Nr 12 2012

Signerat

Mer verkstad i vårdvalet!

Läkarförbundet ser utomordentligt positivt på regeringens satsning att utvidga vårdvalet. Att vårdvalet även omfattar den specialiserade öppna vården är ett naturligt steg i rätt riktning. Ett treårigt statsbidrag för att påskynda utvecklingen är också utmärkt. En utvidgning av vårdvalet öppnar för större möjligheter att den specialiserade vården kan möta patienterna utanför sjukhusen och att nya […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vetenskap i mediabruset på gott och ont

Motion kan förändra dina gener. Så löd rubrikerna härom veckan. Nyheten att så lite som bara »några minuters« flås kunde ge avtryck i cellens innersta toppade radions nyhetssändningar, togs upp i tv:s Rapport och omskrevs i tidningarna. Till grund låg ett pressmeddelande från Karolinska institutet, som speglade den nyligen publicerade studien »Acute exercise remodels promoter […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Riktlinjer för allergisk rinit och astma måste nå ut

Allergisk rinit och astma är kroniska sjukdomar som drabbar cirka en fjärdedel respektive 8 procent av svenskarna [1, 2]. Sambandet mellan allergisk rinit och astma har länge varit känt, och enligt en svensk studie från 2006 ökar risken för allergisk rinit 5-faldigt om man har samtidig astma [1]. Omvänt ökar risken för astma om man […](0 kommentar)

HIV-testning bör erbjudas frikostigt

I detta nummer av Läkartidningen kan vi läsa om en undersökning där en ung kvinna ringer till ungdomsmottagningar runt om i landet för att få råd angående eventuell HIV-provtagning. Förvånansvärt ofta avråds hon från att testa sig, eftersom hon inte tillhör någon »riskgrupp«. I stället inleds en diskussion om sannolikheten för att hon ska vara […](0 kommentar)

Nya Rön

Gen ger vägledning om kolorektal cancers svar på kemoterapi

I New England Journal of Medicine presenteras en studie där författarna analyserat genetiska markörer som kan förutäga om en patient med kolorektal cancer kommer att svara på behandling med kemoterapi i form av fluorouracil. Multicenterstudien har gjorts i Tyskland och omfattar fyra olika kohorter med 44–76 patienter som alla drabbats av kolorektal cancer. Författarna har […](0 kommentar)

Den amerikanska fetmaepidemin tycks bromsa in

Håller den amerikanska fetmaepidemin på att bromsa in, om än på skyhöga nivåer? Det visar i alla fall en studie i JAMA. Undersökningen avser ett representativt urval vuxna amerikaner över 20 års ålder och kallas NHANES (National health and nutrition examination study). NHANES har sedan 1960-talet löpande följt »genomsnitts­amerikanen« och samlat data om bl a vikt […](0 kommentar)

Mobila team förebygger suicid

I Lancet presenteras en studie kring sui­cidprevention. Undersökningen bygger på data från 91 psykiatriska kliniker i England och Wales. Författarna har tittat på individer som begick självmord under perioden 1997–2006 och som tidigast tolv månader före självmordet varit i kontakt med någon av dessa kliniker. Totalt skedde 12 881 fall av suicid under perioden bland patienterna […](0 kommentar)

Bromsmedicin utan effekt mot alzheimer vid Downs syndrom

Individer med Downs syndrom löper kraftigt ökad risk för alzheimer: cirka 10 procent har alzheimer i 40-årsåldern. I 50-årsåldern ökar andelen till 30–40 procent för att överstiga 50 procent hos dem som är 60 år eller äldre. Effekten av bromsmedicin mot alzheimer är dåligt utredd när det gäller Downs syndrom. I Lancet presenteras en studie […](0 kommentar)

Bra resultat av djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom

I Lancet Neurology presenteras en studie kring djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom. Undersökningen har bedrivits vid 15 centra i USA under åren 2005–2010 och omfattar totalt 136 patienter med par­kinson. Patienternas snittålder var 60 år, och samtliga hade haft sin sjukdom i minst fem år (genomsnittet var tolv år). Samtliga fick elektroder inopererade bilateralt i […](0 kommentar)

Makten över hälso- och sjukvården flyttas alltmer till staten

En fråga som ofta uppmärksammas i medier och bland medborgare och patienter är skillnader i regler och behandlingsresultat mellan olika landsting. En vanlig fråga är: Ska inte hälso- och sjukvården vara jämlik i Sverige? I en avhandling från Uppsala universitet undersöktes hur spänningsförhållandet mellan nationell jämlikhet i hälso- och sjukvården och landstingens lokala självstyre manifesteras […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Hälsoval Skåne: fler besöker allmänläkare, färre går till specialist

Tidigare studier har visat att vårdval och etableringsfrihet i primärvården inneburit att fler vårdenheter etablerats och antalet besök ökat [1, 2]. Studier från Stockholms läns landsting har visat att individer i områden med lägre inkoms­ter fått mer ökad tillgänglighet till besök än individer i andra områden [3]. Det är dock inte säkert att dessa resultat […](0 kommentar)

Traumatisk hjärnskada kan ge hypofyssvikt

Traumatisk hjärnskada (traumatic brain injury, TBI) betraktas som ett globalt folkhälsoproblem. År 2009 sjukhusvårdades i Sverige ca 13 000 individer med intrakraniell skallskada i samband med t ex trafikolyckor, fall eller misshandel [1]. På senare år har omhändertagandet med modern neuro­kir­ur­gisk intensivvård lett till att överlevnaden för dessa patienter ökat markant. Många av patienterna upplever nedsatt livskvalitet […](0 kommentar)

Ungdomar nekas HIV-testning på ungdomsmottagningar

Tydliga attitydförändringar och färre fördomar har gett svenska ungdomar större frihet att forma sin sexualitet med fler tillfälliga relationer, ökad konsumtion av porr och fler samkönade relationer. Samtidigt har det sexuella riskbeteendet ökat. Unga har i dag fler sexpartner än för 10 år sedan [1-3], kondomanvändningen minskar [1, 2], analsex i heterosexuella relationer är vanligare […](0 kommentar)

Internationella riktlinjer för allergisk rinit har uppdaterats

För 10 år sedan genomfördes i WHO:s regi en omfattande genomgång av litteraturen om allergisk rinit och dess betydelse för astma. Arbetsgruppen, som gick under namnet ARIA ­(Allergic rhinitis and its impact on asthma), granskade allt som publicerats fram till och med 1999 [1]. Resultatet blev ett evidensbaserat state-of-the-art-dokument grundat på de principer som WHO […](0 kommentar)

Visst arbete kan ge besvär i nacke och axlar

Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring hälften av anmälda arbetsskador i Sverige rör sjukdomar i muskler och leder, vilka sällan leder till allvarlig invaliditet, men de kan innebära en påverkan på individens livskvalitet och medför stora samhällskostnader på grund av sjukfrånvaro. Bland arbetande befolkning i Sverige uppger cirka 25 procent […](0 kommentar)

Recension

Hej då, ångest – med KBT

Min 17-åring reflekterade nyligen över hur hemskt det måste vara att vara läkare: sitta hela dagarna och lyssna på folks problem. Så tungt och svårt, trodde han. Och visst är det svårt, emellanåt mycket svårt, att inte dras in i patientens oro och göra den till sin genom att beställa en rad prov och undersökningar […](0 kommentar)

Smarta molekyler i ondskans tjänst

Boken »Ond kemi« av Ulf Ellervik fick 2010 års pi-pris som delas ut av Kungliga Vetenskaps­akademien och förlaget Fri Tanke för att främja populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Några utdrag ur prismotiveringen: »… stor sakkunskap … och glimten i ögat … inte bara varna för missbruk utan också ta oss med på en roande […](0 kommentar)

Läkarens guide för överlevnad i yrket

Jag är väldigt glad över att jag blev läkare. Men jag är medveten om att jag inte alltid skickar de signalerna. Efter en nattjoursvecka känner man sig sliten, och det märker omgivningen. Det gäller att komma ikapp med sömnen. Eftersom jag bor på landet och har en och en halv mil in till universitetssjukhuset i […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Debatt och brev

Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen

I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998). Personliga ombud skulle få ett ansvar för att individens behov och rättigheter uppmärksammades och för att samhällets insatser samordnades. Cirka 250 personer med psykisk funktionsnedsättning fick stöd av 32 personliga ombud på tio orter runt om […](0 kommentar)

Genusperspektivet åsidosatt – igen

I Läkartidningen 50/2011 (sidorna 2652-6) publiceras en artikel om läkares arbetsmiljö baserad på en enkätstudie. Tyvärr får vi återigen konstatera att såväl artikeln som studien i det närmaste är ­renons på genusperspektiv. Varför redovisas inte studiens resultat uppdelat på kön när man, vilket  nogsamt rapporteras, skickat enkäten till ett representativt antal läkare, därav en representativ […](0 kommentar)

Läkarna som grupp har förlorat ­känslan av att ha en ansvarsposition

I artikeln »Läkarprofessionen en profession med allt mindre stöd och inflytande« [1] beskriver vi de förändringar som skett i läkaryrket utifrån ett antal frågor som finns med i två enkäter gjorda med arton års mellanrum. Det intressantaste resultatet i vår jämförelse av läkares villkor förr och nu är att läkargruppen som helhet har för­lorat känslan […](0 kommentar)

Novartis utmanar rätten till ­läkemedel för världens fattiga

Under de senaste sex åren har Novartis drivit en juridisk process mot den indiska staten i en patentfråga. Ärendet ligger nu hos Indiens ­högsta domstol. Om Novartis skulle vinna, hotas tillgången till vitala läkemedel, inte bara för indier, utan för miljontals människor i låginkomstländer. Formellt handlar målet om patentet för imatinibmesylat, som i Sverige säljs […](0 kommentar)

LT debatt

Evidensbristen är det stora problemet

I Läkartidningen 14/2011 (sidan 812) skriver Bejerot, Gardner och Humble att D-vitaminbrist är ett »allvarligt hot mot folkhälsan« och att myndigheter, sakkunniga och politiker bör redogöra för åtgärder som ska vidtas. Bejerot och Humble skriver vidare på DN Debatt den 28 juli 2011 att »halva befolkningen i Sverige lider av brist på vitamin D« och […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkarna hinner inte med alla besök på äldreboenden

Listan med läkemedel på datorskärmen stämmer inte. ST-läkaren i allmänmedicin, Katharina Schubertsson, scrollar upp och ned för att se om Panodilen finns med. – Jag ser inte de läkemedel du pratar om. Jag får väl skriva ut den då, och att hon ska ha den klockan 11, säger den unga läkaren och noterar. Det är […](0 kommentar)

DLF: Äldres vård ett omöjligt uppdrag

Ove Andersson ser att äldre som bor hemma är en patientgrupp som sällan räknas in som ett tydligt ansvarsområde. Varken för kommunen eller primärvården. – Primärvården är egentligen inte ansvarig för de äldres vård. Kommunerna ska ha köpt läkartid där all vård ska rymmas. Det kan ibland röra sig om fem minuter per patient och […](0 kommentar)

Öppenhet och transparens driver på förändringar

Under sina sex år som Läkarförbundets ordförande hade Eva Nilsson Bågenholm en oljemålning av Göteborgs hamn hängande på tjänsterummet, ifall längtan efter hemstaden skulle tränga sig på. Tavlan har följt med till det nuvarande arbetsrummet på Socialdepartementet. Man får hoppas att den har kvar sin avsedda effekt, för ett bra tag framöver kommer hon att […](0 kommentar)

Brist kring läkarmedverkan i hela landet

Ett »visst motstånd från vårdcentralen« och dess läkare att göra akuta hembesök utöver det planerade som fanns under veckan i en verksamhet i Skåne. I en annan i Småland prioriterade läkarna inte icke-akuta uppgifter som läkemedelsgenomgångar. Brist på läkare är signaler som märks i 11 fall av 169 föranmälda och oanmälda inspektioner på korttids- och […](0 kommentar)

Utbilda fler läkare!

»Vem ska bli chef eller forskare eller för den delen vara fackligt aktiv av de få läkarna när det inte finns tillräckligt många för de kliniska uppgifterna?« En motion från Östra Skånes läkareförening blev gnistan till ett politikskifte i före detta Sjukhusläkarföreningen, numera även formellt »Sjukhusläkarna«. »En defensiv, mångårig och enkelspårig tradition utan egentlig eftertanke […](0 kommentar)

Emma Spak föreslås bli ny ordförande i Sylf

Nuvarande ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Lena Ekelius, som var inne på sin andra period, aviserade i februari i år att hon tänker avgå ett år i förväg. Valberedningen föreslår att du ska ta över ordförandeklubban. Det låter som ett tufft jobb. – Till att börja med: att valberedningen föreslår mig gör mig både […](0 kommentar)

Förhandlingarna intensifieras de närmaste veckorna

Läkarförbundets förhandlingar med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarorganisationen Pacta, som pågått i två månader, intensifieras nu när två veckor återstår innan gällande avtal löper ut. Träffarna och kontakterna blir tätare. – Vi står ganska långt ifrån varandra, men det brukar vara så. De närmaste två veckorna kommer att bli intensiva, säger Karin Rhenman. […](0 kommentar)

Statskontoret föreslår renodlad inspektionsmyndighet

»Socialstyrelsen har inte förmått skapa tillräckligt goda förutsättningar för att tillsynsreformens mål ska uppfyllas. Vi föreslår därför att en renodlad inspektionsmyndighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård bildas.« Det säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson på Statskontorets webbplats i en kommentar till rapporten, som kritiserar Socialstyrelsens tillsynsverksamhet på en rad punkter. Statskontoret har sedan 2009 haft […](0 kommentar)

Notiser

Fler anmälda vårdskador

2011 anmäldes 11 800 vårdskador till Patientförsäkringen LÖF. Det är 13 procent fler än 2010. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) menar i ett pressmeddelande att det beror på större medvetenhet, bland annat på grund av den nya patientsäkerhetslagen, snarare än en faktisk ökning. Varje landstings resultat finns på(0 kommentar)

Pris till Läkartidningen i år igen

De tre jurymedlemmarna Björn af Kleen, Expressen, Torbjörn Nilsson, Fokus och Amanda Rydman, P3 Dokumentär, ger följande motivering: »I en artikel som är stilistiskt klar och dramatiskt komprimerad utan att förlora i nyanser, avslöjas brister i det svenska rättsväsendet. En skenbart enkel intervju med den så kallade barnläkaren skildrar de kränkningar som den åtalade men […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Sverige bör bli ett experimenterande samhälle vad gäller narkotikapolitik

Markus Heilig har på Lakartidningen.se (LT 7/2012) recenserat min bok »Legalisera narkotika? Ett diskussionsunderlag«. Eftersom recensionens rubrik är »Svaga argument mot en restriktiv narkotikapolitik« börjar jag med att presentera några aspekter av svensk drogpolicy som belyses i boken. Rekrytering: Den enda statistiska uppgift som talar till den svenska modellens fördel är att i årskurs 9 […](0 kommentar)

ST bör kunna bedömas kontinuerligt

Det finns i praktiken bara fyra grupper som ansöker till Socialstyrelsen om bedömning av sin ST-utbildning: A. Läkare som utfört hela sin specialistutbildning i Sverige B. Läkare med specialistkompetens från ett annat EU-land C. Läkare som ansöker om dispens att få tillräkna sig klinisk erfarenhet utanför Sverige D. Läkare från icke EU-land. Vad gäller grupp […](0 kommentar)

Särskild krisorganisation förutsättning för fungerande samverkan

I en studie gjord inom ramen för Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) med titeln »Fungerar samverkan vid krishantering? En studie med fokus på hälsosektorn« [1] visas bland annat att den vertikala (interna) samverkan är sämre utvecklad och fungerande än den horisontella (tvärsektoriella). Detta tror man beror delvis på okunskap, revirtänkande och reviragerande. Man konstaterar att den interna […](0 kommentar)

Att hänvisa till forskningsrapporter är inte relevant för målgruppen

Vi delar till fullo Johanna Ranes’ syn på hur viktigt det är med cellprovstagning för att ytterligare minska risken för de mest allvarliga konsekvenserna av livmoderhalscancer. Vikten av att ta cellprov trots att man vaccinerat sig är också något vi kommunicerar aktivt i flera kanaler. Till exempel på »Vårdguiden.se«, där vikten av cellprovstagning är en […](0 kommentar)

Unga kvinnor invaggas i falsk trygghet

I dagarna publicerades en studie i BMJ som visade på vikten av cellprovskontroller för att förebygga mortalitet i livmoderhalscancer. Av de ungefär 140 kvinnor som varje år avlider i livmoderhalscancer i Sverige har det stora flertalet inte deltagit i cellprovskontroll på länge. Bland de fall av livmoderhalscancer som upptäcks hos symtomfria kvinnor som låter sig […](0 kommentar)

Har vi köpt grisen i säcken?

Den kraftiga ökningen av incidensen av prostatacancer globalt har medfört att kvaliteten i handläggningen av patienter med sjukdomen fått stor uppmärksamhet. Prospektiva randomiserade studier har lärt oss mycket, men uttolkningen av evidensen är inte okomplicerad. Exempel är två screeningstudier baserade på PSA, och två behandlingsstudier avseende värdet av radikal prostatektomi [1-3], i båda fallen med […](0 kommentar)