Nr 07 2012

Signerat

Bevara allmänmedicinsk kompetens

Sverige införde 1994 en ny yrkeskvalifikation inom allmänmedicin som fick namnet Europaläkare. Kraven för att utbilda sig till Europaläkare i Sverige har varit låga: två eller tre års tjänstgöring under handledning efter legitimation beroende på om man fullgjort AT eller inte. De som utbildat sig till allmänläkare i övriga EU/EES har kunnat få ut det […](0 kommentar)

Ännu ett dråpslag för medicinsk forskning

Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ännu ett dråpslag för svensk medicinsk forskning. Den svenska läkemedelsindustrin har stadigt dränerats på personal under de senaste åren. Läkarförbundet kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medlemmar som berörs. Den 2 februari kom AstraZeneca med beskedet att den neurologiska forskningen avvecklas i Södertälje. Det […](0 kommentar)

Kultur

Bruk, missbruk och beroende – två nya böcker om narkotika

Synen på narkotika har så långt jag kan minnas präglats av ideologiska motsättningar. En förklaring är att narkotika både kan vara illegala rusmedel och samtidigt ingå i legalt utskrivna läkemedel. Därför har läkarna och deras narkotikarecept blivit en central faktor i debatten. Jag ska belysa detta utifrån två böcker som kommit ut under 2011, dels […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Läkaren central i samtal om levnadsvanor

Sambandet mellan levnadsvanor och hälsa är mycket starkt. En fördelaktig livsstil minskar inte bara morbiditet och mortalitet för en rad sjukdomar, den förbättrar även självrapporterad hälsa och livskvalitet. Dessutom bidrar exempelvis ett minskat köttintag, ett ökat intag av grönsaker och en ökad fysisk aktivitet i samband med transporter till en minskad belastning på vår planets […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Har vi för få vårdplatser i Sverige?

En av de mer spridda uppfattningarna i svensk sjukvård i dag är att vi har för få tillgängliga vårdplatser. Sverige har de facto det lägsta antalet vårdplatser per 100 000 invånare av alla länder i västvärlden, hälften så många som EU-genomsnittet. Norge och Danmark har cirka 20 procent fler vårdplatser per invånare, och Finland har mer […](0 kommentar)

Nya Rön

Ingen fördel med snabb rehydrering för magsjuka barn

Snabb rehydrering verkar inte ha några kliniska fördelar jämfört med standard­rehydrering för barn med gastroenterit, enligt en artikel i BMJ. Trots att många rekommenderar relativt långsam intravenös rehydrering för hemodynamiskt stabila barn med dehydrering på grund av infektiös gastroenterit finns det också de som förespråkar snabb infusionstakt. Det finns dock begränsat med stöd för snabb […](0 kommentar)

Cancerpatienter vill helst följas upp av onkolog

Bröstcancerpatienter i USA känner sig allra lugnast om de följs upp av onkolog, men uppföljning av primärvården eller sjuksköterskor ses också som positiv, enligt en artikel i Journal of Clinical Oncology. Antalet patienter som överlever en första cancer ökar, och i USA pågår en diskussion kring hur dessa patienter bäst kan följas upp. På grund […](0 kommentar)

Olönsamt försök att förbättra läkemedelsanvändningen

I Nationella läkemedelsstrategin betonas vikten av säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Hur man på bästa sätt arbetar för att uppnå strategins vision »rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle« vet vi inte i dag, men många olika arbetssätt prövas av olika aktörer i landet. Vi har nyligen publicerat resultaten från en kostnadseffektivitetsanalys av en intervention […](0 kommentar)

Allergisk alveolit utlöst via blåsinstrument

Att allergisk alveolit kan utlösas vid exponering för mögligt hö, möglig flis eller burfåglar är välkänt sedan länge. Sjukdomen kan orsakas av mikroorganismer, djurprotein och lågmolekylära kemikalier. Det handlar – trots namnet – inte om en IgE-förmedlad allergi. An­am­ne­sen kan räcka för att leda till dia­­gnos men kompletteras ofta med analys av IgG-antikroppar mot misstänkt […](0 kommentar)

Dementa läggs oftare in på sjukhus

I JAMA presenteras en studie kring demens och inläggning på sjukhus. Författarna har tittat på en kohort med 3 019 patienter över 65 års ålder som inte hade demens då studien påbörjades. Data har funnits tillgängliga från 1994 till 2007, man har haft tillgång till närmare 25 000 levnadsår och man har undersökt hur ofta patienterna lades […](0 kommentar)

Besvikelse över HSV-vaccin

I New England Journal of Medicine presenteras en studie där ett vaccin mot herpes simplex (HSV) prövats på kvinnor. Flera mindre, tidigare publicerade studier har visat lovande data, men den aktuella dubbelblindade randomiserade studien, som omfattar betydligt fler deltagare än de tidigare undersökningarna, är en besvikelse. Totalt har 8 323 kvinnor i åldern 18–30 år ingått, […](0 kommentar)

HIV-vaccin ett litet steg närmare målet

Att skapa ett HIV-vaccin har visat sig vara svårt. Redan för 20 år sedan trodde man att ett vaccin befann sig bara ett par år, max ett decennium, bort. De förväntningarna har kommit rejält på skam. I Nature presenteras en studie där man tittat på ett vaccin mot simian immunodeficiency virus (SIV), besläktat med HIV. […](0 kommentar)

Debatt och brev

Gör ett tydligt uttalande som avråder från massregistreringar

I Socialstyrelsens svar hörs åter dess milda och holistiska röst, och det låter i mina öron så här: »Du som träffar patienter, prata om levnadsvanor, men bara om du bedömer det lämpligt.« Men har jag, och och en mängd landstingsledningar med mig, verkligen missuppfattat riktlinjerna? Om vårdpersonalen kan bedöma om ämnet ska tas upp med […](0 kommentar)

Ingen ska behöva diskutera sina levnadsvanor mot sin vilja

Inledningsvis vill vi bara konstatera att sjukdomsförebyggande arbete är en av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Enligt hälso- och sjukvårds­lagen (SFS 1982:763) ska den som vänder sig till hälso- och sjukvården, när det är lämpligt, ges upplysningar om ­metoder för att förebygga sjukdomar eller skada. En helhetssyn på patienternas hälsa är viktig. Det finns mycket att […](0 kommentar)

SPUR-inspektörer manar till bojkott av ny modell för ST-inspektioner

Tisdagen den 30 januari ­erhöll ett hundratal SPUR-inspektörer ett mejl från SPUR-kansliet innehållande ett dokument daterat samma dag med information om att SPUR skulle omorganiseras i grunden. Så här lyder texten: »I det nya systemet kommer nio inspektionsteam att bildas utifrån dagens specialitetsindelning. Dessa team kommer att bestå av en huvudteamledare (specialistkompetent läkare) och två […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Recension

Svaga argument mot en restriktiv narkotikapolitik

”Narkotikakriget är omöjligt att vinna. Låt oss i stället sluta fred.” Temat är knappast nytt, men likväl aktuellt. Bara i Mexiko har tiotusentals människor mist livet i narkotikakriget. Mexikos f d president Fox argumenterar för att insatserna mot narkotika gör mer skada än narkotikan själv och förespråkar en kontrollerad legalisering. Vägvalen är inte lika dramatiska […](0 kommentar)

Aktuellt

Sjukvården ett verktyg i Syrienkonflikten

Sjukvården har av regimen gjorts till ett verktyg i konflikten. Respekten för att sjukhus och vårdinrättningar är neutrala zoner i enlighet med Genèvekonventionen finns inte längre. Det som sker är brott mot mänskligheten som bör tas upp vid den internationella brottmålsdomstolen, säger Inger Sjöberg, som är pensionerad rehabiliteringsläkare och ordförande i Svenska Amnestys särskilda hälso- […](0 kommentar)

Vården används som vapen i konflikten

– Vittnesmål från både patienter och läkare ger en tydlig bild av systematiskt förtryck där allmänna sjukhus inte fredas. Både patienter och medicinsk personal lever under en ständig rädsla över att gripas och utsättas för tortyr, säger Johan Mast, generalsekreterare för Läkare utan gränser. En form av underjordisk vård har växt fram med små, hemliga […](0 kommentar)

Frågan om kombinerade tjänster för sjukhusläkare i öppenvården tar ny fart

Läkarförbundet träffar denna vecka regeringens nationella samordnare för det utökade vårdvalet, Roger Molin, som vid årsskiftet lämnade sin tjänst som sektionschef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting, för Socialdepartementet. Roger Molin har i uppdrag att skynda på omställningen i vården. Detta gäller primärvård, men framför allt det utökade vårdvalet genom specialistvårdval samt […](0 kommentar)

Nationell kommitté för införande av icke-farmakologiska teknologier föreslås

På uppdrag av Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, vid Linköpings universitet utrett förutsättningarna för att skapa en nationell prioriteringskommitté i hälso- och sjukvården. Funktionen hos en sådan kommitté liknar till viss del funktionen hos den »behandlingsförmånsnämnd« som Läkarförbundet lanserat. – Det ligger i frågan […](0 kommentar)

»Den medicinska forskningen kommer att stå i fokus«

I debattartikeln presenteras ett antal »utgångspunkter« för den fortsatta diskussionen inför forsknings- och innovationspropositionen. Punkterna som förs fram är Folkpartiets, inte regeringens, men kan med tanke på ministerns partibok ändå ge en vink om hur de kommande årens forskningspolitik kommer att se ut. En del av punkterna känns igen från de utredningar om klinisk forskning […](0 kommentar)

Vårdcentraler listas ovetandes på kommersiell hälsosajt

På den kommersiella hälsosajten hurmarjag.se, under rubriken »våra provtagningsenheter«, finns en lång rad vårdcentraler och husläkarmottagningar uppradade, huvudsakligen i Stockholmsområdet. Efter att kunderna fyllt i ett webbformulär om sin hälsa uppmanas de att gå till någon av enheterna för att lämna prov. Men på de vårdcentraler som Läkartidningen varit i kontakt med säger man att […](0 kommentar)

Ingen samverkan inför journalprojekt i Uppsala

– Vi ska tillsammans med Vårdförbundet, Kommunal och Vision göra en förhandlingsframställning till landstinget avseende brott mot samverkansavtalet/MBL och arbetsmiljölagen. Projektet Sustains, som Läkartidningen berättat om i nr 6 (sidorna 266-70), startade formellt i januari i år. Men någon samverkan med läkarföreningen inför starten har inte förekommit. Först den 17 januari, en vecka efter att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kompressionsbehandling som adjuvans vid nedsatt cirkulation

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) är en metod under utveckling med potential att kunna användas som profylax och adjuvans vid nedsatt venös [1], arteriell [2] och intersti­tiell cirkulation (Fakta 1 och 2) [3]. Kompression som terapiform beskrevs redan av Hippokrates, vidareutvecklades på 1800-talet [4] och röner i dag ett växande intresse då klinisk evidens börjar växa […](0 kommentar)

År 2011 toppar TBE-incidensen

Under 2011 utvecklade 287 personer i Sverige sjukdomen TBE, fästingöverförd encefalit, efter att ha blivit fästingbitna. Det är den högsta TBE-incidensen under något enskilt år som hittills registrerats av Smittskyddsinstitutet (Figur 1). Även Tyskland, Österrike och Finland hade osedvanligt många TBE-fall under 2011 [1-4]. I denna artikel ger vi en översikt av TBE-infektionens epidemiologi, med […](0 kommentar)

Olägenheter och ineffektivitet med kirurgiska satellitpatienter

När Ädelreformen infördes 1992 fanns det ca 50 000 vårdplatser i Sverige, men efter hand har de minskat i antal och är nu ca 25 000. Införandet av accelererad postoperativ vård efter planerad kirurgi (fast track surgery, enhanced recovery after surgery) har minskat vårdtiderna på kirurgiska avdelningar. Det har varit ett av flera argument när antalet vårdplatser […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Graviditetsklåda kräver snabb handläggning

En kvinna som drabbades av svår klåda i slutet av graviditeten kontaktade sjukvårdsrådgivningen som i sin tur hänvisade till vårdcentralen, där hon fick en tid på förmiddagen nästa dag. Provtagningen på vårdcentralen fördröjdes i två dygn eftersom ingen informerat kvinnan om att hon måste vara fastande inför provtagning av gallsyror. Fyra dagar senare satte förlossningen […](0 kommentar)

LT debatt

Stora förändringar i den globala läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin genomgår en kris. Nyligen meddelade AstraZeneca att företaget i Sverige reducerar arbetsstyrkan i Södertälje (1 250 anställda), efter att 2010 ha lagt ned verksamheten i Lund (900 anställda). AstraZeneca annonserade denna gång att man fram till slutet av 2014 globalt totalt lägger ner 2 200 arbetstillfällen inom forskning och utveckling (FoU), 3 750 inom försäljning och administration […](0 kommentar)