Nr 22 2012

Signerat

Läkarförbundet är till för alla läkare genom hela karriären

Läkarförbundet är ett förbund för alla läkare. Styrkan i Läkarförbundet är att vi representerar just alla läkare. Det är viktigt att läkare känner tillhörighet och att det finns möjlighet att påverka förbundets arbete. Förbundets flexibla och diversifierade struktur med ett tudelat medlemskap i lokalförening och yrkesförening ger goda möjligheter för läkare i alla faser av […](0 kommentar)

Krönika

Mitt kundliv i vården

Ett helt hus fullt av totala kundupplevelser planeras vid Slussen i Stockhom och personal söks, har man sett i annonser i Läkartidningen. Det är ett stort vårdbolag som tänker nytt. Man kanske skulle söka jobb? Det gäller nog att hålla tungan rätt i mun i så fall, så man inte faller tillbaks i någon gammaldags […](0 kommentar)

Kultur

D som i doktor – och designer

I februari 2012 blev Seika Lee, nybliven specialistläkare i allmänmedicin, designer och »varumärke«, nummer 1 på listan över »mest omtalade just nu« i mode- och livsstilsmagasinet Plaza Kvinna. Läkare och designer eller designer och läkare? Det lutar åt det senare, men inte antingen–eller. Seika Lee har specialistintyget i väskan, och efter intervjun följs vi åt […](0 kommentar)

Telefonrecept

0771-21 02 10 Välkommen till apoteket. Vill du ringa in recept,är apoteksombudeller gäller det beställning?Tryck 1. Vill du ringa in recept?Tryck 1. Är du ansluten till apotekets telefonreceptur?Tryck 1. Tryck ditt personnummer.10 siffror.Avsluta med fyrkant.Tryck din personliga kod.7 siffror.Avsluta med fyrkant. Du kopplas nu till vår kundtjänst.(efter 32 tryckningar). Kötid 5 minuter.(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

En tidning med många tidsaspekter

På Läkartidningen lever vi olika tempi. Varje dag nyheter på nätet. Snabba reaktioner på händelser i omvärlden, webbansvariga vet aldrig på morgonen vad som ska finnas på nätet när de går hem för dagen. Varje vecka – eller i vart fall 36 veckor om året – en mättad tidning med kvintessensen av veckans viktigaste händelser […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Tolken är central i patientmötet men ingen »kulturexpert«

Förändra tolkens roll från patientmedhjälpare till att bli medlem av hälso- och sjukvårdsteam, fastanställ tolkar i återkommande språk och utbilda vårdpersonal i interkulturell kommunikation.Detta föreslår Nabi Fatahi et al i en artikel i veckans nummer av Läkartidningen. Detta är utmärkta förslag. Förtjänstfullt lyfter Nabi Fatahi och kollegor fram den centrala betydelsen av att använda professionella […](0 kommentar)

Nya Rön

Centralt blodtryck och nattblodtryck vid diabetes avslöjar organpåverkan

I en aktuell avhandling från Hälsouniversitetet i Linköping undersöktes hur blodtryck uppmätt med ambulatorisk respektive icke-invasiv central metodik kan användas för att skatta graden av kardiovaskulär organpåverkan hos patienter med typ 2-diabetes och hur blodtryck uppmätt i samband med akut sjukhusinläggning på grund av bröstsmärta predicerar ett-årsöverlevnaden efter vårdtillfället. Baslinjedata från den observationella kohortstudien CARDIPP […](0 kommentar)

Postoperativ smärta efter ljumskbråckskirurgi: behandlingsrekommendationer från PROSPECT

Smärta efter ljumskbråckskirurgi kan vara medelsvår till svår och resultera i förlängd vårdtid, oplanerad inläggning på sjukhus och fördröjd återgång till ett normalt vardagsliv. Även bristfälligt behandlad postoperativ smärta antas kunna utgöra en riskfaktor för långvarig smärta. En genomgång av litteraturen har visat att 11 procent av patienterna har kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi. Dessutom upplevde […](0 kommentar)

Reglering av dygnsrytmen inte bara en fråga om ljus

Suprakiasmatiska kärnan (SCN) är ett område i hypotalamus som spelar en viktig roll när det gäller reglering av vår dygnsrytm. Det finns ljuskänsliga neuron i SCN som reglerar dygnsrytmen på basis av hur ljust eller mörkt det är. Kunskapsläget på molekylär nivå har stärkts under senare år. Bland annat har det visats att de nukleära […](0 kommentar)

KBT mot vallningar efter bröstcancer-behandling hade god effekt

I Lancet Oncology har en grupp forskare från Storbritannien undersökt om kognitiv beteendeterapi (KBT) har effekt vid klimakteriebesvär som svettningar och värmevallningar hos kvinnor som behandlats för bröstcancer. Studien har gjorts vid flera olika cancerkliniker i London under 2009–2010 och omfattar totalt 96 kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer och som alla hade minst tio […](0 kommentar)

Sirtuiner kopplade till åldrande

Ett protein av typen sirtuiner kan kopplas till åldrande. Det visar en studie som presenteras i Nature. Sirtuiner är en grupp enzymer som tidigare visats vara inblandade i ett flertal flera olika biologiska mekanismer, däribland reglering av transkription och metabol kontroll. Forskning har även indikerat att de skulle kunna påverka åldrandet genom reglering av HSF-1 […](0 kommentar)

Dödligheten i mässling har sjunkit

Dödligheten i mässling har sjunkit markant under det senaste decenniet: från 535 300 dödsfall per år under 2000 till 139 300 dödsfall under år 2010. Det visar beräkningar som presenteras i Lancet. Siffrorna innebär att dödligheten på global basis sjunkit med 74 procent under det senaste decenniet. Den främs­ta orsaken till detta är omfattande kampanjer för att […](0 kommentar)

Tumörer genetiskt heterogena

Att analysera genetiska förändringar i en tumör ger information som kan användas för att skräddarsy behandling utifrån tumörens karakteristika. Detta är ett exempel på s k individanpassad medicin. Men nu visar en studie i New England Journal of Medicine att tumörer tycks vara mer heterogena genetiskt än man hittills trott. Författarna har tittat på fyra patienter […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ny behandlingsstrategi vid acne vulgaris

Läkemedelsverket arrangerade 1995 ett expertmöte om behandling av akne [1]. En ökande antibiotikaresistens hos Propionibacterium acnes (P acnes) och nya forskningsrön har sedan lett till att de tidigare rekommendationerna om långa perioder av underhållsbehandling med antibiotika omvärderats. Det har också tillkommit nya läkemedel och nya data som framhäver retinoider som basbehandling vid akne och i […](0 kommentar)

Samverkan underlättar distriktsläkares arbete med sjukskrivning

I början av 2000-talet var en större andel av befolkningen i Sverige sjukskrivna eller hade förtidspension än i andra euro­peiska länder [1]. Sjukskrivningstider för samma diagnoser har varierat mellan könen och mellan olika landsdelar [2]. Genom den s k sjukskrivningsmiljarden 2006–2011 har landstingen fått ökad möjlighet att prioritera sjukskrivningsfrågorna. I Västerbottens läns landsting har medlen använts […](0 kommentar)

Självundersökning med hjälp av video bra för melanompatienter

Malignt melanom är en av de mest aggressiva formerna av hudcancer. Under senare decennier har det i Sverige skett en dramatisk ökning av malignt melanom med en genomsnittlig årlig ökning på drygt 2 procent. Sjukdomen har dock god pro­gnos när den diagnostiserats tidigt och behandlats kirurgiskt. Att som patient frekvent genomföra noggrann självundersökning (thorough skin […](0 kommentar)

Viktigt att stärka tolkens status i sjukvårdsteamet

De senaste decennierna har Sverige omvandlats till ett multikulturellt samhälle, vilket medfört nya utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det kliniska mötet involverar normalt två parter (patient–vårdpersonal), men numera ställs personalen ofta inför möten där tolken är tredje person i ett triangelmöte [1, 2]. Här tas framför allt tolkens roll i patient–läkarmötet upp, men resonemangen är […](0 kommentar)

Läkemedelsfrågan

Keppra vid graviditet

Levetiracetam (Keppra) är ett antiepileptikum som inte är kemiskt besläktat med övriga antikonvulsiva läkemedel [1]. Även om verkningsmekanismen inte är helt klarlagd verkar den skilja sig från traditionella antiepileptiska ­läkemedel [2]. Levetiracetam tycks inte påverka cellernas basala egenskaper eller normala neurotransmission, utan tycks bland annat påverka intra­neuronala Ca2+-nivåer. Levetiracetam har indikation monoterapi vid partiella anfall med eller […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

God representation ­av studerande i fullmäktige av vikt för framtiden

Sveriges läkarförbund (SLF) ska vara ett förbund för alla läkare – om detta var vi eniga på fullmäktigemötet i december 2010. Förbundet ska attrahera kliniker, forskare, studenter, äldre och yngre läkare. Där är vi inte än. Under Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) årsmöte i mars presenterades en oroväckande statistik över SLF:s medlemsantal. Av de medlemmar […](0 kommentar)

Inte rimligt att äldre kollegor saknar ­representation

Läkarförbundets fullmäktige beslutade i december 2011 att mandatfördelningen i fullmäktige skulle utredas för att öka lokalföreningarnas in­flytande. En sådan omfördelning kan i princip göras på följande tre sätt: • genom att minska MSF:s mandat • genom att minska yrkes­föreningarnas mandat • genom en kombination av båda alternativen. Det finns alltså ett tydligt motiv för att […](0 kommentar)

Statliga stimulansmedel kan inte jämföras med »pay-for-performance«

Frågan om ekonomiska incitament lönar sig eller ej återstår att se. Det finns i nuläget inga andra system eller länder där man prövat det på liknande sätt som vi gör i Sverige. Det går inte att jämföra statliga stimulansmedel till landsting och kommuner med »pay-for-performance«-system som direkt belönar enskilda vårdgivare. Det vi vet är att […](0 kommentar)

Vi blir vad vi lär

Jag är för gammal (81 år), tycker vårdcentralscheferna (sjuksköterskor), för att arbeta som distriktsläkare. I Skånes vårdval måste nu alla vårdcentraler själva betala löner för läkarna, till skillnad från förr, då landstinget betalade. Nu vill man inte ha en doktor som arbetar långsamt. Men jag blir oroad när jag från tidigare kollegor och deras patienter […](0 kommentar)

Mer jämlik vård med nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Personer med de största me­dicinska behoven ska ges företräde i vården, och lika fall ska behandlas lika. Trots en ökad medvetenhet om detta finns fortfarande stora brister. En grupp som drabbas särskilt hårt är personer med besvär och sjukdomar i rörelseorganen. I Sverige upplever 15 procent av männen och 21 procent av kvinnorna att de […](0 kommentar)

LT debatt

Dags att angripa läkarkrisen på ett kvalitativt plan

De flesta landsting kämpar med bristen på specialister, och de som finns funderar på att byta arbetsplats eller blir hyrläkare. Tuff arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor ses ofta som anledning. Den ihållande effektiviserings- och besparingsprocessen antas bidra till denna skrämmande utveckling. Men den är bara en del av förklaringen. Det finns kliniker som har rationaliserat och […](0 kommentar)

En osäker framtid – utan AT

Professor Stefan Lindgren, regeringens enmansutredare för en EU-anpassad läkarutbildning, klargör i en replik på vår artikel samt i en intervju i senaste numret av Svenska Läkaresällskapets medlemstidning »SLS Aktuellt« [1] att en sexårig utbildning utan AT eller nationellt slutprov kommer att bli utredningens förslag. Vår kritik gäller att detta innebär en förkortad utbildning till legitimation, […](0 kommentar)

Aktuellt

Låg status och låg lön för läkare i Ukraina

Som AT-läkare under de närmaste två åren – efter att nyligen ha fullföljt den sexåriga teoretiska utbildningen på medicinskt universitet i Kiev – arbetar 23-åriga Anja Taranenko gratis vid sina handledares sida. Hennes AT-tjänst betalas indirekt i stället av hennes mamma, barnläkaren Lena Nilsson i Örnsköldsvik, som varje månad skickar pengar till en universitets- och […](0 kommentar)

Karolinska institutets databas SveMed+ i ny version

SveMed+ är en databas som omfattar ca 100 skandinaviska tidskrifter inom det biomedicins­ka området, däribland Läkartidningen. Den är skapad av universitetsbiblioteket på Karolinska institutet och bygger på samma principer som Medline/PubMed, där alla artiklar indexeras, dvs förses med ämnesord. Ämnesorden ger ytterligare information om vad artikeln i huvudsak handlar om, och genom att söka med […](0 kommentar)

»Här respekteras mina kunskaper«

I dag är hon barnläkare på sjukhuset i Örnsköldsvik. – Jag var mycket stolt när jag efter mina första två år i Sverige fick godkänt av arbetsmarknaden. Jag hade då lärt grunderna i svenska på SFI (svenskundervisning för invandrare), kompletterat vissa ämnen på komvux och studerat sjukvårdssvenska på universitetet i Göteborg. Och jag var överlycklig […](0 kommentar)

Saco-S ser värde i myndighetsutredning

– Många inser att det kan vara bra att man renodlar och samordnar all kunskapsuppbyggnad inom hälsa, vård och omsorg som i dag utförs i flera statliga myndigheter till en myndighet, säger Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet. Hon har följt utredningen och deltagit i informationsmöten som representant för styrelsen för Saco-S, förhandlingsdelegation för statligt anställda […](0 kommentar)

Modell för ny specialitetsindelning backas upp av förbundet

I den föreslagna modellen införs en gemensam kunskapsbas för näraliggande specialiteter, samtidigt som fler specialiteter får status som basspecialiteter. Syftet är att säkra tillgången till kompetens för volymmässigt stora patientgrupper, samtidig som man undviker att utbildningsvägarna blir onödigt långa. I sitt remissvar, som underremitterats till samtliga specialitets-, yrkes- och lokalföreningar, skriver Läkarförbundet att konstruktionen kan […](0 kommentar)

Vårdgaranti har trängt undan återbesök

Socialstyrelsen har låtit utvärdera effekterna av dels vårdgarantin, dels den så kallade kömiljarden. Den visar att vårdköerna har kortats, men också att undanträngning i vården som effekt av vårdgarantin förekommer. Framför allt drabbar detta vård inom ögonsjukdomar, neurologi- och reumatologi. Däremot är undanträngningseffekternas omfattning oklar – i brist på statistik från landstingen och dess centralorganisation, […](0 kommentar)

Allvarlig JO-kritik för lång väntan på specialistbevis

I bägge ärendena gäller kritiken också att det varit svårt för läkarna att komma i kontakt med Socialstyrelsens handläggare. Det första fallet, som gäller en utländsk akutläkare, tog två år och fyra månader för Socialstyrelsen att handlägga. Det andra fallet rör också en utländsk läkare, som först sju månader efter ansökan om specialistkompetens i ortopedi […](0 kommentar)

JO kritiserar Socialstyrelsen för långsam hantering av klagomål

Ärendet gäller ett klagomål på sjukvårdspersonal som lämnades in i juni 2010 till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft. Den innebar bland annat att hanteringen av klagomål på sjukvården flyttades från HSAN till Socialstyrelsen. Det aktuella ärendet kom till Socialstyrelsen den 1 februari 2011, och beslut […](0 kommentar)

Vårdrelaterade infektioner kvar på samma nivå

Sedan våren 2008 mäter SKL en dag varje halvår antalet vårdrelaterade infektioner hos patienter som ligger inne på svenska sjukhus. Data från vårens mätning, som nu har offentliggjorts, visar att 8,9 procent av patienterna hade en vårdrelaterad infektion. Föregående mätning visade 9,3 procent, så jämfört med den är det en viss minskning. Men ser man […](0 kommentar)

Kartan över vårdens myndigheter ritas om

Fyra nya myndigheter ersätter tio myndigheter, en ideell förening och ett statligt bolag. Det föreslår en färsk statlig utredning »Gör det enklare« (SOU 2012:33) som presenteras i dag, tisdag. Förslagen ger staten »en tydligare roll i vården och omsorgen«, skriver Stefan Carlsson i en debattartikel i DN i dag. De nya föreslagna myndigheterna är: • […](0 kommentar)

»Väldigt tilltalande för Läkarförbundet«

– När jag läser genom artikeln finns det saker som låter väldigt tilltalande för Läkarförbundet. Vi har i flera år frågat efter en nationell samordning, vilket det här förslaget verkligen innebär. Vi är glada för att det tas ett helhetsgrepp. Det ska ju bli mer jämlik vård och mer långsiktiga strategiska satsningar. Statens vård- och […](0 kommentar)

Arbetsmiljön på akuten i Lund anmäld till Arbetsmiljöverket

I början av mars kallade skyddsombuden vid akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund till krismöte med arbetsgivaren på grund av den dåliga arbetsmiljön. Problemen beror enligt personalen på att tillströmningen av patienter till akuten ökat, samtidigt som det råder brist på vårdplatser på avdelningarna. Det gör att personalen måste lägga ned mycket tid på att […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Anmärkningsvärt många brister försenade diagnos

Efter fallet fick den 55-årige patienten en minneslucka. Samma dag sökte han hjälp på akutmottagningen och fick träffa ­ en sjuksköterska, som rådde honom att gå hem och att kontakta sin vårdcentral om han behövde mer smärtlindring. Under den närmaste månaden tilltog symtomen med dubbelseende, huvudvärk och yrsel, och patienten hade en mängd kontakter med […](0 kommentar)

Recension

Nya Bipoläroboken

DSM-IV och ICD-10 beskriver konsensusstödda diagnoskriterier för bipolär sjukdom. Vid sidan av akademisk bipolärmedicin har dock en informell nosologi framvuxit under senare år och fått stort inflytande inom svensk psykiatri. Författare som Jules Angst och Hagop Akiskal tänker sig ett bipolärt spektrum som vida överskrider etablerade definitioner och även omfattar olika temperament. Akiskal har hittills […](0 kommentar)

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Anna Luise Kirkengen är en norsk läkare som har skrivit en bok av stort intresse. Boken handlar om hur kränkta barn blir sjuka vuxna, eller »hvordan krenkede barn blir syke voksne«. Vi vet i dag att en stor del av de patienter som söker upp allmänläkare har »medicinskt oförklarade symtom«. Konsultationen kan därför leda till […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Ompröva antibiotikapolitiken!

Ekonomiska styrmedel inom vården är som regel mycket verkningsfulla, även om resultaten inte alltid blir de avsedda. Vad incitamenten för lägre antibiotikaanvändning haft för betydelse är svårt att veta säkert – någon tydlig nedgång i förskrivningen i riket som helhet kan ännu inte avläsas [1]. Klart är att 250-målet innebar en policymässig kovändning. Genom åren […](0 kommentar)

Endast på webben

Socialstyrelsens generaldirektör: »Tidplanen är inte rimlig«

Generaldirektör Lars-Erik Holm är positiv till ansatsen i Stefan Carlssons utredning, alltså att tydliggöra hur staten ska styra vård och omsorg. Däremot är han mer tveksam till de konkreta åtgärder som föreslås: – Det är ett väldigt dramatiskt förslag som ska genomföras på mycket kort tid, säger han. Man strimlar i stort sett alla myndigheter […](0 kommentar)

Egen myndighet ska samla all tillsyn

Den nya inspektionsmyndigheten ska få ett samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Därmed tar Stefan Carlssons utredning klar ställning för att samla alla tillsynsrelaterade uppgifter i en egen myndighet, som inte ska ha något att göra med exempelvis att producera riktlinjer och annat kunskapsstöd. I dag har Socialstyrelsen båda dessa typer av uppgifter, […](0 kommentar)

Svensk vård på europeisk sjätteplats, enligt tankesmedja

Nederländerna, Danmark, Island, Luxemburg, Belgien och Sverige. I den ordningen rankas de sex bästa länderna av tankesmedjan Health Consumer Powerhouse, vars rankning av sjukvårdssystems konsumentvänlighet, Euro Health Consumer Index, presenterades i dag. Förra rankningen, 2009, placerade Sverige på nionde plats. I botten av listan ligger Serbien och näst sist Bulgarien. Rumänien, Lettland, Makedonien och Albanien […](0 kommentar)

»Det krävs ett oerhört högt tempo«

Tio myndigheter och två andra institutioner ska bli fyra. Det är den tyngsta organisatoriska slutsatsen i Statens vård- och omsorgsutredning, som den 15 maj överlämnades till ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson. Och utredaren Stefan Carlsson vill att det ska gå snabbt, främst av hänsyn till de anställda. Redan den 1 januari 2014 vill han […](0 kommentar)