Nr 32 2012

Signerat

Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik

Inom Läkarförbundet är vi i grunden positiva till att korta väntetider genom en vårdgaranti. En förutsättning är emellertid att garantin inte hotar grundläggande principer för hur sjukvården och dess resurser ska fördelas mellan patienterna. De medicinska prioriteringarna är en viktig grundbult i problematiken kring vårdgarantins nuvarande konstruktion. Under senare tid har vårdgarantin kritiserats för just […](0 kommentar)

Kultur

Knut Hamsuns konst, diagnos och uteblivna fängelsestraff

Den 4 augusti 1939 fyllde Knut Hamsun 80 år. Han hyllades som Norges störste samtida författare och var allmänt respekterad av sina landsmän. Sex år senare var han för de flesta av dem en förrädare. Han hade under ockupationsåren ställt sig på Tysklands sida. Endast en rättspsykiatrisk undersökning räddade honom från en rättegång med fängelsestraff […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

En rökfri operation

ANZA, det australiska och nyzeeländska anestesiförbundet, har nyligen utgivit rekommendationer för rökstopp i samband med kir-urgi. Man påpekar att många av de skador tobaksrök ger upphov till är reversibla, så att ett rökstopp 6–8 veckor före en operation ger en signifikant minskad risk för komplikationer med upp till 50 procent, vilket visats i ett flertal […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Medicinsk och akademisk ledning krävs för IT-stöd för läkemedel

Varje läkemedelsförskrivare använder via journalens läkemedels­modul en flora av elektroniska tjänster för ordination och förskrivning [1, 2]. Har då sjukvård och apotek i dag tillgång till effektiva och säkra besluts- och expeditionsstöd med information om läkemedel och om patienten? Svaret är nej. Sjukvårdens datoriserade beslutsstöd för läkemedel är inte tillräckligt användbara, effektiva och säkra. Enbart […](0 kommentar)

Nya Rön

Sms fick fler att vaccinera sig mot influensa

Många amerikaner, särskilt i utsatta grupper, avstår från influensavaccination. I JAMA presenteras en studie där man lyckats få fler att vaccinera sig med hjälp av sms. 9 213 barn och ungdomar i åldern 6 månader till 18 år ingick. Undersökningen gjordes 2010–2011 i fattiga stadsdelar kring New York. Majoriteten (7 574) av deltagarna hade inte vaccinerats mot […](0 kommentar)

Riskgener för ventrikelcancer identifierade

I Nature Genetics presenteras en studie där man kopplat ett antal gener till ventrikelcancer. Författarna, från institutioner i Singapore, har analyserat 15 tumörer genetiskt och jämfört med patientens normala DNA från friska celler. I flera tumörer upptäcktes mutationer, bl a i generna TP53 (som kodar för p53) och ARID1A (AT-rich inter­active domain 1A), som påverkar gen­ut­trycket […](0 kommentar)

Ökad risk för hjärntumör och leukemi av datortomografi

Datortomografi (DT) innebär att pati­enten utsätts för strålning, vilket kan påverka risken för malignitet. Denna risk belyses i en studie i Lancet. Studien har gjorts i Storbritannien, och man har tittat på drygt 175 000 individer som alla undersökts med DT före 22 års ålder någon gång under perioden 1985–2002. Man har följt upp deltagarna fram […](0 kommentar)

Skäl att följa upp en bukaorta-diameter på gränsen till aneurysm

Män med bukaortaaneurysm och män med en aortadiameter på 25–29 mm har högre risk för mortalitet och sjukhusvistelse än män vars aortadiameter är mindre än 24 mm. Det fyndet publiceras i BMJ. Screening för bukaortaaneurysm bland män över 65 år har införts på många ställen världen över på basis av randomiserade prövningar som visat att […](0 kommentar)

Socioekonomisk status påverkar cancerbehandling

I avhandlingen redovisas faktorer som vägs in vid beslut om behandling vid kolorektalcancer, såsom resultat från kliniska studier, patientfaktorer och interaktionen mellan läkare och patient. Det är sedan tidigare känt att patienter med låg socioekonomisk status har sämre överlevnad i cancer än andra patienter, och man har i några studier kunnat påvisa skillnader i behandling […](0 kommentar)

Kontinuerligt svagt ljud kan påverka hörseln

Långvarig ljudexponering i nivåer som med god marginal understiger gränserna för vad som betraktas som buller kan påverka hörseln. Det visar en kinesisk studie på råttor som presenteras i Na­­ture Communications. Studien har gjorts i Shanghai och omfattar försök på vuxna råttor. Djuren utsattes för ett konstant ljud med ljudstyrkan 65 dB, vilket ungefär motsvarar […](0 kommentar)

Vaccination mot influensa A/H1N1 ökade inte risken för komplikationer under graviditeten

Vi har i en registerbaserad kohortstudie undersökt associationen mellan vaccination mot influensa A/H1N1 under graviditet och risken för medfödda missbildningar, intrauterin tillväxthämning (small for gesta­tion­al age, SGA) och prematurbörd. Studien baserades på en kohort av 53 432 levande födda barn i Danmark, varav 6 989 (13 procent) exponerats för ett adjuvant A/H1N1-vaccin (Pandemrix) under fosterlivet. Vi kontrollerade […](0 kommentar)

Recension

Mångsidigt om medicin och medier

En dag i december 1961 kallade Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel till sig en handfull medicinjournalister från de stora tidningarna. Ämnet för mötet var Neurosedyn. Man hade nyligen upptäckt medicinens fosterskadande effekt, och den svenska distributören Astra hade dragit in den. Engels ärende var att uppmana journalisterna att inte skriva om detta. Stora rubriker i tidningarna […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Kryss

Sommarkrysset

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

29-årig splen­ektomerad man avled av pneumokock­sepsis

Avsaknad av mjälte medför kraftigt förhöjd risk för svåra bakteriella infektioner. Pneumokocken (Streptococcus pneumoniae) är den i särklass vanligaste bakomliggande bakterien. Vid en genomgång av 349 episoder av sepsis efter splenektomi var pneumokocker orsaken i 66 procent av de fall där mikro­bio­logiskt agens kunde identifieras [1]. Risken för invasiv pneumokocksjukdom är troligen mer än 15 […](0 kommentar)

Livshotande infektion hos splenektomerade kan förebyggas

OPSI (overwhelming post-splenectomy infection) är ett livshotande tillstånd som förekommer hos patienter som saknar mjälte eller har en icke-fungerande mjälte. Det är väl känt att dessa patienter har kraftigt ökad risk för fulminant sepsis med kapselförsedda bakterier, särskilt Streptococcus pneumoniae. Incidensen av OPSI har estimerats till 0,23–0,42 procent per år med en livstidsrisk på 5 […](0 kommentar)

Sydsvensk antikoagulationsvård under revisionsluppen

Ungefär 1,5 procent av befolkningen i Sverige behandlas med peroral antikoagulation (warfarin) [1, 2]. Indikationer för warfarin är förebyggande av tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer, behandling och profylax av venös tromboembolism samt förebyggande behandling av tromboembolism hos patienter med mekanisk hjärtklaff [1, 2]. Fördelningen mellan indikationerna är ca 60 procent profylax vid förmaksflimmer, 20 procent behandling […](0 kommentar)

Osteomalaci på grund av tumörorsakad fosfatbrist

En 73-årig kvinna med låg bentäthet, kotkompressioner, fraktur på lårbenshalsen, insufficiensfrakturer i revben, tibia och metatarsalben, invalidiserande smärta och muskelsvaghet trots adekvat osteoporosbehandling visade sig ha en fosfatkoncentration i serum på 0,45 mmol/l (referensvärde 0,8–1,4 mmol/l). Serumkoncentrationen av kalcium, kalcidiol och parat­hormon (PTH) var normal, men fosfatutsöndringen i urin var klart ökad. Sammantaget talade bilden […](0 kommentar)

LT debatt

Dagens utbildningssystem och morgondagens sjukvårdspersonal

I Läkartidningen pågår en debatt om framtidens läkarutbildning [1-3]. Samtidigt pågår läkarutbildningsutredningen , som förväntas leverera sin rapport i slutet av detta år. Som ­Ohrling och Lockowandt [1] så riktigt påpekat står framtidens hälso- och sjukvård inför ökande komplexitet, ­demografiska förändringar med fler äldre, ökat utnyttjande av informationsteknik, konsumentinflytande och krav på kvalitet och patientsäkerhet. […](0 kommentar)

Aktuellt

Nya rutiner för rapportering av biverkningar

Den europeiska biverkningsdatabasen, Eudravigilance, blir med en ny EU-gemensam lagstiftning tillgänglig och sökbar för både professionen och allmänheten. Begreppet biverkning omfattar nu också biverkningar orsakade av medicineringsfel, missbruk, exponering i arbetet eller när mediciner använts utanför de villkor som angivits vid godkännandet för försäljning. Alla biverkningsrapporter ska skickas direkt till Biverkningsgruppen på Läkemedelsverket i Uppsala. […](0 kommentar)

Antibiotikaförbrukningen ökar

Antibiotikaförskrivningen på recept har ökat något den senaste 12-månadersperioden, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Under juli 2011–juni 2012 ökade förbrukningen per 100 invånare med 0,9 procent jämfört med den föregående 12-månadersperioden. Förbrukningen inom slutenvården ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare.(0 kommentar)

Socialstyrelsen vill ha enhet för högspecialiserad vård

Socialstyrelsen ser över arbetet med rikssjukvård. Ett av målen är en särskild enhet med ansvar för bland annat högspecialiserad vård. Översynen görs av en projektgrupp, som leds av Lena Weilandt, chef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer. Gruppen ska också titta på hur rikssjukvården kan knytas till Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning samt se över myndighetens […](0 kommentar)

Läkarförening begär granskning av journalåtkomst på Internet

I slutet av juni fastställde Uppsala läns landsting vilka regler som ska gälla när man senare i år som första landsting kommer att ge alla länsinvånare direktåtkomst till sin journal via Internet (se LT nr 6/2012). Beslutet blev att uppgifterna blir tillgängliga i samma ögonblick som de skrivs in – det blir ingen fördröjning på […](0 kommentar)

Städat i högarna

Anmälningar mot läkare läggs på hög«. »Klagomålshögen växer hos Socialstyrelsen«. »Vårdklagan fastnade i byråkratin«. Det är några typiska tidningsrubriker från 2011 och 2012. Den bild som massmedierna har gett av Socialstyrelsens hantering av klagomål på sjukvården är tämligen entydig: handläggarna håller på att dränkas i växande högar av ärenden, som de inte hinner ta itu […](0 kommentar)

»Vi borde göra fler inspektioner«

Det mesta av Socialstyrelsens tillsynsarbete sker ute i de sex regionerna. Tillsynsenheten i Malmö, som har ansvar för Skåne, Blekinge och Kronobergs län, upptar tre våningsplan i ett kontorshus av rött tegel på gränslinjen mellan innerstaden och infarten till Malmöhus slott. Hit flyttade enheten i december 2009, berättar Lars Rahm: – Det var när vi […](0 kommentar)

Tolv myndigheter blir fyra stycken – eller kanske fjorton …

»Hoppsan! Det gick snabbt«, tänkte Stefan Carlsson när han såg annonsen. Carlsson, som tidig are bland annat varit vd för Apoteket AB och som nu är landshövding i Kalmar, hade bara två veckor tidigare, vid en presskonferens i Socialdepartementet, lagt fram ett helt annat förslag. Efter att på regeringens uppdrag ha granskat vård- och omsorgsmyndigheterna […](0 kommentar)

EU ska bli mer attraktivt för kliniska prövningar

Det är inte bara i Sverige som antalet kliniska prövningar sjunker. I hela EU har antalet sjunkit med 25 procent från 2007 till 2011. För att stimulera den kliniska forskningen i Europa förslår EU-kommissionen därför en rad förändringar i regelverket för kliniska prövningar. Bland annat vill man ha en enklare och snabbare tillståndsgivning, där alla […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Socialstyrelsen kritiserar sjukhuset – inte läkarna

En förståndshandikappad kvinna i 65-årsåldern uppsökte en vårdcentral, då hon hade ramlat och slagit i ryggen. Hon undersöktes av en läkare som inte hittade några tecken på fraktur. Han skickade remiss till en röntgenundersökning, men inte heller där kunde någon fraktur påvisas. Några dagar efter röntgenundersökningen uppsökte kvinnan akutmottagningen på ett sjukhus, sedan hon glidit […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

ST – en fråga med flera dimensioner

Ramarna för den nya specialitetsindelningen har nu fastställts och beräknas träda i kraft den 1 januari 2014. I höst påbörjas arbetet med att revidera föreskrifterna och de allmänna råden för läkarnas specialiseringstjänstgöring från 2008 (SOSFS 2008:17). Bland annat ska målbeskrivningen för berörda specialiteter ses över. Förändringarna är en konsekvens av den nyligen avslutade specialitetsöversynen vid […](0 kommentar)

Biverkningarna är överdrivna

Ahlin och kollegor lyfter fram en viktig fråga i sin artikel om naturläkemedel, nämligen att naturläkemedel inte nödvändigtvis är ofarliga bara för att de har naturligt ursprung [1]. Trots denna allmänna uppfattning [2-4] kan de självklart ge biverkningar precis som konventionella läkemedel. Författarnas syfte var att beskriva prevalensen av kontaktallergi orsakad av så kallade KAM-preparat […](0 kommentar)

Viss förbättring av patientupplevd kvalitet

I en artikel med rubriken »Kärnan i läkekonsten trängs bort« (Läkartidningen 26–28/2012, sidan 1269) skriver Bengt Järhult – med hänvisning till Myndigheten för vårdanalys (MYVA) rapport 2012:2 – att det inte går att visa evidens för att primärvårdens vårdval leder till bättre kvalitet, däremot till att välsituerade med högre utbildning gynnas. MYVA:s rapport kartlägger kunskapsläget […](0 kommentar)

Dags att granska innehållet i vårdvalssystemen

Cochrane-rapporten om öppna jämförelser [1], som jag kommenterade i LT 26-28/2012 (sidan 1269), fann inget vetenskapligt stöd för värdet av att publicera vårdresultat. I det sammanhanget hade det sitt intresse att Myndigheten för vårdanalys (MYVA) redan i sin sammanfattning påpekar att välsituerade med högre utbildning gynnas. Gynnas i den meningen att de i högre grad […](0 kommentar)

Revidering pågår av vägledningen

Socialstyrelsen kommenterar den kritik som har riktas mot myndigheten i LT 26–28/2012 (sidan 1302) gällande remissversion av vägledningen »Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer – vägledning för sjukvården och andra aktörer«. Uppdraget att ta fram en vägledning har myndigheten fått inom ramen för regeringens satsning på insatser för att stödja vård och omsorg om de mest […](0 kommentar)

Vi försöker hitta en lösning beträffande Trilafon dekanoat

MSD beklagar den olägenhet som beslutet att avregistrera Trilafon (perfenazin) innebär för patienter och vårdgivare, och vi har full förståelse för problematiken med att information skickades ut i samband med semesterperioden. Trilafon tabletter. Av information från Läkemedelsverket den 20 juni framgår att det finns möjlighet att ansöka om licens för ett peroralt administrerat perfenazinpreparat som […](0 kommentar)

Patienterna drabbas när tillverkningen upphör

I ett brev den 21 juni till alla psykiatrer i Sverige meddelade läkemedelsföretaget MSD (Merck Sharp & Dohme) att tillverkningen av Trilafon (perfenazin) kommer att upphöra den 30 november 2012. Lagren kan emellertid komma att ta slut redan i september på grund av hamstring etc. Beslutet riskerar att drabba patienterna eftersom det är förhållandevis kort […](0 kommentar)

Debatt och brev

SBU lyckas inte reda ut begreppen

Jag arbetade under nio år på SBU och motverkade då en sådan genomgång. Mina skäl var givetvis inte att det vore fel att sammanställa litteratur på ett systematiskt sätt, utan att studierna var så snett publicerade och felaktigt designade att varje sammanställning skulle visa att de nya antipsykosmedlen skulle vara bättre och säkrare än de […](0 kommentar)

SBU står fast – läkemedel räddar liv vid schizofreni

SBU:s genomgång är huvudsakligen baserad på systematiska översikter. För varje frågeställning har vi enligt i förväg uppställda systematiska kriterier granskat och valt ut den bästa. När det gäller jämförelsen mellan första och andra generationens antipsykotika användes en artikel av Leucht och medarbetare publicerad i Lancet 2009 [1]. Endast studier där deltagarna randomiserats och där dubbelblindad […](0 kommentar)