Nr 19 2012

Signerat

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun

Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent. Det var på valborgsmässoafton som avtalsuppgörelsen undertecknades mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Pacta*. Under rådande omständigheter med en […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nunnor och p-piller

I Lancet (doi: 10.1016/S0140-6736(11)61746-7) lanserades av två australiska cancerforskare nyligen ett förslag om att rekommendera kombinerade p-piller till nunnor för att på detta sätt minska förekomsten av bröst-, äggstocks- och livmodercancer bland dessa kvinnor. Redan år 1713 noterades att nunnor hade en betydligt ökad förekomst av bröstcancer. Detta har senare bekräftats av andra studier, och […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Kvalitetsprojekt ska ge Sverige säkrare förlossningsvård

Området patientsäkerhet har kommit allt mer i fokus i Sverige de senaste åren. Orsaker till detta är bl a Socialstyrelsens vårdskadestudie 2008 och en ny patientsäkerhetslag som kom 2011. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tagit fram åtta åtgärdsprogram med evidensbaserade åtgärder för att minska vårdskadorna inom de vanligaste riskområdena. Staten och SKL tecknade också 2011 […](0 kommentar)

Nya Rön

Nikotinplåster gav svag effekt hos gravida

Effekten av nikotinplåster hos gravida som vill sluta röka är svag – i alla fall enligt en studie i New England Journal of Medicine. Bakgrunden till undersökningen är att gravida bör motiveras till rökstopp, och författarna har tittat på effekten av nikotinplåster för att åstadkomma detta. Studien har gjorts vid sju centra i Storbritannien och […](0 kommentar)

Framsteg för kinesisk sjukvård – men många kineser är oförsäkrade

Kinas rekordsnabba ekonomiska tillväxt på senare år kan inte ha undgått någon. Nu har Lancet i ett temanummer tittat närmare på hur kinesisk sjukvård utvecklats under det senaste decenniet. Kina har gjort stora ansträngningar för att ge landets invånare bättre tillgång till offentligt finansierad sjukvård. Utvecklingen har sammanställts i en studie gjord av WHO. Den […](0 kommentar)

Bra resultat av akut migränbehandling

I Lancet Neurology presenteras en studie där en 5-HT1F-receptoragonist prövats som akutbehandling mot migrän. Studien har gjorts vid 43 centra och omfattar 477 individer med migrän, med och utan aura. Ingen av deltagarna hade profylaktisk behandling för sin migrän. Man lottade 391 deltagare till behandling med preparatet, som kallas lasmiditan. Det har till skillnad från […](0 kommentar)

Antikropp mot psoriasis prövad

I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken en monoklonal antikropp riktad mot receptorn för interleukin 17 (IL-17) prövats mot psoriasis. IL-17 produceras av bl a T-celler och upptäcktes för närmare 20 år sedan. Den har visat sig spela en roll vid produktion av cytokiner och rekrytering av neutrofiler vid inflammation. Möss med […](0 kommentar)

ASA förebygger cancer

Acetylsalicylsyra (ASA) som skydd mot malignitet är ett intressant fält inom vilket vi sett flera studier under senare år. I Lancet presenteras inte mindre än tre studier kring ASA och malignitet. Den första studien är en metaanalys, som omfattar 51 undersökningar där ASA använts i kardiovaskulärt skyddande syfte men där man också haft uppgifter om […](0 kommentar)

Modell för sambandet mellan signalsubstanser och känslor

Signalsubstanserna se­­rotonin, dopamin och noradrenalin har stor betydelse för regleringen av känslor och beteenden. Många läkemedel mot psykiska sjukdomar, t ex antidepressiva läkemedel, påverkar också dessa signalsubstanser. Serotonin, dopamin och noradrenalin produceras av grupper av nervceller i hjärnstammen och sprids sedan över hela hjärnan. Dessa tre signalsubstanser verkar förmedla olika aspekter av känslans kvalitet. Kraftigt förenklat […](0 kommentar)

Bromsmedicin av nytta vid svår alzheimer

Behandling med preparat av typen ko­lin­esterashämmare, s k bromsmediciner, vid alzheimer ges ofta när sjukdomen är i lindrig till måttlig fas, me­dan man i svårare fall av avancerad alzheimer ibland avbryter behandlingen eller avvaktar med att sätta in den. Men nu visar en studie från Storbritannien, som presenteras i New England Journal of Medicine, att även […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Inflammatoriska polyneuropatier kan behandlas framgångsrikt

Inflammatoriska polyneuropatier är en heterogen grupp immunmedierade sjukdomstillstånd i perifera nervsystemet som tillhör gruppen behandlingsbara polyneuropatier och är därmed potentiellt reversibla. Dessa polyneuropatier orsakas av ett inflammatoriskt (autoimmunt) angrepp mot schwanns­ka celler, myelin, axon eller blodkärl (vasa nervorum) i perifera nervsystemet. Detta angrepp är kraftigast på de ställen där blod–nervbarriären i perifera nervsystemet är fysiologiskt […](0 kommentar)

Svensk förlossningsvård säkras i ett rikstäckande projekt

År 2007 initierades det nationella projektet »Säker förlossningsvård«. Målet var att förbättra patientsäkerheten inom förlossningsvården. Huvudsyftet var att minska antalet barn med undvikbara förlossningsrelaterade skador och därmed minska onödigt lidande, men även kostnader för samhället. Delmål var att skapa medvetenhet om risker för barnet i samband med förlossningen, initiera och stödja förbättringsåtgärder och sprida goda […](0 kommentar)

Kreatinin fortfarande den vanligaste njurfunktions­analysen

Njurarna är av central betydelse för att upprätthålla vätske- och elektrolytbalans i kroppen. Varje år behöver ca 1 000 nya patienter i Sverige behandling med dialys eller njurtransplantation på grund av svår njursvikt. För närvarande undergår ca 8 000 personer någon av dessa behandlingar [1]. Det är en mycket viktig uppgift för sjukvården att försöka förebygga njurskada […](0 kommentar)

Mekaniska problem minst lika vanliga som reflux vid hiatushernia

Trots omfattande vetenskaplig litteratur kring sambandet mellan hiatushernia av typ 1 och refluxsymtom, bröstsmärta, esofageal dysfagi, globusbesvär och respiratoriska komplikationer [1-4] är det fortfarande vanligt att läkare utanför den kirurgiska arenan hävdar att hiatushernia är ett röntgenologiskt bifynd. Anledningen till att röntgenundersökning gjorts i sådana fall har varit utredning av bröstsmärta med hjärtröntgen, varvid kontrast […](0 kommentar)

Smärta hos barn och ungdomar ett eftersatt område

Smärta är ett symtom som är viktigt att observera och lindra. Många patienter anger smärta som det symtom som fått dem att söka sjukvård. Sjukdom och behandling är ofta förknippad med smärta. Akut och återkommande smärta Det är angeläget att omhändertagandet av akut smärta hos barn och ungdomar har hög prioritet på våra mottagningar. Vårdpersonal […](0 kommentar)

Recension

Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd och psykiatriskt tänkande under 50 år

Lundbystudien är den internationellt mest kända epidemiologiska studie som genomförts i Sverige. Det är en i många stycken unik studie som följt samma befolkning i 50 år, från 1947 till 1997. Studiens historia har nu tecknats av den siste av fyra projektledare, Per Nettelbladt. Boken byggs upp kring en beskrivning av de fyra olika undersökningsomgångarna; […](0 kommentar)

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Flerfunktionshinder och kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättningar är något som särskilt uppmärksammas i en ny bok av Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog. Det är en handbok som på ett lättillgängligt sätt berättar om stödformer och praktiska elementa för medicinsk omvårdnad, till nytta för alla som kommer i kontakt med flerfunktionshinder. Handbokens tjugo kapitel beskriver den […](0 kommentar)

Tonårssömn: ungdomars sömn och dygnsrytm

Alla som privat eller i yrkeslivet möter tonåringar vet att sömn ofta är ett hett ämne. Tonårstiden är en förändringens tid, och sömnen kan lätt hamna i kläm av såväl fysiologiska som sociala orsaker. Därför är Olle Hillmans nyutkomna bok ”Tonårssömn” efterlängtad. Den är lättläst, indelad i korta kapitel, med ett sympatiskt klassiskt folkbildande anslag. […](0 kommentar)

Första svenska läroboken i gastroenterologi

»Gastroenterologi och hepatologi« är den första läroboken på svenska i detta ämne. Boken gavs ut 2011 med professor Rolf Hultcrantz som huvudredaktör. Hultcrantz och redaktionskommittén med ytterligare fem framstående gastroenterologer och hepatologer har engagerat sammanlagt 43 (inklusive huvudredaktör och redaktionskommitté) författare. Författarna är rekryterade från samtliga medicinska lärosäten och de är samtliga mycket namnkunniga. I […](0 kommentar)

Faktaspäckad bilderbok för rockfickan

Antalet fysiologiböcker som studenter inom vårdyrken och biomedicinska ämnen kan välja mellan är numera stort. För studenter på läkarlinjen finns i dag cirka fem välrenommerade läroböcker dominerade av det engelska språket medan antalet textböcker inom fysiologi på svenska är begränsat till ett fåtal, huvudsakligen avsedda för vårdyrken and­ra än läkaryrket. Som komplement till de större […](0 kommentar)

Inspirerande handbok för krigskirurger

Ibland blir man imponerad. I nordligaste Norge, vid universitetet i Tromsö, finns ett traumacentrum (Mine Victim Resource Centre) som bedriver forskning och utbildning om hur man med extremt knappa resurser kan ge trauma­kirurgisk vård i världens mest utsatta länder. Avståndet från ett välfungerande höginkomstland, med outtömliga sjukvårdsresurser, till låginkomstländer i krig med brist på allt […](0 kommentar)

Minnesfragment från en psykoanalytikers divan

Sten Espmark har varit en framträdande psykiater, psykoanalytiker, forskare och klinikchef. Under senare år har han i huvudsak arbetat som privatpraktiserande läkare med en bred behandlingsrepertoar, i vilken såväl psykofarmaka som KBT och psykoanalys ryms. 2010 utkom hans bok »I speglarnas sal«, där han i novellform presenterade 12 »fall«. Ett självbiografiskt avsnitt, som i mycket […](0 kommentar)

Debatt och brev

Läkarförbundet häpnadsväckande passivt vid införandet av vårdvalssystemen

För drygt tre år sedan sa Läkarförbundets dåvarande ordförande Eva Nilsson Bågenholm angående vårdvalssystemen i Halland, Stockholm och Västmanland: »Vi ser de system som nu utvecklas som försöksmodeller som på sikt kan leda till att man hittar den bästa modellen« [1]. Sedan den 1 januari 2010 är samtliga landsting tvungna att utforma primärvården enligt ett […](0 kommentar)

Vi har olika uppfattningar om vägen till målet

I större delen av övriga ­Europa är det är vanligt att allmänläkare driver ett litet företag eller är anställda av ett sådant företag. Vår bedömning är att det visat sig fungera tillfredsställande, till och med riktigt bra. Det kan liknas vid »beprövad erfarenhet«, om man vill kalla det så. Genom att lämna delar av Sveriges […](0 kommentar)

Läkare som affärsmän

Den uppflammande diskussionen om ett antal läkares vidareförsäljning av Serafens vårdcentral i Stockholm aktualiserar inte bara den politiska dimensionen av affären utan också den moraliska. Allmänheten reagerade starkt då anställda, varav flera läkare, för några år sedan sålde sitt nyss förvärvade aktieinnehav i Maria Beroendecentrum AB till en vinst som vida översteg vad som kan […](0 kommentar)

Världens mäktigaste läkare?

Jim Yong Kim valdes den 16 april till ny chef för Världsbanken. Kim är koreansk-amerikansk läkare och nominerades av USA, som vanligtvis har sista ordet när ny chef för Världsbanken ska utses. Yong föddes i Sydkorea 1959 men flyttade med familjen till USA vid 5 års ålder. Han ska enligt Wikipedia ha varit mycket intresserad av […](0 kommentar)

Antalet neurologer behöver fördubblas under den kommande tioårsperioden

Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar i en neurologisk sjukdom, och mer än en halv miljon individer i Sverige lever i dag med konsekvenserna av en sådan sjukdom. Cirka 60 000 har epilepsi, 22 000 lider av Parkinsons sjukdom, 18 000 har multipel skleros och uppskattningsvis 350 000 lider av svår vaskulär huvudvärk (migrän, Hortons huvudvärk). Dessa sjukdomar […](0 kommentar)

Problemen finns – vi vill ha en genomlysning

Frågan om läkares och tandläkares rätt att förskriva läkemedel har varit uppe till diskussion vid flera tillfällen under de senaste decennierna. Vid varje tillfälle har retoriken från professionens sida underförstått varit att förskrivningsrätten är en för alltid förvärvad rättighet som nästintill bör åtnjuta samma skydd som de grundläggande mänskliga rättigheterna. I förra numret av Läkartidningen, […](0 kommentar)

Sagan om bondbyn – tankar kring sjukskrivning

Det var en gång en välmående liten by där det bodde fem bönder med familjer. För enkelhets skull kan vi kalla dem bonde 1, 2, 3, 4 och 5. De odlade varsin åkerlapp och hade alla lite höns, grisar, får och nötkreatur. Jorden var bördig och skördarna goda, och djuren gav dem kött, mjölk och […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

LT debatt

Den nya läkarutbildningen – hellre reform än revolution

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för översyn av den svenska läkarutbildningen. I direktiven ställs krav på en minst sexårig utbildning [1]. Utredaren, professor Stefan Lindgren, presenterade sin grundsyn på ett möte i Lund den 10 april, anordnat av Medicinska föreningen i Skåne och Kandidatföreningen. En pedagogiskt reformerad sexårig läkarutbildning, ledande till legitimation utan AT eller […](0 kommentar)

Kömiljarden kväver vårdkvaliteten

New Public Management är ett begrepp utan lukt eller smak. I fel sammanhang är det giftigt som arsenik, men med långsammare verkan. I korthet står begreppet för en företeelse som vuxit sig stark inom stora delar av den offentliga världen under några decennier. Mycket förenklat kan man säga att New Public Man­agement är den offentliga […](0 kommentar)

Aktuellt

Barnläkare har lägst lön – patologer tjänar mest

Att det råder brist på patologer är inget nytt. Klinisk patologi är också den bäst betalda specialiteten. Medianlönen är 69 200 kronor i månaden. Nästan lika högt ligger specialiteterna neuroradiologi, neurokir­urgi och rättspsykiatri med medianlöner på 68 000 kronor och uppåt, enligt den senaste lönestatistiken, baserad på uppgifter i november 2011. Medianlönen för alla specialistkompetenta läkare är […](0 kommentar)

Chefsföreningen satsar på rekrytering

Chefsföreningens medlemsantal har sjunkit sedan 2008. Föreningen planerar att under året skanna vilka som är chefer och därefter rekrytera bland dessa. Ett antagande är att många chefer är medlemmar i annan yrkesförening än Chefsföreningen. Det framkom vid Chefsföreningens ordinarie årsmöte i förra veckan. – Vi har ett drygt 1 000-tal chefer i vår förening, sedan finns […](0 kommentar)

Protester mot nedlagt akutläkarprojekt

Ett 80-tal akutläkare vid akutklinikerna i Borås, Lund och Linköping protesterar mot beslutet att lägga ned akutläkarprojektet vid Akademiska sjukhuset. I skrivelser till riktade till sjukhusdirektören och Uppsala läns landsting framhåller de att söktrycket på akutmottagningarna ökar och att akutläkarsystemet är det mest rationella sättet att bedriva akutsjukvård. »Att … ett av Sveriges mest framstående […](0 kommentar)

Norrlands universitetssjukhus riskerar 100 000 i vite

Norrlands universitetssjukhus måste vidta åtgärder för att förbättra läkarnas arbetsmiljö vid operationscentrum. Arbetsmiljöverket har efter en 66a-anmälan från Västerbottens läns läkareförening genomfört en inspektion på plats och funnit att läkarna inte ges tillräckligt med tid för återhämtning. Enligt skyddsombuden beror problemen på att operationsschemat inte är anpassat efter bemanningen och att många planeringsbara operationer pågår […](0 kommentar)

Så ska överbeläggningarna mätas

De landsting som senast den 30 september i år har kontinuerlig koll på sina överbeläggningar och utlokaliseringar får dela på 100 miljoner kronor, enligt 2012 års patientsäkerhetsöverenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting har nu kommit fram till hur mätningen ska ske. Varje morgon klockan 06:00 ska sjukhusen […](0 kommentar)

Läkarförbundet hoppar av regeringens välfärdsutvecklingsråd

Välfärdsutvecklingsrådet, som ger stöd åt regeringen i frågor som rör utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn, överlämnade den 24 april sin andra delrapport till regeringen. Bland rådets ledamöter som listas i rapporten återfinns Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Men innehållet står hon inte bakom. Dagen efter att rapporten överlämnades till regeringen beslutade Läkarförbundets centralstyrelse att […](0 kommentar)

Ingen kritik mot åklagarnas handläggning

– Man verkar visst få bete sig hur som helst som åklagare. Det säger narkosläkaren som är mycket kritiskt till Riksåklagarens (RÅ:s) granskning och menar att han håller åklagarna om ryggen och väljer att lägga all skuld på Rättsmedicinalverket (RMV). Riksåklagaren (RÅ) anser att åklagarens beslut om att använda tvångsmedel, det vill säga anhållandet, husrannsakan […](0 kommentar)

Pengar för rätt ifyllda sjukintyg fryser inne

Siffran innebär att andelen riktigt ifyllda läkarintyg går upp. Vid motsvarande granskning 2011 var 45 procent av intygen rätt ifyllda, och för två år sedan var andelen 25 procent. För att få ta del av sjukskrivningsmiljardens ersättning för god kvalitet på sjukintyg krävdes förra året minst hälften godkända intyg, en gräns som 15 landsting klarade. […](0 kommentar)

Nytt ettårigt läkaravtal ger 2,6 procent

– Vi är nöjda och har uppnått det vi ville, efter omständigheterna, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. Lönenivån, formen för löneöversynen och fler fasta anställningar var bland de viktigaste frågorna för läkarna i avtalsrörelsen. – Procentsiffran är vi nöjda med. Den är i paritet med »märket« och resten av arbetsmarknaden. Att få en siffra i […](0 kommentar)

Läkarförbundet kräver svar om de långa handläggningstiderna

För att komma till rätta med de långa handläggningstiderna för ansökningar om specialistbevis har Socialstyrelsen vidtagit ett antal åtgärder, som att öka bemanningen och strama upp rutinerna. Men att döma av samtalen till Läkarförbundets medlemsrådgivning har åtgärderna inte haft avsedd effekt, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. – Vårt absoluta intryck är att det har blivit […](0 kommentar)

Statliga pengar föreslås minska bristen på patologer

En färsk utredning under ledning av Marie Beckman Suurküla överlämnades i slutet av mars till regeringen. Utredningen föreslår bland annat att staten i avtal med sjukvårdshuvudmännen, inom ramen för Dagmar, kömiljarden eller nationella cancerstrategin, ger ett tidsbegränsat, riktat stöd för handledning av ST-läkare inom patologin. – Vi ser att det finns ett behov av att […](0 kommentar)

»Rätt att be narkosläkaren ta time-out«

KU-ärendet handlar om huruvida det dåvarande statsrådet ägnade sig åt ministerstyre när hans departement kontaktade narkosläkaren och uppmanade henne att inte delta i den regionala etikprövningsnämndens arbete under den tid hon var åtalad. Peter Eriksson (MP), KU:s ordförande och den som står bakom KU-anmälan, framhöll att etikprövningsnämnden är en självständig myndighet. – Borde inte Tobias […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Missade tre liter blod i lungsäcken

En tidigare frisk äldre man vårdades på IVA efter en fallolycka där han ådragit sig frakturer på bröstbenet och flera revben samt punkterad lunga. Kontrollröntgen under det andra vårddygnet visade en tillbakabildning av punkteringen, men där­emot blod i vänster lungsäck. Under eftermiddagen och kvällen blev patienten mer orolig och oklar, och på kvällen drog han […](0 kommentar)

Endast på webben

Bokrecensioner

Läs mer Gastroenterologi och hepatologi Författare: Rolf Hultcrantz, Annika Bergquist, Stefan Lindgren, Magnus Simrén, Per Stål (redaktörer) Fysiologisk bildordbokFörfattare: C Fahlke, W Linke, B Rassler och R Wiesner. Översättning: B Dahlborn War surgery. Field Manual. Second revised editionFörfattare: Hans Husum, Swee Chai Ang, Erik Fosse Alltid på divanenFörfattare: Sten Espmark Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd […](0 kommentar)

Tuff marknad inom primärvården, enligt vårdvalsrapport

Verksamhetsansvariga vid 25 privata omsorgsföretag i Sverige har intervjuats av Sweco på uppdrag av myndigheterna Tillväxtverket och Tillväxtanalys (myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser). 15 av dessa företag driver vårdcentraler, medan övriga tio utgörs av två specialistverksamheter (hörselmottagning samt specialiserad ögonsjukvård) samt verksamheter som driver MVC, BVC och KBT. Enligt rapporten är ett vanligt skäl […](0 kommentar)