Nr 44 2011

Kultur

Fler läkare i politiken – rätt medicin mot »nånannanism«

Skomakare – bliv vid din läst. Så säger ett gammalt ordspråk. Att jag själv inte har följt detta råd, utan på äldre dar ägnat mig åt politiken, har en förhistoria. Året var 1966. En relativt ung svensk läkare träffade i det brittiska parlamentets underhus en ännu yngre brittisk kollega, tillika nyinvald parlamentsledamot. Jag frågade honom […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att berätta om misstag

I patientsäkerhetslagen, som nu gäller sedan snart ett år, finns en skyldighet att snarast informera en patient om att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada (§ 8). Även om lagen ålägger vårdgivaren denna skyldighet är det i praktiken läkarna på en klinik eller mottagning som får lov att ta på sig att […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Placeboeffekten är värdefull

Placeboeffekter är positiva behandlingseffekter som skapas genom en behandlingsritual i kombination med det psykologiska samspelet mellan behandlare och patient. Effekterna av placebo bygger till stor del på förväntan att behandlingen ska vara till nytta. Placeboeffekten är svår att skilja från spontan förbättring av sjukdomssymtom, och dess reella existens betvivlas därför ibland. Effekten är speciellt stark […](0 kommentar)

Perioperativ dödlighet minskar i USA

Frågan om ett samband mellan antalet operationer på ett sjukhus och mortalitet upphör inte att intressera. John Birkmeyer och medarbetare argumenterade år 2001 för centralisering som ett sätt att minska operativ mortalitet [1], och under 2002–2003 publicerades flera artiklar i ämnet i New England Journal of Medicine [2, 3]. Nu återkommer John Birk­­meyer och medarbetare […](0 kommentar)

Nya Rön

Hälsoekonomisk tävling eller cancerprevention?

I Storbritannien startade allmän, gratis vaccination av skolflickor mot humant papillomvirus (HPV) år 2008. Jit och medarbetare räknade på kostnader och effekter för vaccinerna Cervarix (GSK) och Gardasil (Sanofi Pasteur MSD, SPMSD). Cervarix vann upphandlingen. Nu är det dags för en ny brittisk upphandling av HPV-vaccin. I Sverige kämpar vi med vår första, som stoppats […](0 kommentar)

Medvetenheten om bröstcancer
hos män behöver öka

Män diagnostiseras senare och med mer avancerad bröstcancersjukdom än kvinnor. Men de har ändå bättre överlevnad i sjukdomen än jämförbara kvinnliga patienter. Det visar en studie i Journal of Clinical Oncology. Bröstcancer är en sällsynt sjukdom hos män, men precis som hos kvinnor ökar risken med stigande ålder. En del studier har rapporterat sämre prognos […](0 kommentar)

SNP-koppling till svar på astmaterapi

Det är välkänt att vissa astmapatienter svarar sämre på inhalationsbehandling med glukokortikoider. Nu presenteras en studie i New England Journal of Medicine om genetiken bakom detta. Författarna har utgått från barn och ungdomar mellan 5 och 12 år med me­delsvår astma. Dessa har ingått i vad som kallas Childhood astma management program (CAMP). Deltagarna har […](0 kommentar)

Fördröjd PCI kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

Fördröjning av primär perkutan intervention (PCI) vid misstänkt hjärtinfarkt är kopplad till ökad risk för hjärtsvikt i efterförloppet, enligt en studie publicerad i Annals of Internal Medicine. Det är välkänt att systemfel som orsakar fördröjning i tiden från symtomdebut till fibrinolys eller primär PCI vid ST-höjningsinfarkt (STEMI) är kopplat till ökad dödlighet, därav rekommendationen att […](0 kommentar)

Barnadödligheten sjunker globalt – men mycket arbete återstår

Under det senaste decenniet har barnadödligheten i utvecklingsländerna minskat, och jämfört med 1990-talet tycks den positiva utvecklingen på global basis ha accelererat. I Lancet presenteras en sammanställning kring ett antal av de så kallade millenniemålen (Millennium development goals), ett antal målsättningar som antogs av FN och dess 193 medlemsstater år 2000 för att konkretisera ansträngningar […](0 kommentar)

SBU detaljgranskar metod för icke-invasiv RhD-bestämning

Rhesusfaktor D (RhD) är ett protein på utsidan av erytrocyterna. Majoriteten av alla människor (ca 85 procent av dem med europeisk härkomst) har detta protein på sina röda blodkroppar, men en minoritet, 15 procent, har det inte. Vid graviditet kan proteinet ställa till problem om modern inte har proteinet (RhD-negativ) men barnet har det. Modern […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

God effekt av vareniklin vid snusavvänjning

Sverige är speciellt med sin starka snustradition, låga rökningsprevalens och i jämförelse med andra länder låga fre­kvens av rökningsrelaterade sjukdomar [1]. Även om snusning inte är lika farlig som när man sätter eld på tobak har snuset ändå negativa inverkningar på hälsan [2]. Dessa är framför allt ökad risk för dödlig utgång av hjärtinfarkt samt […](0 kommentar)

Fibrinogen – kritisk faktor vid massiv blödning

Traumapatienter uppvisar ofta en bild av koagulopati, trauma- och blödningsinducerad, som har mul­tifaktoriell och ofullständigt kartlagd genes. Brohi et al [1] har visat att patienter med koagulopati vid ankomst till sjukhus också varit i chock och menar att det finns en initial koagulopati som beror på hypoperfusion och som orsakar systemisk antikoagulation och hyperfibrinolys genom […](0 kommentar)

Perforerat aneurysm på aortakuspen var infektiös endokardit

Endokardit är en infektion i hjärtat som orsakas av mikroorganismer. Infektionen drabbar vanligen hjärtats klaffar men förekommer även i andra delar av endokardiet och också som abscess i hjärtat. Främmande material i hjärtat, exempelvis klaffprotes eller kablar till intrakardiell defibrillator eller pace­maker, är också vanliga lokalisationer. Endokardit är en kriteriediagnos där ekokardiografi intar en central […](0 kommentar)

Nationellt kort vid binjurebarkssvikt

Akut binjurebarkssvikt (Addisonkris/akut kortisolbrist) är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som måste finnas i åtanke vid oklar cirkulatorisk svikt och nedsatt allmäntillstånd. Vid akut binjurebarkssvikt uppstår en kraftig dehydrering med natriumbrist samt hypotension. Dödligheten vid obehandlad Addisonkris är mycket hög, men med snabb, adekvat behandling med hydrokortison intravenöst/intramuskulärt (Solu-Cortef) och intravenöst dropp med natriumklorid (NaCl) […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Svag evidens för digoxin vid förmaksflimmer

Refe­rensintervallet för S-digoxin har ändrats från 0,65–2,6 nmol/l till 3,8 nmol/l upplevde intoxikationssymtom. Mellan 1,8 och 3,7 nmol/l sågs ett överlappande intervall där endast vissa patienter utvecklade intoxikation. Ju äldre patienter, desto bre­dare och längre var detta överlappande intervall; från 3–3,7 (51–60 år) till 1,8–3,3 (>81 år) nmol/l. Incidensen av digoxinintoxikation ökade också med åldern, […](0 kommentar)

Recension

Upp till bevis för evidensbaserad medicin

Denna antologi om praktisk tillämpning av begreppet »evidensbaserad medicin« (EBM) är nyttig läsning. EBM har blivit så etablerat att det tas för givet. Det är svårt att föreställa sig någon sjukvårdsnivå där beslut inte gör anspråk på att vara evidensbaserade. Dock råder det skiftande uppfattningar om vad EBM egentligen innebär, inte minst inom sjukvårdens olika […](0 kommentar)

Idrott, hälsa och sjukdom

Fysisk aktivitet i samband med kroniska men även med mer akuta sjukdomstillstånd är en ständigt aktuell fråga. För drygt 25 år sedan utkom boken ”Sjukdomar, läkemedel och idrott”, skriven av bland annat svensk idrottsmedicins pionjärer Bengt O Eriksson, Per Rehnström och Lars Pettersson. Den fyllde då ett stort behov. Emellertid har kunskapsutvecklingen gjort en uppdatering […](0 kommentar)

Vikten av gener. Hur DNA påverkar din vikt

Det har sagts att om man summerar effekten av alla gener som bidrar till fetma så förklarar det ungefär 50 procent av förekomsten. De monogena sjukdomar som är kända förklarar bara en bråkdel av all fetma. Primär leptinbrist finns hos en handfull individer globalt och Prader–Willis syndrom med en väl definierad skada på kromosom 15 […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Socialstyrelsens kritik bygger på teorier och önsketänkande

Sedan februari 2006 är det lag på att varje suicid som begås inom vården ska ­anmälas enligt lex Maria. En sådan anmälan resulterar i en händelseanalys på den aktuella kliniken och en översyn av klinikens rutiner kring ­suicidprevention. I cirka hälften av alla anmälda fall riktar Socialstyrelsen kritik mot den ansvariga kliniken för bristande rutiner […](0 kommentar)

Vi hoppas på snar lagändring

I Läkartidningen 42/2011 (sidorna 2072-3) tar medicine doktor Niklas Ekerstad upp problemet med forskning på svårt sjuka äldre personer. Samtidigt som det föreligger ett stort behov av forskning avseende denna ­patientgrupp har många av patienterna nedsatt beslutskompetens i samband med akut sjukdom och kan därför inte ge ett eget informerat samtycke till forskningsåtgärden. Ofta finns […](0 kommentar)

Debatt och brev

Helicobacter pylori – en vän i nöden

Med ovanstående något provocerande rubrik vill vi postulera att Helicobacter pylori (Hp) sannolikt haft – och fortfarande har – en avgörande betydelse för människors överlevnad genom att tillvarata essentiellt organiskt kväve för värden. I allmänhet betraktas Hp som patogen och kopplas inte bara till ulkussjukdomen utan även till ventrikelcancer och MALT-lymfom (mucosa-associated lymphoid tissue). Om […](0 kommentar)

Norska lärdomar

Karlstadskirurgen Johan Viberg frågar, efter ett vikariat i Nordnorge, om det är »Dags för en svensk legevakt?« (LT 32–33/2011, sidan 1508). Det finns också många svenska allmänläkare som är förtjusta i fastlegesystemet. Jag har tidigare varnat för att okritiskt kopiera främmande primärvårdssystem (LT 37/2003, sidorna 2872-4) och har nu efter sju veckors tjänstgöring i en […](0 kommentar)

Inte aktuellt med databas för jäv

Peter M Nilsson, Lunds universitet, och Peter Olsson, Jokkmokks vårdcentral, före­slår att ett centralt register för jävsdeklarationer upprättas (LT 42/2011, sidan 2073). Det är mycket positivt att författarna engagerar sig i denna fråga. Men det finns flera skäl som talar emot jävsdeklarationer på Internet. ­Socialstyrelsen har övervägt frågan noga och är inte beredd att gå […](0 kommentar)

Målstyrd perioperativ vätskebehandling vid höftfraktur – frågor kvarstår

Vi läste med intresse artiklarna i Läkartidningen 40/2011 om målstyrd vätskebehandling i samband med kirurgi. En del av de slutsatser som dras i Hahns artikel (sidorna 1968-70) är dock bristfälligt underbyggda. Syftet med SBU:s arbete med kunskapsluckor är att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården där det saknas tillräcklig kunskap för att dra slutsatser om […](0 kommentar)

Metoden är bäst utvärderad för bukkirurgi

Min uppgift är inte att författa nationella behandlingsrekommendationer. Min ­uppgift är att berätta om utvecklingslinjer inom min specialitet som förtjänar att refereras för hela läkarkåren. Det gäller att förklara ny metodik, dess bakgrund, ingående studier samt aktuell kritik. Precis så var artikeln om målstyrd volymoptimering (GDT) upplagd. Där stod att »Nio studier har utförts av […](0 kommentar)

Dykning vid diabetes möjligt men inte riskfritt

Enligt Svenska hyperbar­medicinska sällskapets diabetespolicy från 1998 (reviderad 2011) kan sportdykning accepteras för insulin- eller tablettbehandlade diabetiker i noga utvalda fall. Samförstånd krävs mellan diabetolog och dykarläkare, och dykaren ska följa uppsatta regler. Förutsättningarna för säker dykning vid diabetes är att man har en väl reglerad diabetes (HbA1c 52–73 mmol/mol) utan diabeteskomplikationer och utan anamnes […](0 kommentar)

Aktuellt

Hälsosamtalen orsakar protest i Norrbotten

Vi kan inte acceptera att en massa »förståsigpåare« tränger sig in i våra konsultationsrum och dikterar hur saker och ting måste göras, säger Kenneth Widäng, distriktsläkare i Boden, som varit med om att utforma uppropet »Låt vården vårda«. Ett 20-tal distriktsläkare i Luleå och Boden skrev direkt under uppropet efter att ha fått signaler från […](0 kommentar)

Slutversion presenteras inom kort

– Det återstår att föredra materialet för generaldirektören, men om tidsplanen håller kommer vi att presentera riktlinjerna mer utförligt i slutet av november, säger Socialstyrelsens projektledare Kerstin Nordstrand. En preliminär version av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder presenterades av Socialstyrelsen förra hösten. Riktlinjerna innehåller en mängd rekommendationer i syfte att påverka levnadsvanor och förebygga sjukdom. […](0 kommentar)

Efterlyses: En samlad och tydlig läkarutbildning

1969 beslutade riksdagen att den svenska läkarutbildningen skulle göras om. Det var på den tiden när regeringens propositioner fortfarande hade »Kungl. Maj:t« som formell avsändare, och sedan dess har mycket av både innehållet och pedagogiken i utbildningen förändrats. Formen som infördes då består däremot. Den formen, som i stort sett alla i dag yrkesverksamma svenska […](0 kommentar)

Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen?

Läs även Efterlyses: En samlad och tydlig läkarutbildning Stefan Lindgren, ordförande SLS utbildningsdelegation Hur skulle du vilja förändra läkarutbildningen? Vi har hela tiden sagt att man måste se vägen fram till legitimation mer som en kontinuerlig process, där de olika momenten hänger samman och bygger på den kompetens som man ska ha som legitimerad läkare. […](0 kommentar)

»Normalt förekommande arbete« kanske återinförs

För sjukpenning efter 180 dagar krävs i dag att arbetsförmåga saknas i förhållande till »den reguljära arbetsmarknaden«. Begreppet infördes med den så kallade rehabkedjan och de nya fasta tidsgränserna för sjukskrivning 2008. Tidigare bedömdes arbetsförmåga vid längre sjukskrivningar i förhållande till »normalt förekommande arbete«. Nu ska Försäkringskassan på uppdrag av regeringen bedöma vad effekten blir […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Äppelbitar är inte röntgentäta

Läkaren som undersökte patienten noterade ett biljud på lungan på den sidan där patienten angav besvär. En röntgenundersökning genomfördes men inget onormalt påträffades. Patienten kunde även dricka vatten utan anmärkning och skickades hem till sitt boende där personalen uppmanades vara observant på eventuell feber och hosta. Nästa morgon fick patienten upp äppelbiten. Mannen har inkommit […](0 kommentar)

Ledare

Vårdgarantier och påbud

Det är höst i Skräddaregården, där uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén föddes år 1869. Här på verandan, vid korgen med astrakanäpplen, tänker jag på hur en fattig bondgrabb från Västergötland blev en världsberömd industriman och en förgrundsgestalt i det moderna svenska samhällsbygget. Men han var också trädgårdsintresserad och planterade äppelträd. Några finns ännu kvar, om […](0 kommentar)

Syrisk regim förföljer läkare

World Medical Association, WMA, uppmanar den syriska regeringen att sluta trakassera vårdpersonal under de regimkritiska demonstrationerna. Uppmaningen framförs i anslutning till en rapport från Amnesty International förra veckan. I rapporten konstateras det att läkare i Syrien tvingas bli ett »instrument för förtryck« av regimen. Enligt WMA är det helt förkastligt att läkare i Syrien tvingas […](0 kommentar)

Notiser

Antibiotika­resistens – en dyr historia

Smittskyddsinstitutet har tagit initiativ till ett projekt som ska öka kunskapen om kostnader för antibiotikaresistens. Det meddelar institutet på sin webbplats. Experter inom olika områden, från mikrobiologi till hälsoekonomi, ska ingå. Smittskyddsinstitutet konstaterar att det finns stora kunskapsluckor vad gäller hur mycket antibiotikaresistens kostar såväl sjukvården som samhället. Men att det rör sig om stora […](0 kommentar)

Allt lättare att bli läkare

Inför höstens antagning till läkarprogrammet fanns sju sökande till var och en av de drygt 800 platserna, enligt statistik över söktrycket från Verket för högskoleservice. Förra hösten fanns det 716 platser att slåss om, och då var trycket också hårdare, med 8,7 sökande till varje plats. Svårast vid höstens antagning var det att komma in […](0 kommentar)

Lars-Erik Holm knyts till japansk kärnkrafts­kommitté

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har blivit utsedd att ingå i en internationell expertgrupp som ska ge råd och vägledning till en japansk kommitté som utreder kärnkraftsolyckan i Fukushima. Lars-Erik Holm är onkolog och har tidigare varit generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut.(0 kommentar)

Debatt endast på webben

Närsjukhus i intraprenadform – ett modernt sätt att bedriva hälso- och sjukvård

Region Halland har valt en ny organisationsmodell för den specialiserade vården, med en gemensam sjukhuschef för de tre sjukhusen (Halmstad, Varberg och Kungsbacka) medan de politiska driftsnämnderna är lokalt förankrade. Beslutsvägarna upplevs ha blivit längre och ledningsstrukturen är otydlig, med risk för kunskapsflykt och nedsatt engagemang bland medarbetarna. För en akademiskt skolad kliniker är det […](0 kommentar)

Förbättra prövningen av särskilda skäl efter 180 dagars sjukskrivning

Sjukförsäkringen är en av samhällets viktigaste och samtidigt mest komplexa frågor. Vår utgångspunkt är att vi måste ha en sjukförsäkring som både är human och utgår från individen och samtidigt är rättssäker och skapar incitament för människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Hur arbetsförmågan ska bedömas efter 180 dagars sjukskrivningsperiod och vad som ska anses […](0 kommentar)