Nr 05 2012

Signerat

En etablerad fara i sjukvården

För tio år sedan ville ingen utanför vården kännas vid överbeläggningarna på våra sjukhus. I dag är begreppet vårdplatsbrist känt av de flesta. Ingen vill förstås ta på sig ansvaret för de beslut som orsakat en så betydande försämring av patientsäkerheten och arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har via gemensamma insatser de senaste åren i form […](0 kommentar)

Kultur

Enkel bot mot majsätarnas mystiska sot

Majs (Zea mays) har odlats i Mellan­amerika sedan urminnes tider. Grödan spreds snabbt och blev en viktig del av basfödan i hela den nya världen. I slutet av 1400-talet, vid tiden för Christofer Columbus’ tredje resa, hade den importerats till Europa och odlades strax utanför Madrid. Då odlingsprocessen var relativt enkel och avkastningen stor, blev […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

CVK centralt för LT

Centrala venkatetrar (CVK) är ett återkommande ämne i Läkartidningen. Under tiden 1990–2011 har tidningen publicerat 16 artiklar om CVK, av vilka hälften berör den infektionsproblematik som är förknippad med dem. Redan 1977 publicerade Läkartidningen en artikel av kirurgen Ingemar Holm (1923–1990), i vilken beskrevs en rigorös aseptisk metodik med bland annat »flambage«, avbränning med en […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Registreringen av svensk flimmerkirurgi brister

Svenska toraxkirurger (Svenska referensgruppen för arytmikirurgi) har utarbetat gemensamma riktlinjer för peroperativ kirurgisk behandling (maze-kirurgi) av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation. Riktlinjerna baseras på internationella riktlinjer och erfarenheter. Riktlinjerna publiceras i en artikel av Anders Ahlsson et al i detta nummer av Läkartidningen. Att kirurgiskt behandla förmaksflimmer genom att isolera de delar av förmaken som […](0 kommentar)

Screening för lungcancer kan rädda liv, visar USA-studie

Lungcancer svarar för de flesta cancerdödsfallen hos män och även kvinnor i Sverige. Prognosen är dålig – 5-årsöverlevnaden är cirka 15 procent. De allra flesta överlevarna har tidig diagnos och radikal operation att tacka för detta. När väl tumören ger symtom är den oftast spridd och därmed inoperabel. Paradigmet har alltså varit att om man […](0 kommentar)

Nya Rön

KOL-rehabilitering i primärvård lär patienter hantera sin sjukdom

Det är välkänt att rehabilitering av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inom slutenvården har positiv effekt på patienters funktion i det dagliga livet [Cochrane Database Syst Rev. 2006(4):CD003793; Am J Respir Crit Care Med. 2006;173(12):1390-413]. I en avhandling som lagts fram vid Örebro universitet har en modell för att vårda patienter med KOL i primärvården undersökts. […](0 kommentar)

Kinesiska studier om gener och schizofreni

I Nature Genetics presenteras två studier kring genetiken bakom schizofreni. Båda har gjorts i Kina, oberoende av varandra. Schizofreni är en sjukdom där ärftlighet har visats spela stor roll. Senare års snabba utveckling med allt billigare och snabbare sekvenseringsmetoder för arvsmassan har resulterat i ett antal studier där olika gener och områden i arvsmassan identifierats […](0 kommentar)

Lovande resultat av stamceller som transplanterats till hjärta på människa

Att ersätta kardiomyocyter som dött till följd av ischemi med stamceller är ett aktuellt fält där flera studier presenterats under senare tid. Majoriteten av dessa har dock gjorts på djur. I Lancet presenteras en amerikansk studie där man injicerat stamceller på infarktpatienter med nedsatt pumpförmåga efter infarkten. Totalt handlar det om 23 patienter som drabbats […](0 kommentar)

Tumörkarakteristika sämre vid BRCA2-mutation

De kliniska utfallen för BRCA1-mutationsbärare liknar utfallen för de kvinnor som får sporadisk bröstcancer, men BRCA2-bärare har sämre utfall beroende på sämre tumörkarakteristika, enligt en stor analys i Journal of Clinical Oncology. Flera studier har granskat om bärare av bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 har samma, bättre eller sämre prognos än kvinnor som får sporadisk bröstcancer. […](0 kommentar)

Inte ovanligt med misstag i kirurgisk handläggning

Under juni 2005–december 2007 gjordes en prospektiv registrering av misstag i handläggningen inom olika kirurgiska specialiteter, där typen klassificerades enligt det traumaregister som används av American College of Surgeons och svårighetsgraden enligt 1992 års version av Claviens klassifikation. De misstag i handläggningen som anmäldes granskades dagligen av läkargruppen, och de som bedömdes vara verkliga misstag […](0 kommentar)

Sannolika och troliga orsaker till dödfödsel

I JAMA presenteras två artiklar kring dödfödsel. Författarna har samlat in da­ta från 59 sjukhus i fem amerikanska delstater. Totalt har man tittat på 972 fall av dödfödsel (efter graviditetsvecka 20) under perioden 2006–2008. I 512 av dessa fall gjordes full obduktion, kromosomanalys och placentaundersökning. Författarna har funnit en sannolik (prob­­able) dödsorsak i 312 fall […](0 kommentar)

Malaria i tidig graviditet ökar risken för missfall

Kvinnor som smittas med malaria under graviditetens första trimester löper ökad risk för missfall, men risken kan minskas om malariabehandling sätts in. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Författarna har samlat in data från 17 613 kvinnor som under perioden 1986 till 2010 var i kontakt med en malaria­klinik vid namn Shoklo Malaria Research […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kirurgisk behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtkirurgi

De senaste 20 åren har stora framsteg gjorts inom förmaksflimmerforskningen. Etiologiska mekanismer har delvis klarlagts, och nya invasiva metoder såsom kateterburen och kir­urgisk ablation har introducerats. Syftet med ablation är att återställa sinusrytmen genom att elektriskt isolera de delar av förmaken som genererar/underhåller förmaksflimmer. I de nya europeiska riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer specificeras fem […](0 kommentar)

Laktosintolerans hos barn är ett över­diagnostiserat tillstånd

Mjölkpaketet har sin givna plats på frukostbordet hos de flesta barnfamiljer i Sverige. Mjölk ingår som basföda i nordisk matlagning och är en källa till energi, ett flertal vitaminer och kalcium. Nomadiserande och fastboende männi­skor har sedan 10 000–15 000 år domesticerat kor och utvunnit mjölk som livsmedel [1, 2]. Efter årtusenden av evolution har dessa befolkningar […](0 kommentar)

Mått­ligt dagligt intag av alkohol gav inte upphov till leversteatos

Leversteatos, eller leverförfettning, kan påvisas hos 20–30 procent av befolkningen [1] och är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Överförbrukning av alkohol har länge ansetts vara den huvudsakliga orsaken till den höga prevalensen [2]. Under de senaste årtiondena har man emellertid riktat allt större uppmärksamhet mot icke-alkoholorsakad fett­leversjukdom (non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD). ­Epidemiologiska studier har […](0 kommentar)

Psykosomatisk smärtdiagnos bör byggas på fastställda kriterier

Ett enkelt mått på hälsa, det må vara bedrägligt, är avsaknad av kroppsliga symtom. Då vi förlorar aptiten, mår illa, får ­diarré, får svårt att svälja, blir onormalt trötta, får yrsel eller får ont någonstans ligger det nära till hands att ställa frågan: Vad är det för fel på mig? Frågan kan kräva kvalificerad hjälp. […](0 kommentar)

Två fall av pellagra

Pellagra är en sjukdom som beror på brist på nikotinsyra (niacin, vitamin B3). Ämnet är väsentligt för normal funktion i hud, slemhinnor och nervsystem. Kliniken vid pellagra beskrivs som en triad: dermatit, diarré och demens. Obehandlad och utan kostförändringar är det en dödlig sjukdom [1-3], därav namnet »4D-sjukdomen«. Prevalensen i Sverige är okänd, och vår […](0 kommentar)

Debatt och brev

Är kvinnor med premenstruella besvär betjänta av att tillståndet ideologiseras?

I sin allvarliga form orsakar premenstruella besvär stort lidande och sannolikt ökad risk för självmordstankar. Symtomens hormonella grund är tydlig, såtillvida att de förekommer bara under en viss fas av menstruationscykeln och uteblir om denna råkar vara anovulatorisk [1] eller om kvinnan behandlas med ovulationshämmare [2]. Att tillståndet ur ett evolutionärt perspektiv är att betrakta […](0 kommentar)

Annonserna appellerar till könsstereotypa fördomar

I Lundbecks annonser kontrasteras upplevelser av hat, apati och ilska mot en kvinnligt kodad, »gullig« (med Lundbecks ord) inramning. Tre till fem procent av alla menstruerande kvinnor beskrivs vara hatiska och/eller apatiska, på grund av sitt biologiska kön, och i behov av medicin för att kunna hantera biologins konsekvenser. Innebörden är starkt normativ [1]. Oavsett […](0 kommentar)

Det krävs ett integrerat bio-psyko-socialt synsätt

Att Elias Eriksson (EE) är så kritisk mot vår artikel i ­Läkartidningen 2007 [1] kan förklaras av att han har ett uttalat biologiskt perspektiv på premenstruella besvär. Det är i för sig lätt att förstå med tanke på att flertalet ­artiklar om »premenstrual dysphoric disorder« (PMDD/PMDS) som finns på PubMed refererar till enbart biologiska förklaringsmodeller. […](0 kommentar)

»Utredningsanmälan« numera ­skyldighet, inte »möjlighet«

Efter beslut i riksdagen i december 2011 gäller från och med 1 februari 2012 att »utredningsanmälan« inte längre är en »möjlighet« för läkaren [1, 2] utan en skyldighet. Med utredningsanmälan menas att »läkaren vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort och att körkortshavaren […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Infektioner nära noll och miljoner kronor sparade

Det speciella med Peter Pronovosts checklistor är att någon annan ska bedöma det du gör. Här är alla superduktiga nu! säger Sophie Lindgren, specialistläkare vid anestesi- och intensivvårdkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har översatt och modifierat en av den amerikanske anestesiläkarens berömda checklistor, som en del av sjukhusets satsning mot infektioner i samband med användning […](0 kommentar)

Inget brott mot arbetstidslagen i Gällivare

– Den straffrättsliga grunden i arbetstidslagen är att det finns ett arbetstagarförhållande och det stod klart ganska snabbt när vi begärde in dokument att det saknas, säger kammaråklagare Magnus Nilsson. Sommaren 2010 arbetade läkarna vid Gällivare sjukhus’ akutvårdsenhet och Norrbottens läkarförening reagerade över att schemaläggningen bröt mot lagstiftningens bestämmelser om dygns- och veckovila (se LT […](0 kommentar)

Är det den kliniska forskningens tur nu?

»Alarmerande«. »Nedrustningen måste stoppas«. Orden är utbildningsminister Jan Björklunds och kom i en debattartikel förra våren som berörde läget för den kliniska forskningen i Sverige. Han är förvisso inte den förste som slår larm – den kliniska forskningens kris har diskuteras sedan 90-talet – men han är ansvarig för en forskningsproposition som läggs i ett […](0 kommentar)

Samtal om utvidgat vårdval

Samtal har inletts mellan Läkarförbundet, Sveriges Kommuner och landsting samt Socialdepartementet om en satsning på primärvården. Bland annat diskuteras ett införande av geriatrik och psykiatri i primärvårdens vårdval. – Brister i primärvården får negativa effekter både för sjukhusen och för den kommunala sjukvården. Den ofullgångna utvecklingen av primärvården och bristen på allmänläkare ger effektivitetsförluster och […](0 kommentar)

Medlemsantalet ökar igen

Sveriges läkarförbunds medlemsstatistik för verksamhetsåret 2011 är klar. Där framgår att sedan 2000 har antalet medlemmar ökat varje år, undantaget 2007 som hade en svag minskning. 2000 var medlemsantalet – fördelat på studerande, yrkesverksamma och pensionärer – 35 779, och vid senaste årsskiftet 43 872. Alltså 8 093 fler. Nettoförändringen för studenter och yrkesverksamma läkare åren 2010 […](0 kommentar)

Notiser

Avbryter humanitär hjälp

Läkare utan gränser avbryter verksamhet i fängelser i Misrata i Libyen. Uppdraget var initialt att ge krigsoffer vård. Men allt oftare skickas tortyroffer till vård i pauser mellan förhör. Organisationen har tidigare blivit ombedd att behandla patienter inne på förhörscentralerna, vilket man vägrat. – Vår uppgift är att ge vård till krigsoffer och sjuka tillfångatagna. […](0 kommentar)

LT debatt

»Uppgifter om levnadsvanor kommer att journalföras och sparas i dataregister«

Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyrelsen ägna betydligt mer kraft åt att förmå den vuxna vårdsökande befolkningen att upphöra med sina osunda levnadsvanor [1]. För att hitta de individer det gäller måste frågor om levnadsvanor ställas oftare än nu. Socialstyrelsen ­uttrycker sig föredömligt om kartläggningen av patienterna: »Riktlinjerna innehåller inga rekommendationer om hur eller när […](0 kommentar)

Bästa Socialdepartement!

Jag är distriktsläkare. Jag vårdar mina patienter i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och jag gör det av hela mitt hjärta och all min kraft. Jag har 5,5 års läkarutbildning och ytterligare 7 år av kombinerad utbildning och klinisk tjänst­göring. Jag har sammanlagt 12 års klinisk erfarenhet av att arbeta som läkare, varav 3,5 […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Två misshandlade medlemmar lämnas i sticket

I maj i år träffade Thomas Allgén och Teet Härm Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och två av hennes närmaste medarbetare i förbundsstyrelsen. Med under mötet var också Thomas far, docenten Lars-Göran Allgén, själv mångårig medlem av Läkarförbundet, och advokaten Anders Frigell, som tidigare på eget initiativ och pro bono ingivit en mycket välmotiverad resningsansökan till […](0 kommentar)

Omöjligt och orimligt att utreda och ifrågasätta rättsliga bedömningar

Att Läkarförbundet som facklig organisation juridiskt skulle ta på sig att utreda, för att kunna ifrågasätta rättsliga bedömningar av detta slag, är varken möjligt eller rimligt. Ledarens syfte var att förklara denna ­begränsning. Att jag nämnde läkarnas situation var ett ­försök att visa mänsklig och kollegial empati. Det är synd att du uppfattar ledaren som […](0 kommentar)

Endast på webben

Polisens sex tänkbara fel
som åklagaren utreder

Det säger Håkan Roswall, chefsåklagare vid Åklagarmyndighetens riksenhet för polismål. Han leder förundersökningen som handlar om hur narkosläkaren blev behandlad från det att hon greps på sin arbetsplats tills häktningsbeslutet fattades. Hans utgångspunkt för förundersökningen är Läkartidningens intervju med narkosläkaren. Från den har han dragit slutsatsen att det kan finnas anledning att närmare granska sex […](0 kommentar)