Nr 14 2012

Signerat

Mycket på gång inom forskningen!

Inom departementen bereds just nu flera viktiga frågor. I höst kommer en ny forskningsproposition. Vinnovas och Vetenskapsrådets förslag för svensk behandlingsforskning ligger och väntar. Regeringen har utsett Sigbrit Franke att förhandla om det nya ALF-avtalet, och Kjell Asplund ska ta fram ett underlag för kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården. Det finns alltså all anledning för forskningsintresserade läkare […](0 kommentar)

Kultur

Vacker handstil – utan händer

Sällan har väl någon fötts med sämre förutsättningar till ett drägligt liv – än Johan Schierlund. Med gott intellekt och kämpatag lyckades han ändå uppnå ett gott leverne. I ett originaltryck från Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar 1796 har akademiledamot och livmedikus Johan P Westring skildrat Johan Schierlund och hans anmärkningsvärda »habilitering«. Johan föddes 1753 med svåra […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Förstahandsval vid högt blodtryck skiftar

I detta nummer finns en genomgång av fall av ACE-hämmarutlösta angioödem (se sidan 758). Sådana är lyckligtvis ovanliga, men med tanke på att det är en allvarlig och i vissa fall dödlig biverkning kan det finnas anledning att ifrågasätta ACE-hämmarnas plats som ett av fyra rekommenderade förstahandsmedel vid hypertonibehandling. För mindre än 10 år sedan […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt

Bakteriell multiresistens mot antibiotika är ett ökande globalt problem. Bristfälligt reglerad läkemedelsproduktion i lågprisländer har nu visats kunna vara en bidragande orsak. Det gäller inte bara i Indien, utan sannolikt också på annat håll. Problemen med läkemedel och miljö har uppmärksammats på olika nivåer i samhället, även inom läkarkåren [1-4]. Att åstadkomma en förändring kan […](0 kommentar)

Kartläggning av skyddsfaktorer vid typ 1-diabetes har börjat

Diabetes mellitus uppträder i olika former (framför allt typ 1, typ 2, LADA [latent autoimmune diabetes in adults], MODY [maturity-onset diabetes of the young] etc) och med olika kardiovaskulära riskfaktorer, kliniska komplikationer och varierande behov av behandling. Det är välkänt att olika diabeteskomplikationer kan uppstå vid längre tids sjukdomsduration och ökad belastning av riskfaktorer som […](0 kommentar)

Nya Rön

Ingen effekt av diabetesvaccin

I New England Journal of Medicine presenteras en fas 3-studie på ett diabetesvaccin som utvecklats av ett svenskt företag. Resultatet är nedslående. Vaccinet bygger på proteinet GAD65 (glutaminsyradekarboxylas), som uttrycks i de insulinproducerande betacellerna i pankreas. Proteinet upptäcktes på 1980-talet och användes först som en markör för diabetes, då antikroppar mot GAD i blodbanan kunde […](0 kommentar)

Elektrisk stimulering av entorinala kortex förbättrade det spatiala minnet

I New England Journal of Medicine presenteras en studie där minnet undersökts med hjälp av djup hjärnstimulering. Författarna har utgått från sju patienter med epilepsi som fått elektroder inopererade för att utreda epileptiskt fokus för anfallen. Med hjälp av dessa elektroder, som alltså inte opererats in specifikt för studien, undersökte man om det går att […](0 kommentar)

Y-kromosomen försvinner inte med evolutionen

Y-kromosomen kommer inte att försvinna i framtiden. Det lugnande beskedet ges i en studie i Nature som refereras av Nature News. Y-kromosomen tros vara 200–300 miljoner år gammal. Bakgrunden till att dess framtid ifrågasatts är en studie som presenterades för ett par år sedan, där man jämförde människans Y-kromosom med schimpansens, en art vi människor […](0 kommentar)

Äggceller nybildas under livets gång

I medicinska läroböcker informeras vi om att de äggceller en kvinna föds med är de hon har under livet, och några nya bildas inte. Men kanske måste böckerna nu skrivas om då denna medicinska »sanning« tycks felaktig. Det är dock inte förs­ta gången detta föreslås. I en studie som presenterades i tidskriften Cell för ett […](0 kommentar)

Ingen bröstsmärta vid fyra av tio hjärtinfarkter hos kvinnor

Fyra av tio kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har ingen bröstsmärta. Det är ett av flera uppseendeväckande fynd i en amerikansk artikel som presenteras i JAMA. Studien omfattar 1 143 513 amerikaner, 42 procent kvinnor och 58 procent män, som drabbades av en hjärtinfarkt under perioden 1994 till 2006. Deltagarna ingår i kohorten National Registry of Myocardial […](0 kommentar)

Restriktiv vätsketerapi vid tarmkirurgi gav mindre komplikationer

Peroperativ vätsketerapi kan påverka vårdtid och komplikationer efter elektiv kolorektal kirurgi. Denna singelcenterstudie var utformad för att undersöka om restriktiv peroperativ vätskeadministration skulle kunna minska vårdtiden jämfört med vårdprogram­met ERAS (enhanced recovery after surgery). Patienterna randomiserades till antingen begränsad peroperativ intravenös vätskeadministration eller standard­administration. Randomiseringen stratifierades för kolon-, rektal-, öppen eller laparoskopisk kirurgi. Alla patienterna […](0 kommentar)

Screening för livmoderhalscancer genom cellprov räddar liv på flera sätt

Autoreferat. Screening genom regelbunden gynekologisk cellprovskontroll räddar liv genom att förebygga cancer via upptäckt och behandling av cellförändringar i livmoderhalsen men också genom att förbättra chansen till bot i det mindre antal fall som inte kunnat förebyggas. De kvinnor som dör i livmoderhalscancer har sällan deltagit i cellprovskontroller inom det rekommenderade intervallet. I BMJ publicerades […](0 kommentar)

Rättelse

Rättelse

(0 kommentar)

Notiser

Läkarförbundet kritiserar marknadsföringen av Miltons hälsosajt

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR, kritiserar marknadsföringen av hälsosajten »Hurmårjag«. I samband med lanseringen skickades ett pressmeddelande ut med rubriken »Några av Sveriges bästa läkare gör din hälsokontroll på nätet«, och det angavs att hälsotjänsten har en rådgivande grupp bestående av specialister och läkare »under ledning av Anders Milton (tidigare ordförande i Läkarförbundet)« (se LT […](0 kommentar)

Tre nya kliniska forskarskolor

Vetenskapsrådet har beslutat att finansiera tre nya nationella forskarskolor inom klinisk forskning, vid sidan av de fem som man redan stöder. En klinisk forskarskola i benskörhet inrättas vid Göteborgs universitet, medan Karolinska institutet får två nya kliniska forskarskolor, en i odontologi och en i kroniska inflammatoriska sjukdomar. Vetenskapsrådet fick i 2008 års forskningsproposition i uppdrag […](0 kommentar)

KU vill ha meddelarskydd för privatanställda

Ett enigt konstitutionsutskott har ställt sig bakom en motion från S, MP och V om utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Regeringen har tidigare aviserat att frågan ska utredas.(0 kommentar)

Debatt endast på webben

»Läkare känner inte ens till Läkemedelsförsäkringen«

I ett brev i LT 11/2012 (sidan 529) påpekar Hans Dunér det förrädiska i att patienter som behandlas med läkemedel från vissa företag inte kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen (LF) om de drabbas av en allvarlig biverkning. Det beror på att företagen i fråga inte anslutit sig till LF. Brevet pekar på svårigheterna för patienten […](0 kommentar)

Nu skrotar vi AT!

I LT 12/2012 (sidan 614) går det att läsa att Sjukhusläkarna kräver fler platser på de svenska läkarutbildningarna [1]. Detta är något som regeringen redan tagit till sig. I september 2007 förklarade dåvarande högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och socialminister Göran Hägglund att Sverige är i behov av fler läkare [2]. Vidare pågår det sedan […](0 kommentar)

Positiva effekter av pulsoximetriscreening dokumenterade i regional HTA-rapport

Vi har med intresse läst Erik Greens och Carl Johan Rosenkvists artikel i LT 9–10/2010 (sidorna 481-2)om screening av nyfödda barn med pulsoximetri (POX) innan de lämnar BB [1]. Baserat på en svensk studie av de Wahl Granelli och medarbetare [2] infördes metoden i Kalmar den 1 april 2009, och författarna redovisar nu goda erfarenheter. […](0 kommentar)

Utan Läkemedelsförsäkringen finns inget skydd vid allvarliga, kända biverkningar

I LT 11/2012 (sidan 529) lämnar Hans Dunér kloka synpunkter på ett begynnande svek mot konsumenter av läkemedel, förskrivna eller receptfria. Skyddet från Läkemedelsförsäkringen urholkas, och detta sker mycket diskret. Anledningen till detta syns vara ren och snöd vinning hos producent/importör och även landsting. Skador på grund av biverkningar vid användning av läkemedel är stort […](0 kommentar)

LT debatt

TLV: Lösning kräver lagstiftning

Det är en viktig fråga som Hans Dunér tar upp i LT 11/2012 (sidan 529), där han beskriver problemet med att alla läkemedelsföretag inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen (LF). En lösning kräver emellertid lagstiftning. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har därför tidigare uppmärksammat Socialdepartementet på detta. En statlig utredning under Socialdepartementet har nu regeringens uppdrag att […](0 kommentar)

Privatläkarna behöver sitt servicebolag

Jag har fått ett brev från Marie Wedin och Håkan Wittgren. I det kan man läsa: »Läkarförbundets centralstyrelse har av flera skäl inte ansett det lämpligt att i en obligatorisk förbundsstruktur ge utrymme för delföreningar att driva egen bolagsverksamhet. Därav centralstyrelsens beslut att SPLF ska avveckla sina servicebolag.« Varför beslöt vi oss för att skapa […](0 kommentar)

Påverkansarbete genom bolag inte lämpligt

Vi är helt eniga med Christer Sjödin om vikten av läkarkårens inflytande när det gäller utvecklingen inom ­hälso- och sjukvården. Sjödin tar specifikt upp frågan om utvecklingen inom den privata sektorn. SPLF med dess lokala enheter fyller en betydelsefull funktion i det fackliga påverkansarbetet. Läkarförbundets lokalföreningar uträttar samtidigt ett viktigt arbete direkt gentemot sina lokala […](0 kommentar)

Nej till »undvikbar slutenvård« som prestationsersättning

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) i en satsning på de mest sjuka äldre skapat en prestationsersättningsmodell utifrån ett antal mått, däribland undvikbar slutenvård, som presenterats i LT 12/2012 [1]. I mitt arbete på Socialstyrelsen har jag utvecklat och infört kvalitetsindikatorn undvikbar slutenvård i öppna jämförelser av hälso- och sjukvård och har […](0 kommentar)

Debatt och brev

Läkemedel och miljö i praktiken

I dag vet vi att läkemedels­behandling dessvärre har en miljömässig baksida. Vår konsumtion av läkemedel gen­ererar svårnedbrytbara substanser som påverkar livet i vattenmiljöerna och kan ge upphov till bland annat reproduktionsstörningar hos fisk. Produktionen av läkemedel kan emellertid ge upphov till långt större utsläpp av läkemedelssubstanser, en produktion som ofta är förlagd till låglöneländer som […](0 kommentar)

Förslaget ska ge kortare handläggningstider för ST-läkarna

Sedan den nya ST-ordningen började gälla 2010 ska alla ansökningar om bevis om specialistkompetens grans­kas av två externa bedömare. De externa bedömarna har ett omfattande uppdrag och har hittills gjort ett oerhört arbete. Men det tar i dag för lång tid för Socialstyrelsen att ­utfärda specialistbevis enligt den nya ordningen. Det är drygt 150 ansökningar som […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Utsläpp från läkemedelsindustri påverkar miljön

Läkemedel är oumbärliga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Under senare år har man dock funnit en förbisedd baksida av vår läkemedelsanvändning, nämligen att läkemedel kan ge effekter också när de hamnar i naturen. Läkemedel är, till skillnad från de flesta andra kemikalier, utvalda eller konstruerade för att vara biologiskt aktiva redan vid mycket […](0 kommentar)

Transfusion av äldre blodprodukter kan utgöra en risk

Lagring av erytrocytkoncentrat, plasma och trombocyter på blodcentraler medger ökad tillgång till blodkomponenter för akuta och elektiva transfusioner. I dag fraktioneras helblod i komponenterna erytrocyter, plasma och trombocyter samt leukocytbefrias inom ett dygn efter tappning. Erytrocyter och färskplasma lagras i 2–6 °C upp till 42 respektive 14 dagar. Trombocyter lagras vid 22 °C upp till […](0 kommentar)

Högt luftvägshinder orsakat av ACE-hämmar­­utlöst angio­ödem

Angioödem, även kallat angioneurotiskt ödem, är ett spontant övergående tillstånd som karakteriseras av svullnad i underhud och slemhinnor utan hudrodnad [1]. Tillståndet är snabbt insättande och drabbar ofta ansiktet och de övre luftvägarna (Figur 1). Svullnaden beror på lokal extravasation av vätska och plasmaproteiner från kapillärbädden. Angioödem är ofta recidiverande och kan bli livshotande om […](0 kommentar)

Aktuellt

Läkemedel hot mot miljön

Läkemedelsverket arbetar på flera olika plan inom området läkemedel och miljö. Det handlar om regeringsuppdrag, internationella avtal och EU-samarbeten. Men den gemensamma komponenten är kopplingen som sällan finns, den mellan hälsa och miljö. – Man tittar bara på hälsa eller bara på miljö. Ett viktigt mål för oss är hur vi kan få kopplingen mellan […](0 kommentar)

LIF hoppas på miljöhänsyn vid läkemedelssubvention

Sedan i höstas pågår på regeringsnivå en utredning om prissättning av läkemedel. – Vi ska göra en bedömning av om miljöaspekter kan vägas in vid subvention, berättar särskilda utredaren Sofia Wallström. Som det är i dag tar inte Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, miljöhänsyn vid beslut om huruvida ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. För att […](0 kommentar)

Läkarförbundet ser över miljöprofileringen

– I korthet så jobbar vi via nationella läkemedelsstrategin där ett målområde är att se över miljöprofilering. Mikael Rolfs sitter med i den så kallade högnivågruppen som leder arbetet med den nationella läkemedelsstrategin. Gruppen sammanträder två gånger per år och får då avrapportering från olika instanser. – Bland annat ser vi över om det är […](0 kommentar)

Lokaltidning klandras för skriverier om journalintrång

Läkaren låg i skilsmässa, och för att få adressuppgifter till den kvinna som hennes man hade en relation med gick hon olovligen in i kvinnans journal. Läkaren erkände senare att hon gjort fel och accepterade tingsrättens dom för dataintrång. När läkaren började jobba på ett nytt sjukhus fick en lokaltidning nys om det. I rapporteringen […](0 kommentar)

Chefläkaren bekräftar brister i journalföringen

I går kunde Läkartidningen berätta att narkosläkaren nu anmäler Astrid Lindgrens barnsjukhus för en rad felaktigheter som ska ha begåtts under perioden september 2008 till februari 2012. Narkosläkaren menar att en del av felen var det som ledde till att hon blev misstänkt och åtalad för dråp, se Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset. I bilagor till anmälan […](0 kommentar)

SMER varnar för framhastad LifeGene-lag

Efter att Datainspektionen i december 2011 stoppat det kohortbaserade LifeGene-projektet, gick regeringen snabbt ut och meddelade att regelverket för registerforskning skulle ändras så att projektet kunde fortgå, se LT 11/2012. Nu varnar Statens medicinsk-etiska råd, SMER, i en skrivelse regeringen för att strategin att snabbt undanröja hinder för den forskning som man vill främja visserligen […](0 kommentar)

Patienter som får träffa läkare mest nöjda med sin vårdcentral

Lagom till sin ettårsdag presenterar den nya myndigheten Vårdanalys sina första två rapporter, som båda gäller effekterna av vårdvalet. I den första har man analyserat svaren i Nationell patientenkät, för att se vilka faktorer som påverkar den patientupplevda kvaliteten i primärvården. Undersökningen visar bland annat att de sjukaste patienterna är mest nöjda och att kontinuiteten […](0 kommentar)

Skyddsombud på akuten i Lund slår larm

I början av mars kallade skyddsombuden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal till krismöte med arbetsgivaren på grund av den pressade situationen på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund. På grund av det sparbeting på 450 miljoner kronor som ligger på sjukhuset råder anställningsstopp. Läkare och annan personal som slutat har inte ersatts, vilket har lett […](0 kommentar)

Lägre ersättning för drift av S:T Göran oroar läkarföreningar

S:t Görans sjukhus är det enda stora akutsjukhuset i Sverige som drivs i privat regi. Det drivs av Capio sedan 1999, men det avtalet löper ut vid kommande årsskifte. Därför anordnade Stockholms läns landsting en upphandling. Resultatet, som klubbades av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd på tisdagen, blev att Capio får teckna avtal för nio år […](0 kommentar)

Narkosläkaren anmäler barnsjukhuset

Narkosläkaren menar att kollegernas bristande journalföring var det som ledde till att hon själv blev misstänkt och åtalad för dråp på en döende flicka den 20 september 2008. Under rättegången i höstas vittnade en intensivvårdssjuksköterska om att hon varit med vid två tillfällen under den 12 september då tiopental gavs till flickan. Domstolen bedömde vittnesmålet […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Endast på webben

Läkemedel som miljöhot

Artiklar i detta nummer av Läkartidningen om läkemedel och miljö Läkemedel hot mot miljön Aktuellt LIF hoppas på miljöhänsyn vid läkemedelssubvention Aktuellt Läkarförbundet ser över miljöprofileringen Aktuellt Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt. Sverige föreslår skärpning av internationella regler för att minska utsläpp Medicinsk kommentar Utsläpp från läkemedelsindustri påverkar miljön. Antibiotikautsläpp riskerar också […](0 kommentar)