Nr 01 2012

Kultur

Fyra patienter mina första läromästare

Hur är det att för första gången vara ansvarig läkare och möta patienter? Min ingång i läkaryrket var oväntad. För många år sedan fick jag mitt första läkarvikariat som ung medicine kandidat utan några som helst psykiat­riska kunskaper. Vikariatet var på den somatiska avdelningen på Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala. Dit skickades patienter från övriga sjukhuset […](0 kommentar)

Varför blev jag filmad av de anhöriga?

Jag blev filmad på mitt arbete en natt. Inte av medierna eller av min arbetsgivare i utbildningssyfte, utan av en patients anhöriga, och jag är osäker på i vilket syfte. På sjukhuset där jag arbetar lägger vi ett stort antal förlossningsepiduraler varje år. Som ST-läkare är det en av mina vanligaste uppgifter på jourtid, och […](0 kommentar)

Ordets makt över tanken

Alla vill tänka rätt. I det kliniska arbetet liksom i forskningsarbetet vill vi tänka rätt och ställa de adekvata frågorna. Men tankefel lurar om hörnet, om vi använder fel termer. I denna artikel finns några exempel från det dagliga studiet av patientjournaler och utlåtanden. Inom urologins domäner förekommer fortfarande hypernefrom, som grundar sig på ett […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ett nytt år byggt på samma principer

Läkartidningen fortsätter under det kommande året på den inslagna vägen att erbjuda läkarkåren ett diversifierat utbud av information och utbildning. Detta sker via papperstidning, nätet, böcker och vetenskapliga symposier. Ett livslångt lärande som innefattar att hålla sig à jour med nya riktlinjer för hur man utreder och behandlar olika sjukdomar är ett absolut måste för […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Troponin kan vara förhöjt hos friska efter vanlig träning

Vid misstanke om hjärtinfarkt rekommenderas i internationella riktlinjer bestämning av hjärtspecifikt troponin T eller I [1]. Hjärtmyocytne­kros vid akut hjärtinfarkt följs av troponinförhöjning i blodet, och därför är bestämning av troponin T/I en hörnsten vid misstanke om hjärtinfarkt. Men troponin­ökning är inte synonymt med hjärtinfarkt, eftersom många and­ra tillstånd som påverkar hjärtat också kan ge […](0 kommentar)

Nya Rön

Minskad risk för kriminalitet under behandling av ADHD

ADHD har kopplats till ökad risk för kriminalitet. En naturlig fråga är om medicinering mot ADHD kan påverka risken att begå brott. I New England Journal of Medicine presenteras en svensk registerstudie i vilken man tittat på detta. Undersökningen har gjorts av forskare vid Karolinska institutet. Man har tittat på registerdata från 25 656 individer, 16 087 […](0 kommentar)

Postoperativa komplikationer av rökning

Syftet med den förevarande studien var att utvärdera effekten av rökning på postoperativa komplikationer efter kolorektalkirurgi. Ur American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program database (2005–2010) fick man fram 47 574 patienter som genomgått elektiv kolorektalkirurgi på grund av kolorektalcancer, divertikelsjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom. Man delade in patienterna i tre grupper: »aldrig rökt«, »exrökare« […](0 kommentar)

Nydanande om hur epikardiet aktiveras vid hjärtskada

Aktivering av epikardiet och kardiell regeneration vid hjärtskada kan me­di­e­ras av signalering i C/EBP-systemet. Det visar en studie i Science. Under embryogenesen stimulerar epikardiet proliferation av kardiomyocyter och tillhandahåller multipotenta stamceller för att bilda koronarcirkulationen och hjärtats fibrösa arkitektur. I det vuxna epikardiet är cellerna typiskt sett vilande men kan snabbt aktiveras vid hjärtskada. Det […](0 kommentar)

Smittskyddsinstitutet letar löss via internet

Smittskyddsinstitutet (SMI) har använt allmänhetens sökningar på internet för att beräkna hur många som har drabbats av huvudlöss. Resultaten visar att antalet människor med löss ökar. Smittskyddsinstitutet följde fram till 2010 spridningen av huvudlöss i samhället med hjälp av information om antal sålda förpackningar med lusmedel. Ju mer lusmedel som såldes, desto mer löss fanns […](0 kommentar)

Besvikelse när malariavaccin gavs till spädbarn

Malariavaccinet RTS,S/AS01 prövas för närvarande i en fas 3-undersökning. I New England Journal of Medicine presenteras interimsdata för barn under 1 år. Det visade sig att effektiviteten var sämre än förväntat. Studien har bedrivits vid elva kliniker i sju afrikanska länder. Totalt har 6 537 barn ingått. Dessa har givits vaccinet vid tre tillfällen när de […](0 kommentar)

Bakre subtalamiska området bra mål för stimulering vid essentiell tremor

Essentiell tremor är en av de vanligaste rörelsestörningarna. Av drabbade patienter är bara ungefär hälften hjälpta av medicinering. I farmakorefraktära fall kan stereotaktisk funktionell neurokirurgi övervägas som behandlingsalternativ. Numera har implantation av elektroder för djup hjärnstimulering (DBS) nästan helt ersatt lesioneringskirurgin. Under längre tid har DBS i ventrolaterala talamus (Vim) varit den etablerade referensmetoden i […](0 kommentar)

Poängskala kan förutsäga risk för komplikationer vid behandling med antikoagulantia

Högre poäng på skalan CHADS2 kan kopplas till ökad risk för negativa utfall och död bland patienter som behandlas med antikoagulantia för förmaksflimmer. Det visar en studie publicerad i Annals of Internal Medicine. CHADS2 är en validerad skala för att utvärdera vilken strokerisk en patient med förmaksflimmer har om han/hon inte behandlas med antikoagulantia. Ett […](0 kommentar)

Genterapi mot brist på alfa-1-antitrypsin

I Nature har en grupp forskare tagit ett steg närmare genterapi vid alfa-1-antitrypsinbrist. Alfa-1-antitrypsinbrist är en autosomal, recessiv genetisk sjukdom som beror på otillräcklig produktion av akutfasproteinet alfa-1-antitrypsin, som skyddar cellerna mot nedbrytande proteaser. Sjukdomen upptäcktes av forskare i Lund i början av 1960-talet och manifesteras i bl a lever (risk för cirrosutveckling) och lungor (risk […](0 kommentar)

Strålning efter kirurgi minskar risken för återfall i bröstcancer

Kvinnor som opereras för bröstcancer med bröstbevarande kirurgi och som genomgår strålbehandling efter ingreppet löper minskad risk att drabbas av återfall jämfört med kvinnor som genomgått samma ingrepp men inte strålbehandlats. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Artikeln beskriver en metaanalys som omfattar 17 olika studier, samtliga påbörjade före år 2000. Totalt omfattar […](0 kommentar)

Aktuellt

Stimulansmedel till äldrevården fryser inne

I 2012 års överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, öronmärktes 860 miljoner kronor i olika prestationsbaserade ersättningar. Men mindre än hälften, 410 miljoner, kommer att betalas ut. Största delen av de pengar som fryser inne utgörs av 325 miljoner som skulle […](0 kommentar)

Två miljoner i vite för Sundsvalls sjukhus

Tillsynsdirektör Berndt Jonsson vid Arbetsmiljöverket pekar på att Landstinget Västernorrland haft nästan ett år på sig att åtgärda de brister som dokumenterades i ett vitesföreläggande sommaren 2011. – Men det är fortfarande stora problem vid Akutcentrum och Medicincentrum och därför har vi nu inlett en domstolsprocess för att få vitet utdömt. I höstas dömdes Sundsvalls […](0 kommentar)

Socialstyrelsen förstärker arbetet med rikssjukvård

Det nuvarande systemet för rikssjukvård har funnits i fem år. Modellen innebär att avancerad sjukvård koncentreras till ett eller två regionsjukhus i landet. Vilka områden och vilka sjukhus som väljs ut beslutas av Rikssjukvårdsnämnden, där bland annat representanter för landstingen ingår. I dag har tolv områden definierats som rikssjukvård. Det kanske mest kända är hjärttransplantationer, […](0 kommentar)

Kompetensutveckling och hållbart arbetsliv viktigt inför avtalsrörelsen

Sveriges läkarförbund lämnade den 18 december sina yrkanden till Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta inför 2013 års avtalsrörelse. Som vanligt väntar man med att ange någon lägsta nivå för löneökningar tills industriavtalet slutits. Det avtalet brukar vara vägledande för övriga arbetsmarknaden. I år har förhandlingarna i den sektorn inte kommit i gång, […](0 kommentar)

Stärkt skydd mot åldersdiskriminering i vården

Förbudet mot diskriminering på grund av ålder kan röra till exempel tillgången till vård, vårdens räckvidd och innehåll samt avgifter. Förbudet mot diskriminering ska gälla oberoende av finansiering och driftsform och omfatta såväl handläggning av ett ärende som faktiska handlingar. I dag finns redan ett förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet och inom utbildningsområdet. I förbudet […](0 kommentar)

Tuffare krav för patientsäkerhetspengar

För tredje året har Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kommit överens med staten om en satsning för förbättrad patientsäkerhet. Överenskommelsen innebär att de landsting som efterlever fem grundkrav får dela på 525 miljoner kronor utifrån befolkningsstorlek, men framför allt utifrån hur många av sex prestationsbaserade indikatorer de sedan lyckas uppnå. De fem grundkraven för 2013 […](0 kommentar)

Autism och brustna speglar

Tio månader gamle Vidar sitter i mamma Sagas knä i ett av försöksrummen på Spädbarnslabbet, en del av psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har just fått ett brett pannband runt huvudet, in­nanför vilket man stuckit in ett par optiska sensorer. Det hela fixeras med ett elastiskt band runt hjässan och ett annat under hakan. […](0 kommentar)

Spegling ja – spegel­neuron nja …

Det mesta är okänt om orsakerna bakom de svårigheter med social interaktion och kommunikation och de begränsningar av intresse- och beteenderepertoaren som kännetecknar autism. Men en hel del tyder på att avvikande imitationsbeteende kan vara en viktig faktor. – Imitation spelar en central roll i barns lekutveckling och utveckling av kommunikation. När man observerar barn […](0 kommentar)

Härmapan i vårt inre

Spegelneuronen upptäcktes av en ren slump i början av 1990-talet av forskare vid universitetet i Parma, Italien. Hos makakapor hade man kopplat elektroder till nervceller i ett område i hjärnan som styr motoriken. Det förvånande var att några celler triggades inte bara när apan själv utförde en viss rörelse, som att greppa efter något ätbart, […](0 kommentar)

Nu har spegel­neuron observerats direkt även hos människor

Experimentmetoder med elektroder som förs in i hjärnan kan av etiska skäl inte användas på människor. För att påvisa spegelneuron hos människor har man fram till nyligen fått nöja sig med indirekta metoder som MRI, PET och EEG. Men förra året presenterades en studie där spegel­neuron för första gången registrerats direkt även hos människor. Det […](0 kommentar)

Förundersökning inledd efter intervjun med narkosläkaren

– Det har inletts förundersökning avseende sex konkreta uppgifter som lämnats i intervjun. Mer kan jag inte säga just nu, med hänsyn till förundersökningssekretessen. Det säger förundersökningsledaren, chefsåklagare Håkan Roswall vid Åklagarmyndighetens riksenhet för polismål. Några saker är dock klara; misstankarna rör polis eller poliser, inte åklagare, och det aktuella brottet är tjänstefel. Straffet för […](0 kommentar)

Socialstyrelsen håller extrakoll på vårdplatsläget i Skåne

Enligt Socialstyrelsen har de återkommande problemen med överbeläggningar och utlokaliseringar i Skåne lett till att slutenvården tidvis inte uppfyllt kraven på en god och patientsäker vård. Regionen har tagit fram en »9-punktslista« för att nå målet om färre än 10 utlokaliseringar och färre än 30 överbeläggningar i genomsnitt. Socialstyrelsen vill nu veta hur det arbetet […](0 kommentar)

Endast på webben

Förhandspubliceringar & annat webbunikt

Webbunika artiklar samt längre webbversioner av artiklar i pappersutgåvan från och med nr 1/2009 finns i Läkartidningens elektroniska artikelarkiv. Sök i Arkivet som nås via fliken i vänsterspalten. För sökning direkt på sajten, använd sökrutan längst upp till vänster. Den ger fritextsökning på Läkartidningen.se via google. Mer debatt på webben: De senaste debattartiklarna finns under […](0 kommentar)

Debatt och brev

Sökandet efter en biologisk markör gemensam för ADHD och EDS

Sedan 1999 har jag träffat drygt 500 vuxna som fått dia­gnosen ADHD, varav ca 400 fortfarande är aktuella för behandling. Redan efter ett par års arbete med ADHD- patienter reagerade jag på att många berättade att de var överrörliga i kroppen. Det framkom ofta att de hade ledproblem av olika karaktär, smärta, luxationer och instabilitet, […](0 kommentar)

Läkarförbundets moraliska härdsmälta

Som varande den »enskilde medlem« som för fjärde året i följd motionerat i da Costa-fallet med yrkande att Läkarförbundets centralstyrelse upphäver ett felaktigt beslut vill jag kommentera Marie Wedins »Reflexioner efter fullmäktigemötet« i LT 50/2011 (sidan 2631). Utgångspunkten för mina sammanlagt fyra motioner har varit att kunskapsläget nu har förändrats totalt sedan uteslutningen 1991. Nu […](0 kommentar)

Att ändra beslut i efterhand ansågs vara ett dåligt förslag

Jag och övriga representanter för Läkarförbundet slingrar oss inte! Läkarförbundets fullmäktige har under tre ­föregående år avslagit dina motioner om återtagande av uteslutningsbeslutet från 1991. I år föreslog du ändring av förbundets stadgar så att tidigare fattade beslut i efterhand ska kunna ändras. En besynnerlig ordning i föreningssammanhang. Anledningen till att din motion enhälligt avslogs […](0 kommentar)

Upphandling av tortyrvård väcker frågor

Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) i Stockholm har långvarig erfarenhet av att hjälpa torterade flyktingar genom svåra traumatiska upplevelser. Man har utvecklat en hög och effektiv kompetens baserad på erfarenhet och vetenskap. Vid den senaste upphandlingen valde Stockholms läns landsting (SLL) ett bolag utan erfarenhet av tortyroffer, utan fast anställd personal, utan lokal […](0 kommentar)

Låt även försvararsidan få tillgång till rättsmedicinsk expertis

Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynøe har med utgångspunkt i »Astrid Lindgren-fallet« väckt frågan om vetenskapligt förhållningssätt inom rättsmedicinen. Utan att referera till detta eller andra specifika fall anser vi att artikelförfattarna har fångat in många viktiga aspekter, och vi ställer oss bakom huvudbudskapet, nämligen att peer review-granskning av rättsmedicinska utlåtanden av homicid bör införas. Leijonhufvud […](0 kommentar)

Reumatologisk forskning med försöksdjur är viktig för våra patienter

En av mottagarna av årets Nobelpris i medicin är professor Bruce Beutler. Han har bidragit till att utveckla behandling av inflammation med antikroppar mot TNFa i möss, och de musförsök som utfördes av hans och andra grupper har varit helt avgörande för den utveckling som lett till användning av TNF-blockerande behandling vid inflammationssjukdomar. Dessa djurförsök […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Inre säkerheten i tåg eftersatt

De senaste decennierna har hastigheterna och mängden tågtrafik ökat i Europa. Även mängden skadehändelser och deras allvarlighetsgrad har ökat [1-3]. Medan satsningar gjorts på yttre säkerhetsförbättringar (bland annat nya drivmedel, starkare karosser och stabilare kopplingar) har den inre säkerheten i tågvagnarna förblivit begränsad och väsentligen oreglerad [3]. Tågkraschen i Eschede, Tyskland, år 1998 illustrerar konsekvenserna […](0 kommentar)

Kardiovaskulär risk bör skattas regelbundet vid inflammatorisk systemsjukdom

Patienter med inflammatoriska systemsjukdomar löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Vid reumatoid artrit har ett stort antal studier påvisat ökad dödlighet [1] och sjuklighet [2-6] i hjärt–kärlsjukdomar med standardiserade mortalitetskvoter på upp till 2,4. Detta gäller framför allt ischemisk hjärtsjukdom. Rapporter om risk för cerebrovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit har varit mer motsägelsefulla […](0 kommentar)

Cystisk ­ekinokockos

Echinococcus granulosus-infektion (cystisk ekinokockos) är en infektion med en dvärgbandmask, där hundar är den vanligaste smittkällan. Människan drabbas av sakta växande cystor i olika organ, särskilt i levern. I takt med det ökande antalet invandrare från områden med endemisk förekomst har sjukdomen blivit allt vanligare i Sverige. Här ges en översikt utifrån två fallbeskrivningar. Echinococcus […](0 kommentar)

TRALI är en ­förbisedd transfusions­reaktion

TRALI (transfusion related acute lung injury) är en transfusionsorsakad lungkomplikation som kännetecknas av akut, inflammatoriskt lungödem. Kliniskt utgör TRALI en undergrupp till ALI/ARDS (acute lung injury/acute respiratory distress syndrome) och karakteriseras av liknande symtom. Internationella studier visar att TRALI i dag är den största transfusionsorsakade dödsorsaken [1], vida överstigande HIV och andra transfusionsrelaterade infektionssjukdomar i […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Möjligt samband mellan lymfocytär kolit och sertralinbehandling

Lymfocytär kolit är en så kallad mikroskopisk kolit, där mikroskopiunder­sökning av biopsier krävs för att påvisa de patologiska förändringarna i tarm­slemhinnan. Kliniskt kännetecknas mikroskopisk kolit av långvarig, van­ligen oblodig, diarré [1]. Även om patogenesen vid lymfocytär kolit ännu är oklar, finns många rap- porter om debut i samband med läkemedelsbehandling [2]. Bland sådana ­läkemedel som […](0 kommentar)

LT debatt

Vårdpersonalen nyckeln till hög vaccinationstäckning mot influensa

Under vinterhalvåret ökar antalet personer som avlider i Sverige. Influensa är en viktig bidragande orsak till överdödligheten. Trots att influensavaccination är vårt bästa försvar mot influensarelaterad överdödlighet är andelen vaccinerade i riskgrupperna relativt låg jämfört med en del av våra grannländer [1]. Under många år har andelen vaccinerade över 65 år uppskattats till lite drygt […](0 kommentar)

Ledare

ÖNSKELISTA FÖR 2012

Jag önskar ett gott utfall i avtalsrörelsen. Läkarlöner måste vara konkurrenskraftiga och motsvara det ansvar och de krav som ställs på oss läkare. Våra arbetsvillkor måste bli mer flexibla för att i högre grad passa våra individuella förutsättningar att kunna göra det bästa jobbet. Läkares arbete måste gå att kombinera med familjeliv. Äldre läkare måste […](0 kommentar)