Nr 06 2012

Signerat

Kvalitetsregistrera med kvalitet

Regeringen träffade i höstas en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting om utveckling av nationella kvalitetsregister.  Överenskommelsen gäller åren 2012 till 2016 och är ett steg i genomförandet av de förslag som redovisades i den omdiskuterade rapporten »Guldgruvan i hälso- och sjukvården«. Överenskommelsen har rejäla ekonomiska muskler. Redan i år fördubblas anslagen till 260 miljoner. […](0 kommentar)

Kultur

Våra bildminnen – och bilder av minnet

Minnesforskning bygger på ett multidisciplinärt samarbete mellan neuro- och kognitionsspecialister, och vid Lunds universitet finns en sådan tvärfacklig forskningsgrupp som försöker avbilda minnet. Vårt mål är att förbättra underlaget för rådgivningen till patienter som ska opereras i hjärnan på grund av epilepsi. Bakgrunden är denna: Kirurgisk behandling kan i vissa fall bota patienter med svår […](0 kommentar)

Den berusade operatören

Det är en motsägelsefull syn: sex unga män i militäruniform som sitter och slipar fötterna vid ett soffbord. Alla har rakade huvuden, de gröna baskrarna ligger på bordet bredvid fotvårdskrämen. Vi, för jag var en av dem, var även för att vara nitton år odrägligt självsäkra. Men, i machoskapets högborg fanns det plats för inte […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

E-post för kommunikation med patienter

Wall Street Journal (WSJ.com, 23 jan 2012) – av alla tidningar – tar upp en debatt om huruvida läkare bör använda e-post i sin kommunikation med patienter. En anhängare och en motståndare, båda praktiserande läkare, utvecklar sina synpunkter på detta. Anhängaren slutsummerar med synpunkten att vi inte längre kan avstå från den utökade effektivitet, bekvämlighet […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Underliga sår och hudförändringar – tänk på leishmaniasis

Leishmaniasis är fortfarande ett stort gissel för fattigare människor i många av världens länder [1]. Denna protozosjukdom, som sprids av sandmyggor, kan anta olika skepnader – kutan, mukokutan eller visceral form. Gnagare, mindre däggdjur och människor är bärare och reservoar för parasiterna. De aktuella utbredningsområdena för de olika varianterna av leishmaniasis framgår av WHO:s kartor […](0 kommentar)

Nya Rön

Glutamatsignalering kopplad till ADHD

Att det finns en ärftlig komponent i ADHD är välkänt. Mycket tyder på att den genetiska bakgrunden är komplex med många gener inblandade. Nu presenteras en studie i Nature Genetics där författarna letat efter gener som kan kopplas till ADHD. Studien bygger på 1 013 barn med ADHD som jämförts med 4 105 barn utan ADHD. Studien […](0 kommentar)

Schema för inlärning på molekylärbiologisk grund förbättrade minnet

I Nature Neuroscience presenteras en studie i vilken författarna lyckats förbättra inlärningen i en känd djurmodell genom att optimera inlärningstillfällena utifrån en matematisk modell. Undersökningen har gjorts på havssnigeln Aplysia californica, en inom minnesforskningskretsar mycket välkänd organism som länge använts för att studera långtidspotentiering, dvs långvarig facilitering av synapser mellan neuron. Aplysia californica är särskilt […](0 kommentar)

Hormonbehandling ökar inte risken för hjärt–kärldöd

Patienter som genomgår hormonbehandling för prostatacancer löper inte ökad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Den är en metaanalys där man slagit samman data från åtta olika studier. I dessa ingår sammanlagt 4 141 män med icke-metastaserad pros­tatacancer. Drygt hälften, 2 200, hade hormonbehandlats med en GnRH-agonist (gonadotropin-releasing hormone). […](0 kommentar)

Olämplig läkemedelsbehandling vanlig hos äldre med Apodos

En ny registerstudie som publicerats i PLoS ONE i oktober 2011 visar att olämplig läkemedelsbehandling, enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, är vanligare hos patienter som använder Apodos än hos patienter som får sina läkemedel utskrivna via traditionella recept. I Sverige finns i dag 185 000 användare av Apodos. De flesta av dem är äldre. Kostnaden, som betalas av […](0 kommentar)

Läkarutvandring från Afrika ger påtaglig förlust av humankapital

Trots att 24 procent av den globala HIV-/aidsbördan är lokaliserad till Afrika finns bara 2 procent av den globala läkarkåren där. Situationen förvärras av att en andel av den inhems­ka läkarkåren emigrerar till utlandet för att försöka få ett bättre liv. I en studie i BMJ försöker man nu beräkna vilken förlust av humankapital som […](0 kommentar)

Ingen ökad genetisk risk hos barn till barncanceröverlevare

Alkylerande cytostatika och strålterapi mot gonaderna är inte tydligt kopplade till genetiska defekter bland barn till canceröverlevare, enligt en artikel i Journal of Clinical Oncology. Då överlevnaden i barncancer tack vare bättre behandling har ökat de senaste årtiondena har fler överlevare också kunnat skaffa egna barn. Vissa behandlingar, såsom strålterapi och cytostatika, kan ha potential […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hantering av trombocyt­hämmare i samband med kirurgi

Ett ökande antal patienter i Sverige får klopidogrel (Plavix) som trombocythämmande behandling vid akut kranskärlssjukdom och i samband med perkutan koronarintervention med stentimplantation. Nu har därtill två nya P2Y12-receptorantagonister, prasugrel (Efient) och tikagrelor (Brilique), introducerats i Sverige (Tabell I). Mer än 13 000 patienter med icke-ST-höjningsinfarkt rapporterades 2010 till Riks-HIA, varav 93 procent behandlades med en […](0 kommentar)

Kutan leishmaniasis en försummad hudinfektion

Leishmaniasis är en endemisk parasitinfektion som orsakas av minst ett tjugotal olika protozoer av släktet Leishmania. Smittämnet överförs genom bett av sandmyggor i tropiska och subtropiska områden. Leishmaniasis ger upphov till ett brett spekt­rum av kliniska manifestationer beroende på subtyp av Leishmania och patientens immunstatus. Sjukdomen uppdelas i huvudformerna visceral, kutan, mukokutan och disseminerad leishmaniasis […](0 kommentar)

Hög överlevnad hos nyfödda med kongenitalt diafragmabråck

Kongenitalt diafragmabråck [1] drabbar 1 på 2  500–4 000 levande födda barn [2-4]. 90 procent av defekterna finns i den posterolaterala delen av diafragma, s k Bochdalek’s hernia, och i 80 procent av fallen på vänster sida (Figur 1). Av alla neonatala missbildningar är kongenitalt diafragmabråck en av dem som länge förknippats med låg överlevnad, och tillståndet är […](0 kommentar)

Medicinens ABC

Kvinnliga bröstavvikelser

Att ha avvikande bröst kan ha stor påverkan på livskvaliteten, särskilt hos tonåringar. Bröstmissbildningar kan orsaka påtaglig genans och skapa störd kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan leda till en känsla av utanförskap och dålig självkänsla [1, 2]. För att kunna identifiera olika patienter och lotsa dem till rätt behandling krävs att man känner igen […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Staten bör satsa 300 miljoner på klinisk psykiatrisk forskning

Kungliga Vetenskapsakademien tillsatte år 2009 en arbetsgrupp för att komma till rätta med det som man uppfattade som en kris för psykiatrin och behovet av en »uppryckning«. I sin rapport kommer man fram till att forskningen måste stå i centrum för denna uppryckning [1]. Det skulle också ge positiva effekter för utbildningen, rekryteringen och vården. […](0 kommentar)

Debatt och brev

När forskningsetiken går vilse

Modern forskningsetik utgår från läkarprocesserna vid krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg år 1947 [1, 2]. Domstolen formulerade då den så kallade Nürnbergkodexen för forskning på människa. Den slår fast tio grundläggande principer [1] som bland annat omfattar krav på frivilligt del­tagande och informerat samtycke. Nürnbergkodexen vi­sade sig otillräcklig för en medicinsk forskning i snabb utveckling, vilket ledde […](0 kommentar)

Nolltolerans mot vårdskandaler i Stockholms läns landsting

I Stockholms läns landsting pågår ett omfattande arbete med uppföljning och granskning. Vi byter fokus från avtalstecknande med offentliga aktörer till skärpt uppföljning och granskning av både privata och offentliga vård­givare. För att klara detta utökas resurserna för uppföljning och granskning successivt. Utgångspunkten är den strategi och handlingsplan som har tagits fram av hälso- och […](0 kommentar)

Svenskt snus – igen

Blivande öron-, näs- och halsspecialister fick på 1960-talet lära sig att snus ger upphov till cancer under läppen. Men har någon sett ett enda fall? Det är inte så länge sedan det i massmedierna (efter en rapport från Statens folkhälsoinstitut och Karolinska institutet [1]) åter basunerades ut att snus ger cancer i munhålan. Sedan dess […](0 kommentar)

Viktigt att hjälpa snusberoende ur sitt missbruk

Christer Carenfelt, pensionerad docent i öron-, näs- och halssjukdomar, har kommenterat vår studie om snusavvänjning med vareniklin. I inledningen nämner vi att det finns bevisade risker med långvarigt snusande men trycker främst på att snuset är beroendeskapande, att många snusare vill bli av med snuset och att somliga söker hjälp för sitt beroende. Carenfelt tycker […](0 kommentar)

Aktuellt

Journal på nätet ska bli del i hälsopaket

Vad patienter främst efterfrågar är inte journaltext i sig, utan ökad tillgänglighet, bättre kommunikation och mer interaktion. Därför bör journalinformationen inte stå för sig själv, utan bli en del i ett paket av andra e-hälsotjänster. Det fastslår slutrapporten från förstudien »Din journal på nätet«, som blev klar i förra veckan. Rapporten har gjorts av Inera […](0 kommentar)

Uppsala storsatsar på nätjournaler till patienter

Uppsala län har nära 340 000 invånare. Under andra halvåret i år kommer alla av dessa som fyllt 18 år att erbjudas att få ta del av sina patientjournaler via Internet. Tanken är inte att utveckla tekniken, utan att pröva hur tjänsterna fungerar när de används i full skala. – Mycket tyder på att nätjournalerna gör […](0 kommentar)

»Mina journaler har blivit bättre«

Redan år 2000 anmälde Ture Ålander sin husläkarmottagning till ett första pilotförsök med journalinformation via Internet, anordnat av landstinget i Uppsala. Han var intresserad av IT, men framför allt av hur det nya verktyget skulle kunna påverka sjukvården. Efter några pilotförsök – och ett stopp framtvingat av Datainspektionen – kunde han 2005 starta i större […](0 kommentar)

JK-kritik mot förslag om särskilda utredningar vid självmord

När en person begår självmord inom sex månader efter en kontakt med vården eller socialtjänsten ska detta enligt ett utredningsförslag inte utredas inom lex Maria-systemet utan genom särskilda händelseanalyser. Dessa ska göras så fort ett självmord inträffat, inte enbart om det finns en konkret misstanke om att fel begåtts. Justitiekanslern, JK, konstaterar att händelseanalyserna kräver […](0 kommentar)

Lena Ekelius avgår som Sylf-ordförande

Lena Ekelius kommer att avgå vid Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte den 30–31 mars, trots att hon egentligen har ett år kvar på sitt förordnande. – Jag har varit ordförande i tre år och har mindre än ett år kvar till dess jag är specialist. Tidigare ordföranden i Sylf har suttit 2–3 år och det […](0 kommentar)

AstraZenecas nedläggningsbeslut oroar

– Jag är klart oroad för det framtida forskar-Sverige. Samspelet mellan sjukvården och forskningen är väldigt viktigt. Många läkare är forskare, och sjukvården behöver ha nära till en kreativ forskningsmiljö. Sverige har varit väldigt framgångsrikt i forskningssammanhang, och det hänger samman med att vi har haft en framgångsrik läkemedelsindustri, säger Eva Engström. Läkarförbundets ordförande Marie […](0 kommentar)

Stefan Lindgren vill inleda ST med basår

Stefan Lindgren, professor vid den medicinska fakulteten, Lunds universitet, utreder på regeringens uppdrag en ny läkarutbildning. Den 15 februari ska han träffa sin rådgivande expertgrupp. Här kommer han presentera en idé om ett inledande verksamhetsförlagt basår som en del av ST. AT i sin nuvarande form föreslås upphöra. I stället bakas praktik in löpande under […](0 kommentar)

Förbundet granskar tidigare ordförandes hälsosajt

Baserat på en hälsodeklaration på webben och ett antal prov och till ett pris av 1 250 kronor är den nya sajten hurmarjag.se tänkt att erbjuda möjligheten att få sin hälsostatus bedömd av »några av Sveriges bästa läkare och specialister« och råd från en rådgivande grupp »under ledning av Anders Milton, tidigare ordförande i Läkarförbundet«, […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

»Felaktig nyhetsrapportering skadar vår trovärdighet«

I artiklarna den 30 januari, rubricerade »Läkarstudenter larmar om mutor« respektive »SvD på plats vid rumänsk utbildning«, nämns två exempel på mutor. Det första gäller ett brev till Högskoleverkets avdelning för bedömning av utländsk utbildning. Det som hävdas där är inget reportern i fråga har upplevt själv eller sett några bevis för. Tidigt under utbildningen […](0 kommentar)

3 000 läkarstudenter som knackar på dörren

Det är oerhört modigt att våga larma om felaktigheter på sin utbildning. Framför allt om man läser en utbildning i ett annat land och sedan vill söka arbete i Sverige hos landsting som har möjlighet att välja bland studenter med svensk examen. Läkarstudenterna i Medicine studerandes förbunds (MSF) lokalavdelning i Rumänien vågade. Sverige har läkarbrist. […](0 kommentar)

Endast på webben

AstraZenecas forskningsenhet
i Södertälje läggs ned

Bland de anställda i Södertälje finns medlemmar i Läkarförbundet. – Det är säkert tio, femton läkare som berörs, kanske fler. Men det är oklart hur de kommer att beröras, säger Anja Beijar, kanslichef på Stockholms läkarförening, på torsdagseftermiddagen. Läkarförbundets medlemmar har ingen egen fackklubb på företaget. De företräds i förhandlingarna i första hand av den […](0 kommentar)