Nr 39 2011

Kultur

Sjukvårdskritikern Ivan Illich bortglömd av sina efterföljare

Den 2 december 2002 dog filosofen och civilisationskritikern Ivan Illich i sitt hem i Bremen. Illich var främst känd för sin kontroversiella bok »The medical nemesis: The expropriation of health« (svensk översättning: »Den farliga sjukvården«), som utkom 1975. I boken gick Illich till hårt angrepp mot det moderna sjukvårdsetablissemanget. Illich menade att sjukvårdens förtjänster var […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Hellre förstå rätt än veta först

Ett lurvigt, äggläggande däggdjur med trutmun – näbbdjuret är en mer udda varelse än de flesta. Somliga forskningsresultat är lite näbbdjurslika: extrema, otroliga, märkliga. Och ibland – helt uppåt väggarna missvisande. Radio, teve och tidningar rapporterar gärna rafflande resultat från kongresser, inte sällan med hänvisning till abstrakta och opublicerade studier. Hösten och sommaren har bjudit […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Läkemedelsverket bör ha tillsynen över blodframställning

De svenska blodinrättningarna lever i dag upp till en kvalitetsstandard som är helt jämförbar med läkemedelsproducenternas [1]. Hanteringen av celler och vävnader vid vävnadsinrättningar i Sverige och EU är i rask takt på väg att nå samma höga kvalitetsnivå. Så har det inte alltid varit; för några årtionden sedan fick blodhanteringen mycket kritik på grund […](0 kommentar)

Nya Rön

Rökning tung riskfaktor för blåscancer

Rökning är en tyngre vägande riskfaktor för cancer i urinblåsan än vad tidigare studier visat; detta enligt en undersökning från USA som presenteras i JAMA. Studien bygger på data från närmare en halv miljon människor, 281 394 män och 186 134 kvinnor från kohorten National Institutes of Health-AARP diet and health study. Då studien påbörjades svarade deltagarna […](0 kommentar)

Bättre ärr med transforming growth factor beta-3

Ärrbildning i huden kan vara ett stort problem efter skador och kirurgi. Mark Fergusons grupp i Manchester har i flera arbeten visat betydelsen av cytokinerna transforming growth factor β (TGF-β) för ärr­utveckling. Gruppen har nu genomfört en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2-studie på 156 patienter som genomgått bilateral varixkirurgi. TGF-β3 i dosen 500 ng/100 µl/cm […](0 kommentar)

Förhöjda leverprov inget säkert tecken på gallgångssten

Inför gallstensoperation kontrolleras ofta patienternas ALP- och bilirubinvärden. Stegrade värden kan orsakas av stenar som vandrat från gallblåsan och fastnat i gallgångarna mellan gallblåsan och gallans mynning i tarmen. Gallgångsstenar kan ge kvarstående gallstensbesvär, gulsot eller bukspottkörtelinflammation även sedan gallblåsan opererats bort. För att hitta gallgångsstenar röntgas ofta gallvägarna under operationen. Förekomst av gallgångsstenar komplicerar […](0 kommentar)

Kirurgers icke-tekniska färdigheter kan bedömas

I Storbritannien bedöms kirurger under utbildningen med fokus på teknisk kunnighet. Kirurgisk skicklighet har bedömts med flera olika metoder. Liksom inom andra områden med stora risker har man konstaterat att även icke-tekniska färdigheter behövs på operationsavdelningar. Intrumentet NOTSS (non-technical skills for surgeons) är framtaget av en grupp kirurger, psykologer och anestesiologer för att bedöma individuella […](0 kommentar)

Antidepressiva hjälper inte mot depression hos dementa

Antidepressiv medicinering används ofta vid depression hos dementa, men i en studie i Lancet kunde ingen effekten påvisas. Studien har bedrivits vid nio olika centra i Storbritannien under perioden 2007–2009 och omfattar totalt 326 patienter med Alzheimers sjukdom eller misstänkt sådan. Deltagarnas genomsnittliga ålder uppgick till 79 år. Samtliga var deprimerade, definierat som minst 8 […](0 kommentar)

Samband mellan D-vitaminbrist och RSV-infektion hos spädbarn

Luftvägsinfektion orsakad av RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) orsakar 100 000-tals dödsfall varje år bland barn i världen. Också i Skandinavien förekommer större RSV-epidemier vartannat år även om dödligheten är låg. En forskargrupp i Holland kunde påvisa ett samband mellan D-vitaminbrist och ökad risk för RSV-orsakade ned­re luftvägsinfektioner under spädbarnsperioden. Studien presenteras i Pediat­rics. 156 individer […](0 kommentar)

Invandring till Sverige ökar kunskapen om astma och diabetes

Invandring till Sverige från låginkomstländer med betydligt lägre förekomst av astma och diabetes kan ses som ett naturligt experiment som kan bidra till ökad förståelse kring sjukdomarnas uppkomst. Skillnader till följd av geografiskt ursprung kan vara genetiskt betingade, medan förändrad sjukdomsförekomst till följd av migration rimligen förklaras av yttre faktorer. Ålder vid invandring kan klargöra […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Läkartidningen startar karriärsajt

Beslutet att dra ned på utgivningstakten bottnar i krassa ekonomiska realiteter. De senaste fem–sex åren har det blivit allt glesare mellan produktannonserna i Läkartidningen. Samtidigt dyker det upp Internetbaserade konkurrenter som gärna vill kapa åt sig delar av platsannonsmarknaden för läkare, en marknad som i dagsläget domineras av Läkartidningen och som är tidningens enskilt viktigaste […](0 kommentar)

»Det här som är så obegripligt för mig, hur obegripligt är det inte då för polis och åklagare?«

Dag 4: Dagen inleddes med förhör av morbrodern, som nu inte mindes det han sagt i polisförhöret, att han sett läkaren tillreda läkemedel och därefter sätta medicinen i sprutpumpen. 
 Morbrodern fick också frågan om huruvida släktingarna ville att flickan skulle få något läkemedel för att lindra smärta, dämpa kramper eller rentav »somna in« så […](0 kommentar)

Ska vara blåslampa på sjukvården

Redan i regeringsförklaringen 2006 utlovades att en myndighet för oberoende granskning av hälso- och sjukvården skulle inrättas (se LT nr 9/2010, sidan 571). – Ordet oberoende har varit med hela tiden, så det är viktigt, säger Fredrik Lennartsson. Han menar att det är förutsättningen för att myndigheten på ett trovärdigt sätt ska kunna granska både […](0 kommentar)

Inte fel att ordinera homeopati

Läkarens flitiga förskrivning av homeopati till sina patienter prövades av HSAN efter en anmälan från Socialstyrelsen. Vid en granskning hade det framkommit att homeopati var läkarens mest använda ordination, och skrevs ut mot bland annat eksem, stressreaktion, håravfall, ångest, elöverkänslighet och foglossning. Att de extremt utspädda lösningar som används inom homeopatisk medicin skulle kunna skada […](0 kommentar)

Läkarföreningen positiv till ny ledningsstruktur i Halland

Hallands sjukhus återinför verksamhetschefer på nivån mellan verksamhetsområdescheferna och läkarcheferna, tre år efter att de avskaffades. Hallands läkarförening, som hela tiden varit mot att verksamhetscheferna togs bort, välkomnar beslutet. – Det är ett experiment som glädjande nog avslutas. Den medicinskt styrda utvecklingen har varit herrelös, eftersom inte funnits några kliniker som organisatorisk enhet, och det […](0 kommentar)

Läkare fick bipolär sjukdom klassad som arbetsskada

Nu slår kammarrätten i Göteborg i en dom fast att även bipolär sjukdom kan klassas som arbetsskada. Fallet gäller en sjukhusläkare i chefsposition som efter en omorganisation hamnade i en mycket pressad situation, där tidsbristen gjorde att en lojalitetskonflikt uppstod mellan att sköta övriga uppgifter och att ta hand om de svårt sjuka cancerpatienter som […](0 kommentar)

Upphandling av HPV-vaccin överklagas igen

Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, som producerar vaccinet Cervarix, överklagar den senaste upphandlingen av HPV-vaccin. Upphandlingen är den andra i ordningen. GlaxoSmithKline vann den första upphandlingen av HPV-vaccin i mars 2010. Då avgjorde priset. Konkurrenten Sanofi Pasteur MSD:s vaccin Gardasil, som var 50 procent dyrare, skyddar även mot virustyperna HPV 6 och 11, som är associerade med kondylom. […](0 kommentar)

Mer pengar till kvalitetsregistren

Totalt satsar stat och landsting 260 miljoner kronor på kvalitetsregistren 2012, vilket är mer än en dubblering jämfört med i år. Medlen ska användas för att skapa en mer stabil finansiering och till insatser för att öka samordning och styrning och för att skapa bättre infrastruktur i form av exempelvis enhetliga IT-plattformar. Annars innehöll den […](0 kommentar)

Ledare

Brister i utbildningens kvalitet

Idagsläget är mer än hälften av de som erhåller svensk legitimation utlandsutbildade. Protesterna mot att Sverige dränerar andra länder på utbildad arbetskraft ekar i politikens korridorer. Socialminister Göran Hägglund har tidigare aviserat utökningar av läkarutbildningen med över 25 procent på bara några år, och för några veckor sedan kom nästa besked. Högskoleminister Jan Björklund vill […](0 kommentar)

Debatt och brev

Nio av tio sjukhus har gått över till »lean«

För närvarande tycks det ske en mycket snabb spridning av »lean« inom den svenska sjukvården, och nya lean-typiska arbetssätt och metoder införs i snabb takt. Detta har uppmärksammats i flera artiklar i Läkartidningen [1, 2]. I andra artiklar kan man läsa att en framgångsfaktor för ett lyckat lean-­arbete är att lean ska ses som en […](0 kommentar)

Hur vi arbetar med hyperbar oxygenbehandling som läkemedel

Folke Sjöbergs och medförfattares debattartikel »Hyperbar syrgasbehandling kan vara skadlig vid kolmonoxidbehandling« (Läkartidningen 32–33/2011, sidan 1506) innehåller en mängd svepande formuleringar om generella risker och okritisk användning av behandling med hyper- bar oxygen och medför, om den får genomslag, en stor fara för att patienter som har rätt att få en värdefull, evidensbaserad behandling går […](0 kommentar)

Arbetsskadeanmälningar avslås på felaktiga grunder

Arbete i för nacken påfrestande arbetsställning, hög fysisk armbelastning, bristande psykosocial arbetsmiljö och inaktivitet är riskfaktorer för nacksmärta. Smärtan kan finnas i många år och vara arbetshindrande [1]. Patienter med nacksmärta undersöks ofta med hjälp av röntgen eller annan bildundersökning av halskotpelaren. Ett vanligt fynd är cervikal spondylos, som ibland benämns som degenerativa förändringar i […](0 kommentar)

LT debatt

Filantropiska storföretag granskas i USA

Corporations and Health Watch är namnet på en organisation i USA vars syfte är att bevaka den påverkan storföretag utövar på hälsan http://www.corporationsandhealth.org/. Man har valt ut sex industrier – tobak, alkohol, vapen, bilar, livsmedel och läkemedel – som antas ha olika slag av negativt utfall på hälsan, såsom hjärtsjukdomar, cancer, stroke, luftvägssjukdomar, fetma, mord […](0 kommentar)

Kalorier kostar

I flertalet länder ökar fortfarande ­fetmaprevalensen, medan den i ­andra länder gått ner eller möjligen avstannat. Detta har lett till en viss självbelåtenhet, där man från vissa myndigheters sida menar att man kan slå sig till ro eftersom läget är under kontroll. Här föreligger ett fundamentalt tankefel, vilket medierna bland annat bidragit till genom att […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Dålig munhälsa efter stroke ett växande problem

Att få stroke innebär ofta omfattande begränsningar av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga, vilket i sin tur kraftigt påverkar livskvaliteten [1]. Mun- och tandhälsans betydelse för livskvaliteten är inte tillräckligt uppmärksammad i de nationella riktlinjerna för strokevården från 2009 [2], inte heller i olika vårdprogram för stroke och i checklistor som används vid strokeenheterna i […](0 kommentar)

Cerebro­spinal venös insufficiens som orsak till MS har svagt stöd

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom, där etiologin fortfarande är oklar och där förloppet ofta i hög grad påverkar patienters och närståendes livskvalitet. MS progredierar oftast långsamt men kan karakteriseras av ett fluktuerande förlopp med perioder av skov och remission. På senare år har en ny teori för uppkomsten av MS diskuterats, nämligen […](0 kommentar)

Osteoporos vid kastrations-behandling – ett försummat område

Omkring 3 000 svenska män påbörjar årligen långvarig kastrationsbehandling för avancerad prostatacancer. Trots att ökad frakturrisk för män med kastrationsbehandling beskrevs redan 1997, har problemet uppmärksammats först under de allra senaste åren. Eftersom många män med prostatacancer har eller utvecklar skelettmetastaser, är det synnerligen viktigt att inte addera osteoporos och frakturer till skelettmorbiditeten. Kunskapen om detta […](0 kommentar)

Bisfosfonater påverkar inte hörseln vid osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta är en genetisk sjukdom som drabbar bindväven. Orsaken är en mutation lokaliserad till genen COL1A1 på kromosom 17 eller COL1A2 på kromosom 7. Hundratals mutationer i dessa gener är hittills kända och innebär defekt eller minskad mängd prokollagen [1]. Prokollagen bildar fibrillerna och fibrerna i kollagen, som ger det strukturella stödet i bl a […](0 kommentar)

Endast på webben

Rättegången dag 5

Kl 8.00: Snart fortsätter rättegången. I dag ska först den rättsmedicinska assistenten vid rättsläkarstationen i Solna, som tog blodprovet i samband med obduktionen i oktober 2008, förhöras. Sedan ska två av Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Lena Hellström-Westas och Krister Nilsson, höras. Lena Hellström-Westas är docent och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Akademiska […](0 kommentar)

Rättegången dag 4

Kl 08.00: I dag återupptas förhandlingarna. Först ska mammans bror förhöras, sedan de båda tjänstgörande undersköterskorna och sist den sjuksköterska som var med vid ett ingrepp den 12 september 2008 då hon hävdar att flickan fick tiopental. Kl 10.22: Först har förhör hållits med mammans bror, som precis som många av pappans släktingar blev uppringd […](0 kommentar)