HSAN, efter begäran från Socialstyrelsen, beslutade om treårig prövotid framför allt med anledning av läkarens systematiska användning av homeopati (LT 20/2009, sidan 1401). Socialstyrelsen granskade journalerna för 26 slumpvis valda patienter som gått hos läkaren och […](0 kommentar)

Aktuellt

Ny modell för att bedöma arbetsförmåga prövas

Det har tagit några år, men inom kort prövas en första modell av det verktyg för bedömning av arbetsförmåga som regeringens förra utredare Anna Hedborg efterlyste i den stora utredningen om arbetsförmåga 2008. – Ja, ursprungsidén kommer därifrån, säger Jan Larsson, som på tisdagen den 16 augusti lanserade projektet tillsammans med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på […](0 kommentar)

Yrkeskort och varningssystem kan väntas på EU-nivå

Yrkeskvalifikationsdirektivet, som antogs 2005, ses nu över av EU-kommissionen som i en grönbok har lämnat en rad förslag, främst i syfte att öka yrkesrörligheten inom EU genom att underlätta godkännande av yrkeskvalifikationer i annat EU-land. Läkarförbundet har nyligen svarat på grönboken i ett remissvar. I december väntas EU-kommissionens lagförslag. Ett av förslagen är att införa […](0 kommentar)

»Det är alldeles för mycket att göra«

En ung ortoped lämnar en attraktiv tjänst vid ett av Sveriges stora sjukhus. Varför? – För att det är alldeles för mycket att göra på jobbet. Jag kände hur min empati och mitt förhållningssätt till patienterna påverkades av sjukhusets ständiga jakt på att spara pengar. Det är samma skäl som ligger bakom »Nej till nedskärningar […](0 kommentar)

Ingen JO-kritik mot Region Halland

Ärendet avskrevs utan utredningsåtgärd den 11 juli. Beslutet saknar motivering. Det var i slutet av juni som en privatperson i Kisa i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) hävdade att uppgörelsen med Thomas Zilling var olaglig och begärde att JO skulle pröva saken. Om JO inte skulle anse uppgörelsen lagstridig ville han veta vilka lagrum som […](0 kommentar)

Hälso- och sjukvård mål vid väpnade konflikter

Mellan 2004 och 2009 dödades eller skadades 57 volontärer i tjänst för internationella Röda Korset/Röda Halvmånen, enligt Internationella Rödakorskommittén, ICRC, i en rapport som släpptes i veckan. »Health care in danger: Making the case« bygger på rapporter från 16 länder där federationen varit verksam. I rapporten skiljs mellan avsiktliga och oavsiktliga överträdelser mot Genèvekonventionen, »krigets […](0 kommentar)

Industriavtalet görs om från grunden

Relationerna mellan landstingsanställda läkare och läkemedelsindustrin har reglerats i olika typer av avtal och överenskommelser mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och företrädare för landstingen ända sedan 1969. Reglernas livslängd har blivit allt kortare, och under de senaste sju åren har de reviderats tre gånger: 2005, 2007 och nu senast vid årsskiftet. Men trots att syftet med regleringen […](0 kommentar)

Industrin försöker återskapa sitt förtroende

AstraZenecas beslut att från och med 1 juli i år sluta betala kongressresor för läkare i hela världen är ytterligare ett steg i läkemedelsföretagens förändrade relation med läkarna för att återfå ett visst förtroende. Det är ett led i en process som har pågått ett tag. Redan 2007 beslutade brittiska GlaxoSmithKline, GSK, att upphöra med […](0 kommentar)

Endast på webben

Inget skadestånd till morddömd student

Det var i april 2009 som den morddömde studenten på läkarprogrammet vid Uppsala universitet anmälde lärosätet och Socialstyrelsen till JK. Myndigheterna ska enligt studenten inte ha gjort tillräckligt för att bereda honom möjlighet att följa utbildningen. Den morddömde mannen hade i februari samma år fått besked om att han inte kunde beredas praktikplats på kursen […](0 kommentar)