Nr 42 2011

Kultur

Ramstedts metod – bäst i hundra år

Många av dagens kirurgiska behandlingsmetoder har korta halveringstider innan de ersätts av andra, mer moderna metoder. Det är därför värt att notera att det i år är 100 år sedan den tyske kirurgen Conrad Ramstedt genomförde sin första pyloromyotomi för behandling av infantil hypertrofisk pylorusstenos (IHPS) med en metod som står sig ohotad än i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Förändrade förutsättningar

De vetenskapliga tidskrifterna har precis som dagspressen sina rötter i, och utgifter och inkomster knutna till, traditionellt tidningsmakeri. Från gåspenna via tryckpress till läsplattor – teknisk utveckling i stort och smått förändrar spelplanen. Annonsmarknaden är, på gott och på ont, inte vad den en gång var. Kostnaderna för distribution är alltjämt höga. Varje ord kostar. […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Att fråga kvinnor om våldsutsatthet måste bli rutin

Våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem erkänt av såväl WHO, FN och Världs­banken som EU. »The WHO multi-country study on women’s health and domestic violence« visade att livstidsprevalensen varierar mellan 15 och 71 procent [1]. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet genomfördes flera jämförbara studier, som visade att våld i nära relationer är […](0 kommentar)

Nya Rön

Undvik kombinationen trimetoprim– sulfametoxazol och spironolakton

Intag av trimetoprim–sulfametoxazol vid pågående spironolaktonbehandling ökar risken för hyperkalemi, enligt en studie i BMJ. Trimetoprim–sulfametoxazol har visats ha amiloridliknande effekter och kan minska kaliumutsöndringen i urin med 40 procent. Denna antikaliuretiska effekt kan predisponera för hyperkal­emi hos sårbara individer. I en kanadensisk studie undersöktes kopplingen mellan förskrivning av trimetoprim–sulfametoxazol och risken för hyperkalemi. Dessutom […](0 kommentar)

God effekt av SSRI och KBT vid tvångssyndrom hos unga

Tvångssyndrom (OCD, obsessive-compulsive disorder) är relativt vanligt; prevalensen anges ofta till omkring två procent. Farmakologisk behandling med SSRI-preparat brukar ge bra resultat, men ofta kvarstår symtomen. Dessutom krävs inte sällan ganska höga doser läkemedel. I JAMA presenteras en studie kring effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med SSRI för barn och ungdomar med OCD. […](0 kommentar)

Fler drabbas av bröstcancer

Det globala antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer har nästan trefaldigats under de senaste 30 åren. Det visar en uppmärksammad studie i Lancet. Studien omfattar 187 länder världen över, och författarna har samlat in data från över 300 cancerregister som sträcker sig över perioden 1980 till 2010. Man har tittat på förekomst och mortalitet i […](0 kommentar)

Svårdiagnostiserad sjukdom efter fästingbett

Ännu en fästingöverförd bakterie som finns i Sverige har kopplats till allvarlig sjukdom hos människa. Bakterien har det provisoriska namnet Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM). (Enligt de internationella reglerna för namngivning av bakterier, International Code of Nomenclature of Bacteria, bör ordet Candidatus föregå bakteriens namn om denna är väl beskriven utan att man lyckats isolera den […](0 kommentar)

Ny fästingöverförd sjukdom

En »ny« typ av fästingöverförd återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi beskrivs av ryska forskare i samarbete med amerikanska i oktobernumret av Emerging Infectious Diseases [1]. En av de två fästingarter som sannolikt överför B miyamotoi finns i Sverige. Det är den vanliga fästingen Ixodes ricinus. Redan för elva år sedan fann svenska forskare […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Behandling av myelom när högdoskemoterapi inte är möjlig

Multipelt myelom utgår från plasmaceller och manifesterar sig som skelettsmärta, skelettskador, anemi, infektioner och försämrad njurfunktion. I Skandinavien är den årliga incidensen 50 individer i en population på en miljon. Medelåldern vid diagnos är 70 år, och 66 procent av de nydiagnostiserade patienterna är över 65 år. Myelom är en kronisk sjukdom som kräver långtidsbehandling. […](0 kommentar)

Handledens ligamentskador – diagnostik

Ligamentskador i handleden är mycket vanliga. Vid distala radiusfrakturer förekommer samtidigt ligamentskador i minst 50–75 procent av fallen, förvisso oftast partiella [1], där skador i triangulära fibrokartilaginära komplexet (TFCC) dominerar. Nya rön visar att ligamentskador är vanliga också vid scaphoideum-fraktur [2]. I cirka en tredjedel av fallen av midjefraktur på scaphoideum fann man samtidig skada […](0 kommentar)

Snabbtest för malaria – bra komplement till mikroskopi

Malaria är den vanligaste och mest allvarliga tropiska sjukdom som importeras till icke-endemiska länder. I Sverige registreras ca 90 fall per år, varav majoriteten är orsakade av Plasmodium falciparum [1]. En snabb diagnos är nödvändig för att fördröjning av lämplig behandling ska kunna undvikas. Eftersom mikroskopi av blodutstryk inte alltid är omedelbart tillgänglig, utgör snabbdiagnostiska […](0 kommentar)

LT debatt

Etiskt tillstånd bör ges för forskning på svårt sjuka äldre

Alla tycks vara överens om att det behövs kvalificerade studier av svårt sjuka äldre patienter. I normalfallet krävs att patienten har informerats och givit skriftligt samtycke till att delta. Men många svårt sjuka äldre patienter har på grund av sitt tillstånd svårt att själva ge informerat samtycke, och anhöriga att samråda med finns sällan i […](0 kommentar)

Databas för jäv – enkel och öppen för alla!

Deklarationer av jäv och intressekonflikter är ­något som alla experter som anlitas av myndigheter måste redovisa [1]. Detsamma gäller författare till vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter där man får klargöra potentiella bindningar [2]. Styrelseledamöter i specialistföreningar får ofta rapportera ägande och industrikontakter. Föreläsare på vetenskapliga kongresser, symposier och seminarier ombeds deklarera jävsförhållanden, till exempel inkomster och […](0 kommentar)

Debatt och brev

Kan vi lära av Nederländernas sjukvårdsreform?

Det finns i dag ett betydande intresse i Sverige för den nu fem år gamla nederländska sjukvårdsreformen. Intresset har lite olika upprinnelse. För vissa är intresset analytiskt. Man vill få klarhet i reformens bakgrund, genomförande och effekter. Andra har en mer normativ inriktning och ser den nederländska reformen som ett steg mot ett ökat (och önskvärt/oundgängligt) […](0 kommentar)

Inför avdragsrätt för gåvor till forskning

I USA och säkert många and­ra länder finns avdragsrätt för gåvor till forskning. Hur stora är möjligheterna till detta i vårt land? Ett litet steg på vägen är dock att aktieutdelning får ges skattefritt till forskning. När förmögenhetsskatten avvecklats och reglerna om reducerad skatt på pengar som tas hem från skatteparadis tillkommit, förväntas många ta […](0 kommentar)

Rätt information om fosterrörelser räddar liv

Nationella riktlinjer för ­vården vid minskade fosterrörelser, och rätt information till blivande mammor, skulle varje år kunna rädda många barn till livet. Att fosterrörelsernas frekvens brukar vara som högst i den 32:a graviditetsveckan innebär inte att fosterrörelserna avtar i slutet av graviditeten. Om detta bör blivande mammor informeras, likaså om betydelsen av att vara uppmärksam […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Ledare

»Döden, döden!«

Döden, döden« hälsade Astrid Lindgren dagligen sina systrar när de talades vid i telefon. Dels för att ha ämnet avklarat, dels för att vänja sig vid tanken på livets ändlighet. Även inom sjukvården finns en medvetenhet om att vi behöver utveckla vårt sätt att tackla döden. Vi behöver öka våra kunskaper i att behandla patienter […](0 kommentar)

Krav på rättvis rättegång i Bahrain

Vi på Läkarförbundet har med förfäran tagit del av rapporteringen om de rättsövergrepp som skett i Bahrain mot läkarkollegor och annan vårdpersonal. Personal som nyligen dömdes till långa fängelsestraff för att ha vårdat skadade demonstranter på sjukhus. Domarna gäller bland annat att de påstås ha deltagit i upplopp för att störta regeringen. Efter internationella påtryckningar […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

»Det nya med TUB är paketeringen«

Det säger Mia Colliander, projektledare och verksamhetschef på Kliniskt träningscent­rum vid Akademiska sjukhuset. – Många är så specialiserade i sina roller att de inte alltid tänker på de mest enkla sakerna, såsom ABCDE-principen för att upptäcka en försämring hos patienten. Man kan se TUB som en repetition och ett sätt att få veta vad andra […](0 kommentar)

»Leder till ett tryggare sätt att arbeta«

Sara Árnadóttir är ST-läkare på ortopeden. Fariba Rezaei Ahan, ST-läkare inom rehabilitering och allmänpsykiatri, båda vid Akademiska sjukhuset, deltar i den sjätte utbildningen av TUB-instruktörer. De har båda valt att bli instruktörer, med krav på att utbilda resten av personalen på sina avdelningar, efter förfrågningar från respektive chefer. – Inom somatiken har vi rutiner, men […](0 kommentar)

Läkarförbundet blir etableringslots

Läkarförbundet lämnar inom kort in en ansökan till Arbetsförmedlingen i Stockholm om att åta sig lotsa utländska läkare med flyktingstatus till en svensk läkarlegitimation. Det gäller ett tidsbegränsat projekt som beräknas vara avslutat i april 2014. Varför gör Läkarförbundet det här? – Det övergripande skälet är att vi vill förkorta och förbättra vägen fram till […](0 kommentar)

Motioner i urval

Regler och kvalitetsregister för läkarnas fortbildningStäll krav på landstingen, yrkar Distriktsläkarföreningen. Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda specialistläkarna kompetensutveckling bör säkerställas, skriver Sjukhusläkarna. Distriktsläkarföreningen oroas över allmänläkarnas stadigt minskande fortbildning. I en motion pekar DLF på Läkarförbundets fortbildningsenkät för 2010. Där framgår bland annat att nästan varannan allmänläkare inte har någon internutbildning alls och att externa utbildningsdagar […](0 kommentar)

Oenighet om förbundets AT-policy

Den 16 november är planen att Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, ska anta en ny policy för läkarnas yrkesutbildning. Förslaget från den arbetsgrupp som på UFO:s uppdrag jobbat med frågan är att läkare bör få sin legitimation efter sex års grundutbildning och man i stället för AT inför en bred introduktionstjänst på cirka ett år […](0 kommentar)

Här utbildas i att agera snabbt när patienten blir sämre

Det är tidig höstmorgon på Kliniskt träningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I en undervisningssal har 14 av sjukhusets anställda, sex läkare och åtta sjuksköterskor, samlats för att få en endagsutbildning till TUB-instruktörer. TUB står för tidig upptäckt och behandling, och är ett för Sverige unikt koncept för att minska antalet undvikbara patientskador och dödsfall […](0 kommentar)

Rött = läkare på Akademiska

En röd skylt med ordet LÄKARE textat i vitt. Skylten ska läkarna på Akademiska sjukhuset kunna klämma fast intill den vanliga namnskylten i bussarongens halslinning. Det är fem yrkeskategorier som har fått färgade skyltar: läkare (rött), sjuksköterskor (blått), undersköterskor och skötare i psykiatrin (grönt) samt barnmorskor (orange). – Huvudsyftet var att i akuta situationer se […](0 kommentar)

World Medical Association vädjar till Bahrain

Världsläkarorganisationen WMA vädjade den 14 oktober till kungen av Bahrain, Hamad bin ‘Issa Al Khalifa, om stöd för en ny och rättvis rättegång för de 20 läkare och sjuksköterskor som den 29 september dömdes till mellan 5 och 15 års fängelse av en militärdomstol i Bahrain. Deras brott uppges vara att de i våras vårdade […](0 kommentar)

Varbergsläkare oroade för sjukhusets framtid

Efter vårens konflikter på Hallands sjukhus i Varberg har Hallands läkarförening genomfört en medlemsenkät bland alla medlemmar vid sjukhuset. Enligt enkäten, som besvarats av drygt hälften av läkarna, upplever 83 procent oro för utvecklingen på sjukhuset. Mer än 40 procent upplever att de inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation, och runt var tredje har […](0 kommentar)

Pappersjournaler tillfällig lösning i Sörmland

Enligt Datainspektionen kan journalinformation från labblista, läkemedelslista och »obsinformation« inte spärras i journalsystemet SYSteam Cross (version fyra) som används av vårdgivare i Landstinget Sörmland. Dessa uppgifter visas oavsett om patientjournalen är spärrad eller ospärrad. 2013 kommer en uppgraderad version av journalsystemet att vara på plats, kompatibel med krav i patientdatalagen. Men Datainspektionen låter sig inte […](0 kommentar)

Förbundet släpper greppet om Kompetensportföljen

Kompetensportföljen lanserades 2007 gemensamt av Läkarförbundet och Läkaresällskapet, men Läkaresällskapet hoppade av i mars 2010, efter att man tröttnat på att vänta på att de tekniska problemen skulle lösas. Efter det har Läkarförbundet letat efter andra tänkbara partner. Ett tag såg det hoppfullt ut sedan man fått positiva signaler från Socialstyrelsen. – De har behov […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Välkomna ombord!

Det är med stort intresse vi läser inlägget från Lars Kihlström och Jonas Nordquist i Läkartidningen [1]. Många kloka frågor ställs, och vi vill gärna göra några förtydliganden. Sedan den 1 februari 2009 har Socialstyrelsen i uppdrag att dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås. Vi har med anledning av detta […](0 kommentar)

Fel igen om mobiltelefoni och hjärntumörer

Lars-Gunnar Gunnarsson diskuterade i LT 37/2011 (sidan 1770) användningen av mobiltelefoni och risken för hjärntumörer och gjorde därvid en rad felaktiga påståenden, som belysts av Fredrik Söderqvist (LT 41/2011, sidan 2036) [1]. Gunnarssons replik i samma nummer (sidorna 2036-7) innehåller återigen sakfel och missuppfattningar. Undertecknad deltog som ende svensk representant vid WHO-organet IARC:s genomgång av […](0 kommentar)

Deprexis ett utmärkt alternativ till Internetpsykiatri.se

Rück et al påpekar att det i dag finns många olika Internetbaserade KBT-program som har olika god dokumentation och effekt på depression. När vi som läkemedelsföretag bestämt oss för att erbjuda KBT via Internet som tillägg till Cipralexbehandling har vi varit mycket noga i vårt val. KBT-programmet som vi erbjuder heter Deprexis, och i en […](0 kommentar)

Nu kan du få en ganska overksam behandling som bonus till Cipralex

Vissa Internetbaserade psykiatriska behandlingsprogram med behandlarstöd har, på goda vetenskapliga grunder, fått mycket uppmärksamhet. I det ljuset är det viktigt att just betona att de Internetbaserade programmen är mycket olika utformade och att behandlingseffekterna dem emellan varierar från stora till svaga effekter. Att en effekt av en behandling är dokumenterad betyder inte nödvändigtvis att det […](0 kommentar)

Finns det några vagnar kopplade till Socialstyrelsens tåg?

I samband med att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring trädde i kraft den 1 juli 2006 infördes en ny specialitetsstruktur med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. Det fanns en del övrigt att önska i indelningen av specialiteter, där syftet ibland kändes arbetsmarknadspolitiskt och inte kompetensoptimerat. En del specialiteter har som följd […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarförbundets fullmäktigemöte flyttas tillbaka till våren

Åren 2007–2010 har Läkarförbundets ordinarie förbundsfullmäktigemöte hållits i början av december, efter ett fullmäktigebeslut 2006. Men inför fullmäktigemötet 2009 motionerade Göteborgs läkarförening om att flytta tillbaka mötet till våren. Man hänvisade bland annat till svårigheterna att närvara vid både riksstämman och fullmäktigemötet när de ligger så nära varandra i tid. Frågan bakades in i den […](0 kommentar)

Bent Christensen lämnar Skånes universitetssjukhus

– Personligen har jag haft den bästa kontakt med Bent Christensen utifrån vad som är möjligt, säger Jens Bernow, ordförande i Malmö läkareförening, i en kommentar till beskedet som offentliggjordes av Region Skåne på måndagen. – Man har olika positioner och tycker inte lika i allt, men Bent Christensen har gjort ett gott försök även […](0 kommentar)

Läkarförbundet fördömer fängelsedomar i Bahrain

Fängelse blev straffet för 20 läkare och andra sjuksköterskor i Bahrain som i våras vårdade demonstranter i samband med upplopp och protester mot den sittande regimen. De dömdes den 29 september av en militärdomstol i Bahrain till mellan 5 och 15 års fängelse. Amnesty International anser att domarna är politiskt motiverade. Läkarförbundet fördömer genom World […](0 kommentar)