Nr 40 2011

Kultur

En vanlig natt på sjukhuset med 23 000 traumafall per år

En sexfilig motorväg leder från Kapstadens innerstad ut till sjukhuset Tygerberg. Avståndet är bara 25 km, men det är som att resa från en värld till en annan. Kapstadens innerstad påminner om Sydney eller Miami: fantastiska stränder, restauranger och caféer. Men när man lämnat den vackra och rika innerstaden börjar kåkstäderna snart breda ut sig. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Sekretess och journalistik

Tystnadsplikten är för oss inom sjukvården en självklarhet som närmast alltid underlättar det dagliga arbetet. I enstaka fall kan sekretesslagen dock sätta oss på hårda prov, detta när andra personer eller till exempel journalister uppger felaktigheter för att de själva vill eller har missuppfattat vad som hänt. Under året har två sådana händelser etsat sig […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Rätt vätska, i rätt tid, i rätt mängd!

Att hantera patientens vätskebalans på ett optimalt sätt under större tarmkir­urgi är en anestesiologisk utmaning och betyder mycket för det postoperativa förloppet. Övervätskning orsakar ödem i tarmväggen, vilket för­länger tiden till normal tarmfunktion, ger sämre sårläkning och ökar risken för anasto­mosläckage. Under­vätsk­ning ökar risken för tarm­ischemi, translokation av bakterier, ökad systemisk inflammation, njur­svikt m m [1]. […](0 kommentar)

Nya Rön

Lancet kraftsamlar mot fetman

Det är ovanligt att Lancet sätter av ett så betydande utrymme som i nummmer 9793, där man ägnar hela fyra omfattande vetenskapliga artiklar åt fetmaproblemet med tre ledarkommentarer. Boyd Swinburn, epidemiolog från Melbourne, är en av nyckelpersonerna i detta koordinerade projekt. Man fastslår inledningsvis med uppdaterade siffror vad vi redan vet: I utvecklingsländer drabbar fetma […](0 kommentar)

Kannabinoidreceptor påverkar kokainets effekt

Kannabinoidreceptorn CB2 kan påverka kokainets beroendeframkallande effekt. Detta framgår av en kinesisk studie som presenteras i Nature Neuroscience. Studien har gjorts på möss som givits kokain (djuren fick själva administrera drogen). En grupp djur gavs därefter CB2-receptoragonisten JWH133, vilket resulterade i att djuren inte längre sökte kokain i samma utsträckning som tidigare. Effekten är dosberoende: […](0 kommentar)

Huvudvärkens mönster varierar över tid

Huvudvärkssyndrom är heterogena och uppvisar betydlig variation över tid. Dia­gnostiska kriterier kan behöva ta hänsyn till detta. Det visar en långtidsstudie i BMJ. Många tvärsnittsstudier ger prevalensuppgifter och redovisar riskfaktorer för migrän, men få prospektiva studier har granskat olika typer av huvudvärk genom långtidsuppföljning. I den aktuella studien följdes en schweizisk kohort på 591 deltagare […](0 kommentar)

Internetbaserad KBT
bra verktyg i depressionsbehandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling vid depression, men tillgången till terapeuter är begränsad. Ett sätt att öka tillgången till KBT är att tillhandahålla den via Internet. Avhandlingen visar att KBT i denna form kan ha stor effekt på depressiva symtom, likaså att Internet går att använda för patienters självskattningar av symtomen. Internetbaserad KBT […](0 kommentar)

Risk för terminal njursvikt vid celiaki

Celiaki är en immunmedierad sjukdom som drabbar ca 1 procent av befolkningen. Individer med celiaki löper ökad risk att drabbas av flera sjukdomar, bl a malignt lymfom, diabetes mellitus typ 1 och depression. I en tidigare studie från vår grupp sågs en förhöjd risk för dialysbehandling hos celiakipatienter. Studien var dock begränsad till Slutenvårdsregistret [Nephrol Dial […](0 kommentar)

Gen som ökar risken för levercancer vid hepatit C identifierad

Runt 75 procent av alla hepatit C (HCV)-smittade utvecklar kronisk hepatit, men bara en minoritet, ca 20 procent, av dem som drabbas av cirros på basis av hepatit C utvecklar sedermera levercancer. Nu presenteras en studie i Na­ture Genetics där författarna letat genetiska förklaringar till varför vissa HCV-positiva drabbas av malignitet medan andra klarar sig. […](0 kommentar)

Även begränsad motion är nyttig

Att fysisk motion kan kopplas till förbättrad hälsa kan knappast någon betvivla. Många studier inom fältet omfattar motion mellan två och tre timmar per vecka. I Lancet presenteras en studie från Taiwan där författarna undersökt effekten av begränsad motion, kring 15 minuter om dagen, jämfört med att inte motionera alls. Den prospektiva studien omfattar data […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Stora könsskillnader
i användningen av läkemedel

Läkemedel är sjukvårdens vanligaste behandlingsåtgärd. De flesta läkarbesök i primärvården leder till läkemedelsförskrivning. Under 2009 köpte två tredjedelar av Sveriges befolkning ut minst ett receptförskrivet läkemedel på apotek [1]. Läkemedelsanvändningen har ökat i befolkningen under flera år i takt med tillkomsten av nya behandlingsalternativ men även på grund av en åldrande befolkning, ökad prevalens av […](0 kommentar)

Svenska patienter kan få bättre anestesiologisk vård

Perioperativ vätskebehandling hos patienter som genomgår större tarmkirurgi har debatterats de senaste åren. Många kliniska studier har genomförts, och inte sällan har resultaten varit motstridiga. Det är dock klarlagt att den mängd vätska en patient får i samband med operation påverkar såväl slutresultat och komplikationer som sjukhusvistelsens längd [1, 2]. Ett område som diskuterats extensivt […](0 kommentar)

Målstyrd vätsketerapi bra metod som används för sällan

Vätsketerapins mål under kirurgi är att motverka bristande vävnadsperfusion, vilket märks som stigande serumlaktat och basunderskott, och att minimera vårdtid och antalet post­operativa komplikationer. Mycket forskning har inriktats på att finna hur vätsketerapin bör utformas för att uppnå dessa mål. Studier av liberal kontra restriktiv vätskegivning är en väg att finna riktlinjer för grupper av […](0 kommentar)

Automatiserad cellräkning i likvor

Cellräkning i likvor har en central roll i diagnostiken av akuta hjärnsjukdomar såsom subaraknoidalblödning och akut meningit/encefalit. Analysen utförs i dag manuellt med räknekammare och mikroskopi, vilket är resurskrävande och kräver stor erfarenhet. Instrument för automatiserad cellräkning har hittills haft för låg känslighet för att användas för klinisk dia­gnostik av likvorprov. Sedan några år finns det […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Kunskapsbrist och ensidig ekonomistyrning hotar välfärden

För en tid sedan var jag på en konferens vid vilken Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) rapport »Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?« [1] presenterades. Svenska forskare representerande olika välfärdsområden – förskola, skola, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadspolitik, hälso- och sjukvård samt insatser för äldre och funktionshindrade – går i var sitt kapitel igenom statistik […](0 kommentar)

En självklarhet

Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har enligt mitt förmenande missat själva kärnfrågan när det gäller rökstopp inför kirurgi (LT 38/2011, sidan 1841). Frågan man ska ställa sig är: Är det etiskt försvarbart att en patient ska få ta resurser motsvarande kanske tio till femton ­patienter i anspråk vid elektiv kirurgi bara för att han/hon […](0 kommentar)

Debatt och brev

Oetiskt att inte ge amningsråd

Jessica Nihlén Fahlquist och Sabine Roeser deklarerar i Läkartidningen (LT 32-33/2011, sidan 1503) att WHO:s amningsrekommendation är oetisk. De har tidigare i en internationell etiktidskrift publicerat en artikel i ämnet [1]. Utgångspunkten för deras kritik är att amningsråden sätter stor press på de kvinnor som av olika skäl inte kan eller vill amma. De ifrågasätter […](0 kommentar)

Sverige förebild i Europa

Debattinlägget i LT 32–33/2011 (sidan 1503) om att WHO:s amningsrekommendation är oetisk innehöll en mängd felaktigheter om rekommendationen, evidens om effekter av bröstmjölksuppfödning på barn i länder som Sverige och amningsrådgivning som ges av svensk vårdpersonal. Dessa påståenden kräver sakliga kommentarer. Livsmedelsverkets rekommendation utgör den svenska tillämpningen av WHO:s rekommendation och avser att garantera föräldrar […](0 kommentar)

Metronidazolkräm godkänd för receptfri användning

Läkemedelsverket har godkänt en ansökan om receptfrihet för Metronidazol Actavis kräm 1 % för behandling av rosacea. Beslutet togs efter samråd med Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Detta är första gången ett receptfritt antibiotikum för lokalbehandling godkänts för den svenska marknaden. Såväl svampmedel som antivirala läkemedel för topikal användning kan dock köpas ­receptfritt. […](0 kommentar)

Fumare necesse est?

I Läkartidningen 38/2011 (sidan 1841) skriver Ingemar Engström för Läkaresällskapets etikdelegation att det är oetiskt med generellt krav på rökstopp för kirurgi. Rätt! När det gäller operations­indikationer blir det till syvende og sidst en individuell bedömning där nyttan alltid får vägas mot riskerna i en diskussion mellan patient och läkare. Det gäller alla interventioner och […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Dags för konstruktiv debatt om bemötande och stöd vid amning

Debatten om amning som nu nått Läkartidningen (med start i LT 32–33/2011, sidan 1503), har vi sett i dagstidningarna under lång tid. I Läkartidningens webbupplaga finns många varierande kommentarer och inlägg i frågan. Den debatt som förts speglar de svårigheter som förekommer i arbetet med amning, Tyckande, känslor och attityder är ofta involverade och påverkar […](0 kommentar)

Ledare

Ökad risk för vårdskador bland äldre

Sverige står inför en kraftig ökning av antalet 80-plussare redan de närmaste åren. Hälften av er män, och en tredjedel av oss kvinnor, kommer att drabbas av någon form av demenssjukdom. Den här utvecklingen kommer att sätta extraordinär press på sjukvården, i en situation då medicinskt viktiga behandlingar redan drabbats av nedprioriteringar. Ett aktuellt och […](0 kommentar)

Aktuellt

Ny organisation för kvalitetsregistren

Ädelstenar, dyrbar metall – de svenska kvalitetsregistren lockar gärna fram metaforer på grund av sin stora outnyttjade potential. I höstbudgeten framkom att regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, kommit överens om att öka de nationella satsningarna på kvalitetregistren till 260 miljoner kronor 2012 och 320 miljoner åren 2013–2016, just för att realisera mer av […](0 kommentar)

Omöjligt att utifrån ett blodprov tala om vad flickan dog av

Dag 6: Socialstyrelsens vetenskapliga råd i farmakologi, Rune Dahlqvist, var kallad som vittne av åklagaren. Han har modifierat sin uppfattning sedan han 2009 skrev sitt yttrande till Socialstyrelsen. Tidigare menade han att både förekomsten av nedbrytningsprodukten pentobarbital i flickans blod och förekomsten av tiopental i urinen talade för att flickan måste ha varit vid liv […](0 kommentar)

Åklagaren yrkar på minst ett års fängelse för dråp

Dag 8: – Utgångspunkten måste vara att hon handlat utifrån stark medkänsla med de anhöriga och deras förtvivlan. [Flickan] var döende och hade inte särskilt långt kvar, sa han. – För det fall tingsrätten skulle finna att det inte går att bortse från att [flickan] kan ha avlidit av en konkurrerande dödsorsak, så är det […](0 kommentar)

Narkosläkaren: »Ingen ska behöva gå igenom det här«

Det säger den åtalade narkosläkaren när Läkartidningen talar med henne på måndagseftermiddagen efter att den åtta dagar långa rättegången avslutats, se Rättegången dag 8. Hon säger att hon var förberedd på det som åklagaren lade fram i sin slutplädering och att det inte var något nytt för henne. Hon är nöjd med sin försvarsadvokat Björn […](0 kommentar)

Nobelpristagaren Ralph Steinman död

Han avled bara några timmar innan beslutet att belöna honom togs och bara tre dagar innan priset tillkännagavs. Dödsfallet blev känt för Nobelförsamlingen vid 14.30-tiden på måndagseftermiddagen den 3 oktober, några timmar efter att pristagarna tillkännagetts. Nobelpris kan i princip inte gå till avlidna. Nobelstiftelsens styrelse höll senare på måndagen ett extra styrelsemöte och bestämde […](0 kommentar)

Nobelpris för upptäckten av immunförsvarets startknapp

Redan det allra första Nobelpriset i medicin 1901 gick till immunologisk forskning, och sedan dess har forskningen om kroppens försvar mot infektioner belönats med en lång rad priser. Men trots att immunsystemet har studerats under mer än ett sekel har det länge varit okänt vad som drar i gång immunförsvaret. Vaccintillverkare har till exempel länge […](0 kommentar)

Kraftigt höjda viten mot överbeläggningar i Skåne

Region Skåne riskerar att få betala 2 miljoner kronor varje gång vite döms ut för överbeläggning vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. För Helsingborgs lasarett höjs beloppet till 1 miljon kronor. Nivåerna höjs eftersom tidigare förbud och viten inte har haft önskad effekt, enligt Arbetsmiljöverket. – Situationen för personalen är helt ohållbar. Ända sedan 2003 har […](0 kommentar)

JO utreder lång väntan på specialistbevis

Justitieombudsmannen, JO, har bett Socialstyrelsen att inkomma med utredning och yttrande i två fall där läkare fått vänta länge på utfärdande av bevis om specialistläkarkompetens. Detta sedan JO beslutat gå vidare med två JO-anmälningar från läkare som fått vänta länge på sitt specialistbevis. I en av anmälningarna säger sig den utländska läkaren ha väntat 9,5 […](0 kommentar)

Förvaltningsrätten stödjer arbetsmiljökrav på Karolinska

Förvaltningsrätten i Stockholm beslöt torsdagen den 29 september att avslå Stockholms läns landstings överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut om förbud och föreläggande kopplade till viten om 300 000 respektive 300 000 kronor, båda avseende Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Viten ska utgå varje gång som förbudet överträds. Förbudet gäller bristande arbetsyta runt patientsängar, medan föreläggandet avser bristen […](0 kommentar)

Ökat utbyte av läkemedel möjligt

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket i samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utrett möjligheterna till utökat utbyte av läkemedel. I uppdraget har ingått att analysera två spår: »utvidgad utbytbarhet« respektive »utvidgat utbyte vid nyinsättning« av läkemedel. – Utvidgad utbytbarhet har vi tolkat så som att det ska vara ungefär som vid nuvarande utbytbarhetssystem, men att […](0 kommentar)

Läkemedelsverket ska förbereda för generisk förskrivning

Uppdraget var väntat. I den nationella läkemedelsstrategin, som presenterades för en månad sedan, pekades generisk förskrivning ut som en av de insatser som behövs för att skapa en mer effektiv och patientsäker läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket ska • utreda behovet av nationell standard för uppgifter som måste överföras i IT-systemen vid generisk förskrivning • utreda hur IT-stöd […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Varningen upphävd – patienten ville inte sövas

Fallet handlade om en kvinna i trettioårsåldern som skulle förlösas med planerat kejsarsnitt (LT nr 13/2010, sidan 919). Patienten ville inte sövas utan narkosläkaren anlade spinal­anestesi. Patienten kände av ingreppet som alltmer smärtsamt. Trots detta bedömdes att man skulle slutföra förlossningen utan generell narkos. Därefter sövdes kvinnan för att sys. HSAN var kritisk mot att […](0 kommentar)

Rättelse

Fel namn

(0 kommentar)

Endast på webben

Rättegången dag 8

Kl 8.00: Snart inleds rättegångens sista dag. Då ska åklagaren, målsägandebiträdet och försvarsadvokaten argumentera för sina huvudsakliga uppfattningar i sina respektive slutpläderingar. Domaren meddelar sedan ett datum för när domen kommer. Kl 10.00: – Det här målet handlar bara om vad som hände när en liten flicka dog på en sjuksal på Astrid Lindgrens barnsjukhus […](0 kommentar)

Nobelpriset för upptäckter inom immunologi

Bruce A Beutler och Jules A Hoffmann får dela på ena hälften av priset för sina upptäckter rörande aktivering av medfödd av immunitet. Den andra halvan går till Ralph M Steinman för upptäckten av den dendritiska cellen och dess betydelse för den förvärvade immuniteten. Deras upptäckter har revolutionerat immunologin, enligt Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet, där […](0 kommentar)

Rättegången dag 7

Kl 8.00: Snart fortsätter rättegången. På förmiddagen ska rättsläkaren Petra Råsten-Almqvist förhöras, och efter lunch är det den norske rättstoxikologen Jørg Mørlands tur att vittna. Petra Råsten-Almqvist är specialist i rättsmedicin och överläkare vid RMV:s rättsmedicinska avdelning i Stockholms län (»rättsläkarstationen i Solna«). Det var hon som obducerade flickan den 14 oktober 2008, 24 dagar […](0 kommentar)

Gillbergaffären i Europadomstolens högsta instans

Det är första gången på 15 år som ett svenskt mål tas upp i stora kammaren, Europadomstolens överinstans. Frågan gäller om det var fel att döma Christopher Gillberg för tjänstefel 2006 när han trots domar i kammarrätten inte lämnade ut forskningsmaterial till två forskare, Eva Kärfve och Leif Elinder, som ifrågasatte hans forskning om DAMP. […](0 kommentar)

Rättegången dag 6

Kl 8.00: Snart fortsätter rättegången. I dag ska först ytterligare ett av Socialstyrelsens vetenskapliga råd, professor Rune Dahlqvist, höras. När han i egenskap av vetenskapligt råd i farmakologi yttrade sig i Socialstyrelsens egen utredning av händelsen, 2009, hävdade han att de mycket höga koncentrationerna av tiopental i postmortalt lårblod från flickan rimligen kan förklaras av […](0 kommentar)