Nr 50 2011

Kultur

Forskande läkare byggde upp den svenska läkemedels­industrin

Svensk preklinisk forskning är knappt 100 år. Banerförare för dess inmarsch var Einar Hammarsten och Göran Liljestrand, och i mindre mån Robin Fåhræus. Liljestrand disputerade 1917 på en avhandling om andningen, Fåhræus om sänkningsreaktionen 1922 och Hammarsten 1924 om tymonukleinsyra i cellen. Hammarsten blev sedermera professor i kemi och farmaci, Göran Liljestrand i farmakodynamik och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Riktlinjer med kulturella skillnader

I en aktuell artikel om behandling av hjärtinfarkt, se (Medicinsk kommentar, sidan 2644), anges »state of the art« vid manifest sjukdom. Men när vi diskuterar riktlinjer för prevention av hjärt–kärlsjukdom så finns det flera kulturella tolkningar som kan betraktas som »art of states«. I norsk och isländsk allmänmedicinsk forskning ifrågasätts hela grunden; är gränsvärden rimliga […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nya europeiska riktlinjer för hjärtinfarkt utan ST-höjning

Nya europeiska riktlinjer för handläggning av patienter med misstänkt hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI; non ST elevation myocardial infarction) presenterades på ESC:s kongress (European Society of Cardiology) i Paris i augusti i år. Riktlinjerna publicerades samtidigt i European Heart Journal [1]. I dessa riktlinjer finns en del nyheter som kommer att få betydelse för alla vårdenheter […](0 kommentar)

Nya Rön

Lokaliserad tunntarmskarcinoid oftast botbar

Tunntarmskarcinoid är en ovanlig sjukdom och därför svår att studera. Flertalet tidigare undersökningar har antingen beskrivit selekterade patientmaterial från specialistenheter eller grundat sig på begränsade data från större register. Vidare har man i många studier lagt ihop neuroendokrina tumörer från olika lokaler, som sins­emellan har mycket skiftande klinik och biologi. Överlevnaden har vanligen angivits som […](0 kommentar)

Handhållen metalldetektor påverkar inte pacemaker eller ICD

Säkerhetsskanning med handhållna metalldetektorer påverkar inte funktionen hos en pacemaker eller implanterbar defibrillator (ICD). Proceduren är troligen säker, enligt en studie i Annals of Internal Medicine. Funktionen hos en pacemaker eller en ICD kan försämras av elektromagnetisk interferens från exempelvis mobiltelefoner, induktionsugnar (!) och mp3-spelare. Därför anmodas patienter med pacemaker eller ICD ofta att undvika […](0 kommentar)

Kartläggning med duplex inför varixkirurgi långsiktigt bäst

Operation på grund av recidivvaricer är vanligt förekommande. Orsakerna är flera: restvaricer beroende på ofullständig preoperativ utredning eller inadekvat kirurgi, progress av varixsjukdomen och kärlnybildning, s k neovaskularisering. Med ökad användning av ultraljudsundersökning med färgkodad doppler, duplex, finns möjlighet till noggrann kartläggning inför varixkirurgi. Duplex är dock personalkrävande och dyr, och fortfarande är det många offentliga […](0 kommentar)

Bättre ryggfunktion med yoga vid ryggvärk

Yogautövning kan kopplas till bättre ryggfunktion men inte till mindre värk i en långtidsuppföljning. Det visar en randomiserad studie i Annals of Internal Medicine. I denna engelska studie fick 39 allmänläkarmottagningar bjuda in pati­en­ter mellan 18 och 65 år som sökt för ländryggsvärk under föregående 18 månader. Några få (10 procent) rekryterades via annonser. Samtliga […](0 kommentar)

Hälften fria från epilepsi tio år efter operation

Bland patienter som genomgått neurokirurgisk behandling för epilepsi är omkring hälften anfallsfria tio år efter ingreppet. Det visas i en brittisk studie som presenteras i Lancet. Studien omfattar 615 vuxna individer som opererats neurokirurgiskt för refraktär fokal epilepsi. Deltagarna följdes med årliga kontroller. Efter fem år var 52 procent anfallsfria och efter tio år 47 […](0 kommentar)

Fler neuron i prefrontala kortex hos barn med autism

Barn med autism tycks ha fler neuron i prefrontala kortex. Det visar en amerikansk studie i JAMA. Författarna har låtit experter i anatomi undersöka hjärnan från 13 avlidna pojkar i åldern 2–16 år som avled 2000–2006. Sju av dessa hade autism. Experterna kände inte till diagnoserna i något fall. Det visade sig finnas betydligt fler […](0 kommentar)

Fetma och undervikt kan ha gemensam nämnare

Övervikt och fetma är inte bara ett problem för den drabbade individen utan också ett hälsoproblem på samhällsnivå. Övervikt definieras som BMI (kg/m2) 25,0–29,9 och fetma som BMI ≥30. Statens folkhälsoinstitut angav 2008 i en rapport (R 2008:17) att 10 procent av svenska män och kvinnor utan funktionsnedsättning led av fetma; högre siffror angavs för […](0 kommentar)

Notiser

Hyrläkare ska kartläggas

Läkarförbundet ska verka för att det genomförs en kartläggning av hur många läkare med svensk legitimation som regelbundet tjänstgör via bemanningsföretag. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Östra Skånes Läkarförening, som innehöll fem olika yrkanden om hur det skulle göras. CS ville inte precisera detaljer och kompromissen blev att motionens första yrkande antogs. Läs […](0 kommentar)

Ny ersättningsmodell till förtroendevalda nobbades

Vid förbundsfullmäktigemötet 2010 beslutades att inrätta en ersättningskommitté som skulle ta fram en rättvis och förenklad modell för löner och arvoden till förtroendevalda på central nivå, eftersom det nuvarande systemet anses tungrott. Ersättningskommitténs förslag var att man skulle införa en tudelad ersättning, med en schabloniserad lönekompensation samt fasta arvoden som ska täcka sammanträden och extern […](0 kommentar)

Inkomstförsäkring klubbad

Fullmäktige biföll en proposition från CS om att teckna en kollektiv inkomstförsäkring, som innebär att man i stället för A-kassans maxersättning (för närvarande 14 960 kr/månad) får 80 procent av lönen de första sex månaderna man är arbetslös, se även LT nr 43/2011. Kostnaden för försäkringen utgör 2 kronor av den höjda medlemsavgiften på 12 kronor/månad. […](0 kommentar)

Alla ska ingå i potten

Alla medlemmar, också vikarier, ska ingå i underlaget inför lönerevision, inte bara tillsvidareanställda med månadslön, anser Stockholms läkarförening och yrkade på att förbundet verkar för detta. Enligt CS kommer frågan sannolikt att tas upp i yrkandet till Sveriges Kommuner och landsting i den nära förestående avtalsrörelsen. Därmed ville CS se motionen besvarad. Så beslutades också. […](0 kommentar)

Fler universitetsöverläkare

Läkarförbundet ska verka för universitetsöverläkartjänster, där den särskilda kompetens och de tyngre uppdrag som följer med sådana tjänster tydliggörs. Förslaget kom från Malmö läkarförening, som hänvisade till att landstinget i Östergötland utannonserat överläkartjänster med 30 procent av arbetstiden reserverad för klinisk forskning. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Ge utbildning i svenska i jobbet

Läkarförbundet ska verka för att icke svenskspråkiga kollegor får adekvat utbildning i svenska inom ramen för anställningen. Stockholms läkarförening påpekade i en motion att det är viktigt för patientsäkerheten att läkare från andra länder har dessa språkkunskaper och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har det. CS höll med, liksom fullmäktige.(0 kommentar)

Resurser till vetenskaplig utbildning i ST

Läkarförbundet ska, i kontakter med ansvariga organisationer, agera för att den vetenskapliga utbildningen under ST får ett tydligt regelverk, tillgång till adekvata handledarresurser och tid samt pengar avsatta för genomförandet. Förslaget kom från Göteborgs läkarförening.(0 kommentar)

Facklig verksamhet på egna ben finansiellt

I budgeten för 2012 som fullmäktige antog ökar den del av den fackliga och professionella verksamheten som finansieras av medlemsavgifter från 89 till 92 procent, medan den del som finansieras med rörelsevinst från Läkartidningen Förlag AB minskar i samma mån. Läkarförbundets vd Håkan Wittgren förutspådde att Läkartidningens bidrag kommer att fortsätta minska och menade att […](0 kommentar)

Följ upp fortbildning

Sjukhusläkarna fick bifall för att Läkarförbundet ska verka för att system tillskapas som följer upp och utvärderar fortbildningens struktur och process ute i verksamheten. Det kan göras med klinikinspektioner, med SPUR som förebild. Dessutom ska Läkarförbundet överväga att föreslå kvalitetsregister som instrument för att styra fortbildning och bidra till en jämn och hög kompetens i […](0 kommentar)

Kostnadsansvar »stort arbetsmiljöproblem«

Läkarförbundet ska verka för att det görs en översyn av hur kostnadsansvaret för medicinsk service i praktiken påverkar läkares arbetsmiljö. Det var framför allt allmänläkare, offentliga och privata, som tog initiativ till motionen, berättade föredragande Christer Jensen, Göteborgs läkarförening. – Ibland går det så långt att man försöker få någon annan att skriva remissen. Det […](0 kommentar)

Ingen strid i AT-frågan

Inför fullmäktigemötet blåste Sjukhusläkarna till strid om Läkarförbundets AT-policy. Men på mötet uteblev slagväxlingarna. Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, UFO, antog nyligen ett förslag till policyprogram för läkarutbildningen som nu är ute på remiss hos föreningarna. Förslaget innebär i korthet att dagens läkarutbildning ersätts med en sexårig utbildning som leder till legitimation. AT ersätts med en […](0 kommentar)

Policy för inspelning av läkarbesök

Läkarförbundet ska ta fram en policy för att värna läkarens integritet och förankra den hos arbetsgivaren. Förslaget från Stockholms läkarförening fick bifall hos CS och fullmäktige. Bakgrunden är att patienter börjat spela in och filma läkarbesök, som kan läggas ut på sociala medier. – Vi ser gärna att det inte blir ett lapptäcke där olika […](0 kommentar)

Pensionerna bevakas

Läkarförbundet ska titta på hur pensionsförlust undviks vid arbetsbyte och tydligt informera medlemmarna om pensioner. Därom var motionärerna Stockholms läkarförening och Sveriges äldre läkare, CS och fullmäktige överens. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Avslag igen

För fjärde gången avslog fullmäktige en motion med syftet att upphäva Läkarförbundets uteslutning av de två läkare som var åtalade för mordet på Catrine da Costa 1984. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Ett mer engagerat Läkarförbund

Läkarförbundet upplevs av många som otydligt och tystlåtet. Detta enligt en motion från Stockholms läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle engagera sig mer i debatten. Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska bli mer engagerat i debatten angående medicinska frågor i samhället, för att tydliggöra läkarens roll. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – […](0 kommentar)

Hotell med TV-porr »bör« undvikas

Kvinnliga läkares förening motionerade än en gång, förra gången var 2006, om att förbundet skulle anta en policy om att inte utnyttja hotellrum som har pornografi i sitt interna TV-utbud. Fullmäktige beslutade dock anse motionen besvarad. I förbundets resepolicy står att man »bör« undvika hotell med porr i tv-utbudet. Inriktningen har funnits i policyn sedan […](0 kommentar)

Hjälp med ekonomiadministration

Läkarförbundet ska utreda hur lokalföreningarna kan få bättre stöd med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter, alternativt anordna utbildning för föreningarnas ekonomiansvariga. Ett förslag, enligt den motion från Västerbottens läns läkarförening som bifölls av fullmäktige, kan vara att Läkarförbundet centralt erbjuder sådan service. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Bättre stöd åt distriktsläkare i privat sektor

Stödet till distriktsläkare som verkar inom vårdvalet i den privata sektorn ska bli tydligare. I en motion från Distriktsläkarföreningen, som fullmäktige biföll, framhölls att mandatet i dag att företräda dessa läkare är begränsat. CS meddelade i sitt svar på motionen att man redan uppdragit åt förbundskansliet att utveckla service och rådgivning till medlemmar som verkar […](0 kommentar)

Mer pengar till FoU

Läkarförbundet ska verka för att anslagen till medicinsk utbildning och forskning ökar vid våra högskolor. Detta efter att en motion från Sjukhusläkarna omformulerats. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Ökad bevakning av vårdval

Läkarförbundet ska intensifiera sin aktivitet i bevakningen av de nya vårdvalen. Det beslutade fullmäktige med anledning av en motion från Stockholms läkarförening. Motionen uttrycker oro för negativa följder av vårdvalen, bland annat försämrad arbetsmiljö och fortbildning. CS pekade på att förbundet har flera projekt som följer vårdvalens konsekvenser, men enades sedan med motionären i en […](0 kommentar)

Koll på 65+

En motion med önskemål om kartläggningar av yrkesverksamma medlemmar över 65 år ansågs besvarad. Förbundet har redan mycket kunskap, menade CS. Vid motionsbehandlingen påpekades dock att statistiken inte fångar upp den som lämnat förbundet eller registrerat sig som pensionärsmedlem. Här betonade CS värdet av fortsatt fullt medlemskap för att kunna få råd och förhandlingshjälp. Läs […](0 kommentar)

Chef ska kunna ha en fot kvar i kliniken

Läkare som är verksamhetschefer ska ha ett bottenförordnande som läkare och det ska vara möjligt att kombinera chefskap med kliniskt arbete. Det ska förbundet verka för, i linje med två motioner från lokalföreningarna i Malmö respektive Mellersta Skåne. I Region Skåne har policyn i år ändrats till att chefer ska vara tillsvidareanställda. Under motionsbehandlingen framkom […](0 kommentar)

1 500 på listan ska räcka

En familjeläkarverksamhet ska bära sig ekonomiskt med 1 500 listade personer per läkare. Den policyn har Läkarförbundet haft i flera år, och förra årets fullmäktigemöte beslöt att föra ut budskapet aktivt. Malmö läkareförening konstaterar i en motion att man inte märkt mycket av någon sådan satsning, och yrkade på att förbundet tar ett krafttag under 2012. […](0 kommentar)

Mer tid till patientkontakt

Läkarförbundet ska verka för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Distriktsläkarföreningen. I motionen nämns användar-ovänliga datasystem och inrapportering till allt fler kvalitetsregister som faktorer som tar alltmer av distriktsläkarnas tid, på bekostnad av kontakten med patienter. Läs mer Beslut […](0 kommentar)

Design av arbetsplatser

Läkarförbundet ska utarbeta riktlinjer för utformning av UBEX-rum (undersökning, behandling, expedition) i primärvården så att god fysisk arbetsmiljö skapas. Det fick Malmö läkareförening stöd för. Läs mer Beslut i korthet från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – en sammanställning(0 kommentar)

Aktuellt

För tidigt ta ställning om surrogatmödraskap

Kvinnliga läkares förening, KLF, ville att Läkarförbundet tydligt tar ställning mot surrogatmödraskap, som föreningen anser är en »cynisk handel med människoliv för att tillfredsställa det egna begäret och profiterar på andras utsatthet.« – Frågan är viktig att diskutera, men vi är inte färdiga i tänkandet, sa Thomas Flodin, CS och ordförande i Läkarförbundets etik- och […](0 kommentar)

Svårt formulera krav på distriktsläkares fortbildning

Enligt den ursprungliga motionen skulle nödvändig fortbildning regleras inom kravspecifikationerna i vårdvalet, något som inte gick hem hos CS. Men efter utskottsbehandling enade sig såväl utskottet som CS och DLF om en ny formulering: »att vårdvalets regelverk utformas så att genomförd fortbildning ska redovisas och kopplas till ekonomisk ersättning«. Men de sista fem orden, att […](0 kommentar)

Diagnosen ska styra väntetid på akuten

Flera landsting och regioner har redan infört högst fyra timmar för väntetid på akuten, och en nationell akutvårdsgaranti är under utredning. Men en fyratimmarsregel för alla är »stereotyp och irrelevant«, eftersom olika sjukdomstillstånd kräver olika snabb behandling. Det skrev Stockholms läkarförening i en motion, där man yrkade att förbundet i stället ska verka för att […](0 kommentar)

Starkare skydd för uthängda läkare

– Vi har äntligen ett system där vi analyserar varför misstag sker, utan att fokusera på att någon har gjort fel. Men det kräver att man vågar rapportera, och då är det en oroande tendens när man ser kollegor bli uthängda i press innan en adekvat utredning skett. CS svar var att inte särskilt mycket […](0 kommentar)

Ansvar utan befogenheter – inte patientsäkert

Detta sedan CS och motionären Sjukhusläkarna enats om ett kompromissförslag, som klubbades av fullmäktige. I behandlingen av motionen tog flera ledamöter upp egna erfarenheter av att det är svårt, och dessutom inte patientsäkert, att ha »ansvar« utan befogenheter. – Vad kan jag göra? undrade Marie Ackelman, Sjukhusläkarna, med anledning av att hon i sin tjänst […](0 kommentar)

Kunskaper i farmakologi ska främjas

Originalmotionen var mer konkret: att förbundet skulle kartlägga den tid som läggs på grundläggande utbildning i farmakologi på fakulteterna och hur många tjänster som finns inom grundläggande respektive klinisk farmakologi, samt att förbundet skulle arbeta för att ge farmakologi större plats inom grund- och fortbildning. Men det fick inte gehör. Det sedermera vinnande kompromissförslaget, att […](0 kommentar)

Kraven på svenska arbetsgivare höjs

Eva Jaktlund delar Socialdepartementets bedömning att det var utsiktslöst att fortsätta ta strid för dubbla kompetenser. Tyskland hade tidigare gjort liknande försök som Sverige. – Tyskland drev för ett tiotal år sedan ett antal delstaters krav på att få värna allmänläkarkompetens motsvarande en svensk specialistkompetens. Men man gav upp steget innan i den EU-rättsliga processen […](0 kommentar)

Arbetsmiljöverket granskar AT i Kiruna

Läkarförbundets regionala huvudskyddsombud i Norrbotten, Robert Svartholm, krävde i en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren tidigare i höst en åtgärdsplan för att komma till rätta med AT-läkarnas situation i Kiruna. – AT har helt klappat ihop i Kiruna. Man har arbetat utan handledning och utan schema. Jag har påtalat att man måste komma till rätta med detta […](0 kommentar)

Efterlyses: sanktioner mot undermålig ST

Det beslutade fullmäktige efter att en motion från Sylf omformulerats en aning efter utskottsbehandlingen. Robert Svartholm, Norrbottens läkarförening, undrade med referens till problem med AT i Norrbotten, »där handledningen avskaffats«, om inte AT-utbildningen borde hanteras på motsvarande sätt. – Självklart, men vi tänkte börja med ST där det redan finns en kvalitetsgranskning. Beträffande AT vill […](0 kommentar)

Slå ihop lokalföreningar för att matcha regionerna

Utöver att lokalföreningarna ska få större inflytande blev det inga beslut i frågor som rör organisationsutredningen. Däremot presenterades flera förslag till förändringar, däribland att slå ihop en del lokalföreningar. På CS uppdrag har en särskild grupp av förtroendevalda arbetat med frågan om hur en framtidsanpassad organisation för Läkarförbundet bör se ut. En av uppgifterna har […](0 kommentar)

Har du gjort något i klimatfrågan?

Har du gjort något i klimatfrågan under det senaste året som företrädare för Läkarförbundet? I jobbet eller privat? Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet: – Jag har inte gjort något specifikt, utöver att vi ställt oss bakom WMA:s och europeiska läkarorganisationen CPME:s klimatpolitik. Jag har tillsammans med Veterinärförbundet skrivit om djurhållning och antibiotikaresistens, men det är […](0 kommentar)

Tre nya i centralstyrelsen

I valet till de sex lediga stolarna i centralstyrelsen var sju personer nominerade. Fyra redan sittande, Eva Engström, Johan Ljungberg, Lars Nevander och Mikael Rolfs, och därutöver Thomas Brännström, Staffan Henriksson och Adina Welander. Omröstningen utföll enligt följande: Mikael Rolfs 126 röster, Johan Ljungberg, 121 röster, Eva Engström 119 röster, Adina Welander, 118 röster, Thomas […](0 kommentar)

Kritiserad regiondirektör avgår efter förlorat förtroende

Skånes regiondirektör Sören Olofsson avgår vid årsskiftet. Formellt skulle han sitta kvar till 31 maj 2014, men han har inte längre regionpolitikernas förtroende. Vid en presskonferens på fredag förmiddag motiverade han sin avgång: – Den politiska ledningen upplever att det är bättre att göra skiftet nu än strax före valet 2014. Det måste jag känna […](0 kommentar)

Lokalföreningarnas inflytande i fullmäktige ska öka

Det var inte långt borta att en så central maktfråga som mandatfördelningen i fullmäktige hade fått avgöras med lotten. En första omröstning slutade 63 röster mot 63, och ordförande Karin Ehinger konstaterade att stadgarna är tydliga – lotten avgör vid lika röstetal. Beskedet fick många av delegaterna att skruva på sig. Voteringen var dock den […](0 kommentar)

Lång önskelista inledde fullmäktigemötet

Ett gott utfall i avtalsrörelsen står överst på Marie Wedins lista till tomten. Konkurrenskraftiga löner, mer flexibla arbetsvillkor, tillvaratagande av äldre läkares kompetens och bättre ersättning vid bunden beredskap blir några av målen när yrkandet lämnas till Sveriges Kommuner och landsting (SKL) den 21 december. Bättre villkor för fortbildning står på andra plats. Det handlar […](0 kommentar)

Läkarna uppmanades bli politiker, entreprenörer och chefer

Inspirerad av andra länders sätt att organisera vården talade Anders W Jonsson om trender som han tycker att Sverige ska följa i ett framtida bistrare ekonomiskt klimat. Alla länder i OECD, oavsett sjukvårdsmodell, har problem med starkt stigande kostnader, och även Sveriges »gyllene läge« kan förändras snabbt, sa han. – Någon form av ransonering kommer […](0 kommentar)

Stockholm inför fortbildningspeng i vårdvalet

Den styrande alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting har gett i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att förändra ersättningsmodellen i primärvården. I uppdraget ingår att införa en särskild fortbildningsersättning. Syftet är att ta bort »trösklar« som gör att medarbetare på vårdcentraler avstår från kompetensutveckling. I Läkarförbundets fortbildningsstatistik har primärvården länge framstått som ett sorgebarn. Såväl Svensk […](0 kommentar)

Sverige backar i frågan om Europaläkare

– Vi har konstaterat att förutsättningarna för att driva frågan rättsligt i EU-systemet är i princip obefintliga. Därför kommer vi inom kort att meddela kommissionen att vi gör de förändringar som kommissionen kräver, säger Martin Kits, presschef hos socialminister Göran Hägglund, till Läkartidningen. Ett brev från den svenska regeringen med beslutet ska skickas till EU-kommissionen […](0 kommentar)

Kompetensportföljen avvecklas

På grund av det låga intresset beslutade förbundet tidigare i höst att inte bidra med mer pengar till driften av sajten. Eftersom IT-leverantören inte sett några möjligheter att själv driva den vidare på kommersiell basis, blir följden att Kompetensportföljen nu stängs för gott. De personer som använt sig av Kompetensportföljen kommer att få information från […](0 kommentar)

Allvarliga brister på akutmottagningarna

När Socialstyrelsen under augusti gjorde oanmälda inspektioner på 29 akutmottagningar, närmare hälften av landets samtliga akuter, avslöjades allvarliga brister. Inspektionen gjordes avsiktligt under sommarmånaden för att se om patientsäkerhet påverkas när andelen ordinarie personal är mindre än vanligt. Och det gör den, enligt Socialstyrelsen. På flera ställen var personalens kompetens under nivån för arbetsuppgifternas krav, […](0 kommentar)

Ledare

CPME stöttade slovakiska läkare

Slovakiska läkare har nu avslutat sina protester och återgått i arbete. Den 3 december tecknade regeringen äntligen ett avtal om att höja lönerna. Bakgrunden är att det i Slovakien rått undantagstillstånd efter att 2 000 läkare hotat att säga upp sig på grund av dåliga löner. I sitt missnöje lämnade de in sina avskedsansökningar om inte […](0 kommentar)

Reflexioner efter fullmäktigemötet

Förra veckan hölls Läkarförbundets fullmäktigemöte, 141 delegater diskuterade och fattade beslut under två dagar. Det hade inkommit 39 motioner med förslag på aktiviteter och ny politik. Fullmäktige antog flera av förslagen, vilket innebär att förbundet under nästa år exempelvis ska arbeta med en policy för att värna läkares integritet i de nya sociala medierna och […](0 kommentar)

Endast på webben

Beslut i korthet

Mer tid till patientkontakt Läkarförbundet ska verka för att kraven på registreringar och uppföljningar som belastar läkares patientnära tid begränsas till ett minimum. Det beslöt fullmäktige efter en motion från Distriktsläkarföreningen. I motionen nämns användar-ovänliga datasystem och inrapportering till allt fler kvalitetsregister som faktorer som tar alltmer av distriktsläkarnas tid, på bekostnad av kontakten med […](0 kommentar)

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2011 – alla artiklar

Fler beslut i korthet Efterlyses: sanktioner mot undermålig ST För tidigt ta ställning om surrogatmödraskap Svårt formulera krav på distriktsläkares fortbildning Diagnosen ska styra väntetid på akuten Starkare skydd för uthängda läkare Ansvar utan befogenheter – inte patientsäkert Slå ihop lokalföreningar för att matcha regionerna Thomas Brännström, Staffan Henriksson och Adina Welander nya CS-ledamöter Lokalföreningarnas […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Tvåspråkighet bäst om unga med kokleaimplantat själva får välja

Det har gått 20 år sedan de första kokleaimplantatoperationerna på döva barn utfördes i Sverige. Många av de opererade barnen är i dag tonåringar och unga vuxna. Hur har det gått för dem? Har de tillgång till en kommunikation som möjliggör delaktighet i socialt samspel? I så fall, hur ser denna delaktighet ut? Det är […](0 kommentar)

Birt–Hogg–Dubés syndrom

Birt–Hogg–Dubés syndrom (BHD) är en autosomalt dominant sjukdom som kännetecknas av fibrofollikulom i huden, multipla lungcystor, spontan pneumotorax och njurcancer [1]. Sjukdomen beskrevs för första gången 1977 av hudläkarna Birt, Hogg och Dubé, som också gav namn åt syndromet [2]. År 2001 lokaliserade två oberoende forskargrupper sjukdomsgenen till kromosom 17 med kopplingsanalys, bl a med hjälp […](0 kommentar)

Horners syndrom är en allvarlig komplikation vid tyreoideakirurgi

Operation för sjukdom i tyreoidea är den vanligaste endokrinkirurgiska åtgärden. I Sverige utförs ungefär 1 500 ingrepp per år. Komplikationer är ovanliga. Permanent stämbandspares på grund av skada på nervus laryngeus recurrens och permanent hypokalcemi sekundärt till påverkan på bisköldkörtlarna förekommer i 0,9 procent respektive 5,7 procent [1]. Horners syndrom Horners syndrom beskrevs första gången 1869 […](0 kommentar)

Läkarkåren en profession med allt mindre stöd och inflytande

I denna artikel presenteras resultat från två enkäter som belyser förändringar i läkares arbetsmiljö mellan åren 1992 och 2010. Det finns flera indikationer på att läkares arbetsvillkor har försämrats under senare decennier. I Arbetsmiljöverkets och SCB:s studier har läkare identifierats som en yrkesgrupp med arbetsmiljöproblem [1, 2]. I Arbetsmiljöverkets rapport om negativ stress i arbetet […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Rödris kan sänka kolesterol men bör inte ersätta etablerad terapi

Redasin är ett kosttillskott som innehåller rödris (1,2 g/tablett) samt vitaminerna B6, B12 och folsyra. Rödris bildas genom jäsning av svampen Monascus purpureus, som växer på fuktigt vitt ris [1, 2], och innehåller HMG-CoA-reduktashämmare i form av monakolin K (lova­statin) och omättade fettsyror [1, 3]. In vitro-försök har visat att rödris hämmar tillväxten av adipocyter […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

LT debatt

BMI och midja för snäva mått

Traditionellt sett är body mass index (BMI, kg/m2) och midjeomfång (waist circumference, WC) de vanligaste sätten att mäta grad av övervikt och fetma. WHO definierade redan 1997 övervikt som BMI 25–29,9 samt obesitas grad 1 = BMI 30–34,9 kg/m2, grad 2 = BMI 35–39,9 kg/m2) och grad 3 = BMI ≥40 kg/m2 som ­indirekta mått på ökande obesitasrelaterad sjukdomsrisk [1] och […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sluta vara megafon för Bayer!

»Osakligheten i argumentationen mot ’Let’s talk balls’ är förvånande«, skriver styrelsen för Svensk andrologisk förening (SAF) [1] apropå kritiken mot Bayers testosteronkampanj [2]. Vad denna osaklighet består i får läsaren aldrig veta i stället talar man om hur odugliga svenska läkare är på området mannens sjukdomar och propagerar för and­rologi som grenspecialitet. Det är svårt […](0 kommentar)

Ögonöppnare av värde för AT-läkare

Grundutbildningen till läkare omfattar i dag elva terminer av kurser som ska täcka alla ämnesområden inom läkaryrket. En del av dessa kurser, som exempelvis ögonkursen, är relativt korta (3–4 veckor). Efter läkarexamen är det dags för AT uppdelad i internmedicin, opererande specialiteter, psykiatri och primärvårdstjänstgöring. Under primärvårdstjänstgöringen behöver AT-läkaren ha god kunskap även inom de […](0 kommentar)

Missförstått, mytomspunnet och en del av mannens hälsa

»Let’s talk balls« har lett till en laddad debatt. Frågan landar hos primärvården, och i avsaknad av evidensbaserad behandling skapas problem. Reaktionerna är fullt förståeliga. Frågeformulär om vanliga och ospecifika symtom som grund för att identifiera män med testosteronbrist hjälper föga. De fångar män med testosteronbrist, men utan precision. Utredning av hypogonadism har sin bas […](0 kommentar)

Guld som blir till sand …

Vi står vid ett vägskäl angående kvalitetsregister, skriver Marie Wedin på Signerat i LT 48/2011 (sidan 2471). Tyvärr verkar Läkarförbundets inställning till kvalitetsregister inte utgå från patienternas bästa vid detta vägskäl. Läkarförbundets inställning till kvalitetsregister riskerar att slå tillbaka på patienterna och även på den egna professionen. Enligt Marie Wedin finns den verkliga säkerheten och […](0 kommentar)

Politisk styrning av register oroar

Anne, du har missförstått min ledare. Läkarkåren är inte alls emot kvalitetsregister, tvärtom. Det är läkare som skapat och vidmakthåller registren för att kunna ge sina patienter vård av högsta möjliga kvalitet. Det första registret skapades år 1975. Anledningen var att man ville följa hur knä­proteser fungerade över tid. Registret har haft stor betydelse för […](0 kommentar)

Rättelse

Ej Ugarph på bild

I artikeln »De fick dela på visslarpris«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(49):3115 är det inte pristagaren Vincent Ugarph själv som syns på bilden, utan Göran Mossberg som tog emot priset för Ugarphs räkning.(0 kommentar)