Nr 37 2012

Signerat

Professionell utveckling – en hörnsten i Läkarförbundet

IPULS – Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB – ska nu avvecklas så snart det är möjligt. Socialstyrelsen kommer att ta över uppdraget att administrera SK-kurser. IPULS, som bildades 2002, ägs gemensamt av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting. Kärnverksamheten i IPULS är att administrera SK-kurser för ST-läkare samt […](0 kommentar)

Kultur

Morgondagens laboratorium – redan i går

För 75 år sedan genomgick svensk (och nordisk) sjukvård en strukturrationalisering. Denna började i Örebro där Sverige fick sitt första centrallaboratorium. Olof Wilander, som kom från Karolinska institutet, hade fått uppdraget att sammanföra alla test som gjordes på patienter i en klinik. Wilander disputerade på heparin under professor Erik Jorpes. Verksamheten dominerades av kemiska analyser […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Vägar till fortbildning

Strukturen för grundutbildning, AT och ST är klar med tydliga mål. Men hur upprätthåller och vidareutvecklar vi vår kompetens som färdiga specialister? Det ser säkert väldigt olika ut beroende på bland annat arbetsgivaren och individen. Jag känner mig inte övertygad om att det alltid fungerar optimalt. Är nedläggningen av IPULS ett tecken i tiden? ST-kursansvaret […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Bra återhämtning efter katastrofer kräver ökad professionalitet

Det är en allmänpsykologisk erfarenhet att olyckor och katastrofer medför mänskligt lidande och risk för psykisk ohälsa. Trots det är det först nyligen som kunskapsområdet katastrof­psyko­logi/-psykiatri stabiliserats. Longitudinella studier på större grupper av drabbade har fram till nyligen till stor del bestått av amerikanska undersökningar av krigsveteraner, och möjligheten att generalisera till civila populationer har […](0 kommentar)

Nya Rön

Olika neurobiologiska orsaker bakom impulsivitet

I Nature Neuroscience presenteras en studie i vilken man undersökt ungdomars impulsivitet och kopplat denna till specifika regioner i hjärnan. Det är en ambitiös undersökning. Forskarna har inkluderat 1 896 14-åringar från Tyskland, England, Frankrike och Irland som alla genomgått funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan. Det innebär att man letat efter områden i hjärnan med ökat blodflöde, […](0 kommentar)

Nedkylning skyddade för tidigt födda

Förlossningsasfyxi hos nyfödda omfattar kombinationen syrebrist och nedsatt blodförsörjning. Detta kan i svåra fall leda till hypoxisk ischemisk encefalopati, dvs hjärnskada. Nu visar en amerikansk studie presenterad i New England Journal of Medicine att nedkylning skyddar för tidigt födda barn med förlossningsasfyxi. Studien är inte den första inom fältet, men tidigare undersökningar har haft kortare […](0 kommentar)

Ytterligare stöd för att migrän utan aura har en ärftlig komponent

I Nature Genetics presenteras en studie där man letat efter områden i arvsmassan som kan kopplas till mi­grän utan aura. Författarna har utgått från 2 326 patienter med tillståndet och 4 580 friska kontroller. Man har haft tillgång till samtliga deltagares kompletta genom. Sammanfattningsvis har man kunnat koppla sex områden i genomet till sjukdomen. Två av dessa […](0 kommentar)

Stamceller skördade efter döden

I Nature Communications presenteras en studie i vilken forskare från Frankrike skördat stamceller från en avliden människa. Det rör sig om funktionella mänskliga myoblaster (en typ av stamcell som bland annat bildar skelettmuskelceller) som skördades 17 dagar efter döden. I studien har man även lyckats skörda motsvarande celler från mus två veckor efter att djuret […](0 kommentar)

Behandling av kronisk yrsel genom egen träning

Kronisk yrsel kan förbättras med hjälp av ett broschyrbaserat träningsprogram, gärna i kombination med telefonsupport. Det rönet publiceras i BMJ. Vestibulär rehabilitering, dvs träningsprogram inriktade på att använda ögon-, huvud- och kroppsrörelser för att stimulera det vestibulära systemet, rekommenderas vid ett antal olika yrseltillstånd, som perifera vestibulära störningar, godartad lägesyrsel och multifaktoriell yrsel. Patientgruppen är […](0 kommentar)

Stärkelselösning gav ökad mortalitet i randomiserad prövning

Frågan om tillförsel av kolloidal lösning av typen hydroxietylstärkelse (HES) i samband med sepsis och septisk chock har varit föremål för diskussion. För ett antal år sedan publicerades VISEP-studien, som visade på ökad förekomst av njurskada i samband med tillförsel av HES för denna typ av patienter (N Engl J Med. 2008;358:125-39). I studien användes […](0 kommentar)

Positiva försök med C-peptid vid typ 1-diabetes

En artikel som nyligen publicerats i Diabetes sammanfattar nya fynd rörande C-peptidens fysiologi och de positiva effekter som observerats vid behandling med C-peptid tillsammans med insulin vid långtidskomplikationer av typ 1-diabetes. C-peptid är uppbyggt av 31 aminosyror som avskiljs från proinsulin när insulin bildas i bukspottkörtelns betaceller. Peptiden frisätts tillsammans med insulin och cirkulerar i […](0 kommentar)

Debatt endast på webben

Visst behövs ämneskunskaper

Läkarutbildningsutredningen ska föreslå en ny samlad utbildning fram till legitimation som ger den legitimerade läkaren den kompetens som behövs för att kunna vara verksam och vidareutvecklas i morgondagens hälso- och sjukvård, nationellt och internationellt. Ansvaret för att denna kompetens uppnås och dokumenteras föreslås odelat ligga hos universiteten. Utredningen arbetar i enlighet med de direktiv som […](0 kommentar)

Även framtidens läkare behöver ämneskunskaper

Under sommaren har debatten om framtidens läkarutbildning fortsatt [1-6]. Bakgrunden är den pågående läkarutbildningsutredningen, där utredaren förespråkar en pedagogiskt reformerad sexårig utbildning utan AT [7]. Med denna artikel vill vi illustrera konsekvenserna av 20 års pedagogiska reformer i Lund, reformer som ligger till grund för läkarutbildningsutredarens förslag att genomgripande förändra utbildningen på nationell nivå. Tanja […](0 kommentar)

Sjukgymnaster saknas i europeiska riktlinjer

De nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention presenteras i Läkartidningen 23/2012 (sidorna 1164-6). Dokumentet är klart sammanfattat, kortare än tidigare och har tonvikt på primärprevention. Fysiskt inaktiva som blir fysiskt aktiva halverar risken för förtida död, huvudsakligen genom minskad risk för död i hjärt–kärlsjukdom [1]. Enligt de nya riktlinjerna ska det kliniska arbetet med prevention […](0 kommentar)

Aktuellt

Linköping och Göteborg får nya utbildningsplatser

Regeringen aviserade redan för ett år sedan i samband med budgetpropositionen för 2012 sin ambition att bygga ut läkarutbildningen med 250 platser från 2013 och framåt. Nu meddelar man i ett pressmeddelande att man i budgetpropositionen för 2013 kommer att föreslå att det nästa år tillskapas 40 nya platser och lika många 2014. De nya […](0 kommentar)

Läkarförening kritisk mot Gävleborgs alkoholtest

– Personligen tycker jag att modellen har för mycket DDR över sig. Men till slut valde vi att acceptera utökade test mot att vi kunde påverka dess utformning, säger Per Kronmann, ordförande i Gästrike Hälsinge läkareförening fram till i våras. De två krav som föreningen fått igenom är att testen ska begränsas till alkohol och […](0 kommentar)

Så ska beroendet minska

Arbetsgivar- och medlemsorganisationen Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade på förra årets kongress att stärka samverkan för att minska beroendet av bemanningsföretag inom vården. En arbetsgrupp kommer att presentera förslag under hösten. – Jag räknar med att ett antal förslag kan presenteras under senhösten. Det kommer förmodligen att handla om en mängd olika åtgärder, exempelvis […](0 kommentar)

Landstingspolitiker förhoppningsfulla – men skeptiska

– Det skiljer väldigt mycket i förutsättningar mellan olika landsting och jag tror att det som blir slutresultatet av SKL:s arbete mer får karaktären av handlingsplan än åtgärdsprogram. Det finns ett antal goda exempel runtom i Landstingssverige och där finns vi gärna med och sprider kunskap, säger Mats Uddin, personaldirektör vid Landstinget i Östergötland. I […](0 kommentar)

Besparingarna i vården fick läkare att säga upp sig – och bli hyrläkare

Missnöje över arbetssituationen fick Richard Schnell att växla spår i karriären. Han lämnade sin anställning efter 19 år för att arbeta som hyrläkare. – Det är en bra övergångslösning för min del, men dyker det upp en lämplig, fast tjänst så återgår jag nog till att vara anställd, säger Rich­ard Schnell, specialist i internmedicin med […](0 kommentar)

Nya läkemedelsförpackningar ska prövas i pilotupphandling

Det finns alltså ett färdigt förslag till hur läkemedelsförpackningar kan utformas för att undvika förväxlingar – och därmed felmedicinering – i sjukvården. Meningen är också att förslaget ska kunna användas av landstingen vid upphandlingar. Det efterlysta standardiserade utseendet på ytterförpackningarna är noga beskrivet och ska prövas vid en pilotupphandling av cefalosporiner och elektrolyter: Framsidan ska […](0 kommentar)

Alla hus i Duved behålls

När CS förra året beslutade att sälja villorna i Haut de Cagnes var inriktningen att leta efter andra hus på franska rivieran. En annan idé var att ersätta några av de 22 husen i Duved med några lägenheter i Alperna, se LT nr 22/2011. Husen i Frankrike är nu sålda. Men fritidshusen i Duved behålls […](0 kommentar)

Nurse practitioners – hot eller möjlighet för läkarna?

Begreppet »nurse practitioner« kommer från USA, där man i en period av läkarbrist vidareutbildade sjuksköterskor till att sköta en del av läkarnas traditionella uppgifter. I dag finns nurse practitioners också i bland annat Kanada, England, Island och Australien. Något etablerat svenskt begrepp finns inte, men man talar ibland om avancerad specialistsjuksköterska. I Sverige finns ännu […](0 kommentar)

»Kvalitet är en bra affär«

I dag drivs cirka 10 procent av sjukvården i Sverige av privata aktörer. Snart kan det vara 20 eller 30 procent. Det är bakgrunden till debatten om läkares ansvar i vinstdrivna organisationer, som hölls under kongressen »Framtidens specialistläkare« på Malmö Arena. – Med rätt styrmedel kan den utvecklingen bli positiv, säger Tomas Block, som är […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Debatt och brev

Kollegial samverkan och god bemanning viktigast för ST-läkare i allmänmedicin

Hösten 2010 genomförde Distriktsläkarföreningen en webbaserad enkätstudie om trivseln på arbetsplatsen [1], som visade att goda arbetskamrater och bra arbetsförhållanden skattades högre än god lön och möjligheten att ha privat arbetsgivare. En begränsning i studien var hög medelålder och låg andel ST-läkare bland dem som besvarade enkäten. För att öka våra kunskaper om ST-läkarnas syn […](0 kommentar)

De nordiska länderna sticker ut i jämförelse mellan sjukvårdssystem

Fyra forskare från University of Montreal School of ­Public Health redovisar i tidskriften International Journal of Health Planning and Management en jämförelse mellan 27 OECD-länder. [1] Såväl ansatsen som resultaten är intressanta. I studien har prestanda för vart och ett av de ingående länderna värderats på basis av tre komponeter: tillgängliga resurser, producerade aktiviteter och […](0 kommentar)

Parlamentarisk kommitté bör analysera ojämlikheter i hälsa och vård

LIF – de forskande läkemedelsföretagen – tillsatte i januari i år »Kommissionen för jämlik vård«. Dess uppgift har varit »att oberoende utreda, analysera och initiera en debatt om hur vi i Sverige ska få en jämlik tillgång till vård och omsorg av bästa möjliga kvalitet«. http://www.lif.se/54805 Även om initiativet är lovvärt har jag känt tveksamhet […](0 kommentar)

LT debatt

Vart bär det hän med vår sjukvård?

Hälsan är allt. Allt, allt är alls­intet, der intet är Hälsan«, framhöll skalden Stiernhielm på 1600-talet. Varje människa som varit ordentligt sjuk har gjort denna erfarenhet och glömmer den inte. Ingen glömmer heller den betydelse det haft när läkare och övrig sjukvårdspersonal inte bara visat sitt kunnande utan även sin medkänsla för den sjukes/sjuk­as situation […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Forskar­utbildningen i allmänmedicin har blivit bättre

År 2007 gav regeringen Olle Stendahl uppdraget att utreda den kliniska forskningen i Sverige. Detta resulterade i utredningen »Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen« [1]. Där konstaterades att Sverige hade tappat i kvalitet jämfört med andra jämförbara länder. I utredningen föreslogs att 100 kliniska forskare årligen skulle utbildas för att möta pensionsavgångar och garantera rekrytering […](0 kommentar)

Mb Osler: ökad risk för infektioner och livshotande komplikationer

Mb Osler är internationellt mer känd under namnen hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) eller Osler–Weber–Rendu syndrome. Sjukdomen beror på en nedärvd genetisk defekt, där den muterade genen påverkar TGF-superfamiljens signalering i kärlendotel. Detta leder till telangiektasier och ibland större arteriovenösa missbildningar [1]. Eftersom kärlmissbildningarna kan uppstå i olika organ varierar symtombilden mellan olika familjer och individer. […](0 kommentar)

Systematisk PSA-screening har prövats i Region Skåne

Blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) började användas för 20 år sedan för att diagnostisera prostatacancer och är nu ett mycket viktigt redskap för handläggning av män med misstänkt eller konstaterad prostatacancer. I ökande omfattning har PSA-testning använts inte bara vid klinisk misstanke om prostatacancer, utan även för riktad hälsokontroll hos symtomfria män. Omkring hälften av svenska […](0 kommentar)

Svenskarna som överlevde tsunamin mår relativt bra

Det har nu gått snart åtta år sedan en flodvågskatastrof drabbade Sydostasien och mer än 230 000 människor förlorade livet. Tusentals svenskar befann sig i det drabbade området där 543 svenska medborgare omkom. Många av dem som drabbas av traumatiska upplevelser efter svåra naturkatastrofer och olyckor är inte i behov av professionellt stöd och får inte […](0 kommentar)

Kvinnor stärkta av träning

En av fyra postmenopausala kvinnor drabbas av en eller flera kotfrakturer beroende på benskörhet. Förekomst av en kotfraktur innebär 20 procent ökad risk att få ytterligare en kotfraktur inom ett år, och därmed finns också risk för att utveckla kyfos [1]. Kotfrakturen kan ge akut smärta men kan också passera utan allvarliga symtom [2]. Osteoporos, […](0 kommentar)