Nr 43 2011

Kultur

Kirurgen James Parkinson gav namn även åt fossiler

Eponym har ju två betydelser i vårt medicinska språk, dels en term efter en person, till exempel parkinson, dels namngivaren själv. Nu gäller det James Parkinson (JP). Vem var mannen bakom syndromet? Källorna utgörs mest av äldre litteratur. Men en bok på Internet får nu anses som vår bästa samlande källa. Den innehåller ett mycket […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Västvärldens sjukdomar blir allas

Kroniska sjukdomar som hjärt–kärlsjukdom, cancer, diabetes och KOL blir snabbt allt vanligare i utvecklingsländer. Åttio procent av alla som dör på grund av dessa sjukdomar finns i länder som Indien, Vietnam, Brasilien och Sydafrika. Mot bakgrund av denna utveckling antog FN i september en deklaration »on the prevention and control of non-communicable diseases«. Det konstateras […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Fetalt hemoglobin öppnar för tidig upptäckt av preeklampsi

Preeklampsi är ett potentiellt livshotande tillstånd och räknas som en av de vanligaste maternella dödsorsakerna i världen [1]. I Sverige drabbas 3–7 procent av den gravida populationen, med ibland mycket allvarliga konsekvenser för kvinnan och hennes väntade barn. Som kliniker kan jag i mötet med mina patienter inte förklara varför man får preeklampsi (etiologin är […](0 kommentar)

Nya Rön

Snusning under graviditet ökar risken för neonatal apné

Tidigare studier har visat att maternell rökning ökar risken för andningsstörningar och störd kardiorespiratorisk reglering hos det nyfödda barnet. Tobaksrök innehåller nikotin och toxiska förbränningsprodukter. I djurstudier har prenatal nikotinexponering visat på defekt andningsreglering och ökad risk för apné i nyföddhetsperioden. Om det är nikotinexponering under graviditet som orsakar de skadliga effekter som ses hos […](0 kommentar)

Erektionsproblem efter prostatacancerbehandling kan förutses

Patienter som behandlas för prostatacancer drabbas inte sällan av erektionsproblem. Nu har amerikanska forskare byggt en modell för att bättre kunna förutsäga vilka patienter med prostatacancer som löper särskilt ökad risk för detta. Studien presenteras i JAMA och omfattar 1 027 män. Samtliga av dessa behandlades till följd av prostatacancer med prostatektomi, radioterapi eller brakyterapi. Två […](0 kommentar)

Intensiv behandling av diabetes skyddar inte mot demens

Att diabetiker löper ökad risk att drabbas av demens är välkänt. I vilken utsträckning man kan skydda den kognitiva kapaciteten genom mycket intensiv diabetesbehandling är däremot inte lika studerat och är den centrala frågeställningen i en studie presenterad i Lancet Neurology. Studien, kallad Memory in diabetes (MIND), har bedrivits vid 52 centra i Nordamerika och […](0 kommentar)

Viktigt följa upp följsamhet till hepatit C-behandling

Både den tidiga och den kvarstående virologiska responsen ökar med bättre följsamhet till antiviral terapi vid hepatit C. Följsamheten minskar dock med tiden, särskilt för ribavirin, enligt en studie publicerad i Annals of Internal Medicine. Kombinationen peginterferon och ribavirin är standardbehandling vid kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). Behandlingen kan eradikera hepatit C-virus, få progressen […](0 kommentar)

Lovande molekylärbiologiska rön kring hjärtsvikt

I Nature presenterar amerikanska forskare lovande molekylärbiologiska rön kring hjärtsvikt. Studien rör SUMO1 (small ubiquitin-related modifier), ett protein som tycks aktivera och stabilisera ett annat protein, SERCA2a (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase). Kring det sistnämnda proteinet har det skett mycket forskning under det senaste decenniet. SERCA2a är ett enzym av typen ATPas som visats vara centralt för […](0 kommentar)

Samband mellan gallstensoperation och cancer i matstrupen

Gallreflux från tolvfingertarmen till matstrupen kan påverka uppkomsten av adenokarcinom (körtelcellscancer) i matstrupen, men den vetenskapliga evidensen är begränsad. Efter gallstenskirurgi (då gallblåsan avlägsnas) ökar förekomsten av galla i magsäcken, vilket ökar gallrefluxen till matstrupen. Därför genomfördes en kohortstudie som analyserade risken för adenokarcinom i matstrupen hos gallstensopererade. Studiens 345 251 gallstensopererade patienter i Sverige under […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Orsaken till preeklampsi på väg att klarläggas

Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, drabbar varje år 3–7 procent av alla gravida kvinnor. Globalt uppskattas omkring 8 500 000 blivande mödrar i världen drabbas varje år, varav 5 000 i Sverige. Preeklampsi är en av de ledande dödsorsakerna under graviditeten hos både mödrar och foster. I dag finns inga etablerade undersökningar eller laboratorieprov som på ett tidigt stadium kan identifiera […](0 kommentar)

Latent tbc hos barn är ett ökande hälsoproblem

Tuberkulos (tbc) är en av världens vanligaste infektioner; år 2005 insjuknade ca 1 miljon barn. Swaziland har högst incidens: 1 200/100 000 invånare/år. Enligt WHO är en tredjedel av världens befolkning smittad utan att ha utvecklat sjukdom [1, 2]. I Sverige var incidensen 2009 en av de lägsta i världen: 6,9/100 000. Av de nya fallen var 80 […](0 kommentar)

Handledens ligamentskador – behandling

I vår tidigare artikel, ABC om handledens ligamentskador – diagnostik (Läkartidningen nr 42/2011), gick vi igenom när man bör misstänka ligament­skador och hur de ska diagnostiseras. I denna del redogörs för vilka följderna blir om dessa skador initialt försummas och hur de ska behandlas. Vi kommer också att diskutera karpala perilunära luxationer. Följder av missade […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Recension

Sjukvårdssatir nära smärtgränsen

Smärtläkare Jan Lidbeck vid rehabiliteringskliniken i Lund, tidigare Helsingborg, har skrivit en bok. Den börjar som en faktaspäckad sjukdomsrapport, en satir över svensk sjukvård, övergår i en medicinsk thriller och går nästan över styr i burlesk berättarglädje. Interfolierat i den hisnande historien finns en aforismsamling på det existentiella temat, det obegripliga i att vara människa. […](0 kommentar)

Att ge besked som ingen vill höra

Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han har skrivit flera böcker om samtal och samtalsmetodik samt är en uppskattad föreläsare. En nyutkommen bok som handlar om att ge det besked som ingen vill höra eller borde behöva ta emot, till exempel uppsägning, negativa myndighetsbesked, dåliga betyg eller det allra värsta – obotlig sjukdom […](0 kommentar)

Bok om funktionshinder vill inspirera till gruppsamtal

Jag tycker om boken ”Att leva är mer än att överleva”. Den analyserar och reflekterar över vad som händer i möten mellan vårdgivare och vårdtagare när de senare har drabbats av allvarliga skador, sjukdomar eller medfödda defekter. Fack- och vetenskapliga termer förekommer i mycket liten utsträckning i texten. Boken är ett bra exempel på vad […](0 kommentar)

Långt ifrån lagom

Atul Gawande skulle kunna vara en olidlig person. Han är en endokrinologisk kirurg verksam vid Brigham and Womens Hospital i Boston, assisterande professor vid Harvard och har varit hälso- och sjukvårdsrådgivare till två amerikanska presidenter. Han skriver regelbundet i The New Yorker, och ”Better” är hans tredje bok. Gawande har hunnit med mycket under sina […](0 kommentar)

Kraft för rehabilitering och själ

Den här boken är annorlunda och ger ett rikt nytillskott till området rehabilitering. Boken består av sex delar som alla är lättlästa och tillgängliga för såväl patienter som närstående. Delarna är: det akuta stadiet, rehabiliteringen, den nya kroppen, det nya livet, intervjuer med personer med egna erfarenheter och en användbar ordlista. Den svarar på en […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

För tidigt dra slutsatser om ny infektionssjukdom

Det var med stort intresse jag läste Thomas Jaensons genomgång av litteraturen kring den nya infektionssjukdom som orsakas av Candidatus Neoehrlichia mikurensis (Läkartidningen 42/2011). Detta är ett mycket spännande nytt forskningsområde och en svensk upptäckt, vi var först med att beskriva att denna bakterie kan orsaka sjukdom hos människa (pub­licerat i maj 2010 [1] ). […](0 kommentar)

Ivan Illich inte bortglömd – vill någon höra vad han har att säga?

Joakim Färdow skriver i LT 39/2011 (sidorna 1917-8) om filosofen Ivan Illichs skarpa kritik av den moderna sjukvården och dess ogynnsamma effekter på människors hälsa. Min egen bok »Svensk sjukvård till vanvett – om patienten bestämmer« nämns i samma text med koppling till slutsatsen att problemet framför allt handlar om »samhällets och människors attityder till […](0 kommentar)

Konstruktiva förslag för större representativitet välkomnas

I planeringen av den stora sexualvaneundersökningen »UngKAB09« såg vi detta problem och övervägde bland annat att rikta oss till ett representativt urval av skolor för att på så sätt nå en högre svarsfrekvens. Idén övergavs eftersom ambitionen var att studera även unga vuxna som hunnit lämna skolsystemet. Vi valde därför i stället att göra en […](0 kommentar)

Forskaren får inte resignera inför samhällets »enkättrötthet«

I sin replik till min artikel i (LT 38/2011, sidorna 1842-3) ifrågasätter författarna en del av mina förklaringar till den mycket låga svarsfrekvensen i sin undersökning, nämligen att frågeformuläret var mycket omfattande och frågorna av synnerligen personlig art. Den enda förklaringen av betydelse är enligt författarna att det finns en »allmän enkättrötthet« hos allmänheten. I […](0 kommentar)

Så arbetar vi i Linköping för att förbättra läkarutbildningens kvalitet

Anders Lundberg, ordförande i Medicine studerandes förbund, tar upp ett mycket angeläget ämne i Läkartidningen 39/2011 (sidan 1883): Hur ska Sveriges medicinska fakulteter kunna behålla kvaliteten på läkarutbildningen när vi nu står inför flera utmaningar? Dessa innefattar en ökning av antalet utbildningsplatser fram till 2013 med 300, antalet lärare i förhållande till antalet studenter sjunker […](0 kommentar)

Pragmatisk forskning ger bättre praktik

Per Nilsen framhåller mycket förtjänstfullt i sin artikel [1] implementeringsklyftan mellan forskning och klinisk praktik och efterlyser dels implementeringsforskning, dels praktiskt inriktad forskning vars resultat lättare kan implementeras. Jag håller helt med honom och vill här bara ge ytterligare eldunderstöd. Den typ av praktiskt inriktad forskning som Nilsen efterlyser finns nämligen redan, men studierna är […](0 kommentar)

LT debatt

Lika bör behandlas lika – men vad är lika?

I exemplet med hjärtpatienterna är jämförelserna enkla och slutsatsen likaså. Men ibland kan det finnas svårigheter att komma överens om vad som är relevanta likheter och skillnader. I det följande ska jag ge exempel på en komplex jämförelse av två fall. ­Utöver att argumentera för att det inte finns några relevanta skillnader är syftet också […](0 kommentar)

Appell för bildandet av »Läkare mot dödsstraff«

Det måste ha varit i början av 1960-talet. Tonåring. Min årligen återkommande halsfluss började ge vika. Jag fick lust att hitta något spännande att läsa. Min blick vandrade längs bokryggarna i föräldrahemmets Stringbokhylla. Blicken fastnade vid en oansenlig bokrygg. Boktiteln, »Dödscell 2455«, väckte nyfikenhet. Säkerligen spännande läsning, tänkte jag, tog ut boken och började läsa. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Ett statinpiller för mycket

Paul Hjemdahl och hans medförfattare från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt–kärlsjukdomar kritiserar oss [1] för statinnihilism på grund av våra debattartiklar i Dagens Nyheter. Så här skriver de: »Vi anser fortfarande att primärpreventiv statinbehandling till lågriskpatienter är omotiverad.«. Men det var just vårt huvudbudskap i DN. Friska människor bör inte behandlas med statiner eftersom […](0 kommentar)

Biverkningsspöke utan grund

Vi är överens med Uffe Ravn­skov och medarbetare (UR) om att primärprevention med statiner till lågriskindivider inte är att rekommendera. Vi hävdar däremot att statinbehandling av patienter med hög kardiovaskulär risk är angelägen [1-3]. UR anser tvärtemot att statinbehandling har en blygsam effekt och medför »skrämmande biverkningssiffror«, varför den knappt bör användas ens som sekundärprofylax […](0 kommentar)

Försäkringskassan: Vi tar till oss av kritiken

I Läkartidningen 37/2011 (sidan 1772) beskriver läkaren Peter Rosenberg de problem han mött i sina kontakter med Försäkringskassan. Om detta är en generell uppfattning inom allmänmedicin om hur dagens samarbete med Försäkringskassan fungerar är det allvarligt och gagnar inte våra försäkrade/patienter. De övergripande principerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd ska användas som vägledning för de frågor […](0 kommentar)

Systematisk överdosering av folsyra?

Jag har just avnjutit kapitlet om anemier i den nya Läkemedelsboken [1]. När folsyra introducerades i kliniken under senare delen av 1940-talet var doseringen 5–10 gånger högre än vad som i dag anses optimalt [2]. Det ledde till svåra biverkningar, främst genom att folsyran ­botade B12-bristens anemi, medan B12-bristens neurologiska skador progredierade. I USA korrigerade man […](0 kommentar)

Ledare

En lättnadens suck!

En lättnadens suck! Så vill jag beskriva känslan när tingsrätten i Solna i fredags frikände den dråpåtalade läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. En påfrestande och utdragen process är nu äntligen över. Åklagaren har visserligen tre veckor på sig att överklaga. Jurister jag pratat med har dock svårt att se hur nästa instans, som är hovrätten, […](0 kommentar)

Aktuellt

Förvaltningsdomstolen öppnar för mindre stränga sjukersättningskrav

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med tre domar som tar upp reglerna för sjukersättning. Två av de tre domarna utföll till Försäkringskassans fördel. Men Högsta förvaltningsdomstolens skrivningar kan innebära att en större klarhet har bringats i hur de nya sjukersättningsreglerna ska förstås. Enligt Philip Eldon, jurist på LO-TCO Rättsskydd, innebär domarna att praxis ändras i tre […](0 kommentar)

Lokalföreningsobligatoriet för chefer blir kvar

På fullmäktigemötet 2010 beslutades att en parlamentariskt sammansatt grupp av förtroendevalda skulle arbeta med att ta fram förslag till ändringar i Läkarförbundets organisation utifrån den organisations- och positioneringsanalys som förbundets kansli genomförde under 2010. En fråga som man tittat på är om läkare med chefsuppdrag, som i många fall fungerar som arbetsgivarens representant i kontakterna […](0 kommentar)

Centralstyrelsen vill teckna kollektiv inkomst­försäkring

Läkarförbundets centralstyrelse, CS, föreslår, i sin enda proposition till årets fullmäktigemöte, att förbundet tecknar en kollektiv inkomstförsäkring för de yrkesverksamma medlemmarna. För att finansiera detta föreslås samtidigt en höjning av yrkesverksammas medlemsavgift med 2 kronor per månad. Försäkringen kompletterar A-kassan, där maxersättningen är 14 960 kronor per månad, så att man i upp till sex månader […](0 kommentar)

Överbeläggning ska definieras

– Alla pratar om överbeläggningar och utlokaliserade patienter men det finns ingen definition, inte heller i vår egen termbank som innehåller 500–600 termer. Därför var vi tvungna att definiera begreppen så att när någon i vården talar om överbeläggning vet man vad det betyder, säger Milan Knezevic, projektledare för projektet Öppen jämförelse och utvärdering av […](0 kommentar)

Narkosläkaren: »Nu vill jag tillbaka till mitt vanliga jobb«

– Det kändes väldigt skönt, men det kommer att ta tid innan jag riktigt förstår det här och kan ställa om livet och fungera som oskyldig. Så kommenterar narkosläkaren att hon friades av tingsrätten, eller att åtalet ogillades, som det heter på fackspråk. – Jag tycker att domen är bra och har förstått att den […](0 kommentar)

Narkosläkaren frikänd

»Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.« Så skriver Solna tingsrätt i ett pressmeddelande. Den bevisning som åklagaren har åberopat har inte varit tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel […](0 kommentar)

Marie Wedin: »Oerhört glädjande«

– Man måste tänka på att det kan överklagas, påpekar hon, men nu känns det skönt. Marie Wedin är lättad över att man inte låtit ett fullkomligt orimligt analysresultat ligga till grund för en fällande dom. – Läkaren har nu möjlighet att gå vidare i sin läkargärning och föräldrarna med sitt sorgearbete, säger hon. I […](0 kommentar)

Barbro Fridén: »Det här bevisar att vi bedriver god vård!«

Det säger Barbro Fridén, chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset, det vill säga Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon menar också att det varit tungt för »själva sjukhuset« att en anställd stått inför så allvarliga anklagelser. Men trots att ärendet påverkat personalen känslomässigt tycker hon inte att man kan säga att det haft någon inverkan på det […](0 kommentar)

Domaren: »I brottmål gissar vi inte«

Åklagarens påstående vilar på att man mätt upp mycket höga halter av tiopental i barnets blod. Domaren pekar på att samtliga experter har ifrågasatt det höga värdet på olika sätt. – Flera har också sagt att om de hade haft ett sådant här analyssvar, så hade de begärt ett omprov för att fastställa riktigheten i […](0 kommentar)

Åklagaren »ska analysera om det finns skäl att överklaga«

– Jag konstaterar att tingsrätten har värderat bevisningen på ett annat sätt än vad jag gjort, att man inte kan lägga analyssvaret från RMV till grund för en fällande dom. Jag gör en annan bedömning. Peter Claeson vill dock inte uttala sig om huruvida han tänker överklaga domen. – Jag har inte läst domen ordentligt. […](0 kommentar)

Advokaten: »I dag ska vi bara fira och njuta!«

– Underbart! Det säger narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig. Han menar att domstolen fångar upp de argument som han och narkosläkaren framfört från »dag ett«. – Det handlar om att analyssvaret inte är tillförlitligt, att man inte kan bortse från alternativa förklaringar och att det faktiskt inte går att styrka att [narkosläkaren] givit tiopental. – Jag […](0 kommentar)

Huvudskyddsombudet: »Det finns ingen vinnare i det här fallet«

Marta Christensson, Läkarförbundets huvudskyddsombud vid Karolinska universitetssjukhuset, har under hela processen haft kontakt med narkosläkaren. Hon säger att hon är jätteglad för sin kollega men påminner också om föräldrarna till den döda flickan. – Nu har de fått besked att den doktor som behandlade dottern inte gjort sig skyldig till dråp. Marta Christensson tror att […](0 kommentar)

Läkarutbildningen och AT utreds

Utredaren, som ännu inte är utsedd, ska göra en bred översyn av grundutbildningen och AT. Bland frågor som ska ses över finns den svenska läkarutbildningens anpassning till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Utredningen ska också ta upp det oklara ansvaret för läkarutbildningen, något som Riksrevisionen pekat på. Högskoleverket har lyft att det finns problem med kvalitetssäkringen av AT, […](0 kommentar)

Läkarförbundets chefsjurist: Domen är mycket tydlig

Nils Erik Solberg konstaterar att tingsrätten inte hade behövt gå in på den bevisning som handlar om att barnläkaren skulle ha gett flickan en spruta av något slag innan hon dog – helt enkelt för att grunden för åtalet försvann redan med det underkända analyssvaret. Nu gjorde man likväl det och friar läkaren, och det […](0 kommentar)

Målsägandebiträdet: Föräldrarna frustrerade över domen

Det säger advokat Peter Althin, som varit målsägandebiträde åt föräldrarna. Men han säger också att även om målsäganden formellt har rätt att överklaga domen kommer de inte att driva saken vidare, oavsett huruvida åklagaren väljer att överklaga. Peter Althin påpekar dock att det inte är ovanligt att en dom inte ger svar på »vad som […](0 kommentar)

Studie av samband mellan Pandemrix och sjukdomar

Studien, som gjordes av Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Karolinska institutet, omfattade alla i Stockholms län som vaccinerats med Pandemrix och som inkluderats i ett vaccinationsregister. Genom att koppla registret till en vårddatabas gick det att fastställa vilka som vaccinerats och som insjuknat i vissa neurologiska eller autoimmuna sjukdomar. I vaccinationsregistret ingick de som vaccinerats […](0 kommentar)

Hälften av vårdcentralerna har psykolog

54 procent av landets närmare tusen vårdcentraler har tillgång till psykolog, enligt en kartläggning som Psykologförbundet gjorde i somras. I hälften av fallen är de anställda på vårdcentralen. I övrigt kan det handla om central resursenhet eller avtal med privatpraktiserande psykolog. Andelen vårdcentraler som har någon form av psykologtillgång är större i dag än för […](0 kommentar)

Förbud mot filmning i Västerbotten

Sedan en tid har frågan om filmning och fotografering i sjukhusmiljö diskuterats, mycket tack vare moderna mobiltelefoner som enkelt kan spela in film, fotografera och ta upp ljud. Det finns uppgifter om att personal och besökare på sjukhus har filmats utan att de givit sitt samtycke och att patienter har filmat i hemlighet. – Med […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkaresällskapets etikdelegation: »Ingen skugga över vården i livets slutskede«

– Det skulle kunna ha varit en negativ konsekvens om det som åtalet gällde hade framstått som en avart av den vardagliga vården i livets slutskede. Men rätten är väldigt tydlig med att det är två skilda saker. Att avsiktligt ge så höga doser så att en patient avlider får man inte göra, även när […](0 kommentar)

Professorer välkomnar tydligheten i domen

– Det kokade, inte helt oväntat, ner till en bedömning av om bevisningen var tillräcklig. Det säger Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Både han och Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, tycker att det var bra att det betonas i domen att fallet inte handlar om gränsdragning för god […](0 kommentar)

Privatspanaren: »Starkt gjort av domstolen«

– Det var schyst och nog enda sättet att ge henne någon form av upprättelse. Starkt gjort av domstolen. Ingvar Ericson är inte förvånad över domslutet eftersom han redan från början varit tveksam till analyserna på Rättsmedicinalverket och uttryckt förvåning över att man ändå gått vidare trots de extrema resultaten beträffande halterna av tiopental, och […](0 kommentar)

»Det här är inget gränsfall«

Elisabeth Rynning vill i stället peka på att både jurister och medicinare arbetar med att skydda våra grundläggande mänskliga rättigheter: att vi ska kunna leva ett bra liv med trygghet och hälsa. – Men vi har olika roller och funktioner, och det är inte alltid vi förstår varandra, säger hon. Enligt Elisabeth Rynning händer det […](0 kommentar)

Så många anmälde arbetsskada 2010

Läkares rapporterade arbetsolyckor handlar i det närmaste uteslutande om fallskador, medan läkares rapporterade arbetssjukdomsfall har flera förklaringar: de uppkommer i samband med hantering av kemiska/biologiska ämnen eller har sociala och/eller organisatoriska förklaringsbakgrunder. Läkare är relativt förskonade från arbetsolyckor jämfört med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. Undersköterskor, vårdbiträden och vårdare är väsentligt mer exponerade för […](0 kommentar)