Nr 09 2012

Signerat

Staten måste styra ST-tjänsterna

Det viktigaste för vårdens framtid vad det gäller kvalitet och säkerhet är tillgång till välutbildad arbetskraft. Ett stort problem inom hälso- och sjukvården i dag är läkarbristen. Detta är problematiskt, speciellt för vården av de sjuka äldre. Sedan lång tid har vi haft en skriande brist på psykiatrer, allmänläkare, företagsläkare och geriatriker, men även inom […](0 kommentar)

Kultur

Krav på snabb självhjälp kan förlänga vistelsen i mörkret

Att »krav« och »stress« kan orsaka eller bidra till psykisk ohälsa är vedertaget i en offentlighet som generellt talar mer öppet om psykiska sjukdomar. Den gamla skammen är borta, att ha diagnosticerats som, exempelvis, »bipolär« är inte längre stigmatiserande. Det finns också ett större utbud av mediciner och behandlingsmetoder, som anti-ångest-appar att ladda ned i […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Att inte våga bistå

Att inte våga ta sig fram till den som behöver vård är ett inte helt ovanligt problem, som man konfronteras med både internationellt och nationellt. I dag har de stora hjälporganisationerna såsom Internationella Röda Korset och Läkare utan gränser mycket stora svårigheter att nå dem som verkligen behöver hjälp i staden Homs i Syrien. Frågan […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Den moderna tiden kräver en förändrad läkarutbildning

»Spelreglerna« inom hälso- och sjukvården förändras, och nya roller uppstår. Är den svenska läkarutbildningen ändamålsenlig för de nya rollernas krav avseende kunskapsbas? Hälso- och sjukvården har liksom samhället i stort under de senaste decennierna genomgått omvälvande förändringar. Modern informationsteknik, demografiska skiften, konsumentinflytande och internationalisering är drivande faktorer i denna pågående utveckling. Utifrån våra egna erfarenheter […](0 kommentar)

Nya Rön

Lovande försök med genterapi vid HIV

I Nature presenteras en djurstudie där författarna med hjälp av genterapi skyddat möss från att smittas med HIV. Grundprincipen är enkel: att ta arvsmassa för antikroppar mot HIV och med hjälp av en vektor i form av ett virus föra in denna avsmassa i friska muskelceller så att djuret börjar producera antikroppar utan att vara […](0 kommentar)

Tarmflora med låg diversitet ökar risken för atopiskt eksem det första levnadsåret

Barn som utvecklade atopiskt eksem hade en tarmflora med lägre diversitet under första levnads­året än friska barn. Denna skillnad fanns redan vid 1 månads ålder, dvs in­nan barnen hade fått någon allergisk manifestation. Det visar en studie från Linköpings universitet. Enligt den s k hygienhypotesen beror den ökade incidensen av allergisk sjukdom på minskad exponering för […](0 kommentar)

Nytt fettvävsreglerande hormon upptäckt

I Nature presenteras ett tidigare okänt hormon som påverkar omsättningen av fett och som givits namnet irisin. Bakgrunden till studien är att fysisk aktivitet förbättrar en individs metabola status och kan vara gynnsam vid typ 2-diabetes. Dessutom resulterar fysisk aktivitet i ökad ämnesomsättning, och ökningen är större än vad som motiveras av bara den fysiska […](0 kommentar)

Warfarinkontroll möjlig med längre intervall

Samhällskostnaderna för att ställa in doseringen av warfarin är mycket stora. Nu har en kanadensisk grupp publicerat en studie i Annals of Internal Medicine som undersökt om kontrollen av doseringen kan göras med längre intervall utan att öka risken för patienten. Studien har gjorts vid ett centrum i Hamilton, Kanada, och omfattade 226 patienter som […](0 kommentar)

Med riskalgoritm kan ovarialcancer upptäckas redan i primärvården

Användning av riskalgoritmer för ovarialcancer skulle kunna förbättra möjligheterna till tidig diagnos av sjukdomen i primärvården, enligt en studie publicerad i BMJ. Eftersom ovarialcancer har så diffusa tidiga symtom diagnostiseras de flesta kvinnor när cancern är i stadium tre eller fyra, där överlevnaden är mycket dålig. Det vore därför av stor vikt att försöka förbättra […](0 kommentar)

Andelen osäkra aborter har ökat globalt

Andelen aborter per 1 000 kvinnor har inte förändrats under de senaste åren på global basis. Däremot har andelen osäkra aborter ökat. Det är de huvudsakliga fynden i en artikel som presenteras i Lancet. Författarna har sammanställt data kring aborter världen över. Uppgifter har inhämtats från en mängd olika håll. Man har använt sig av officiell […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Nationell enkät visar kvaliteten i svensk läkar­utbildning

En läkarutbildning av genomgående god kvalitet krävs för att tillgodose samhällets långsiktiga behov av medicinsk kompetens. Återkommande utvärderingar och systematisk kvalitetsutveckling är därför viktiga uppgifter för de medicinska fakulteterna. Vid 2006 års nationella möte för ledningarna av landets läkarutbildningar beslöts att genomföra en gemensam alumniutvärdering av läkarprogrammen. Syftet var att undersöka hur läkare två år […](0 kommentar)

Systemisk mastocytos

Anafylaxi är en akut insättande, svår systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem som alltid inkluderar en svår respiratorisk och/eller kardiovaskulär påverkan och som dessutom engagerar hud och slemhinnor (Fakta 1) [1, 2]. Enbart urtikaria, angioödem, rinokonjunktivit eller gastrointestinala symtom är således inte anafylaxi. Enligt gällande nomenklatur används termen allergisk anafylaxi vid immunologiskt förmedlade reaktioner och termen […](0 kommentar)

Tre ovanliga fall av tularemi i Värmland

Tularemi är en zoonos som orsakas av den gramnegativa bakterien Francisella tularensis. Sjukdomen finns endemiskt över hela den norra hemisfären. Typ A är högvirulent och finns bara i Nordamerika. Den sprids i huvudsak via fästingar. Den mindre virulenta typ B är den som förekommer i Europa. Den sprids i huvudsak via blodsugande myggor och fästingar […](0 kommentar)

Pulsoximetri­screening av nyfödda hittar medfödda hjärtfel

Enligt en studie av neonatal mortalitet beror 9 procent av dödsfall under 1 års ålder på kongenitala hjärtfel, och 30 procent av den gruppen dör i hemmet utan att hjärtfelet upptäckts vid tidigare undersökning [1]. Denna andel ökar samtidigt som hemgången från BB sker allt tidigare [2]. Studier av de-Wahl Granelli et al har visat […](0 kommentar)

LT debatt

Assisterad peritonealdialys erbjuds inte till alla som behöver det

Patienter med grav njursvikt som inte kan njurtransplanteras behöver dialys för att överleva. Det finns två huvudalternativ, hemodialys (bloddialys) och peritonealdialys (även kallad påsdialys). Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen med hjälp av en dialysmonitor och ett dialysfilter. Vid peritonealdialys dialyseras blodet i stället över bukhinnan genom att dialysvätska appliceras i bukhålan via en inopererad […](0 kommentar)

Debatt och brev

Befolkningsstudier behövs – även LifeGene!

I LT 6/2012 (sidorna 292-3) argumenterar Åke Thörn och medförfattare för att forskningsetiken gått vilse i frågan om befolkningsstudien LifeGene [1], som drivs av Karolinska institutet i samverkan med universiteten i Lund, Linköping, Göteborg, Uppsala och Umeå. Man baserar sina argument på att det av frivilliga deltagare (eller föräldrar) signerade informerade samtycket i studien inte […](0 kommentar)

Bröstimplantatskandalen visar svagheterna i europeisk informationspraxis

I västliga länder är vård­givare, främst läkare, ålagda att noggrant informera sina patienter om vad föreslagen behandling eller undersökning innebär, dess risker och förväntat resultat, vanligen kallat informerat samtycke (informed consent). Vårdgivaren ska försäkra sig om att patienten har förstått den givna informationen och opåverkad ger sitt tillstånd till att proceduren genomförs. Sådan information ska […](0 kommentar)

Riskerna med fettrik diet är överdrivna

Studier av kostens inverkan på hälsan tillhör nog det svåraste inom klinisk forskning. De flesta människors kost innehåller en varierande mängd av olika födoämnen. Om man i ett experiment med bibehållet kaloriintag ersätter ett födoämne med ett annat, är det dessutom omöjligt att veta om eventuella hälsoeffekter beror på ett minskat intag av X eller […](0 kommentar)

Slutsats om visst mått av försiktighet kvarstår

Tack för ert inlägg angående min artikel om högfett­dieter. Jag har djup respekt för ert kunnande och era erfarenheter. Det är viktigt med den sakliga vetenskap­liga sokratiska debatten: den leder till ökade kunskaper. Roligt också att ni verkligen läst artikeln och de artiklar jag refererar till. Däremot är jag inte övertygad om att högfettdieter är […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Granatäppeljuice kan interagera med warfarin

Vissa fruktjuicer kan orsaka kliniskt betydelsefulla interaktioner med ­läkemedel. Den mest studerade är ­grapefruktjuice, som hämmar meta­bolismen av de läkemedel som är substrat för enzymet cytokrom P-450 3A4 (CYP3A4) [1]. Det finns även belägg för att tranbärsjuice kan öka effekten av warfarin, vilket kan leda till allvarliga blödningar [2]. Två in vitro-studier visar att granatäppeljuice kan […](0 kommentar)

Recension

Noggrann anamnes ger bättre diagnostik

Alla läroböcker i psykiatrisk dia­gnostik bygger i dag på DSM-systemet med dess kriteriebaserade sätt att nå fram till en rimlig diagnos, vilket ofta gör dem ganska onjutbara att läsa, de fungerar snarare som hjälpredor eller uppslagsverk i det vardagliga kliniska arbetet. Mats Adlers lilla behändiga bok »Psykiatrisk diagnostik« följer också de gängse mallarna för en […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Hon möter hedersproblematik med stärkande vårdprogram

Omkring hälften av personalen vid hälso- och sjukvårds-, ungdoms- och gynekologiska mottagningar i Sverige har någon gång mött kvinnor som sökt vård för hedersrelaterade frågor, enligt rapporten. Birgitta Essén har lång erfarenhet av att arbeta med unga kvinnor som lever under hedersnormer. I början av 1990-talet flydde en stor grupp människor från Bosnien-Hercegovina till Sverige […](0 kommentar)

Ingen direktinformation till patienterna

Den 31 mars 2010 förbjöd Läkemedelsverket med omedelbar verkan all ny användning av silikonfyllda bröstimplantat från den franska tillverkaren PIP, Poly Implant Pro­thèse, i Sverige. Detta sedan en inspektion i Frankrike avslöjat oegentligheter vid tillverkningen; det handlade bland annat om att medicinskt silikon bytts ut mot billigare industrisilikon. Den 1 november samma år gick Läkemedelsverket […](0 kommentar)

Ökade förutsättningar för kvalitetskonkurrens i tätort

Nio av tio invånare i Sverige är medvetna om att de kan välja vårdcentral. För åtta av tio skiljer det mindre än fem minuter i bil mellan de två närmaste vårdcentralerna. Och två av tre anser att de har tillräckligt med information för att kunna göra ett aktivt val. Därmed är de viktigaste förutsättningarna för […](0 kommentar)

Rätt att överklaga till domstol »närmast självklar«

Läkarförbundet har nyligen avfärdat Socialdepartementets förslag om att Socialstyrelsens beslut om kritik i klagomålsärenden ska kunna överklagas till domstol, se LT nr 8/2012, sidan 388. Men det gör inte JK Anna Skarhed. Hon skriver i sitt remissvar den 22 februari att hon anser rätten att överklaga som närmast självklar: »Även om de beslut Socialstyrelsen fattar […](0 kommentar)

Nästan alla ST-läkare har tillsvidareanställning

2006 visade en rapport från Sveriges yngre läkares förening, Sylf, att fyra av fem ST-läkare på universitetssjukhusen saknade tillsvidareanställning. Det fick föreningen att dra i gång en kampanj för att uppmärksamma ST-läkarnas arbetsrättsliga situation. Efter lokala förhandlingar på de orter som saknade sådan policy erbjuder numera samtliga universitetssjukhus ST-läkare fasta jobb. Sist ut att införa […](0 kommentar)

AstraZeneca i Södertälje har 80 läkare bland sina anställda

Det är fler än vad man först uppskattade i Stockholms läkarförening. – Men vi vet fortfarande inte om alla berörs, säger Anja Beijar, kanslichef på Stockholms läkarförening. Dels är det inte säkert att alla de 80 läkarna är anställda vid den forskningsenhet som nu ska läggas ned, dels vet man ännu inte om alla de […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Oerfarna underläkare ensamma på akuten – verksamhetschefen får kritik

En kvinna sökte vård vid sjukhusets akutmottagning för svår värk i vänster underben och fot. Hon undersöktes av en underläkare, som misstänkte fraktur och remitterade henne för röntgen av fotleden. Röntgenundersökningen visade ingen skelettskada. En annan underläkare tog över och skickade hem patienten utan att ha gjort någon ny undersökning. Kvinnans smärtor fortsatte emellertid att […](0 kommentar)

Fel i behandling orsakade köldskada

En kvinna sökte vårdcentralen för fyra fotvårtor. Det var första gången AT-läkaren skulle behandla fotvårtor med kryobehandling – frysning med flytande kväve – och handledaren kom därför till hjälp. Behandlingen gick bra, och patienten fick en ny tid en vecka senare. Denna gång gjorde AT-läkaren behandlingen på egen hand. Direkt efter behandlingen kände patienten smärta […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Förankring avgörande för framtiden

Kerstin Sjöberg/Björn-Ove Ljung (KB) har i LT 8/2012 (sidan 421) svarat på vår artikel (LT 7/2012, sidan 355) om den nya organisationen av SPUR-inspektioner. Vi välkomnar en öppen diskussion och utgår från att den blir förutsättningslös. Vi föreslår att IPULS drar tillbaka sitt nuvarande förslag för att få en grundlig och välförankrad diskussion och beslut […](0 kommentar)

Kräver ökad transparens och svar om kostnader

Efter ett års tystnad från IPULS, trots förfrågningar från inspektörer och samordnare, lanseras nu en ny, hittills hemlig modell för inspektioner av specialistutbildningen i Sverige. Samma vecka som tjänster för inspektörer annonserades ut kom det mejl till de nuvarande inspektörerna, som vi får anta då utan förvarning entledigats från sina uppdrag. Utformningen av målbeskrivningar för […](0 kommentar)