Nr 25 2012

Signerat

Läkarförbundet i Almedalen för jämlikare vård

Om jag får råda tillhör jämlik vård de hetaste frågorna i den sjukvårdspolitiska debatten under årets Almedalsvecka i början av juli. För hälso- och sjukvården har ju ett lagstadgat ansvar att erbjuda likvärdig vård till alla. Oavsett vem man är och var man bor. Rapporter visar att vården inte lever upp till detta mål och […](0 kommentar)

Krönika

Varning för patienten

Sent en tisdagskväll söker en 52-årig man på kirurgakuten på grund av ihållande buksmärta, illamående och feber. Han tas emot av en AT-läkare, akuta blodprov tas och en datortomografi av buken beställs. Röntgensvaret visar en misstänkt appendicit, och senare under natten opereras han. Allt går komplikationsfritt, och en skyldig blindtarm plockas ut genom öppen kirurgi. […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Systertidningar som inspirerar

Vilken uppgift har icke-engelskspråkiga vetenskapliga publikationer? I veckan som gick avhandlades bland annat den frågan i en konferens mellan de nordiska medicinska läkartidningarna. Förutsättningarna är på ytan lika – små länder, små språk, begränsade resurser. Men lösningarna för hur vetenskaplig tidningsproduktion bedrivs skiljer sig åt förvånansvärt mycket. Den norska Tidsskriftet har en genomtänkt och aktiv […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Sprutnarkomaners riskbeteende kräver helhetsgrepp från samhället

I en studie av Kristina Hillgren et al, vilken publiceras i detta nummer av Läkartidningen, presenteras data från en omfattande undersökning av riskbeteende hos injektionsmissbrukare i Stock­holm. Studiens upplägg och omfattning är imponerande. Hela 720 personer med injektionsmissbruk under det senaste året och ytterligare hundratals personer i liknande si­tua­tion har intervjuats och screenats för blodsmitta […](0 kommentar)

Nya Rön

Antipsykotisk medicinering skyddar mot återfall i psykos

Antipsykotisk medicinering skyddar mot återfall i psykos vid schizofreni. Så kan man sammanfatta en metaanalys som presenteras i Lancet. Författarna har gått igenom register och databaser såsom Cochrane schizophrenia groups specialized register, PubMed och Embase. Utifrån dessa har man sammanställt 65 studier som totalt omfattar 6 493 schizofrenipatienter. Patienternas medelålder var 40,8 år, och samtliga studier […](0 kommentar)

Kraftigt ökad risk för prostituerade att smittas med HIV

Kvinnliga prostituerade (sex workers) i låg- och medelinkomstländer löper 14 gånger högre risk att smittas med HIV än den kvinnliga befolkningen som helhet. Det visar en amerikansk studie i Lancet Infectious Dis­eases. Studien är en metaanalys som omfattar 102 olika studier publicerade under perioden 2007–2011. Totalt omfattar de studier som ingått i sammanställningen data från […](0 kommentar)

Pulsoximetri effektiv metod för att screena för medfött hjärtfel

I Lancet presenteras en metaanalys där författarna ställt samman studier kring screening för medfödda hjärtfel med pulsoximetri. Efter omfattande sökning i databaser som Medline, Embase och Cochrane har man identifierat 552 studier. Av dessa har 13 bedömts vara av tillräcklig kvalitet och relevans. Totalt omfattar dessa studier 229 421 nyfödda asymtomatiska barn som screenats med pulsoximetri […](0 kommentar)

Kaffe kopplat till bättre överlevnad

Glädjande uppgifter för oss kaffeälskare presenteras i New England Journal of Medicine. Studien har gjorts i USA och omfattar data från 402 260 individer (229 119 män och 173 141 kvinnor) som ingick i studien National Institutes of Health–AARP diet and health study. Deltagarna var mellan 50 och 71 år då studien inleddes, och de följdes under i […](0 kommentar)

Flyktingar i Sverige löper högre risk att dö i hjärt–kärlsjukdom

År 2010 fanns det 214 miljoner migranter i världen, varav 15 miljoner flyktingar. Förra året fick 10 914 personer uppehållstillstånd i Sverige efter att Migrationsverket bedömt att de behövde skydd – alltså att de klassades som flyktingar (11,7 procent av alla uppehållstillstånd). Att personer som kommit till Sverige som flyktingar löper ökad risk för psykisk ohälsa […](0 kommentar)

ASA skyddade mot ny trombos

I New England Journal of Medicine presenteras en multicenterstudie kring acetylsalicylsyra (ASA) som förebyggande behandling för patienter som tidigare drabbats av venös tromboembolism. Efter en tromboembolisk händelse är det välkänt att patienten löper ökad risk att drabbas av en ny. Den förebyggande effekten av behandling måste dock vägas mot risken för biverkningar, däribland ökad blödningsrisk. […](0 kommentar)

Vidgade kriterier för trombolys

Nyttan av trombolys utanför nuvarande kriterier har undersökts bland 3 035 patienter i IST-3, den stora internationella läkardrivna studien av trombolys med rekombinant vävnadsplasminogenaktivator (rt-PA) vid akut ischemisk stroke. Betydligt fler patienter tycks kunna få trombolys än i dag. Varken ålder över 80 år, särskilt vid behandling inom tre timmar, svår stroke eller hjärninfarkt tidigt synlig […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Utbrett riskbeteende bland injektionsnarkomaner

Maria beroendecentrum i Stockholm startade 2003 ett utvecklingsarbete om HIV och hepatit. Svensk och utländsk expertis inbjöds till seminarier för att dela med sig av kunskaper inom området, och det pekades på behovet av en baslinjestudie om HIV och hepatit hos injektionsnarkomaner i Sverige. Mot bakgrund av sådan forskning kan insatser planeras för att åtgärda […](0 kommentar)

Risk för att prolaktinom växer under graviditet

Cirka 30 procent av hypofysadenomen utgörs av prolaktinom [1]. Prolaktinom delas in i mikroadenom ((0 kommentar)

HUS-epidemin sommaren 2011 var allvarlig

Under maj till juli 2011 inträffade i Europa den största epidemin av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) orsakat av enterohemorragisk E coli (EHEC) O104:H4 [1]. Framför allt drabbades norra Tyskland, där 3 816 personer smittades med den mycket virulenta varianten av EHEC, som förutom verotoxinproduktion hade enteroaggregerande egenskaper vanliga vid diarréframkallande E coli [2, 3]. Av dessa […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Recension

Den orättvisa hälsan

»Den orättvisa hälsan« är en lärobok som redovisar aktuell forskning om sociala bestämmelsefaktorer till hälsans olika fördelning mellan olika samhällsgrupper baserat på till exempel social position, ekonomiska resurser, genus och födelseland. Forskningen kring hälsans fördelning i samhället fick en nystart under 1980-talet i och med den så kallade Blakerapporten. Den tog död på den vid […](0 kommentar)

Yrkes- och miljödermatologi

Textboken »Yrkes- och miljödermatologi« finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga (tidigare »Yrkesdermatologi«). Nya avsnitt har tillkommit om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält. Andra nya avsnitt handlar om frisörkemikalier, implantat, kortisonämnen, lokalbedövningsmedel, piercing, tatueringar, tandvårdsmaterial och textilämnen. Huden är kroppens barriär mot den yttre miljön. I många miljöer […](0 kommentar)

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams

Levande organismer har funnits på jorden sedan åtminstone 3,8 miljarder år. De allra första fick energi från jäsningsprocesser likt dagens jästsvampar. Materialet tröt så småningom, en energikris uppstod, men evolutionen utvecklade nya organismer som fick sin energi från solljus. Processen skapade syrgas, ett veritabelt gift för de flesta, men snart nog uppstod celler som använde […](0 kommentar)

Aktuellt

Kommunikatör i dubbla roller

Läkartidningen träffar Anders W Jonsson under ett jourpass på barnkliniken på Gävle sjukhus. Intervjun, som genomförs i ett smalt rum som är något slags kombination av förråd och kontor, avbryts flera gånger av personsökarens pip. Trots det späckade schemat – sorgfälligt redovisat på den egna bloggen – kränger Centerpartiets vice ordförande en helg i månaden […](0 kommentar)

Läkare världen över kräver att Assad stoppar våldet

De tre organisationerna Physicians for Human Rights (PHR), World Medical Association och amerikanska läkarförbundet har författat brevet, som fler kan ansluta sig till på PHR:s webbplats. I brevet kräver de att president Assad, själv läkare, ska följa läkaretiken – bota, inte skada – och stoppa attackerna, som även drabbar sjukvården, såväl patienter, läkare och sjuksköterskor […](0 kommentar)

Debatt och brev

SBU:s rapport håller för låg vetenskaplig kvalitet

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gav i början av mars 2012 ut en systematisk översikt om arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar i nacken och övre rörelseapparaten [1]. SBU har länge utvärderat medicinsk behandling där framför allt randomiserade kontrollerade studier har en framträdande plats. Tyvärr försöker man i denna översikt om orsak […](0 kommentar)

Rapporten innehåller mer än vad kritiken ger sken av

Bengt Järvholm, Johan Hviid Andersen och Bo Veiersted citerar en halv mening från rapporten, »värdefull information negligeras om man slentrianmässigt utesluter bedömningen av enskilda tvärsnittsstudier från en systematisk översikt«. Den fullständiga meningen lyder: »Det kan finnas en risk för att värdefull information negligeras om man slentrianmässigt utesluter bedömningen av enskilda tvärsnittsstudier från en systematisk översikt.« […](0 kommentar)

Läkarutbildningen bör i första hand utbilda läkare – inte prekliniska forskare

I LT 23–24/2012 (sidorna 1140-1) argumenterar Elias Eriksson mot den diskuterade omstruktureringen av läkarutbildningen. Huvudargumentet är att den tidigare ­läkarutbildningen har givit en grund för vidare forskning i prekliniska ämnen, men att dessa förutsättningarna minskar i de nya visioner som diskuteras. Debatten är angelägen. Läkaryrket är, för att parafrasera Osler, en »konst som bygger på […](0 kommentar)

Vad tycker landets medicinska dekaner?

Jag är glad över att Anders Jeppsson menar att denna ­debatt är angelägen och att de problem jag tar upp kräver konstruktiva lösningar. Därmed håller han säkert också med om att ärendet är för viktigt för att läggas i händerna på en enmansutredare. Och kanske också om att den fråga som denne enmansutredare hittills helt […](0 kommentar)

Notiser

Föreskrifter ändrade – läkarstudenter från EU/EES får vikariera

Socialstyrelsen har ändrat i sina föreskrifter så att även läkarstudenter från övriga EU/EES kan få tillstånd att vikariera som läkare i Sverige under senare delen av sin utbildning. Prövningen sker individuellt eftersom utbildningarna ser olika ut i olika länder. Frågan om utlandsstudenternas möjlighet att vikariera har drivits av Läkarförbundet.(0 kommentar)

LT debatt

Varning för okritisk användning av överviktskirurgi vid typ 2-diabetes

Förekomsten av fetma och typ 2-diabetes ökar kraftigt [1]. Exempelvis beräknas över 50 procent av den vuxna befolkningen i USA lida av fetma om 20 år [2]. Detta är en stor utmaning för såväl hälso- och sjukvården som samhället i stort då fetma och typ 2-diabetes leder till ökad kardiovaskulär sjuklighet och andra allvarliga komplikationer. […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Positivt provsvar för svininfluensa glömdes bort

Kvinnan var i 50-årsåldern och hade astma och högt blodtryck. Hon hade insjuknat med symtom som feber och hosta, och besökt en läkarmottagning men inte blivit bättre. En natt i oktober kom hon in till universitetssjukhusets akutmottagning. Lungröntgen visade på en dubbelsidig lunginflammation, och antibiotikabehandling inleddes. Det här var 2009, under pandemin av svininfluensa, och […](0 kommentar)

Döende patient fick inga läkarsamtal

En man fick diagnosen lungtumör. Först gjordes bedömningen att det skulle vara möjligt att operera, men vidare undersökning visade att sjukdomen spridit sig i kroppen så att den blivit inoperabel. Patienten lades in på lungkliniken, där han avled en dryg månad senare. Under hela vårdtiden vid lungkliniken fick patienten inte ett enda läkarbesök vid sjukbädden, […](0 kommentar)

Endast på webben

Tre böcker recenseras

Läs mer Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Författare: Mikael Rostila, Susanna Toivanen, redaktörer Denna bok är en utmärkt kunskapsplattform för dem som vill formulera ett nytänkande kring problemet med obefogade skillnader i hälsa hos olika grupper i det moderna samhället. Yrkes- och miljödermatologi Författare: Sigfrid Fregert, Bert Björkner, Magnus Bruze, […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Patientsäkerhetssatsningen inte riktad till enskilda förskrivare

Överförskrivningen av antibiotika måste minska. Så inleder Björn Ramel sin debattartikel i Läkartidningen 22/2012 (Debatt endast på webben). Vi instämmer. Ramel skriver att det är en delikat fråga hur Sverige bäst ska utforma sin antibiotikapolitik. Han ställer sig kritisk till regeringens patientsäkerhetssatsning, som han menar kan sätta en osund press på förskrivare. Detta är inte […](0 kommentar)