Nr 04 2012

Signerat

Akut brist på företagsläkare

Att utbilda specialister tar många år och kräver strukturer i form av tjänster, handledare, studierektorer med mera. Finansiering och en fungerande arbetsmarknad är nödvändiga för utsättningar. Områden som inte prioriteras försvinner så småningom och nya uppstår där det finns behov och utrymme. Så länge det är samma instans som har makt och medel att styra […](0 kommentar)

Kultur

Ezra Pound – politisk fånge förklädd till mentalpatient

Om det inte hade varit för sina fascistiska sympatier, sin antisemitism och den aldrig juridiskt prövade anklagelsen för landsförräderi under 2:a världskriget, hade Ezra Pound oreserverat räknats som en av 1900-talets största diktare. Men det kunde ha varit värre: om inte fyra läkare funnit att han led av paranoia, hade han kanske slutat sina dagar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Förstår inte kvinnor sitt eget bästa?

Abort är ett ämne som ofta väcker mycket känslor, och ibland får man en känsla av att kvinnor uppfattas som icke kapabla att förstå sitt eget bästa. Obligatorisk väntetid för abortsökande är ett exempel på vad som praktiseras i vissa länder. En sak som jag ofta diskuterar med ST-läkare i gynekologi är huruvida man ska […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Larmkriterier – balansgång på slak lina

I detta nummer av Läkartidningen redovisar Anna Granström et al skadenivån hos traumapatienter i relation till aktivering av traumalarm på Karolins­ka universitetssjukhuset, Solna. De påvisar ett »övertriage« på 78 procent och ett »under­triage« på 5 procent. Det akuta omhändertagandet av en svårt skadad person är ett teamarbete. De flesta akutsjukhus i Sverige har efter det […](0 kommentar)

Högt diastoliskt tryck varningssignal i yngre åldrar

Det europeiska hjärthälsofördraget [1], undertecknat av den svenska folkhälsoministern, stipulerar att »Varje barn, som fötts efter millennieskiftet har rätt att leva till åtminstone 65 års ålder utan att drabbas av förebyggbar hjärt-/kärlsjukdom«. Aktuella amerikanska riktlinjer för barn och ungdomar rekommenderar att förebyggande insatser påbörjas redan i barndomen [2]. Problemet är bara att det är ont […](0 kommentar)

Nya Rön

Kombinerade antikroppar gav bra resultat vid HER2-positiv bröstcancer

Överuttryck av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) förekommer i ungeför vart fjärde fall av bröstcancer. HER-positiv bröstcancer är en aggressiv form av sjukdomen med dålig prognos. I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken författarna visar att tillägg av en monoklonal antikropp till behandlingen förbättrar prognosen. Preparatet går under namnet […](0 kommentar)

Nya genetiska rön om Angelmans syndrom

Angelmans syndrom är en utvecklingsstörning som omfattar bl a epilepsi, hyperaktivitet, ökad värmekänslighet och försämrad balans. Syndromet beskrevs för första gången i mitten av 1960-talet av pediatrikern Harry Angelman och har en prevalens kring 1 på 10 000. Orsaken är genetisk och har lokaliserats till kromosom 15:s långa arm. I de allra flesta fall saknas en bit […](0 kommentar)

Fem nyupptäckta gener kopplade till kronisk lymfatisk leukemi

I New England Journal of Medicine presenteras en genetisk studie kring kronisk lymfatisk leukemi (KLL), den vanligaste leukemiformen. Författarna har analyserat genomet hos 91 KLL- patienter och identifierat nio gener som kan kopplas till sjukdomen. Resultaten har verifierats i ytterligare en kohort med 101 patienter. Fyra av de nio generna har redan tidigare kopplats till […](0 kommentar)

Asymmetrisk tillväxt bakom variationer i mykobakteriers antibiotikakänslighet

Runt 1,5 miljoner dödsfall orsakas varje år runtom i världen av tuberkulos. Mycobacterium tuberculosis är därmed ett globalt hälsoproblem, och situationen förvärras av att infektionen kräver långtidsbehandling med antibiotika för att elimineras. Långtidsbehandling anses nödvändig därför att mykobakteriepopulationen är funktionellt heterogen och innehåller celler som i varierande grad är känsliga för antibiotika. Amerikanska forskare har […](0 kommentar)

Kardiovaskulärt motiverat hjälpa överviktiga barn att banta

Överviktiga barn som går ned i vikt löper inte ökad risk för diabetes och hypertoni i vuxen ålder. Så kan man sammanfatta en studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Det rör sig om en metaanalys genomförd av finländska forskare. De har sammanställt fyra studier som totalt omfattar 6 328 individer som följts från […](0 kommentar)

Oklarheter kring effekter
och biverkningar av oseltamivir

Cochranesamarbetet har analyserat den kliniska evidensen kring influensapreparatet oseltamivir (som säljs under namnet Tamiflu). Efter att ha sammanställt data från både publicerade och opublicerade kliniska studier konstaterar Cochranesamarbetet, som är en oberoende organisation som sammanställer det medicinska kunskapsläget kring olika behandlingar och preparat, att det finns frågetecken kring hur effektivt preparatet är mot influensa kring […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Jägare smittad av harpest vid slakt av hare

Tularemi, som också kallas harpest, är en zoonos (dvs en infektionssjukdom som smittar mellan djur och människor) som orsakas av bakterien Francisella tularensis. Bakterien, som isolerades första gången i Tulare County i USA (därav namnet), är en intracellulär, gramnegativ, högpatogen bakterie [1]. Den dör snabbt och lätt vid upphettning till 60 grader och överlever därför […](0 kommentar)

Larmnivå för traumapatienter avgör grad av vårdinsats

Den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år i Sverige är trauma och olycksfall, så också i de flesta andra utvecklade länder. Skador efter olycksfall leder i många fall till lidande på det personliga planet, ofta med livslång invaliditet eller död som slutlig konsekvens. För samhället är konsekvensen stora kostnader och inkomstbortfall [1]. Ett snabbt […](0 kommentar)

Jämförelse Riks-HIA – journal gav inte grund för vårdförbättring

Sedan januari 1995 har Riks-HIA fungerat som nationellt kvalitetsregister för hjärtinfarktvård. Sedan 2008 deltar landets alla 74 akutsjukhus som tar emot akut hjärtsjuka patienter. Registret har haft stor betydelse för att göra hjärtsjukvården mer lik över landet, eftersom deltagande sjukhus har kunnat jämföra sina behandlingar med andra sjukhus. På senare år har ytterligare register och […](0 kommentar)

Screening för HIV och hepatit C-virus med salivtest på ett fängelse i Ghana

33 miljoner människor världen över bär på humant immunbristvirus (HIV) [1] och 170 miljoner på hepatit C-virus [2], och majoriteten av dem bor i Afrika söder om Sahara [1, 2]. Nio miljoner människor sitter fängslade i världen, och fångar utgör en utsatt grupp i samhället med bristfällig tillgång till hälso- och sjukvård. HIV- och hepatit […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

NSAID kan öka risken ­ för kardiovaskulära händelser

Frågan ställdes till läkemedelsinformationscentralen, ELINOR, efter att en metaanalys om kardiovaskulär säkerhet vid NSAID-behandling refererats i Läkartidningen [1]. Metaanalysen omfattar totalt 31 randomiserade, kontrollerade studier som undersökt sju olika NSAID. Riskökningen (rate ratio, RR) för hjärtinfarkt jämfört med placebo var signifikant endast för rofecoxib (2,12). Risken för kardiovaskulär död jämfört med placebo var signifikant ökad […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning

Riksrevisionen har påpekat att ansvaret för läkarutbildningen är oklart. Högskoleverket menar att det finns problem med kvalitetssäkringen av allmäntjänstgöringen (AT), som är en del av utbildningen trots att AT-läkarna inte längre är studenter. På europeisk nivå ställs frågan om den svenska läkarutbildningen är tillräckligt anpassad för att kunna ingå i systemet för godkännande av yrkeskvalifikationer. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Vinstkrav försämrar och fördyrar vården

Kan evidensbaserad medicin (EBM) säga något om hur vården ska organiseras, finansieras och ägas? Svaret är ja. EBM innebär att vården grundas på kunskap från studier av hög kvalitet. Litteraturen genomletas systematiskt, och funna studier som klarar förutbestämda kvalitetskriterier sammanfattas, om möjligt i en metaanalys (matematisk summering av resultat från flera, likartade studier). Jag har […](0 kommentar)

Utländska läkare i svensk sjukvård och kampen för integration i det svenska (arbets)livet

Sverige har haft brist på läkare under lång tid, och flera landsting har gjort rekryteringskampanjer i andra länder. Mer än hälften av alla läkarlegitimationer som utfärdas i Sverige ges till läkare som har utbildats utomlands. Vanligaste orsaken till att utländska läkare söker arbete i Sverige är högre lön, bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider. Men vägen […](0 kommentar)

Finns det plats för klarspråk?

Den psykiatriska verksam­heten i Sverige är körd i botten. Att påstå något annat är bara falskhet och förnekande. Den kliniska psykiatrin präglas av en generellt låg kunskapsnivå och utarmade resurser. Bristen på psykiat­rer har lett till en verksamet vars kvalitet i praktiken bestäms av andra yrkeskate­gorier än läkaren. De helt ­dominerande yrkesgrupperna är sjuksköterskor, kura­torer […](0 kommentar)

Felaktig diagnoskodning försvårar uppföljning av gravidas sjukfrånvaro

I en nyligen publicerad rapport [1] konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att hälften av läkarintygen i sjukpenningärenden vid graviditet hade en felaktig eller ofullständig diagnos­kod, medan utredningarna, bedömningarna och beslutsmotiveringarna i de flesta sjukpenningärenden som rör gravida är av god kvalitet. ISF har på uppdrag av regeringen granskat tillämpningen av lagstiftningen för sjukpenning och graviditetspenning […](0 kommentar)

Recension

Tungviktare för multimodal behandling

Gruppen av patienter som inte längre klarar av sitt arbete helt eller till del på grund av smärta eller stressutlösta besvär är mycket stor – och svårbehandlad. Många gånger handlar det om en mix av psykiska symtom som oro, nedstämdhet, trötthet, sömnsvårigheter tillsammans med diverse kroppsliga besvär som smärta från i stort sett vilken del […](0 kommentar)

Rättelse

Missvisande

Omslaget till nr 50/2011 av Läkartidningen pryds av en flicka med kokleaimplantat. Läsarna kan felaktigt ha fått uppfattningen att hon är representativ för en studie med titeln »Unga med kokleaimplantat föredrar tvåspråkighet« som publicerades i samma utgåva (2011;105(50):2649-51). Vi beklagar detta.(0 kommentar)

Aktuellt

Läkare bör betraktas som skiftarbetare

Att inte ha haft möjlighet att vila före sitt jourpass, eller att ha ett väldigt långt pass, ökar risken för vårdskador på samma sätt som risken för hjärninfarkt ökar av att vara väldigt fet eller att aldrig motionera. Det säger Göran Kecklund, docent och forskare i arbetstid vid stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. När Göran Kecklund […](0 kommentar)

Nollvisionen orealistisk – men användbar

Redan 2009 sa socialminister Göran Hägglund att han ville ha en nollvision för vårdskador. I slutet på 2010 upprepade han detta och satsade 400 miljoner kronor som skulle delas ut till de landsting som uppfyllde vissa patientsäkerhetshöjande krav. Sedan dess har flera hakat på och när Sveriges Kommuner och landsting arrangerade den senaste patientsäkerhetskonferensen var […](0 kommentar)

Arbetstidsdirektivet har landat

När Sverige gick med i EG förband man sig att införa arbetstidsdirektivet i den svenska arbetstidslagen. Inför införandet av direktivet fanns en del farhågor, inte minst inom sjukvården. Sammanfattningsvis kan man säga att de nya bestämmelserna innebar högst 48 timmars genomsnittlig veckoarbetstid, 11 timmars sammanhängande dygnsvila, arbetstid för nattarbete samt kompledighet vid tillfälliga undantag från […](0 kommentar)

Parterna förhandlar om ändrade arbetstidsregler i EU

I september 2011 hotade EU-kommissionen att dra Irland och Grekland inför EU-domstolen. Skälet är att man låter läkare arbeta 65-70 timmar i veckan – långt mer än de 48 timmar som är maxgränsen i arbetstidsdirektivet – utan att ge dem den vilotid som regelverket föreskriver. Redan 2010 konstaterade kommissionen i en rapport att avsteg från […](0 kommentar)

»Det blir värre och värre«

När Läkartidningen ber Marie Wedin om en kommentar till den nya rapporten påminner hon om att Socialstyrelsen redan 2003 gjorde en kartläggning som visade att flertalet sjukhus hade överbeläggningar. En uppföljning 2008 visade inte på några förbättringar. – Nu kommer nästa rapport, den här gången från Arbetsmiljöverket. Det är bra att man gör sådana här […](0 kommentar)

Europaläkare blir specialistkompetenta från halvårsskiftet

Sverige har länge försvarat systemet med dubbla kompetenser inom allmänmedicin: specialist i allmänmedicin och de kortare utbildade allmänpraktiserande läkarna, så kallade Europaläkare. Efter att under hot om böter tvingats anpassa sig till EU-regler, så utrangeras »allmänpraktiserande läkare«, så kallade Europaläkare, ur svenska lagar och föreskrifter, enligt förslag i en färsk departementspromemoria. Ansökningar som kommer in […](0 kommentar)

Förhandlingarna för landstingssektorn inledda

Läkarförbundet lämnade sina yrkanden strax före jul, se Läkartidningen.se den 21 december. Den 18 januari inleddes förhandlingarna med en första träff. – Nu börjar själva förhandlingarna där man fördjupar argumenten kring yrkandena, lyssnar och ställer frågor. Det är den inledande fasen av förhandlingarna, säger Ulrika Edwinson, chef för avdelningen Arbetsliv och juridik vid Läkarförbundets kansli. […](0 kommentar)

Betydande arbetsmiljöproblem på nio av tio akutsjukhus

Under 2010–2011 fick samtliga landets akutsjukhus besök från Arbetsmiljöverket. Satsningen är en följd av att man inte sett någon minskning av problemen med överbeläggningar, trots att myndigheten under flera år ökat trycket på vårdgivarna genom skärpta krav och höjda vitesbelopp. – Kraven har landat längst ute i ledet på den enskilda avdelningen där vi har […](0 kommentar)

Klen rapportering av vårdskador

De granskade fallen betecknades som omfattande skador och hade lett till döden eller minst 30 procents invaliditet och till ersättning via patientförsäkringen. Men endast i 23 av fallen hade sjukhusens chefläkare gjort en lex Maria-anmälan. – Vi ville ta reda på om man kan lita på uppgifterna i rapporteringssystemen, säger Annica Öhrn i ett pressmeddelande. […](0 kommentar)

Fel i en fjärdedel av Apodos-beställningarna

– Apodos fungerar oftast bra när medicineringen är stabil och patienterna vistas hemma. Det vi sett är problem vid sjukhusinläggningar och när personerna skickas hem. Ibland är felen så allvarliga att man riskerar svåra biverkningar. Det säger Ulrika Gillespie, apotekare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, i ett pressmeddelande. Som mest hittade man 14 fel i […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

För trött för att räkna rätt

Det var sent på natten och en av barnklinikens mest erfarna läkare hade varit i tjänst sedan tidig morgon. På grund av att läkaren räknade fel fick ett nyförlöst barn på neonatalavdelningen tio gånger högre morfindos än avsett i ett dropp. Trots att barnets blodtryck sjönk kontrollerades aldrig morfindoseringen eftersom man visste att den ordinerats […](0 kommentar)

Notiser

Stort behov av nya läkare

Under perioden 2010–2019 behöver 11 000 nya läkare anställas i Sverige, enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och landsting. 8 000 läkare kommer att gå i pension under perioden, samtidigt som behovet ökar med 3 000 läkare. Tack vare de senaste årens utbyggnad av läkarutbildningen anses förutsättningarna vara goda att klara rekryteringen. Till vissa specialiteter, som psykiatri […](0 kommentar)

»Höj maxbeloppet för upphandling«

Läkarförbundet vill att maxbeloppet för offentlig upphandling utan anbudsförfarande, direktupphandling, höjs. I ett remissvar till regeringen framhåller man att dagens beloppsgränser missgynnar små och medelstora företag. En högre eller mer flexibel gräns skulle kunna leda till större möjligheter för små och medelstora vårdgivare att delta i offentliga upphandlingar, anser Läkarförbundet.(0 kommentar)