Nr 38 2011

Kultur

Hjärnan kan styra handen – men handen kan forma hjärnan

En hand rekonstruerad från individer av arten Ardipi­thecus ramidus, som levde på den etiopiska savannen för 4,4 miljoner år sedan, skiljer sig inte nämnvärt från handen hos en modern människa. Tummen hos »anfadern« är visserligen betydligt kortare, men den kan redan »opponeras«, det vill säga föras över handflatan och vidröra i tur och ordning vart […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Bortskämda patienter eller anpassad vård?

Ett nytt uttryck lanserades nyligen i medierna, McDonaldseffekten, som beskriver när unga människor, som anses ha för vana att omgående få sina behov tillfredsställda, uppsöker akutmottagningar i onödan. Det känns trist att peka ut unga som en särskilt krävande patientgrupp, men det är ju helt klart att livsstil och sjukvårdsbehov förändras över tid. Yngre människor […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Systoliskt blodtryck på 130–135 idealiskt vid typ 2-diabetes

I spåren av den i april 2010 publicerade ACCORD-BP-studien [1] har sedan mer än ett år böljat en debatt om vilket blodtrycksmål som ska rekommenderas vid typ 2-diabetes. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i risk för primär kardiovaskulär huvudvariabel vid ett målvärde för systoliskt blodtryck(0 kommentar)

Nya Rön

P-piller ger ingen viktuppgång

Viktuppgång är en vanlig anledning till att kvinnor i fertil ålder slutar använda p-piller. Risken för viktuppgång kan också var ett skäl till att man inte börjar använda p-piller, vilket i sin tur kan öka risken för att bli ofrivilligt gravid. Uppfattningen att p-piller ger viktuppgång är vanligt förekommande även bland förskrivare. De flesta studier […](0 kommentar)

350 miljoner individer världen över har typ 2-diabetes

Antalet människor med typ 2-diabetes världen över har ökat med närmare 150 procent på 30 år. I dag finns i storleksordningen 350 miljoner människor med typ 2-diabetes. Det innebär att närmare en av tio vuxna människor världen över har typ 2-diabetes, enligt en studie som presenteras i Lancet. Studien bygger på data avseende fas­te­glukos från […](0 kommentar)

Hög chokladkonsumtion – lägre kardiovaskulär risk

Hög konsumtion av choklad kan kopplas till lägre risk för hjärt–kärlsjukdom och stroke. Fynden publiceras i BMJ. Kakaoprodukter som innehåller flavonoider har kopplats till fördelaktiga effekter på bl a kärlendotel och insulinkänslighet. Även antihypertensiva, an­ti­trombotiska och antiinflammatoriska effekter har antytts. Få studier har dock använt direkta kardiovaskulära utfallsmått, t ex hjärtinfarkt. I en metaanalys granskades studier om […](0 kommentar)

Sömnapné kan ge störd kognition hos äldre kvinnor

Sömnapné hos äldre kvinnor ökar risken för lindrig kognitiv störning. Det visar en studie presenterad i JAMA. Studien omfattar 298 kvinnor med en genomsnittsålder på 82 år som under åren 2002–2004 undersöktes med polysomnografi i hemmet för att analysera sömnen. Andningsproblem i sömnen definierades som minst 15 episoder av andningsuppehåll (apné–hypopné) per timme. Detta noterades […](0 kommentar)

Plasmabyte gav effekt vid EHEC-infektion

I Lancet presenteras en dansk studie där plasmabyte använts som en behandlingsstrategi vid infektion med enterohemorragisk E coli (EHEC). EHEC kan överföras från djur till människa och smittar inte sällan via mat eller dricksvatten. Till symtomen hör diarré (ibland blodig), hemolys och njursvikt – hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) – som kan vara livshotande. Även andra […](0 kommentar)

Korttidsterapi effektiv vid posttraumatiskt stressyndrom

I JAMA presenteras en studie i vilken man låtit före detta barnsoldater med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) genomgå ett kortare terapiprogram med gott resultat. Enligt uppskattningar finns det ca 250 000 barnsoldater under 18 års ålder världen över som är inblandade i 14 olika konflikter. Alla dessa barn och ungdomar kan av lätt insedda skäl inte erbjudas […](0 kommentar)

Vitamin D och kalcium utan verkan mot hudcancer

Dagligt tillskott av vitamin D och kalcium i relativt låg dos reducerar inte incidensen av hudcancer. Det rönet publiceras i Journal of Clinical Oncology. Vitamin D har väckt mycket intresse, inte minst vad gäller dess möjliga cancerpreventiva effekt. Vitamin D-intag har nämligen kopplats till lägre risk för flera cancerformer, där­ibland hudcancer. Möss som saknar vitamin […](0 kommentar)

Debatt och brev

Oetiskt med generellt krav på rökstopp inför kirurgi

Frågan om rökstopp inför planerade kirurgiska ingrepp är intressant i sig men utgör också ett bra exempel på den så kallade ansvarsprincipen, som diskuterats i prioriteringssammanhang, och vilka konsekvenser en sådan kan få för den enskilde patienten. Experter på området bedömer att det finns evidens för att rökstopp inför planerad kirurgi kan minska komplikationsrisken, särskilt […](0 kommentar)

Varför fara med osanningar om ­depressioners orsaker?

Alltsedan början av 1990-talet har det varit allmänt ­accepterat bland både läkare och patienter att depression beror på låga serotoninnivåer i hjärnan, i folkmun oftast benämnt en »kemisk obalans«. Idén om att depression orsakas av låga serotoninnivåer lanserades redan under mitten av 1960-talet, men det var inte förrän SSRI-medicinerna äntrade marknaden på bred front som […](0 kommentar)

Psykospatient bör få boll- eller kedjetäcke

Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut. Detta ger en ojämlik situation för patienterna. Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel. Studien »Sinnesstimulerande täcken – psykos« visar att en patient måste få prova boll- eller kedjetäcket för att kunna bedöma effekt och nytta. Detta kan ske […](0 kommentar)

Svenskarna nobbar sexundersökningar – nya metodologiska grepp krävs

Sexualvanorna tillhör privatlivet. Ändå finns det vägande skäl för att kartlägga dem i vetenskapliga studier. Kunskapen behövs som underlag för samhällsinsatser inom t ex kriminal-, social- och hälsopolitiken. Samhället förväntas bidra med åtgärder som följer av människors sexuella aktiviteter: insatser för att förebygga eller bota sexuellt överförda infektioner eller för att motverka sexuella ­oegentligheter av olika […](0 kommentar)

Ett imponerande resultat av svensk-­vietnamesiskt samarbete

Åren 1973–2007 bistod Sverige med medel och expertis till ett omfattande hälsoprojekt i Vietnam. Det bestod av fyra komponenter: • Ett stort barnsjukhus i ­Hanoi • Ett distriktssjukhus, Uong Bi, 15 mil öster därom • Ett primärhälsovårdsprojekt i Quan Ninh-provinsen • Stöd till medicinförsörjning (»essential drugs«) samt medicinsk utrustning och underhåll. Det var med andra […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ovanliga ärftliga former av blödarsjuka

Ökad blödningsbenägenhet till följd av bristande koagulationsförmåga orsakas av störningar i den primära hemostasen, i plas­makoagulationen (Figur 1) och/eller i det fibrinolytiska systemet. Vanligast förekommande är trombocytdysfunktion och lindrig von Willebrands sjukdom. Förvärvade tillstånd finns också, t ex läkemedel (antikoagulantia), antikroppar som ger förvärvad blödarsjuka och disseminerad intravasal koagulation (DIC). Ovanligare, men inte mindre viktiga att […](0 kommentar)

Handläggning vid hotande förtidsbörd

Förtidsbörd/prematuritet definieras som förlossning mellan 22 + 0 och 36 + 6 graviditetsveckor och är över hela världen ett betydande perinatalt hälsoproblem. Incidensen är mellan drygt 12 procent (Afrika och Nordamerika) och 5–6 procent (Sverige) [1, 2]. Antalet prematura födslar ökar. I exempelvis USA var ökningen 20 procent mellan åren 1990 och 2006 [3]. Ökningen orsakas av att allt […](0 kommentar)

Cykling på elitnivå kan ge arteriell insufficiens

Arteriell insufficiens drabbar i allmänhet den äldre befolkningen på grund av ateroskleros. Det finns emellertid ett antal artärsjukdomar som kan leda till flödesbegränsning hos yngre människor. Exempel på dessa är fibromuskulär dysplasi [1], dissektion och adventitiacystor [2] samt poplitealt entrapment-syndrom, vilket drabbar unga aktiva människor [3]. Friska kärl kan även stenoseras och ockluderas av traumiterativa […](0 kommentar)

Apné hos nyfödd

Att ge en opioid till modern i analgetiskt syfte under förlossningen är en av de mest etablerade och välkända metoderna för smärtlindring i modern obstetrik [1]. Direkta effekter på det nyfödda barnet är välkända sedan decennier, men allvarliga effekter (livshotande påverkan) är ovanliga och beror i så fall på andningsdepression hos barnet [1-3]. Det nyfödda […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Säker tidsmarginal mellan opioidintag och partus går inte att fastställa

Vad finns dokumenterat om säker tidsmarginal mellan systemisk opioidadministration till mor och partus, med avseende på andningsdepression hos barnet? Ett barn hittades livlöst 1 timme efter partus. Modern hade fått ketobemidon 5,5 timmar före partus, och man fann ingen annan orsak till livlösheten. Barnet mår nu bra. Ett liknande fall är känt vid samma klinik. […](0 kommentar)

LT debatt

Företagshälsovården felande länken i rehabiliteringsgarantin

Regeringen tecknade i december 2008 en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting om en rehabiliteringsgaranti för åren 2009 och 2010. Totalt avsattes cirka 1,5 miljarder kronor för tidiga rehabiliteringsinsatser. För år 2010 fick landstingen 939 miljoner kronor för sådana insatser. Rehabiliteringsgarantin vänder sig till individer i yrkesverksam ålder som är eller riskerar att bli sjukskrivna. […](0 kommentar)

Splittrade system kostar liv och resurser

Bristen på integration mellan olika journalhanteringssystem utgör såväl en medicinsk risk som ett enormt resursslöseri. De olika vårdenheterna inom Stockholms läns landsting använder flera olika journalhanterings­system, varav få är integre­rade med varandra. Upplägget bygger på den felaktiga föreställningen att den vård en patient får från en enhet är helt oberoende av den vård han eller […](0 kommentar)

Ingen har ännu dragit några slutsatser

Apropå Rosmarie Cizinsky Sjödahls replik (LT 36/2011, endast på webben) på vår artikel i LT 34/2011 (sidorna 1544-5), där vi presenterar data som visar på stora regionala skillnader i tvångsvården, är saken den att Västmanland (enligt den statistik de själva sänt in) ligger klart lägst i landet när det gäller antal patienter i tvångsvård. Inga […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Låt oss undvika osaklig polarisering i debatten om amning

Det är viktigt att vi barnläkare befrämjar amning och samtidigt stödjer de kvinnor som av olika anledningar inte kan eller vill amma med lämpliga råd om alternativ uppfödning. Denna syn går som en röd tråd genom »Knattetanternas« pluralistiska, kunniga och föräldrastödjande upplysningsarbete i radio och andra medier. Barnläkaren Hans de Keyzers inlägg i LT 34/2011 […](0 kommentar)

Glöm inte hyperventilationen vid kultursjukdomar

Ett omfattande arbete om utmattningstillstånd/kultursjukdomar presenteras i LT 36/2011 (sidorna 1679-1706). Rehabiliteringsrådets slutbetänkande SOU 2011:15 är en nådig lunta på över 200 sidor. Trots ambitiösa litteratursökningar nämner det inte hyperventilationssyndrom, vilket föranleder mig göra detta inlägg i debatten. Det intressanta är att symtomen vid hyperventilationssyndrom är desamma som vid utmattningstillstånd/kultursjukdomar. Symtomen kallas ofta »medically unexplained […](0 kommentar)

Ledare

Åtalet som rör upp känslor

Rättegången mot vår kollega på Astrid Lindgrens barnsjukhus inleddes i förra veckan i Solna tingsrätt, tre år efter den dagen då hon åkte in till sjukhuset för att avsluta livsuppehållande behandling av en liten sjuk patient. Jag känner starkt för den lilla flickans familj. Jag hyser också stort medlidande för min åtalade kollega som haft […](0 kommentar)

Aktuellt

»Man är mer produktionsläkare än utbildningsläkare«

Högt tempo och långa arbetspass är vardag för många AT-läkare. Så många som tre av tio har någon gång under utbildningstiden funderat på att byta yrke på grund av den kliniska arbetsbelastningen. Variationen mellan landstingen är dock stor. Ett landsting står i särklass: Jämtland. Här har hela 56 procent någon gång tänkt tanken. – Det […](0 kommentar)

Tuff arbetsmiljö för många AT-läkare

– Det är en siffra arbetsgivarna måste ta på allvar. Jag tror att det beror mycket på att man har en pressad arbetsmiljö med ensamjourer och bristande handledning. Med tanke på att det råder läkarbrist är det allvarligt om så många unga läkare tycker att arbetssituationen är så pressad, säger Lena Ekelius, ordförande för Sylf. […](0 kommentar)

I Västerås går ST-läkare parallellt med sköterskor

De ST-läkare som kommer till infektionskliniken i Västerås för specialistutbildning får en intensiv start, teoretiskt och praktiskt. Under de första fyra månaderna följer de sjuksköterskor och undersköterskor i deras arbete med patienterna och deltar i till exempel såromläggningar. De har, vid sidan av läkarhandledning, handledning i det arbetet av en sjuksköterska. Vanligtvis slussas ST-läkarna direkt […](0 kommentar)

Rättegången inledd

Dag 1:Parterna gjorde varsin sakframställan. Åklagaren Peter Claeson formulerade också de frågor han anser att målet handlar om: Hur kommer det sig att flickan hade en dödlig dos tio­pental i sin kropp? Har det funnits skäl att ge flickan tiopental i livets slutskede? Har flickan givits tiopental i samband med att hon avled? Vem gav […](0 kommentar)

Manifestationer mot nedskärningar

Lördagen den 17 september genomfördes manifestationer på sju orter runtom i landet under parollen »Nej till nedskärningar inom vården«. Initiativtagare är rörelsen Sjukvårdsreform, som grundats av Arvin Yarollahi, ST-läkare i ortopedi. Uppropet har samlat över 4 000 underskrifter. Läkarförbundet har dock valt att inte ställa sig bakom uppropet. – Vi beundrar deras engagemang i frågan, men […](0 kommentar)

Rätt AT-lista

Om tabellen är svårläst, se artikeln i bifogad pdf!(0 kommentar)

Åklagare utreder hyrläkarföretag för misstänkt arbetstidsbrott

Läkarjouren, som hyr ut läkare till sjukhus runt om i landet, blev i september 2010 anmält av Norrbottens läkarförening till Arbetsmiljöverket. Läkarföreningen ansåg att de långa bakjourspassen under sommaren 2010 hotade patientsäkerheten. Arbetsmiljöverket skickade, efter att ha utrett saken, ärendet vidare till åklagarkammaren i Luleå. Enligt Arbetsmiljöverket har Läkarjouren brutit mot arbetstidslagens bestämmelser om vecko- […](0 kommentar)

Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen

Sverige måste möta morgondagens behov av sjukvård, hävdar utbildningsminister Jan Björklund. Fler läkare och sjuksköterskor behöver utbildas i Sverige. I regeringens budgetproposition för 2012 finns därför ett förslag om fortsatt utökning av vårdutbildningarna. Nästa år vill man ha 50 nya platser på läkarutbildningen. Och i senare budgetpropositioner ytterligare 250 platser. Satsningen påbörjades 2006, och med […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Recension

Helhetssyn på vården av äldre med höftfraktur

Författarna har tagit ett nytt och mycket lovvärt initiativ att samordna all den kunskap som finns om den äldre personen med höftfraktur ur många olika yrkesgruppers perspektiv. Även patientperspektivet redovisas. Den äldre personens ofta komplicerade medicinska, psykologiska och sociala status belyses på ett utmärkt sätt. Att bevara patientens förmågor är ett genomgående tema, men en […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Patienten ska utgöra en skyddsbarriär«

Under 6:e nationella konferensen om patientsäkerhet i Stockholm presenterade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) nytt material som ska bidra till ökad patientsäkerhet. Syftet är att öka patientens egen medverkan i säkerhetsarbetet och materialet har tagits fram i samarbete med landstingen och på uppdrag av regeringen. Bakgrunden är den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 […](0 kommentar)

Checklistan leder till säkrare vård – och trevligt lunchsällskap

Det berättade den kanadensiske läkaren Chris Hayes, medicinsk chef för kvalitet och patientsäkerhet vid St Michael’s Hospital, vid 6:e nationella konferensen om patientsäkerhet, där han var huvudtalare. Han deltog senare under konferensen på en så kallad minikurs om teamarbete. Chris Hayes berättade att den vanligaste orsaken till patientskador på sjukhus i USA, där misstag i […](0 kommentar)

Endast på webben

Rättegången dag 3

Kl 08.00: Snart börjar rättegångens tredje dag. I dag står förhör med narkosläkaren på programmet. Därefter flickans farmor, farfar och två farbröder. Kl 10.25: Dagen börjar med förhör av den åtalade narkosläkaren. Det är de båda åklagarna som ställer frågor. De hänvisar till och ber om förtydliganden av narkosläkarens egen berättelse från gårdagen. Bland annat […](0 kommentar)

Rättegången dag 2

Kl 08.30: Snart inleds rättegångens andra dag. På schemat står förhör med föräldrarna och förhör med narkosläkaren. Kl 10.38 Dagen börjar med att flickans mamma förhörs av åklagarna Peter Claeson och Jenny Clemedtson. Bland annat berättar hon om varför föräldraparet och flickans farmor valde att polisanmäla personalen vid sjukhuset ett par veckor efter att flickan […](0 kommentar)

Rättegången dag 1

Kl 08.45: Intresset var stort när rättegången mot den dråpåtalade narkosläkaren inleddes på tisdagsmorgonen. Ett femtiotal personer väntade utanför sal 4 på att dörren skulle öppnas. Framför receptionen köade åhörare som bokat plats i rättssalen för att få ut sina »platsbiljetter«. De flesta av de väntande var journalister och fotografer. Men där fanns också professorn […](0 kommentar)

HPV-vaccinet Gardasil vann ny upphandling

Sanofi Pasteur MSD som tillverkar Gardasil, förlorade den första upphandlingen av HPV-vaccin i mars 2010. Då vann konkurrenten GlaxoSmithKline, som tillverkar Cervarix. Då avgjorde priset. Gardasil, som var 50 procent dyrare, skyddar även mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. Och det gör inte Cervarix. Sanofi Pasteur MSD överklagade till kammarrätten. […](0 kommentar)