Nr 41 2011

Kultur

Borrmaskiner, fjäderpennor – och konstnärlig harmoni

Industrirockbandet Einstürzende Neubauten från Berlin gästade Stockholm för en dubbelkonsert den 5–6 november 2010 under firandet av att det var 30 år sedan det bildades [1]. Lördagen bjöd på en intim konsert på Södra teatern med verk de inte spelat live på många år, medan söndagens konsert var en mer ordinär, men mycket generös, konsert […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Kraften i den mänskliga handen

Via mitt alumninätverk fick jag för några dagar sedan denna länk till en tänkvärd föreläsning: http://www.ted.com/talks/abraham_verghese_a_doctor_s_touch.html Abraham Verghese är infektionsläkare från Stanford och talar om faran med att ta för lättvindigt på anamnes och status. Ett skämt som det kan ligga viss sanning bakom är att nu för tiden kan man inte vara säker på […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro?

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro?(Psaltaren 42:6) Ja, varför är vi människor så ofta oroliga och ledsna? Och hur ska vi förhålla oss till dessa smärtsamma känslor? Vår omedelbara impuls när vi upplever obehag, somatiskt eller psykologiskt, brukar vara att försöka bli av med det. Ofta är detta en […](0 kommentar)

Screening för bukaortaaneurysm är inte helt självklar

Screening innebär att systematiskt dia­gnostisera en asymtomatisk sjukdom hos individer i en viss definierad befolkningsgrupp, dvs att fastställa prevalensen. En vidare målsättning är också att man vid diagnos har en rimlig behandlingsstrategi som förbättrar pro­gnosen hos dessa symtomfria individer, som nu genom dia­gnosen blivit patienter. Behandlingen måste således innebära en förbättring jämfört med den diagnostiserade […](0 kommentar)

Nya Rön

Fördelar med mobila tuberkulosteam för högriskgrupper

Att använda mobila team för att dia­gnostisera och stödja tuberkulossmittde i högriskgrupper verkar vara framgångsrikt och kostnadseffektivt, enligt en studie publicerad i BMJ. I England får varje år runt 9 000 personer tuberkulos, och ungefär 40 procent av dessa lever i London. Tuberkulos ökar dock framför allt i högriskgrupper, vilket i England ofta innebär hemlösa och […](0 kommentar)

»Informerat samtycke« inte så informerat

Få studiedeltagare läser igenom samtyckesdokument innan de samtycker till att vara med i en vetenskaplig studie. Dagens samtyckesdokument behöver reformeras, menar man i en analys i Annals of Internal Medicine. Det informerade samtycket är en av hörnstenarna i dagens vetenskap, även om undantag från regeln att inhämta samtycke i vissa studier kan medges. I USA […](0 kommentar)

Starka data i studie av viktnedgång

En aldrig sinande ström av olika bantningsmetoder är som bekant något vi ständigt översköljs med i medierna. Väldigt få av dessa vilar på en solid vetenskaplig grund, och endast ett fåtal studier har publicerats i riktigt namnkunniga medicinska tidskrifter. Dessa fåtalet undersökningar har dessutom överlag visat dåliga eller obefintliga resultat för de metoder som testats. […](0 kommentar)

Sms till hälsoarbetare gav bättre malariavård

Att sms-meddelanden, med påminnelser om att t ex ta sin medicin eller härda ut då man håller på att sluta röka, kan vara effektiva för att öka följsamheten till en behandling har flera studier visat. Dessa har främst omfattat textmeddelanden som skickats till patienter. I Lancet presenteras en studie där man lyckats effektivisera vården av malariadrabbade […](0 kommentar)

Blygsam effekt av läkemedel vid prostataförstoring med avflödeshinder

Problem med vattenkastning till följd av förstorad prostata är som bekant vanliga. I Sverige opereras årligen ca 4 500 patienter för sådana besvär. SBU har tittat på studieläget från 1975 och framåt och konstaterar att män med svåra vattenkastningsbesvär är den patientgrupp som är aktuell för kirurgisk behandling. Transuretral resektion av prostata (TURP) är den […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Måttligt starkt stöd för mind­fulness­baserade terapier

Mindfulness (medveten närvaro) har blivit mycket uppmärksammat under senare år, framför allt genom behandlingsmetoderna mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Stressreduktion respektive kognitiv beteendeterapi MBSR är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi och har utvecklats av Jon Kabat-Zinn och kollegor vid University of Massachusetts Medical Center [1]. Mindfulness kan beskrivas som den förmåga […](0 kommentar)

Nytta och risker med bensodiazepiner

Syftet med denna översikt är att sammanfatta kunskapsläget avseende den kliniska användningen av bensodiazepiner. Preparaten används inom många specialiteter, och en aktualiserad kunskapsöversikt på svenska har inte skrivits på många år. Det finns intressanta nya rön rörande beroendemekanismer. År 1903 introducerades det första barbitursyraderivatet barbital (Veronal) av E Merck i Tyskland. Barbitursyraderivat användes för oroliga […](0 kommentar)

Att ta bort TVT-slynga belägen i urinblåsan

Varje år opereras 4 000–5 000 kvinnor i Sverige på indikation ansträngningsinkontinens. Den i särklass vanligaste metoden är någon form av intravaginal slyngplastik med polypropylennät. Den ursprungliga metoden, beskriven av Ulf Ulmsten et al [1], innebär retropubisk placering av slyngan (TVT, tension-free vaginal tape). Under de senare åren har olika former av transobturatorisk placering introducerats och används […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ofullständigt om riskerna med mobiltelefoni

I Läkartidningen 37/2011 (sidan 1771) skrev Lars-Gunnar Gunnarsson om det möjliga sambandet mellan hjärntumör och bruk av mobiltelefon [1]. Syftet var att granska beslutsunderlagen för IARC:s (International Agency for Research on Cancer) klassificering av cancerrisker av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF). Det är minst sagt ambitiöst att med högst 800 ord granska det underlag som epidemiologigruppen […](0 kommentar)

Viktigt följa incidensen

Under nästan två decennier har jag arbetat som klinisk neurolog och insett vikten av att i mötet med den enskilde patienten och dess anhöriga kunna guida dem rätt bland de ofta motstridiga åsikter från forskare som kvällspressen för fram. I några fall har jag haft kontakt med anhöriga som inte kunnat bearbeta sin sorg utan […](0 kommentar)

Tema utan genusperspektiv

Läkartidningen med temat »Livsstil och utbrändhet« (36/2011, sidorna 1679-706 nådde oss i styrelsen för Kvinnliga läkares förening på vårt årliga internat där vi bland annat arbetade med att dra upp riktlinjer för ökad jämställdhet och rättvisa i läkarkåren. Med stor förvåning och förskräckelse läste vi de sju artiklarna om arbetsmiljö, utbrändhet och utmattning och konstaterade […](0 kommentar)

Journal på nätet, för vem?

IT-utvecklingen inom vården går i en rasande fart. Nya projekt planeras och startas utan att de flesta läkare »på golvet« har en aning om dem. Beslut om vilka program som ska upphandlas eller utvecklas sker på landstingsnivå eller nationell nivå. Många läkare tycker inte att de har tid att engagera sig i IT-frågor, utöver det […](0 kommentar)

Socialstyrelsen byter spår
för läkarnas specialitetsindelning

Som beskrivits i Läkartidningen [1, 2] har Socialstyrelsen under 2011 påbörjat en översyn av läkarnas specialitetsindelning. Vi har lyssnat på läkarorganisationerna, specialitetsföreningarna och huvudmännen och fått många kloka synpunkter. Vi tror att en konstruktiv lösning kan vara att ta fram en tydligare gemensam kunskapsbas. Vi kommer därför att ta fram en specialitets­indelning utifrån denna modell, […](0 kommentar)

Socialstyrelsen måste få sanktionsmöjligheter mot undermålig ST-utbildning

n Att utbilda läkare är en långsiktig och kostsam investering. Denna satsning är dock helt avgörande för att säkra en god vård. På senare år har fokus legat på att utveckla och förbättra läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Trots detta finns verksamheter som inte sköter sitt uppdrag tillfredsställande och där ST inte håller måttet. En av vårdens […](0 kommentar)

Ledare

Förenkla vägen till specialist

För examinerade läkare är väntetiden till AT i genomsnitt nio månader. Det framkommer i årets AT-rankning genomförd av Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Läkarkandidater vittnar om att utbildningskvaliteten blir lidande när fler studenter delar på utbildningstillfällena ute på klinikerna. Oaktat dessa brister har utbildningsminister Jan Björklund nyligen meddelat att läkarutbildningen ska utökas. Någon planering för […](0 kommentar)

Aktuellt

Varannan allmänläkare helt utan internutbildning

Läkarförbundets fortbildningsenkät för 2010, som gått ut till 1 371 medlemmar, visar att läkare ägnar cirka 200 timmar per år åt fortbildning, en nivå som i de senaste årens undersökningar legat konstant. Tiden för egen fortbildning (litteraturstudier, auskultation med mera) har minskat något sedan i fjol. Å andra sidan ökar för första gången på flera år […](0 kommentar)

Statens styrprinciper kan strida mot prioriterings­plattformen

– Jag kan sakna en ordentlig etisk konsekvensanalys innan man gör sådana här reformer för att identifiera möjliga problem och hantera dem om de uppstår, säger Lars Sandman från Prioriteringscentrum. På Prioriteringscentrum har man inlett en kartläggning för att se hur statliga principer för att på olika sätt styra vården rimmar med den etiska prioriteringsplattform […](0 kommentar)

Inhemsk spridning av malaria i Grekland

Sedan Grekland 1974 klassades som ett malariafritt land har bara ett fåtal fall rapporterats fram till 2009. Men det året anmäldes sex fall och 2010 ett fall, alla från Evrotas. Enligt Smittskyddsinstitutet trodde man från början att den troliga orsaken till smitta i området var ett importerat fall av en bärare utan symtom, som via […](0 kommentar)

»Pay for performance« osäker kvalitetshöjare

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat Q-projekten, två projekt som syftat till att stimulera kvalitetsutvecklingen i den svenska sjukvården genom »pay for performance«. En målbaserad ersättning utifrån amerikanskt influerad och senare även brittisk modell skulle locka vårdcentralerna att engagera sig i projekt och registrera sina patienter i befintliga kvalitetsregister. En tanke var också att […](0 kommentar)

Socialstyrelsen river upp specialitetsstrukturen

Den pågående översynen av specialitetsindelningen var tänkt att bli en mindre justering, en uppdatering med hänsyn till den medicinska utvecklingen och ett förändrat patientunderlag. Men efter att specialitetsföreningar och andra aktörer på möten och i skrivelser framfört att den nuvarande modellen är ineffektiv har Socialstyrelsen fattat det radikala beslutet att helt överge den nuvarande modellen […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Slår vårdval undan fötterna för allmänmedicinsk forskning?

Inom primärvården, liksom inom hela hälso- och sjukvården, ökar kraven på evidensbaserat handlande i syfte att hålla hög kvalitet, god ­patientnytta, kostnadseffektivitet och hög patientsäkerhet. Evidensbaserad medicin (EBM) har setts som vägen att sprida forskningsresultat och styra ­vården mot mer evidensbaserat handlande. Men implementeringen av EBM har inte varit så enkel. Det behövs en praktikbaserad […](0 kommentar)

Läkaryrket – inte ett kall men en genväg till ökad fritid

Den senaste tiden har den framtida läkarförsörjningen och den aktuella läkarbristen debatterats. Man diskuterar antalet utbildningsplatser, AT- och ST-tjänster. En sak som jag undrar om man tagit med i beräkningen när man kalkylerar hur många läkare vi behöver i landet är det förändrade arbetssättet, eller kanske inställningen till yrket, som utvecklats under senare år. I […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn mm

(0 kommentar)

Endast på webben

Äntligen Tomas Tranströmer

Så inledde Anders Lundin sin krönika i Läkartidningen för sju år sedan, i nr 37/2004, sidorna 2838-9. I dag fick han sin önskan uppfylld. Läs hans krönika igen!: »Afasin och döden – två motiv i Tomas Tranströmers diktning«(0 kommentar)