Nr 51 2011

Kultur

Mumien i Falun – minne från doktor Prags kungliga resa

Historien börjar med att en äkta egyptisk mumie från 1 000 f Kr hittas i Falun. Hur kom den till Falun, och varifrån? Många av svaren finns hos Mårten Prag, infektionsläkare i Örebro. Han är sonson till doktor Anders Prag, historiens huvudperson. För några år sedan hittades ett antal mumiedelar i ett vindsförråd på Kristinegymnasiet (tidigare […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Omslagen mäter tiden

Att vända på klacken, blicka bakåt och svepa över Läkartidningens alla omslag under året som gått är en lite omskakande illustration över tidens snabba gång. Var det verkligen nio månader sedan vi skrev om den hotfulla nässtyngsflugan som gärna sprutar in sina ägg i ögonen på älgar, men som även kan göra det på intet […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Finns det några snälla läkare här?

Det finns sedan lång tid en föreställning om att man blir snäll av pepparkakor. Enstaka fallrapporter om människor som blivit snälla av att äta pepparkakor kan potentiellt förklaras genom att pepparkakor konsumeras i en positiv miljö, att pepparkakor leder till en »sockerkick« eller att människor förväntas utföra goda handlingar när de ätit pepparkakor. Pepparkakor formas […](0 kommentar)

Nya Rön

Förmaksflimmer till följd av sepsis kopplat till ökad risk att dö

Förmaksflimmer är en relativt vanlig komplikation till sepsis. Studier har visat att bland patienter som sjukhusvårdas för svår sepsis drabbas mellan 6 och 20 procent av nydebuterat förmaksflimmer. Komplikationer till förmaksflimmer, såsom ökad risk för stroke, är givetvis ett utforskat område, men vad är det som specifikt gäller för förmaksflimmer till följd av sepsis? Den […](0 kommentar)

Omgivningen påverkar risken för fetma/diabetes

Vilket område man bor i påverkar risken för fetma och diabetes. Detta visar en uppmärksammad studie i New England Journal of Medicine. Undersökningen bygger på data från 4 498 kvinnor som bodde med sina barn i socialt utsatta områden i New York, Boston, Chicago, Los Angeles och Baltimore. Dessa inkluderades i mitten av 1990-talet i ett […](0 kommentar)

Bakteriellt universalmedel mot antibiotika: vätesulfid

Vätesulfid är främst känd för att vara en toxisk gas men har också kopplats till positiva funktioner hos däggdjur, såsom vasorelaxation, kardioprotektion och neuro­trans­mis­sion. I sin förmåga att agera som en signalmolekyl liknar den kväveoxid. Likt kväveoxid produceras vätesulfid i olika vävnader genom enzymreaktioner. Då kväveoxid har visats kunna skydda vissa grampositiva bakterier mot antibiotika […](0 kommentar)

Självskadebeteende vanligt men växer oftast bort

Självskadebeteende är vanligt bland ungdomar, särskilt flickor. Men i de allra flesta fall försvinner beteendet då ungdomarna växer upp. Så kan man sammanfatta en studie gjord av forskare från Australien och Storbritannien som presenteras i Lancet. Studien har bedrivits i närmare två decennier, data har inhämtats under perioden 1992 till 2008. Författarna har tittat på […](0 kommentar)

Sprit ökar risken för akut pankreatit

Akut pankreatit är en vanlig allmänkirurgisk sjukdom som i 20 procent av fallen progredierar till multiorgansvikt och död. Incidensen har ökat i västvärlden under de senaste decennierna. Alkohol är en välkänd riskfaktor. Däremot är det endast en bråkdel av personer med mycket hög alkoholkonsumtion som drabbas av akut pankreatit. Det är också känt att minskad […](0 kommentar)

Koloskopi efter okomplicerad divertikulit ifrågasätts

Efter genomgången konservativt behandlad divertikulit är det rutin att genomföra kolonutredning, numera vanligtvis koloskopi. Rutinen antas ha sin förklaring i att dubbelkontraströntgen av kolon, som var gängse diagnosmetod innan datortomografi (DT) blev tillgänglig, var bristfällig vid differentiering mellan divertikulit och cancer. Frågan är om inte den nu gängse diagnostiken med DT vid misstänkt divertikulit gör […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Disseminerad nokardios med dödlig utgång

Nocardia-infektion, nokardios, är ovanlig i Sverige, men incidensen är okänd på grund av att Nocardia (en ­aerob, grampositiv, förgrenad stav) är svår att upptäcka. Vid disseminerad nokardios är symtomen ospecifika, och sjukdomen kan förväxlas med tuberkulos (tbc) eller malignitet. Relevanta prov med begäran om förlängd odlingstid krävs för att säkert kunna ställa dia­gnos. Här beskrivs […](0 kommentar)

Polycystiskt ovariesyndom

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) beskrevs första gången 1935 av Stein och Leventhal och kallas i äldre litteratur för Stein–Leventhals syndrom [1]. Det är ett heterogent tillstånd med varierande klinisk bild, och det är viktigt att utesluta and­ra potentiellt allvarligare tillstånd innan diagnosen fastställs. Kvinnan/flickan kan söka hos gynekolog, hudläkare, barnläkare, distriktsläkare eller internmedicinare för infertilitet, amenorré, […](0 kommentar)

Hälsolitteracitet grundbult i patientmötet

I både vardagliga och kliniska sammanhang ökar förväntningarna på att människor ska kunna fatta självständiga beslut som rör hälsofrågor. Att välja mjölk, matfett, bröd och måltidsdryck är hälsobeslut. Att välja bort smågodis till förmån för äpplen och bananer är hälsobeslut. Att förstå doktorns information om varför man bör ta det utskrivna läkemedlet och sedan följa […](0 kommentar)

Högfettdieter är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har kartlagts

Att följa en diet är bra för att gå ner i vikt och för att undvika diabetes, men vilken diet som är bäst är en omstridd fråga. Kostrekommendationerna växlar, och det florerar flera olika typer av rekommendationer samtidigt: från professionellt håll, experter, enskilda individer och myndigheter. Vilka är argumenten för kostrekommendationer ur vetenskaplig synpunkt? Att […](0 kommentar)

Aktuellt

Friad – efter två år, åtta månader och nio dagar

Narkosläkaren är anestesi- och intensivvårdsläkare på Astrid Lindgrens barnintensivvårdsavdelning (BIVA). Hon har arbetat i sin specialitet sedan 1984 och med barn sedan 1991. Därför blev hon utsedd att ägna sig enbart åt den svårt sjuka flickan Linnéa och hennes föräldrar, när flickan blivit kraftigt försämrad och lades in på BIVA i september 2008. – Jag […](0 kommentar)

Första granskningsplanen från nya vårdmyndigheten

Myndigheten för vårdanalys har överlämnat sin första analys- och granskningsplan för år 2012 till regeringen. I den punktas fyra områden där myndigheten ska inleda granskningar: • Hur patientfokuserad är hälso- och sjukvården? • Har patienter tillgång till nödvändig information? • Vilka är valfrihetssystemets konsekvenser för patienterna? • Hur får personer med komplexa behov en vård […](0 kommentar)

Socialstyrelsen lovar snabbare specialistbevis

Socialstyrelsen har nu svarat JO i de två ärenden som gäller utländska läkare som fått vänta länge på sina specialistbevis (LT 40/2011). Ett rör en akutläkare som på grund av upprepade fördröjningar fick vänta över två år på sitt specialistbevis. Det andra rör en ST-läkare i ortopedi vars ansökan blev liggande i fem månader innan […](0 kommentar)

Läkareförening kritisk till »task shifting«

Rastad, som för övrigt också är läkare och kirurg, har vänt sig till Umeå universitet med en förfrågan om att skapa ett nytt slags utbildning där sjuksköterskor handplockas för att efter genomgången utbildning kunna utföra vissa läkaruppgifter, till exempel att ordinera prov och självständigt fatta vissa vårdbeslut vid rond. Detta för att såväl lösa bemanningsproblem […](0 kommentar)

Hälsofrämjande åtgärder ersätts i Norrbotten

– Det är olyckligt att landstinget driver fram ett standardiserat arbetssätt för livsstilsfrågorna. Det ger en förskjutning från rätt handläggning till rätt dokumentation som inte utgår från den enskilda patientens förutsättningar, tycker Kenneth Widäng, distriktsläkare i Boden och en av organisatörerna under hösten bakom ett läkarupprop i protest mot förändringen. Beslutet i landstingsstyrelsen i Norrbotten […](0 kommentar)

LT debatt

Orsakerna ligger inte utanför, inte innanför, utan mellan oss!

Plötsligt stod han där, längst framme på scenen – Peter Pronovost, estradören, i välskuren mörk kostym, oklanderlig vit skjorta och en slips som kastade ett grönt skimmer ut över salen. Kontrasten blev stark när han sa: »Vi måste ändra vår attityd. Vi måste bli mer ödmjuka!« »Låt mig inte dö!« vädjade tvåbarnsmamman med stark hereditet […](0 kommentar)

Gör som i Norge, skilj akut från planerat

Vårdrelaterade infektioner är ett stort hot mot sjukvården i dag och i framtiden. Många förslag om hur de ska reduceras har diskuterats i medierna de senaste åren. Man har föreslagit allt från bättre handhygien på sjukhusen till minskad antibiotika­användning i såväl sjukvården som livsmedelsindustrin och djurhållningen. Ingen eller mycket få har diskuterat sjukvårdens struktur och […](0 kommentar)

Ledare

Vården behöver fler allmänläkare

Genom åren har flera satsningar gjorts för att ge primärvården och allmänmedicinen bättre förutsättningar att vara basen i den öppna hälso- och sjukvården. Man kan fundera över hur strategier har lagts upp och genomförts. Ett exempel är husläkarreformen, som genomfördes 1994 och som blåstes av drygt ett år senare efter ett regeringsskifte. År 2000 var […](0 kommentar)

Recension

Samlad kunskap i kognitiv medicin

Våra kognitiva processer påverkas vid en rad olika tillstånd och sjukdomar. I boken »Kognitiv medicin« är det kognitiva perspektivet det gemensamma temat för de 33 avsnitten författade av drygt 40-talet skribenter. Konceptet är innovativt och väcker nyfikenhet, samtidigt som det är tydligt att redaktörerna ställts inför vissa utmaningar. Utifrån ett mångårigt arbete i det nationella […](0 kommentar)

Debatt och brev

Den dystra sanningen är att ingen vet hur man gör

Vi är tacksamma för de svar vi fått på vår artikel om suicidprevention (se ruta). Vi uppfattar det som att alla är eniga om att det inte finns någon evidens för att det går att suicidriskbedöma patienter på individnivå, och att evidensen är bristande då det gäller behandlingsinsatser mot suicid. Därefter skiljer sig våra åsikter. […](0 kommentar)

Den farliga tystnaden

Under senare år har jag som pensionerad läkare bevistat ett antal sjukvårds- och välfärdsseminarier. Innehållet har fokuserat på ekonomiska spörsmål som vårdkostnader, vårdproduktivitet, kostnadseffektivitet och ersättningssystem. Näringslivet har oftast stått som inbjudare till seminarierna. Föreläsare och medverkande i debattpaneler har varit forskare i företags- och hälsoekonomi, näringslivsrepresentanter samt politiker och tjänstemän från departement och landsting. […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Vårdgarantin prioriterades framför vård av kroniker

En planerad kontroll vid en ögonklinik i Västernorrland försenades med fem månader. Kontrollen skulle göras med anledning av diabetes och behandling mot högt tryck i ögat. Den, enligt patientens mening, orimligt långa väntetiden renderade ett enskilt klagomål till Socialstyrelsen i augusti 2010. I sitt beslut den 12 december 2011 skriver Socialstyrelsen att man »ser allvarligt […](0 kommentar)