Nr 23 2012

Signerat

Förbundet välkomnar ny modell för specialitetsindelning

Socialstyrelsens förslag till förändring av specialitetsindelningen har varit på remissrunda. Nu bearbetas de inkomna synpunkterna inför det fortsatta arbetet. Uppdraget kan inte vara helt lätt. Gamla strukturer ifrågasätts och nya specialistområden föreslås tillkomma. Alla företrädare har självfallet en hel del synpunkter! För läkare är det här frågor av stor professionell betydelse. I grunden rör det […](0 kommentar)

Kultur

Synnervskorset i ljuset av en ny öga–handhypotes

Varför har människan och alla andra primater ögonen riktade rakt framåt och ett »chiasma opticum« (synnervskors, OC) som nästan till hälften (45 procent) består av okorsade banor? Den traditionella förklaringen är att sådana synbanor tillsammans med höggradig binokularitet befrämjar djupseende [1]. En översiktsartikel i Brain, Behavior and Evolution [2] för fram en ny »Eye-forelimb-hypothesis« (EF-hypotes) […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Nöjda apotekskunder?

Paketpris på brustablett som »bidrar till att reducera trötthet och utmattning« och gratis dosett till den som hämtar ut recept. Barnklubb och babygåvor, skönhetsprodukter som ska »skapa energi i din vardag« och rabatt på probiotika i pillerform. Det märks att konkurrensen på apoteksmarknaden är i hårdnande. I snart sagt varje butik erbjuds kunden klubbmedlemskap, rådgivning […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Risken för hjärt–kärlsjukdom allt lägre för svensk befolkning

Sveriges befolkning har under senare år ändrat inte bara sammansättning och åldersfördelning utan även kardiovaskulär riskstatus. Från att tidigare ha tillhört högriskområdet i norra Europa måste nu den allmänna kardiovaskulära risken hos den svenska befolkningen snarast betecknas som låg till måttlig, baserat på officiell statistik. Detta motsvaras av en gynnsam utveckling av minskande riskfaktornivåer för […](0 kommentar)

Nya Rön

Nytt mått på vårdkvalitet vid kolorektal reoperation prövat

Det är väl känt att vissa patienter inte klarar primäringreppet vid kolorektal kirurgi och att reopereration krävs. Hela beslutsprocessen runt en reoperation och den efterkommande vården har man försökt värdera med begreppet failure-to-rescue (FTR) i denna artikel. Det är ett intressant grepp, och man har tittat på dem som opererats, dvs surgical failure (FTR-S). Man […](0 kommentar)

Samverkan tandvård och primärvård i screening för hypertoni och diabetes

Tandvården är den enda medicinska verksamhet på nationell basis dit en stor del av befolkningen regelbundet går för kontroll utan att ha några besvär. Verksamheten är därför lämpad för systematisk opportunistisk screening. Min avhandling är baserad på ett samarbete, mellan tandvård och primärvård, för att bedriva opportunistisk screening av tandvårdspatienter med tidigare okänd hypertoni och […](0 kommentar)

Sjukhus som använder mycket pengar ger bättre sjukvård

I JAMA presenteras en studie som rönt mycket uppmärksamhet. Författarna har tittat på vårdkvaliteten vid sjukhus i Kanada och jämfört den med hur mycket pengar sjukhusen gör av med. Man fann en korrelation mellan sjukhus som använder mycket pengar och bättre sjukvård. Studien omfattar data från drygt 387 000 patienter över 18 år som vårdades vid […](0 kommentar)

Trombocythämmare gav blödningar

En ny typ av trombocythämmare av typen PAR-1-antagonist (protease-activated receptor-1) har prövats i fas 3. Resultaten kan sammanfattas med att preparatet gav skydd mot hjärtinfarkt och stroke hos patienter som tidigare drabbats av detta, men samtidigt noterades en ökad blödningsrisk. Den dubbelblindade studien omfattade 26 449 patienter som tidigare haft hjärtinfarkt, stroke eller arteriell insufficiens i […](0 kommentar)

Fetmakirurgi hade effekt på diabetes

I New England Journal of Medicine presenteras en amerikansk studie i vilken man tittat på effekten av fetmakirurgi på diabetes. Bakgrunden till undersökningen är att fetmakirurgi ofta lyfts fram som en effektiv metod för att behandla inte bara fetma utan också följdsjukdomar, såsom diabetes. Studien har gjorts i USA och omfattar 150 individer med ett […](0 kommentar)

Resistent malaria sprids i norra Thailand

Malaria som är resistent mot artemisinin tycks breda ut sig vid gränsen mellan Thailand och Burma. Hittills har artemisinin varit effektivt för att behandla malaria, dessutom är biverkningsprofilen mer gynnsam än för många andra typer av malariapreparat. Men nu visar en studie som presenteras i Lancet att artemisininresistens hotar att öka i området. Studien har […](0 kommentar)

Kontroversiell virusforskning nu publicerad

H5N1, det virus som orsakar fågelinfluensa, skulle efter ett fåtal mutationer kunna smitta till och mellan männi­skor. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Nature. Undersökningen, som gjorts vid University of Wisconsin-Madison, är kont­roversiell. Studien lämnades in till Nature i augusti 2011, men myndigheten Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB), som skapades av det […](0 kommentar)

Överdiagnostik av bröstcancer med mammografiscreening i norsk studie

Mellan 15 och 25 procent av bröstcancerfallen i Norge som upptäcks genom mammografiscreening beräknas vara en följd av överdiagnostik. Det fyndet pub­liceras i Annals of Internal Medicine. Det debatteras intensivt kring vilken grad av överdiagnostik av bröstcancer som kan förekomma i samband med mammografiscreening. I teorin kan överdia­gnostik innebära att screening detekterar en tumör som […](0 kommentar)

Aktuellt

AT bör ersättas med klinisk bastjänst

Det är ingen hemlighet att regeringens utredare av läkarutbildningen, Stefan Lindgren, anser att AT har spelat ut sin roll. Nu är det alltså, säkert till många AT-vänners besvikelse, även Läkarförbundets officiella ståndpunkt. Enligt den policy som centralstyrelsen, CS, antog den 31 maj bör AT ersättas med en obligatorisk handledarledd tjänstgöring efter legitimationen. Inom ramen för […](0 kommentar)

Ersättning för vårdepisod »bra idé«

Medlemmen Håkan Borgs motion om att konsekvent införa begreppet »vårdepisod« som värdemätare på given behandling ansågs besvarad. Ersättning per vårdepisod i stället för per besök, skulle bland annat minska undanträngningseffekter av vårdvalet, vilket är särskilt viktigt när vårdvalet ska utvidgas till öppna specialistvården, enligt motionen. – Bra idé, men vi tycker inte att man ska […](0 kommentar)

Akutsjukvård redan på väg bli basspecialitet

Mellersta Skånes läkareförening hade föreslagit att akutsjukvård görs till sin egen basspecialistutbildning. Motionen skrevs innan Socialstyrelsen i april kom med sitt förslag om just denna förändring, som välkomnas av förbundet. Förbundet har haft förslaget på remiss och svarat, se LT nr 22/2012. – Vi skrev att vi trodde att akutsjukvård skulle locka fler och att […](0 kommentar)

Motion till förmån för läkarna i da Costa-fallet avslogs

Fullmäktige avslog medlemmen Johan Lagerfelts motion till stöd för de två läkarna i det så kallade da Costa-fallet. Läkarförbundet borde bilda en arbetsgrupp i frågan och uppvakta regeringen och Socialstyrelsen och kräva återupprättelse och relegitimering av de två före detta kollegorna, enligt motionen. Läkarförbundets fullmäktige har flera gånger tidigare avslagit liknande motioner till stöd för […](0 kommentar)

Stopp för verksamhetssystem

Läkarförbundet har i dagarna beslutat att avblåsa införandet av ett nytt verksamhetssystem på kansliet. Det informerade Läkarförbundets VD Håkan Wittgren om i samband med fullmäktiges beslut om nästa års budget. Projektet, som pågått i flera år, var tänkt att utmynna i ett system, som utöver att vara medlemsregister också skulle hantera föreningar, ekonomi, prenumerationer på […](0 kommentar)

Jämställt specialitetsval – från plan till bevis

Nu ska Läkarförbundet redogöra för hur det går med arbetet för ett jämställt specialitetsval, något som förbundet lade upp en handlingsplan för redan 2008. Det krävde Kvinnliga läkares förening, och CS och fullmäktige höll med. Handlingsplanen innehåller 13 delmål och förbundet ska, enligt beslutet, redogöra för vart och ett av dem. – Endast hälften av […](0 kommentar)

Solidaritet med tredjelandsläkarna

– Det är en solidaritetsfråga, sa Emma Spak, ordförande i Sylf, när hon föredrog föreningens förslag att Läkarförbundet ska verka för att underlätta vägen till svensk legitimation för läkare från tredje land. – De är medlemmar centralt, men har egentligen ingen riktig intresseorganisation. CS och fullmäktige gav sitt stöd till motionen. Det betyder att Läkarförbundet […](0 kommentar)

Beslut i korthet

Läkarutbildning efter behov Läkarutbildningen i Sverige ska dimensioneras efter Sveriges invånares behov. Det beslöt fullmäktige, och gav därmed sitt stöd till en motion från en enskild medlem. Jens Ellingsen från Sylf undrade hur man ska mäta detta behov, och såg en risk för att kvaliteten i läkarutbildningen skulle utarmas. Han tyckte därför att det skulle […](0 kommentar)

Utlysning av ST-tjänster efterlyses

Sylf hade i samma motion också yrkat på att Läkarförbundet ska utreda för- och nackdelar med provanställning enligt LAS. – Men vi jämkar oss med CS där, sa Harald Strömberg, föredragande från Sylf. CS ansåg yrkandet besvarat. Det berodde i sin tur på att regeln om provanställning i kollektivavtalet fått en ny formulering efter årets […](0 kommentar)

Övertidsersättning till fler

Förbundet ska också verka för att man definierar skillnaden mellan övertid och flextid, och inventerar olika avtal för flextid och övertid som finns i landet. Det beslöt fullmäktige, och biföll därmed en motion från Mellersta Skånes läkarförening. I sitt yttrande över motionen skrev CS att mycket av det som efterfrågas där redan är på gång, […](0 kommentar)

Läkarförbundet skärper tonen om journal på nätet

Patientjournalen i sin helhet ska inte få läggas ut på Internet. Och den information som läggs ut ska först menprövas av ansvarig läkare – någon som normalt kan ske i samband med signeringen. Det beslöt fullmäktige, och gav därmed sitt stöd till en motion från Niclas Abrahamsson, Sjukhusläkarna. Han är verksam i Uppsala, där landstinget […](0 kommentar)

Organisationsutredningen: Cheferna blir kvar i lokalföreningarna

Att släppa kravet på att alla Läkarförbundets medlemmar ska vara medlem både i en lokal- och en yrkesförening skulle rucka på hela organisationsstrukturen inom förbundet, och det har varit känt en längre tid att organisationsutredningen anser att det vore ett för högt pris att gå chefsföreningen till mötes och låta läkare i chefsposition slippa lokalföreningsobligatoriet […](0 kommentar)

Marie Wedin omvald till ordförande i Läkarförbundet

Den enda nyvalda ledamoten i centralstyrelsen är Emma Spak, medan de fyra övriga ledamöterna omvaldes för ytterligare en mandatperiod om två år. Emma Spak är ordförande i Sveriges yngre läkares förening. Hon har en forskar-ST-tjänst i allmänmedicin på Hönö vårdcentral utanför Göteborg och är verksam vid avdelningen för gastrokirurgisk forskning, Göteborgs universitet, med sikte på […](0 kommentar)

Register över legitimerade i vården föreslås läggas ut på nätet

Registret är redan nu offentligt. Vem som helst kan vända sig till Socialstyrelsen och få ut uppgifter därifrån om legitimation och specialitet, men också om eventuella inskränkningar i en persons yrkesutövning, som indragen förskrivningsrätt eller prövotid. Delegitimeringar syns också. Via Internet ska allmänheten dock, enligt förslaget, bara kunna få uppgifter om legitimerade personers namn, födelseår, […](0 kommentar)

Ingen minskning av vårdplatser förra året

Antalet vårdplatser inom den specialiserade vården (somatisk och psykiatrisk vård) var 2010 25 476. År 2011 låg siffran på 25 477. De två senaste åren har Sverige därmed haft 2,7 vårdplatser per 1 000 invånare i den specialiserade vården. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tror ändå att det har skett en relativ vårdplatsminskning eftersom befolkningen blir […](0 kommentar)

»Här måste vi vara på tårna«

Förbundets fullmäktigemöten, som i några års tid har hållits i början av december, flyttar nu tillbaka till försommaren. Därför infaller 2012 års fullmäktigemöte endast ett halvår efter det förra. Och därför är det ett kortare möte än vanligt. Endast en dag har avsatts för mötet, som hålls i Täby utanför Stockholm i dag den 1 […](0 kommentar)

KU kritiserar att departementet ringde narkosläkaren

I februari 2010, strax efter att åtal väckts mot narkosläkaren blev hon uppringd av Utbildningsdepartementets expeditions- och rättschef. Samtalet gick ut på att narkosläkaren inte längre fick delta i sammanträden i den regionala etikprövningsnämnden, som hon nyligen omförordnats som ledamot i. När detta blev känt i och med den intervju Läkartidningen gjorde med narkosläkaren, se […](0 kommentar)

Narkosläkaren och advokaten kritiserar Riksåklagarens granskning

Den 3 maj kom Riksåklagaren (RÅ) med sitt beslut i granskningen av åklagarnas handläggning av Astrid Lindgren-fallet, se Ingen kritik mot åklagarnas handläggning. Redan då uttryckte narkosläkaren i Läkartidningen stor besvikelse över RÅ:s inställning till åklagarnas insatser. Artikeln i Dagens Juridik beskrivs i ingressen som ett angrepp på RÅ:s granskning. Narkosläkaren och advokaten Björn Hurtig […](0 kommentar)

Scandlab-analyser förbjuds av Socialstyrelsen

Det gäller ASP (adrenocortex stress profile)-metoden samt analys av dygnsurin för att bestämma funktionen i tyroidea. Att påvisa binjurebarkssvikt genom ASP på saliv är inte i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har granskat journaler i 17 fall där ASP-metoden väckt misstanke om binjurebarkssvikt. I 15 av fallen har diagnosen senare uteslutits […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Inget tyder på att äldre läkare intar en särställning

Socialstyrelsen publicerade förra året en rapport »Överförskrivning av narkotiska läkemedel. En granskning i tre tillsynsregioner«. Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, har under vinjetten Signerat på ett utmärkt och klargörande sätt kritiserat vissa slutsatser i rapporten (LT 17–18/2012, sidan 859). Ytterligare kommentarer kan tyckas överflödiga. Emellertid har Flodins synpunkter bemötts i en replik […](0 kommentar)

Ge »carte blanche« för genetisk analys vid lungcancer

Molekylära läkemedel i cancerterapi, som antikroppar och kinashämmare, har använts sedan ett tiotal år. Unikt för dessa är inte bara att de är kostsamma utan också att de bara fungerar på vissa individer trots till synes samma tumörmorfologi. Urskiljning av patienter som förväntas svara på behandling sker genom att undersöka unika genetiska och proteinkemiska biomarkörer […](0 kommentar)

LT debatt

Är barn med ADHD bara omogna eller har omogna barn mer ADHD?

Dagens Nyheter publicerade [1] nyligen statistik som visade att framför allt pojkar som är födda sent på året har en högre risk att få ADHD-­diagnos och medicinering med centralstimulantia än pojkar födda tidigare på året. Den naturliga fråga som uppstår är om det egentligen handlar om omognad och att skolan måste anpassa undervisningen till barnets […](0 kommentar)

Fortsatt avakademisering skadar den medicinska forskningen

I Läkartidningen 19/2012 (sidorna 936-7) förekom en debattartikel om den planerade omläggningen av ­läkarutbildningen författad av två läkarstuderande från Lund, Hannes Jansson och Karl Axel Lundblad. Artikeln är det viktigaste som skrivits i ämnet på länge, och författarnas argumentation bör studeras ingående av alla som är involverade i den nu förestående reformeringen. Men till deras […](0 kommentar)

Debatt och brev

Misstänk harpest vid typiska symtom även utan typisk anamnes

I Läkartidningen 4/2012 (sidorna 152-3) beskrivs ett fall av harpest (tularemi) där en norrländsk jägare med ett oläkt sår på höger hand slaktat en hare utan handskar [1]. Fallet är som hämtat ur en tentamen på läkarutbildningen och innehåller utöver en klassisk symtombild även anamnes och epidemiologi som bör leda tankarna till harpest. I artikeln […](0 kommentar)

Jakten på professor Mannheim

Med jämna mellanrum ­dyker det upp annonser för preparat som sägs leda till avsevärd viktnedgång. Många gånger hänvisas till experter som uttalar sig positivt om medlet. Frågan är om alla dessa experter finns i sinnevärlden. Under våren förekom en annons som bilaga på en av våra dagstidningars webbsidor. Annonsen avser viktminskningspreparatet Gone. Man informerar om […](0 kommentar)

Upp till kamp emot kramp

För drygt tio år sedan publicerades i New England Journal of Medicine en studie där placebo jämfördes med bensodiazepinerna diazepam (Stesolid) 5 mg och lorazepam (Ativan) 2 mg intravenöst (iv) för prehospital behandling av status epilepticus [1]. Resultaten var slående: medan 21 procent i placebogruppen hade slutat krampa vid ankomsten till akutmottagningen var motsvarande siffror […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Integrerad undervisning i etik av värde på läkarutbildningen

När undervisningen i medicinsk etik på svenska läkarprogram bedrivs enbart av lärare med filosofisk skolning kan den uppfattas som alltför torr och verklighetsfrånvänd. En vanlig invändning från studenterna är att »så går det inte till i den kliniska vardagen«. När undervisningen i stället bedrivs enbart av kliniker utan egentlig filosofisk skolning är risken den motsatta: […](0 kommentar)

Riktlinjer för primär hjärt–kärlprevention efterlevs inte i klinisk praxis

Kardiovaskulär sjukdom förblir den främsta dödsorsaken i Europa, trots att merparten av dessa förtida dödsfall hade kunnat undvikas med enkla råd om livsstil för befolkningen i allmänhet (populationsstrategi) och med riktade insatser för individer med ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom (högriskstrategi) [1]. I högriskstrategin har primärvården en nyckelroll, men fortfarande saknas kunskap om […](0 kommentar)

Pand­emin A/H1N1 2009 lindrigare än vanlig säsongsinfluensa

Under april 2009 kom de första rapporterna från Mexiko och USA om utbrott av en svår luftvägsinfektion med dödsfall som var relaterad till en ny influensa, typ A/H1N1 2009 [1]. Det blev tidigt klart att spridningen av den nya virusstammen var global och snabb. De första europeiska fallen rapporterades från Storbritannien redan under april 2009, […](0 kommentar)

Riskjusterad mortalitet i intensivvården

Liksom flertalet intensivvårdsavdelningar i Sverige samlar intensivvårdsavdelningen i Norrköping in data för uppföljning och utveckling av vården. Dataregistreringen utgår från riktlinjer fastställda av intensivvårdens nationella kvalitetsregister, Svenska intensivvårdsregistret (SIR) [1]. En korrekt registrering tar tid från vårdarbetet. När denna studie genomfördes ingick bland annat provtagning som tidvis inte var nödvändig för patientens medicinska vård. En […](0 kommentar)

Endast på webben

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2012 – alla artiklar

Marie Wedin omvald till ordförande i Läkarförbundet Organisationsutredningen: Cheferna blir kvar i lokalföreningarna »Här måste vi vara på tårna« Beslut i korthet Läkarförbundet skärper tonen om journal på nätet Övertidsersättning till fler Solidaritet med tredjelandsläkarna Jämställt specialitetsval – från plan till bevis Utlysning av ST-tjänster efterlyses Stopp för verksamhetssystem Akutsjukvård redan på väg bli basspecialitet […](0 kommentar)