Nr 13 2012

Signerat

Dags införa medicinsk vårdgaranti

Det blir paradoxalt när vi opererar utomlänspatienter, så att deras hemlandsting klarar vårdgarantin, medan vi själva inte gör det, säger en chef på HOS-förvaltningen i DN den 9 mars. När tjänstemän i Stockholms landsting kräver att stockholmare måste få vård före landsortspatienter är det ett exempel på icke medicinsk prioritering. Vårdgarantin tränger undan patienter med […](0 kommentar)

Kultur

»Om underlydande beträddes med fel eller försummelse i sin befattning …«

Det så kallade Astrid Lindgren-fallet, där en narkosläkare åtalades för barnadråp men frikändes hösten 2011 efter en utredning som varade i 2,5 år, följdes säkert av hela svenska läkarkåren med en viss oro. Var detta början på en ny epok, där sjukvårdspersonal i allt större utsträckning skulle hamna i rätten efter misslyckanden/misstag i sitt arbete? […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Missbruksutredningen som försvann

Den statliga missbruksutredningen offentliggjordes för snart ett år sedan. Gerhard Larsson hade fått uppdraget att göra en översyn av den samlade svenska missbruks- och beroendevården. Hans utredning pekar på en rad brister i dagens missbruksvård och ger olika förslag på åtgärder, som alla syftar till att stärka individens rätt till kunskapsbaserad vård. Både vetenskap och […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Mammografiscreening är här för att stanna

Kollegorna Karsten Juhl Jørgensen och Peter C Gøtzsche levererar ytterligare ett inlägg i skyttegravskriget mellan motståndare och anhängare av mammografiscreening. Skyttegravarna är nu så djupa att det måste vara svårt att ta sig ur dem och ännu svårare att få klar sikt. Karsten Juhl Jørgensen och Peter C Gøtzsche anser att mammografiscreening omedelbart borde avbrytas, […](0 kommentar)

Nya Rön

Mortaliteten stiger brant vid brännskada över 60 procent hos barn

I Lancet presenteras en studie kring brännskador hos barn. Undersökningen har gjorts i USA och bygger på en sammanställning av 952 barn vars genomsnittsålder uppgick till 7 år. Två tredjedelar av dem var pojkar. Samtliga barn behandlades under perioden 1998–2008 för brännskada vid ett barnsjukhus i Texas (Shriners Hospital) enligt riktlinjer från American Burn Association. […](0 kommentar)

Celiaki något vanligare efter planerat kejsarsnitt

Celiaki (glutenintolerans) är en livslång immunmedierad sjukdom som drabbar cirka 1–2 procent av befolkningen. Under de senaste decennierna har förekomsten av celiaki dubblerats, samtidigt som det skett en markant ökning av antalet kejsarsnitt. Två tidigare, mindre studier ((0 kommentar)

Sirtuiner kopplade till Huntingtons sjukdom

Sirtuiner är en grupp enzymer som kan vara inblandade i patogenesen till Huntingtons sjukdom. Det visar två artiklar som presenteras i Nature Medicine. Rönen öppnar för nya behandlingsmöjligheter vid den neurodegenerativa sjukdomen. Sirtuinerna (en förkortning av silent mating type information regulation 2 homolog) upptäcktes i mitten av 1990-talet och har därefter kopplats till flera olika […](0 kommentar)

Låg mortalitet vid behandling av koledokussten, oavsett metod

Behandlingen av koledokussten har förändrats i Sverige i takt med att nya behandlingstekniker har introducerats. Öppen kirurgi har gradvis ersatts av endoskopiska och laparoskopiska metoder. Den aktuella studien avsåg att kartlägga skillnader i mortalitet och morbiditet mellan de olika metoderna samt att identifiera riskfaktorer för mortalitet. Studien inkluderade alla personer i Sverige med en operationskod […](0 kommentar)

Sjukdomsbördan av malaria större än befarat

I Lancet presenteras en studie kring den globala sjukdomsbördan till följd av malaria. Det senaste decenniet har omfattande ansträngningar gjorts för att begränsa spridningen av malaria. Det har presenterats ett flertal sammanställningar över den globala malariabördan, men dessa har gjorts på olika sätt och kommit till olika resultat. Den nu aktuella undersökningen har gjorts av […](0 kommentar)

Cytostatika under graviditet möjlig risk för fostret

Påverkas fostret om modern behandlas med kemoterapi under graviditetens andra och tredje trimester? Det var den huvudsakliga frågeställningen i en studie som presenteras i Lancet Oncology. Studien har gjorts i Belgien, och författarna har tittat på 70 barn vars mödrar genomgick cytostatikabehandling under andra och tredje trimestern. Barnen har undersökts vid flera tillfällen: vid födseln, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Dödligheten i bröstcancer minskar – men inte tack vare screening

Under de senaste åren har resultat från flera viktiga studier av mammografiscreening publicerats, vilket innebär att den traditionella uppfattningen om screening nu måste revideras. Det förefaller nämligen som om screening inte har någon gynnsam effekt, utan i stället leder till betydande överdia­gnostik och ökning av antalet mastektomier [1]. Motiveringen för screening tycks därför ha bortfallit. […](0 kommentar)

Ögonscreening på BB är effektiv

Bör man ögonscreena på BB? År 2002 publicerades en utvärdering som visade att BB-screening hade stor betydelse för upptäckt av kongenital katarakt [1, 2]. BB-screening var även försvarbar i ett hälsoekonomiskt perspektiv [3]. Den vetenskapliga litteraturen är dock knapphändig, och någon prospektiv studie har inte publicerats tidigare. Screeningförfarandet i Sverige baseras på råd i läroböcker […](0 kommentar)

Anpassning­ av vårdkedjan vid utvecklingsstörning och ­demens

I Sverige finns i dag cirka 1 750 personer med diagnostiserad demenssjukdom och samtidig utvecklingsstörning. I Kristianstad med omnejd motsvarar detta drygt 20 personer. Cirka 50–60 procent drabbas av Alzheimers sjukdom, och personer med Downs syndrom är den dominerande gruppen. En dramatisk utveckling har skett vad gäller medellivslängden för personer med Downs syndrom: år 1929 var medellivslängden […](0 kommentar)

Akut salicylatförgiftning kan ge icke-kardiogent lungödem

Salicylatförgiftning har de senaste åren utgjort cirka 8–15 procent av alla förgiftningsfall på medicinska akutmottagningar i Danmark [1, 2]. Mortaliteten är låg [3], men allvarliga förgiftningar med betydelsefulla komplicerande tillstånd förekommer. Fallbeskrivning En 55-årig kvinna med känd kroniskt obstruktiv lungsjukdom intogs akut på en medicinsk akutmottagning i Danmark med tilltagande dyspné. Patienten berättade att hon […](0 kommentar)

Debatt och brev

Equalis kriterier för karotisdiagnostik – under kontinuerlig uppgradering

Ultraljudsundersökning av karotisartärerna med så kal­lad duplexteknik (samtidig användning av tvådimensionell avbildning av kärlet och flödeshastighetsbestämning med dopplerteknik) har använts i Sverige sedan början av 1980-talet [1]. Användningen ökade snabbt på 1990-talet efter publiceringen av resultaten från de så kallade ECST- och NASCET-studierna [2,3]. De visade att stenosgraden är avgörande för valet av kirurgisk eller […](0 kommentar)

Vad läkare behöver

Det är lätt att uttrycka vad en läkare i dagens läge behöver ha med sig i sin utbildning men svårare att säga var det nya ska få plats. Oberoende av alla tider måste det vara så att läkarens främsta uppgift är att vara ordentligt kunnig i det medicinska sjukdomsområde som han/hon är satt att klara […](0 kommentar)

DN Debatt knappast rätt forum för känsloladdat inlägg om prioriteringar

Att kardiologkollegor pläderar för en ökad satsning på hjärt–lungräddning (HLR) är förståeligt, men är DN Debatt [1] ett lämpligt forum? Sjukvården står inför stora och växande prioriteringssvårigheter. Såväl behov som möjligheter är nästintill oändliga medan resurserna är begränsade. Den satsning på obligatorisk HLR-utbildning och storskalig spridning av hjärtstartare som kardiologerna förespråkar i artikeln i Dagens […](0 kommentar)

Hjärtstartare mer kostnadseffektivt än brandvarnare

Medelåldern hos en patient med hjärtstopp är cirka 65 år, det vill säga många är relativt unga och fortfarande yrkesverksamma. Cirka 80–85 procent av dem som överlever är neurologiskt intakta när de skrivs ut och kan återgå till ett ordinärt leverne. Dessa patienter har en lika god långtidsprognos som patienter som överlevt en hjärtinfarkt. I […](0 kommentar)

Frågan gällde prioriteringsprinciper

Det var inte hjärtstartare eller deras kostnadseffektivitet jag ifrågasatte utan sättet att försöka påverka prioriteringsbeslut. Samma vecka i samma tidning [1] krävde ordföranden för patientföreningen för hyperhidros att alla som lider av detta tillstånd, som kraftigt sätter ned livskvaliteten, ska ha självklar rätt till landstingsfinansierad vård, främst Botox, vilket enligt artikeln kostade 40 miljoner kronor […](0 kommentar)

Recension

En tunn bok om statistik

Där jag läste till läkare (Linköping) var termin 8 »ögonterminen«, men mitt ibland alla uveiter, glaukom och katarakter petade kursledning in en föreläsning om statistik. I kafeterian efteråt var vi många som tittade uppgivet på varandra. Oftalmologi var inte lätt, men statistik … där högg vi i sten. Det är en allmän föreställning att statistik […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Aktuellt

Helhetsgrepp för bästa livskvalitet

NORRKÖPING. Gunvor Törnå är en av drygt 200 patienter som är inskrivna på äldremottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det har gått ett år sedan hon skrevs in, och därför har hon kallats till ettårskontroll på geriatriska kliniken. Inledningsvis hör sig överläkare Anne Ekdahl för om hur hon känner sig rent allmänt. Jodå, förutom en höft […](0 kommentar)

Mobil geriatrisk klinik i Lidköping

LIDKÖPING. Lyssna in den äldres historia under en kopp kaffe. Diskutera med kommunsköterskor. Bedriva avancerad sjukhusvård i hemmet. Fixa remisser och kontakta sjukhuset. Närsjukvårdsteamet, med läkaren Ulla Andin i spetsen, är som en ständig sambandscentral för multisjuka äldre i Skaraborg och just därför en kvalitetsmässig succé, enligt en utvärdering. Det är folksamling vid matsalsbordet hemma […](0 kommentar)

Läkarförbundet: Kommunöverläkare ska se till att sjuka äldre inte faller mellan stolarna

Många av problemen i vården av de mest sjuka äldre uppstår enligt Marie Wedin i skarven mellan landstings- och kommunal vård. – Man missköter sig från båda hållen. Sjukhusvården fungerar många gånger bra för äldre patienter, men när de är redo för utskrivning kan de dumpas i hemmet utan att det finns någon mottagare till […](0 kommentar)

Rörlig läkare ger snabb hjälp i Ljungby

LJUNGBY. – Detta skapar så mycket trygghet. Jag kommer in så tidigt i förloppet att äldre slipper åka till sjukhuset. De behöver heller inte besvära sig med att ta sig till vårdcentral, ordna resor och anhöriga som ska följa med, säger distriktsläkaren Kjell Petersson. Bakgrunden till att den mobila tjänsten inrättades i projektform var att […](0 kommentar)

Isabella Kongstad ny ordförande för MSF

25-åriga Isabella Kongstad går nu tredje terminen på läkarutbildningen i Örebro, vilket innebär att hon är från skolans första kull. Hon har suttit som ledamot i den lokala MSF-styrelsen i ett år och har på den tiden gjort ett så tydligt intryck på valberedningen att hon väljs direkt till högsta posten i centralstyrelsen. – Jag […](0 kommentar)

Vite hotar underbemannad klinik

Arbetsmiljöverket har under 2011 granskat barn- och ungdomskliniken efter att läkarföreningens skyddsombud i slutet av 2010 slagit larm om den höga arbetsbelastningen. Verket konstaterar nu i ett beslut att läkarnas arbetsbörda under en längre tid varit hög till följd av besparingar och ett ökande patienttryck, vilket har lett till en stor mängd icke uttagen kompledighet […](0 kommentar)

Upprop i Dalarna för fler allmänläkare

– Vi har redan i dag ett allvarligt problem med underbemanning och rekryteringssvårigheter och det kommer att bli ännu värre om ingenting radikalt görs, säger Gunnar Svärd, distriktsläkare i Kvarnsveden utanför Borlänge. Uppropet, som växt fram i samverkan mellan SFAM och Distriktsläkarföreningen, har skrivits under av ST-läkare och i stort sett samtliga specialister i allmänmedicin […](0 kommentar)

1 100 allmänläkare bakom Norrbottensupprop

»Låt vården vårda« kräver de drygt 1 100 allmänläkarna, cirka 20 procent av den svenska allmänläkarkåren, som har skrivit på det så kallade Norrbottensuppropet. Uppropet vänder sig mot krav på registrering av livsstilsfaktorer som förutsättning för att få full ekonomisk ersättning i vårdvalssystemet. – Kraven på registrering är en del i ett större mönster där […](0 kommentar)

Anmälningsskyldighet utökas med skärpt vapenlag

Enligt gällande lag är läkare skyldiga att anmäla patienter som är olämpliga att inneha skjutvapen till polisen. Från den 1 juli i år gäller sådan anmälningsskyldighet även beträffande personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller särskild personutredning i brottmål, trots att dessa i formell mening inte är patienter. Det är den enda förändring gällande läkares anmälningsskyldighet […](0 kommentar)

Stopp för utflyttning av psykiatrin

Utflyttningen av psykiatrin fanns med i den så kallade Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som antogs av landstingsfullmäktige i juni 2011. Förslaget väckte oro och protester från både anställda och patient- och anhörigorganisationer (se LT nr 45/2011). Nu har det kommit en uppdaterad version av framtidsplanen, som stryker ett streck över hela utflyttningen. Den psykiatriska […](0 kommentar)

LT debatt

Riks-HIA ska ta fram nytt index för områden med förbättringsutrymme

Riks-HIA (Register för information, kommunikation och stati­stik om vård av patienter på hjärtintensivavdelning) startade i Sydöstra och Uppsalas sjukvårds­regioner 1991 och har sedan 1995 fungerat som nationellt kvalitetsregister för akut kranskärlssjukdom. Sedan 2009 ingår det som en del av det samordnade svenska registret för kranskärlssjukdom och klaffintervention, Swedeheart. Numera rapporterar alla svenska sjukhus som bedriver […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)