Nr 26 2012

Signerat

Marknadsföring av skönhet kräver god etik

I september förra året gav Socialstyrelsen Karin Lindell, tidigare generaldirektör för Konsumentverket, uppdraget att utreda ansvar, regler och kompetens för skönhetsbehandlingar. Bland dem som kan beröras av utredningens förslag finns plastikkirurger, hudläkare och tandläkare, men även olegitimerade personer som arbetar i den snabbt växande skönhetsbranschen. Eftersom anledningen till behandlingen inte är sjukdom utan estetik gäller […](0 kommentar)

Kultur

Vem hand­leder hand­ledarna?

Filosofen Jean-Paul Sartre lär en gång ha sagt om en bekant: »Han vet allt, men det är också allt han vet.« Paradoxen är skoningslös. Den antyder en fundamental brist hos denne allvetare, värd att fundera över. Den kliniska verksamhetens två huvudprinciper, i bästa fall tydligt länkade till varandra, är att lösa den medicinska uppgiften och […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ska en bra svensk modell försvinna?

Landshövding Stefan Carlsson har nu presenterat sin myndighetsutredning. Tio befintliga myndigheter inom vård- och omsorgsområdet föreslås bilda fyra helt nya. Redan i januari 2014 ska den nya organisationen vara på plats. En första ny generaldirektör ska tillsättas inom kort. Här råder ingen sommarlättja! Märkligt är att utredningen också föreslår att lagen om läkemedelskommittéer från 1996 […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nedmontering av »Big Pharma« ger ny kraft åt läkemedelssektorn

Den kris som den stora läkemedelsin­dustrin nu genomgår kommer att radikalt förändra life sciences-sektorn i Sverige och västvärlden. Det senaste decenniets omstrukturering inom »Big Pharma« har medfört att man kapat drygt 300 000 arbetstillfällen i Europa, USA och Japan för att parera den sjunkande lönsamheten. Mellan 2007 och 2012 innebar detta reducerade vinstnivåer på 67 miljarder […](0 kommentar)

Nya Rön

Framgångsrik satsning på att få bukt med barnadödligheten

Projektet »millenniebyarna« (Millennium villages) initierades 2006 av Columbia University i USA tillsammans med FN. Det primära syftet är att utrota extrem fattigdom och att inom ett och samma projekt arbeta mot flera av FN:s millenniemål. Satsningen omfattar tolv fattiga områden på landsbygden i länder i Afrika söder om Sahara, däribland Kenya, Etiopien, Tanzania och Uganda. […](0 kommentar)

Risken för suicidförsök påverkas av både biologiska arvet och uppväxtmiljön

En familj som redan är drabbad av suicid har ökad risk för att drabbas på nytt. Risken är högre om man exponeras i barn- och tonårstid än som ung vuxen. En fråga är om denna risk är genetiskt eller miljömässigt betingad. I en studie studerades tidigt bortadopterade barn, som alltså inte exponerats för den biologiska […](0 kommentar)

Riskgen för malignt melanom identifierad

I Nature presenteras genetisk forskning kring malignt melanom. Forskare från MIT och Cambridge har sekvenserat genomet i metastaser från malignt melanom och jämfört med patienternas friska cellers genom. Resultaten visar att generna BRAF på kromosom 7 och NRAS på kromosom 1 var muterade i 24 av de 25 studerade tumörerna. Detta var ingen överraskning.Båda dessa […](0 kommentar)

Mobilt stroketeam gav stora tidsvinster

Många gånger kan ischemisk stroke inte behandlas med trombolys då det gått för lång tid från symtomdebut till dess att patienten kommit till sjukhus och man fastställt radiologiskt att det rör sig om en propp och inte en blödning. I Lancet Neurology presenteras en studie där man använt sig av ett mobilt stroketeam, komplett med […](0 kommentar)

HIV-profylax motiverad under hela amningsperioden

Antiviral medicinering under hela amningsperioden skyddar mot överföring av HIV från mamma till barn. Det visar en studie i Lancet. Studien har gjorts i Malawi i södra Afrika under perioden 2004–2009 och omfattar 1 898 HIV-positiva mödrar och deras nyfödda barn. Samtliga kvinnor hade då studien påbörjades ett CD4-tal som översteg 250 celler/µl. Deltagarna delades in […](0 kommentar)

Kvaliteten i läkemedelsbehandlingen viktig för äldres livskvalitet

Vikten av en optimal hantering av äldres multimedicinering är i dag odiskutabel. I avhandlingen har effekten av multimedicinering studerats ur olika perspektiv. Den första delstudien utgick från 302 patienter på särskilda boenden. Avsikten var att optimera patienternas läkemedelsbehandling för att få ett bättre hälsotillstånd. I interventionsgruppen minskade antalet stående läkemedel (P (0 kommentar)

Endast på webben

Vi bloggar från Almedalen!

Följ oss: https://lakartidningen.se/blogs/blog7.php En länk till bloggen finns också här på Läkartidningen.se, en bit ner i vänsterspalten.(0 kommentar)

Röda Korset tvingas säga nej till frivillig sjukpersonal

Att anlita legitimerad medicinsk personal medför ett ansvar att föra journaler och bedriva tillsyn, något som en frivilligorganisation inte kan ta på sig, enligt ett pressmeddelande från Röda Korset. De tvingas därför fortsättningsvis att säga nej till legitimerad medicinsk personal som anmäler sig till olycksfallsberedskap. Om Röda Korset tog på sig vårdgivaransvar på lokal eller […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

LT debatt

Kärnan i läkekonsten trängs bort

Det finns inget vetenskapligt stöd för värdet av att publicera vårdresultat. I en Cochranerapport om öppna jämförelser [1] konkluderar författarna: »The small body of evidence available provides no consistent evidence that the public release of performance data changes consumer behaviour or improves care. Evidence that the public release of performance data may have an impact […](0 kommentar)

Tidiga insatser viktiga för hälsan bland barn med socialtjänstinsatser

Barn som är föremål för insatser från socialtjänsten har ofta större problem med hälsan än andra barn [1]. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner om vård på lika villkor efter behov borde dessa barn prioriteras av samhällets verksamheter, på samma sätt som barn med kroniska sjukdomar. Att så inte sker får allvarliga konsekvenser för […](0 kommentar)

Aktuellt

Ställföreträdarfrågan ska utredas

Sverige saknar reglering som säger hur beslut inom vården ska fattas för vuxna som inte själva kan uttrycka sin vilja, exempelvis dementa, medvetslösa patienter eller patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Detta förhållande har länge kritiserats för den rätts­osäkerhet det skapar för både personal och patienter när sådana beslut likväl måste fattas. Brister i regelverket kring […](0 kommentar)

»Det avgörande är att läkarna kommer med på banan«

För över femton år sedan slog den statliga prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) fast att möjligheten till ett värdigt avsked från livet hör till de allra högst prioriterade uppgifterna inom vården. Hur det faktiskt stod till med den saken fanns det vid den tidpunkten ganska lite kunskap om. Men när en ny statlig utredning några år senare […](0 kommentar)

»Även när en sjukdom inte längre är botbar har vi läkare en jätteviktig roll att spela«

Egentligen tycker Maria Taranger att det är en självklar del av läkarrollen att se till att den sista tiden blir så bra som möjligt. – Att vara läkare handlar om att göra det bästa för patienten i varje stund. När man vet att mer cellgifter bara gör det sämre kommer lindra och trösta upp på […](0 kommentar)

Sjukhusen sämst på palliativ vård

De två senaste åren har landsting och kommuner som registrerar minst en viss procentandel av alla dödsfall i Svenska palliativregistret fått dela på 50 miljoner kronor från staten. Satsningen ingår i regeringens och SKL:s överenskommelse om bättre vård för de mest sjuka äldre, och har lett till en kraftig ökning av andelen inrapporterade dödsfall. I […](0 kommentar)

Oro på Karolinska efter beskedet att 800 tjänster ska bort

Kostnaderna måste minskas med 650 miljoner kronor inför 2013, och det är personalkostnaderna som ska stå för den största delen: 400 miljoner kronor eller 700–800 helårstjänster, enligt sjukhusledningens åtgärdsplan. – Väldigt beklagligt. Vi har haft en ekonomi i balans i tre år. Vad är det som gör att den inte längre är det? Det är […](0 kommentar)

Krav på tillstånd för estetisk behandling

Den som vill utföra estetiska behandlingar måste ha ett särskilt tillstånd för detta från Socialstyrelsen, som också ska kunna återkalla sådana tillstånd. Det föreslår Karin Lindell som haft Socialstyrelsens uppdrag att utreda hur man kan öka patientsäkerheten inom skönhetsbranschen. Hon föreslår också 18-årsgräns för att få genomgå estetisk behandling. Den som bryter mot detta, och […](0 kommentar)

Alla vårdgivare får bakläxa av Datainspektionen

Det visar en granskning som Datainspektionen gjort av 27 vårdgivare: 5 privata och samtliga landsting/regioner. Datainspektionen har bland annat bett vårdgivarna själva svara på i vilka system det fungerar att spärra uppgifter, och fått delvis motstridiga besked. Olika vårdgivare med samma system, till exempel TakeCare, Swedestar, Obstetrix och VAS, har alltså olika syn på huruvida […](0 kommentar)

Debatt och brev

Förslag om läkemedelsgenomgångar saknar struktur och evidens

Socialstyrelsens »Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – vägledning för sjukvården och andra aktörer« [1] har varit ute på remiss. Denna 50-sidiga lunta saknar i allt väsentligt konkret vägledning, trots att man vill se läkemedelsgenomgångar som en strukturerad aktivitet. Det stora problemet för en sjukvård tyngd av tilltagande resursbrist och uppslitande prioriteringar är dock inte dokumentets […](0 kommentar)

Samarbete efterlyses för bättre metoder och utvärdering inom psykiatrin

Under våren har det förts en diskussion i medierna om vilka behandlingsmetoder som har forskningsstöd och i förs­ta hand bör användas vid ­ångest- och depressionsbesvär. Lika viktigt borde vara att diskutera varför man traditionellt inom psykiatrin ­varit så obenägen att följa upp behandlingsresultaten som en del av det dagliga arbetet. Tyvärr är det fortfarande så […](0 kommentar)

Läkarförbundet värnar om inspektionerna

SPUR-inspektionerna infördes för att på ett systematiskt sätt stärka kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen. I Socialstyrelsens föreskrifter lyfts SPUR-inspektioner fram som exempel på extern granskning. SPUR har ett välkänt varumärke och stort stöd inom professionen. ­Läkarförbundet som professionens organisation värnar om SPUR-verksamheten. SPUR fördes över i IPULS regi med syfte att få till en bättre administrativ struktur […](0 kommentar)

Dra tillbaka SPUR-förslaget!

Sedan början av året pågår en strid om hur SPUR-inspektionerna av ST-utbildningarna ska gå till. För att påminna läsarna – IPULS SPUR-förslag presenterades den 30 januari 2012 utan någon som helst förankring bland specialitetsföreningar eller SPUR-inspektörer. När man dessutom vet att såväl Läkaresällskapet och ­Läkarförbundet som SPUR-experterna var ovetande om organisationsförslaget innan det presenterades framstår […](0 kommentar)

Cancersjuka nekas behandling med de nya dyra läkemedlen

Många fler läkemedel kommer snart att finnas tillgängliga för cancerklinikerna. Kostnaderna för dessa preparat är höga, vilket har lett till att man i stora delar av landet beslutat att inte ge vissa behandlingar även om de är ­me­dicinskt välmotiverade. Utvecklingen inom molekylärbiologin leder till påtagliga förändringar av kunskapen om tumörsjukdomar. Medicinsk behandling av ­solida tumörer […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Forskning på kvalitetsregister ger klinisk nytta

Prostatacancer är en allt vanligare sjukdom i Sverige och i många andra länder, till stor del som en konsekvens av ökad tidigdiagnostik och framför allt ökad användning av provtagning för prostataspecifikt antigen (PSA). Trots att prostatacancer är den i särklass vanligaste cancern bland svenska män vet vi förvånansvärt lite om denna cancer. Studier baserade på […](0 kommentar)

Svårt implementera avvänjning från tobak i ordinarie vårdrutin

Rökning bidrar till sämre hälsa och förkortad livslängd [1]. Det är därför angeläget att hälso- och sjukvården får kunskap om hur man ska kunna påverka sina patienter till en hälsosammare livsstil. Effektstudier av avvänjningsbehandling visar att för några patienter kan det räcka med en enstaka rådgivning, medan det för många krävs ett kvalificerat rökavvänjningsstöd under […](0 kommentar)

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige

D-vitamindepåerna i kroppen är beroende framför allt av syntesen i huden under inverkan av solljuset och i varierande grad av tillförseln via kosten. Med tanke på vårt lands nordliga läge kan suboptimalt D-vitaminstatus utgöra ett problem i befolkningen. Detta gäller framför allt de grupper som får för lite solljus eller har för lågt D-vitaminintag via […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

AT blir BasT – men var finns konsekvensanalysen?

En stor förändring av läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen (AT) är nu på väg att ske. Läkarutbildningen föreslås av Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation förlängas från elva till tolv terminer samt leda till läkarexamen simultant med läkarlegitimation (LT 47/2011, sidan 2419). Vidare är Läkarförbundets officiella ståndpunkt nu att AT ska utgå och ersättas med en obligatorisk »klinisk bastjänst« […](0 kommentar)