Nr 46 2011

Kultur

»… vissheten av att ha fått leva ett liv långt rikare än de flesta«

Jag kom 1964 som nyfärdig legitimerad läkare till den psykiatriska kliniken vid Danderyds sjukhus. Kliniken var endast fyra år gammal och hade ett 90-tal vårdplatser, dagvården inräknad [1]. Vid denna tid byggdes psykiatrin ut i Sverige, och de psykiatriska klinikerna förlades till de allmänna lasaretten/sjukhusen, vilket var av avgörande betydelse för att höja psykiatrins status […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Lycka till, narkosläkaren!

Den friande domen i Astrid Lindgren-målet har nu vunnit laga kraft. Mycket har skrivits om fallet under resans gång, inte minst i Läkartidningen. Det är väl snart dags att dra ett streck och gå vidare, men jag har svårt att avhålla mig från några sista funderingar. Jag vill börja med att önska narkosläkaren, vars identitet […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Myndighet i USA avråder från screening för prostatacancer

Sedan blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) började användas för 20 år sedan har debattens vågor stundtals gått höga om populationsbaserad scree­ning för prostatacancer. I samband med publiceringen av screeningstudier år 2009 kallades Socialstyrelsens generaldirektör för mördare i TV för att han inte ville införa allmän scree­ning i Sverige. I USA har tre fjärdedelar av män över […](0 kommentar)

Nya Rön

Färre blodtransfusioner efter tranexamsyra vid öppen prostatektomi

Intraoperativ behandling med tranexamsyra kan minska behovet av blodtransfusioner under radikal prostatektomi, enligt en italiensk studie i BMJ. Radikal prostatektomi utförs vid lokaliserad prostatacancer och en förväntad livslängd på mer än 10 år. Även om laparoskopiska metoder ökar i popularitet så kvarstår öppen prostatektomi oftast som standard. En av de viktigaste komplikationerna är dock intra- […](0 kommentar)

Stamceller skapade från klonat mänskligt embryo

I Nature presenteras en studie där forskare lyckats skapa en stamcellslinje utifrån ett klonat mänskligt embryo. Fältet har varit aktuellt tidigare, t ex hävdade en forskare från Seoul att han lyckats med bedriften 2004, men resultaten visade sig vara förfalskade. Den aktuella studien har gjorts vid New York Stem Cell Foundation Laboratory. Man har utgått från […](0 kommentar)

Nya lovande resultat för malariavaccin

I New England Journal of Medicine presenteras lovande data för ett malariavaccin för barn. Tidigare i år presenterades en studie kring samma vaccin (som kallas RTS,A/AS01) i Lancet Infectious Diseases med två kohorter på 400 respektive 800 barn. Den nu aktuella undersökningen är betydligt större (en fas 3-undersökning) och har bedrivits vid elva olika centra […](0 kommentar)

Suboccipitala injektioner
lindrade klusterhuvudvärk

I Lancet Neurology presenteras en studie där man undersökt effekten av suboccipitala steroidinjektioner vid klusterhuvudvärk. Studien omfattar 43 patienter i åldrarna 18–65 år, samtliga med minst två episoder av klusterhuvudvärk per dag. Dessa lottades vid sidan av den normala behandlingen för klusterhuvudvärk till antingen tre suboccipitala steroidinjektioner (75 mg kortivazol) som gavs med 2–3 dagars […](0 kommentar)

Nytt om BRCA-genens funktion

BRCA1 (breast cancer type 1) är en välkänd gen som upptäcktes för ca 20 år sedan. Flera studier har visat att mutationer i tumörsuppressorn, som finns på kromosom 17, kan kopplas till ökad risk för cancer i bröst och ovarium. Mekanismerna genom vilka genen skyddar mot cancer/ökar risken för malignitet i »defekt« form är emellertid […](0 kommentar)

Ljumskbråcksrecidiv bör opereras med preperitoneal metod

Årligen opereras cirka 16 000 ljumskbråck i Sverige. 10 procent av dessa utgörs av recidivbråck. Resultat från Svenska bråckregistret (SBR) visar att risken att bli omopererad för recidiv är mer än dubbelt så stor vid recidivbråck som vid primära ljumskbråck. Det är allmänt accepterat att recidivbråck ska opereras med nätförstärkning i ljumsken. Det kan utföras på […](0 kommentar)

Polycystiskt ovariesyndrom ökar risken för graviditetskomplikationer

Autoreferat. Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 5–15 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kännetecknas av att ovarierna har ett typiskt utseende med många små folliklar i anslutning till ovarialkapseln samt av oregelbundna eller uteblivna ovulationer och menstruationer. Detta leder till att dessa kvinnor oftare behöver assi­sterad befruktning för […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Chagas’ sjukdom i Sverige – stort behov av riktlinjer för testning

Chagas’ sjukdom, eller amerikansk trypanosomiasis, är en tropisk parasitsjukdom som av WHO räknas till en av världens 13 mest försummade sjukdomar. I världen i dag beräknas mellan 8 och 9 miljoner människor vara smittade, och varje år beräknas ca 11 000 dö till följd av sjukdomen [1]. Från fattigdomssjukdom till globalt problem Chagas’ sjukdom finns endemiskt […](0 kommentar)

Undertrycksbehandling av sår

Undertrycksbehandling av sår har förekommit i knappt 100 år. Den teknik som används i dag har sitt ursprung i Ryssland i början av 1970-talet [1-4]. Introduktionen i västvärlden skedde genom att ett antal patientfall och grundläggande djurexperimentella studier rapporterades av Morykwas och medarbetare under 1997 [5, 6], men också genom tidigare fallrapporter från bl a Fleischmann […](0 kommentar)

Vanligt med antibiotikaresistens hos barn med urinavledning

Incidensen av urinvägsinfektion hos svenska barn är under de första sex levnadsåren 6,6 procent för flickor och 1,8 procent för pojkar [1]. Urinvägsinfektion hos barn kan i längden leda till bestående njurparenkymskador, vilket kan vara en av orsakerna till att man väljer att profylaktiskt antibiotikabehandla en patient. Vid vesikoureteral reflux är det vanligt med långtids […](0 kommentar)

Vet doktorn hur en barnrumpa ser ut?

­Varje år föds det ca 25 barn i Sverige med anorektala missbildningar. Oftast upptäcks dessa redan efter förlossningen. Om föräldrarna anger ett avvikande utseende på anus och dess placering eller om spädbarnet utvecklar symtomgivande förstoppning bör detta väcka misstanke om anorektal missbildning. Perineum bör då inspekteras och anorektum palperas. Vid anorektala missbildningar föreligger ökad risk […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Recension

Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador

Vissa människor som upplever stora katastrofer utvecklar post-traumatiskt stressyndrom (PTSD). Andra utvecklar det av betydligt mindre trauman. Kroppen som minnesreservoar har en aktiv del i reparationsarbetet. Den bör därför vara i fokus för förståelsen av syndromets uppkomst och dess behandling. Det hävdar stress- och traumaforskaren Peter A Levine i en aktuell bok. Han illustrerar sin […](0 kommentar)

Smärta och smärtbehandling

Den svenska läroboken ”Smärta och smärtbehandling”, redigerad av Mads Werner och Ido Leden, har utkommit i sin andra, reviderade upplaga. Boken är mycket väl komponerad, och viktig för alla som arbetar inom sjukvården, eftersom smärtproblematiken finns inom alla specialiteter och berör alla yrkesgrupper. Patienter med smärtor finns överallt, inom sjukvården och i samhället, och smärta […](0 kommentar)

LT debatt

Barn och ungdomar med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall

Typ 1-diabetes är en av våra vanligaste kroniska barnsjukdomar. I Sverige är allmänhetens, skolhälsovårdens och sjukvårdens kunskap om diabetes mycket god, men ändå har ungefär vart sjätte barn som insjuknar före 18 års ålder ketoacidos vid debuten [1]. Ketoacidos är ett intensivvårdskrävande tillstånd med risk för neurologiska komplikationer och död, och även om de allra flesta […](0 kommentar)

En skamlig kampanj

Let’s talk balls« är höstens reklamkampanj från Bayer. Målgruppen är »män över 40 och deras partner«. Bayers syfte är att öka läkares testosteronförskrivning. Reklammakarna knyter an till pubertala mansideal, där ­associationerna ska gå till »ballar« och drömmar om pungkulor stora som fotbollar. Den ena bollen är lätt punkterad, och därför uppmanas män som har »Mindre […](0 kommentar)

Debatt och brev

Upphandling av HPV-vaccin inte förenlig med god vetenskap, etik och moral

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har genomfört en ­andra nationell upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Denna gång valdes SPMSD:s (Sanofi Pa­steur MSD ) vaccin Gardasil framför GSK:s (Glaxo­Smith Kline) Cervarix. GSK har, efter många överväganden, valt att begära överprövning av upphandlingen. Den viktigaste orsaken är att landstingets upphandlingsenhet accepterat en annan beräkningsmodell för Gardasil än […](0 kommentar)

Granskningar gör vården säkrare

Socialstyrelsen har ett viktigt nationellt uppdrag att verka för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar. Sedan 2006 är det lag på att suicid som sker inom vården ska anmälas enligt lex Maria. Lagen har inneburit att Socialstyrelsen granskat mer än […](0 kommentar)

Berodde åtalet i »barnläkarfallet« på bristande vetenskapligt förhållningssätt?

Åtalet mot intensivvårdsläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus baserades på rättsmedicinska undersökningar och en rättsläkares bedömning. En rättsläkares bedömning kan tillsammans med åklagares föreställning om denna bedömnings ofelbarhet leda till att åtal väcks på tvivelaktiga grunder. Så skedde uppenbart i det här fallet. Med tanke på detta fall och av hänsyn till rättssäkerheten i allmänhet vill […](0 kommentar)

Ledare

En obekväm utredning

I måndags presenterades ett upprop för mänskliga rättigheter med kravet att ge alla männi­skor rätt till vård. Läkarförbundet är en av 42 organisationer som undertecknat uppropet och ingår i nätverket som kallar sig Rätt till vård-initiativet. I uppropet krävs att regeringen slutar förhala asylsökandes och papperslösa människors rätt till subventionerad vård. Sedan ett halvt år […](0 kommentar)

Aktuellt

Dr Vård och Mr Omsorg

Hej, jag heter Göran Stiernstedt och jag representerar problemet. Det händer att chefen för sektionen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, SKL, väljer att presentera sig på det sättet när han deltar i exempelvis debatter eller seminarier. Varför så defensiv, kan man undra? Är landstingen ett problem?– Nej, men jag har suttit […](0 kommentar)

Tre landsting fick mest patientsäkerhetspengar

Det betyder att alla landsting får dela på 300 miljoner kronor. Utöver det får de tre i topp dela på ytterligare 75 miljoner. Regeringen beslutade förra året avsätta 400 miljoner för patientsäkerhetsarbete som landstingen skulle få tävla om, se Mät patientsäkerheten och få pengar i LT nr 51–52/2010. De fyra krav pengarna fördelas efter är: […](0 kommentar)

Han ska utreda läkarutbildningen

Det beslutade regeringen nyligen. – Ett utmärkt val. Han har goda förutsättningar att göra en bred översyn av en angelägen fråga, säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO), i ett pressmeddelande. Direktiven för utredningen presenterades i oktober. Utredaren ska göra en bred översyn av grundutbildningen och AT och föreslå förändringar. Utredaren ska […](0 kommentar)

Narkosläkaren lättad över åklagarens beslut

– Någon ny teknisk bevisning går inte att uppbringa, kommenterar åklagaren Peter Claeson sitt beslut att inte överklaga. – En ändring av tingsrättens friande dom i hovrätten kräver sannolikhet att ny bevisning kan åberopas. Någon ytterligare bevisning finns inte och inte heller någon annan omständighet som kan ändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger Peter […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Data visar att hyperbar syrgasbehandling kan vara skadlig

I sin replik till vårt ifrågasättande av hyperbar syrgasbehandling vid kolmonoxidförgiftning framför Folke Lind och medförfattare sin rädsla för att patienter ska gå miste om en fungerande behandling [1, 2]. Vi är också angelägna om att patienterna ska få rätt behandling. Man kan därför inte bortse ifrån att det, som vi tidigare påpekat, framkommit data […](0 kommentar)

Svaren behandlar inte sakfrågan

Min debattartikel i Läkartidningen 37/2011 (sidan 1771) baserades på det som i somras publicerats från IARC (International Agency for Research on Cancer), det vill säga pressmeddelande och publikation i Lancet. Där redovisades slutsatser och vilka strategier för riskvärdering som använts. På samma sätt läste jag noggrant ICNIRP:s publikation. Det blev tydligt att dessa två internationella […](0 kommentar)

Heltid och forskning nyckeln till ett lyckligt liv

I Läkartidningen 41/2011 (sidan 2005) publicerades ett intressant inlägg av pediatriköverläkaren Anna Hedlund: »Läkaryrket – inte ett kall men en genväg till ökad frihet«. Hon beskriver hur många kollegor upplever sig ha så bra ekonomisk ersättning att de klarar sig på att arbeta halvtid och får mycket tid över för fritidsintressen. Det finns till och […](0 kommentar)

Endast på webben

Ingen förundersökning mot åklagaren

Samma dag som den friande domen kom i målet mot narkosläkaren anmälde en privatperson åklagaren Peter Claeson till Riksenheten för polismål för obefogat åtal. Idag har emellertid vice överåklagare Eva Nilsson beslutat att inte inleda förundersökning. Hon skriver att åklagarens bedömning av bevisningen som ledde till beslut att väcka åtal inte behöver vara felaktig även […](0 kommentar)

Åklagaren överklagar inte

– En ändring av tingsrättens friande dom i hovrätten kräver sannolikhet att ny bevisning kan åberopas. Någon ytterligare bevisning finns inte och inte heller någon annan omständighet som kan ändra bevisläget på ett avgörande sätt. Därför finns det inte, enligt Peter Claeson, skäl för honom att överklaga domen. – Tingsrättens dom är välskriven och välmotiverad, […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

»Inte acceptabelt att patienter får sitta emellan«

En patient skulle genomgå en planerad operation för en överarmsfraktur. Patienten skulle sövas och var klassificerad som ASA II. Förberedelse för operation startade strax före 10.00 då en nervblockad lades. Därefter sövdes patienten och den ansvariga operatören kontaktades. Operatören meddelade emellertid att han måste gå till ett obligatoriskt möte som sjukhuschefen kallat till klockan 12.30. […](0 kommentar)

Socialstyrelsens kritik ska kunna överklagas

När den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft vid årsskiftet stod det klart att Socialstyrelsens beslut i klagomålsärende inte skulle vara möjliga att överklaga för någon part på det sätt som beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade varit. I en promemoria från Socialdepartementet föreslås nu att lagen skrivs om så att kritik mot en […](0 kommentar)

Socialstyrelsen kräver åtgärder på akuten i Varberg

Det var efter tre lex Maria-anmälningar och lika många anmälningar från enskilda som Socialstyrelsen beslöt sig för att göra en samlad bedömning i form av en inspektion, inklusive intervjuer och oanmäld observation på akuten i Varberg. I bakgrunden fanns också den konflikt mellan läkare och sjukhusledning som kulminerade då huvudskyddsombudet och tillika Sjukhusläkarföreningens ordförande Thomas […](0 kommentar)