Nr 38 2012

Signerat

Uppdrag: Läkare!

Läkarens professionella ansvar har alltid varit stort och svårt att avgränsa. Kanske är det därför yrket är så omgärdat av regler, riktlinjer och byråkrati. Få yrken är så reglerade som läkaryrket. Av skäl som säkerhet, men också ekonomi och makt, finns det i samhället en ständig ambition att öka styrningen av läkarnas insatser i hälso- […](0 kommentar)

Kultur

Så upptäcktes MS i Sverige

Introduktion Multipel skleros (MS) ansågs för 150 år sedan vara så sällsynt att tillståndet ”ej hade någon klinisk betydelse”. Nu är MS den vanligaste funktionsnedsättande neurologiska sjukdomen hos unga vuxna i Sverige. I denna artikel beskrivs tidig svensk dokumentation av MS och hur tillståndet beskrevs under decennierna efter att begreppet lanserades vid 1800-talets mitt. Bakgrund […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ung generation med starkare chefsambition?

Intresset för organisation och ledarskap är lågt hos unga läkare. Det vill Sylf ändra på genom att bland annat skapa fördjupningsmöjligheter inom organisation och ledarskap under AT, samt etablera ledarskaps-ST på fler orter. Redan i dag finns dock stora möjligheter att engagera sig i verksamhetsutveckling för den som vill. När nätverket MedUniverse nyligen korade framtidens […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Forskande läkare ger bättre vård

Sjukvården står inte bara inför ekonomiska utmaningar till följd av kärvare ekonomi och dyrare vård. Också kunskapsflödet ökar dramatiskt inom det medicinska området och har mer än fördubblats under de senaste 10 åren. Vem kan ta till sig detta megaflöde av ny kunskap, och hur ska vi kunna dra nytta av alla nya möjligheter? Medan […](0 kommentar)

Nya Rön

Påtagligt dålig livskvalitet fem år efter operation för matstrupscancer

Matstrupscancer är en svår sjukdom som ökar i förekomst globalt. Endast en fjärdedel av patienterna är lämpade för botande behandling, som i regel innebär avlägsnande av tumören genom omfattande kirurgi i buk, torax och hals. Chansen till överlevnad är på sikt dålig även efter sådan behandling, med en femårsöverlevnad på ca 30 procent. Det är […](0 kommentar)

Storlek, form och lokalisation avgör risk för aneurysmruptur

Risken för ruptur av aneurysm i hjärnan beror på aneurysmets storlek, lokalisation och form. Det visar en japansk studie som presenteras i New England Journal of Medicine. Författarna har följt 5 720 patienter med nyupptäckta cerebrala och icke-rupturerade aneurysm. Deltagarnas genomsnittliga ålder var 63 år och en majoritet (68 procent) var kvinnor. Samtliga aneurysm var minst […](0 kommentar)

Protein reglerar ned p53 vid malignt melanom

Mutationer i tumörsuppressorn p53 är mycket vanliga vid många maligniteter men relativt ovanliga vid malignt melanom. Det kan innebära att dessa tumörer har en mekanism genom vilken de »undkommer« p53:s tumörnedreglerande verkan, dvs andra mekanismer än mutationer i p53 är centrala för sjukdomsutvecklingen. I Nature Medicine presenteras en sådan mekanism som, i förlängningen, kan leda […](0 kommentar)

Fler självmord i England under lågkonjunkturen

Finanskrisen, som började år 2008, kan kopplas till en klar ökning av antalet självmord i England. Regioner med den högsta arbetslösheten verkar ha drabbats värst, enligt en studie publicerad i BMJ. År 2008, då lågkonjunkturen började, började också frekvensen engelska självmord att öka efter att ha nått den lägs­ta nivån på 20 år. Självmorden ökade […](0 kommentar)

D-vitamin i hög dos skyddar mot frakturer

Höga doser av vitamin D skyddar mot frakturer, enligt en metaanalys i New England Journal of Medicine. Sammanställningen omfattar elva studier med 31 022 individer över 65 år och en me­del­ålder på 76 år. En klar majoritet, 91 procent, var kvinnor. Studierna avser tillskott av vitamin D i olika dos (upp till 2 000 IE per dag) […](0 kommentar)

Antikroppspreparat bromsar malignt melanom

I Lancet presenteras en fas 3-studie där ett antikroppspreparat prövats på 250 patienter med metastaserat malignt melanom. Hos samtliga patienter hade tumören en mutation i genen BRAF, som förekommer i drygt hälften av alla fall av malignt melanom. Preparatet går under namnet dabrafenib och verkar genom att hämma muterat BRAF. Det ges i tablettform (150 […](0 kommentar)

Sprejade hudceller läkte venösa bensår

I Lancet presenteras en studie i vilken celler sprejats på bensår med lovande resultat. Undersökningen har gjorts vid 28 amerikanska och kanadensiska centra och omfattar totalt 228 patienter med svårläkta venösa bensår. Deltagarna har lottats till fyra behandlingsgrupper och en kontrollgrupp. Samtliga behandlingsgrupper fick en lösning innehållande neonatala fibroblaster och keratinocyter sprejade över såret. Det […](0 kommentar)

Omega 3-tillskott gav inget kardiovaskulärt skydd

Tillskott av omega 3-fettsyror marknadsförs ofta med olika argument för deras sjukdomsförebyggande effekt. Nu visar en studie i New England Journal of Medicine att omega 3-fettsyror inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom. Det är ett omfattande material med 12 536 individer, 35 procent kvinnor och 65 procent män, samtliga över 50 års ålder och med en genomsnittsålder […](0 kommentar)

Citikolin har ingen effekt mot stroke

Citikolin (cytidindifosfatkolin) är ett läkemedel som används i flera länder vid ischemisk stroke då substansen tros ha neuroprotektiva egenskaper. Bland annat tycks den stimulera syntesen av acetylkolin och tros dessutom kunna påverka balansen av fria fettsyror. Mind­re studier har indikerat att citikolin skulle kunna begränsa skadan vid ischemisk stroke. Nu har evidensen undersökts i en […](0 kommentar)

Epidemiologiskt sammanhang påverkar antibiotikaförskrivning

Det epidemiologiska sammanhanget och antalet fall av luftvägssjukdom med feber som en läkare sett nyligen påverkar graden av antibiotikaförskrivning, enligt en studie i Annals of Internal Medicine. Antibiotikaförskrivningen vid luftvägssjukdom med feber kan variera kraftigt med region, patientkarakteristika och patientens förväntningar på antibiotikabehandling. Andra studier, bland annat från Sverige, har visat att antibiotikaförskrivningen även ökar […](0 kommentar)

Konflikter orsakar spridning av polio i Pakistan och Afghanistan

I Pakistan och Afghanistan är polio fortfarande ett problem. Effekterna av massvaccination i dessa länder har kartlagts i en studie som presenteras i Lancet. Författarna har tittat på vaccinationsdata från närmare 47 000 barn upp till 14 års ålder i Afghanistan och Pakistan. Man har även undersökt hur många som drabbats av sjukdomen. Uppgifterna avser åren […](0 kommentar)

Fler spontana genförändringar hos barn till äldre fäder

I Nature presenteras en uppmärksammad studie kring kopplingen mellan mutationer i arvsmassan hos barn och föräldrarnas ålder. Studien har gjorts på Island och bygger på en komplett analys av genomet hos 78 barn och deras båda föräldrar. 44 av barnen hade en autismspektrumstörning, medan 21 hade schizofreni. Forskarna har letat efter de novo-mutationer i arvsmassan […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Forskar-AT- läkare fortsätter forska efter legitimation

Svensk klinisk forskning är ett ständigt aktuellt ämne och har under de senaste åren varit föremål för ett antal utredningar. På uppdrag av regeringen har Olle Stendahl utrett den kliniska forskningens situation med hänsyn till såväl hälso- och sjukvårdens som forskningens behov och villkor [1]. Olle Stendahl ­poängterade i sitt slutbetänkande att satsningar måste göras […](0 kommentar)

HAS-BLED visar blödningsrisk vid ischemisk stroke och förmaksflimmer

Trots att behandling med perorala antikoagulantia (warfarin) är evidensbaserad behandling vid ischemisk stroke och förmaksflimmer kan denna behandling inte ges till alla [1-3], eftersom risken hos vissa patienter bedöms överstiga nyttan. I dagsläget saknas rekommendationer för bedömning av blödningsrisken hos enskilda patienter. Den enskilda doktorns samlade erfarenhet av warfarin kommer med nödvändighet att påverka användningen. […](0 kommentar)

Kronisk hjärt­svikt, del 1: utredning

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom som uppstår då hjärtat inte förmår upprätthålla adekvat vävnadsperfusion vid normala fyllnadstryck. Detta syndrom är vanligt; varje år diagnostiseras i Sverige närmare 30 000 personer, och omkring 200 000 personer har en hjärtsviktsdiagnos. Framför allt äldre drabbas, medianåldern vid diagnos är 75 år. Därtill uppskattas ytterligare 200 000 personer ha asymtomatisk systolisk väns­terkammardysfunktion […](0 kommentar)

Immunsup­pression kan maskera allvarlig infektion

Alla läkare som i sin verksamhet möter patienter med infektioner behöver vara medvetna om att immunsuppression kan påverka infektionsrisken, men också att immunsuppressionen kan modifiera den kliniska bilden vid en infektion. Tocilizumab (RoActemra) är en humaniserad monoklonal antikropp mot interleukin (IL)-6-receptorn, registrerad 2009 för behandling av reumatoid artrit med måttlig eller hög inflammatorisk aktivitet. Preparatet […](0 kommentar)

Diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism

Kombinerade p-piller (östrogen + gestagen) introducerades i Sverige 1964 och blev snabbt en vanlig preventivmetod bland svenska kvinnor. I dag är kombinerad hormonell antikonception (p-piller, p-ring och p-plåster) den vanligaste preventivmetoden bland kvinnor upp till 29 års ålder [1]. Kombinerade hormonella metoder erbjuder i det närmaste 100 procents preventivsäkerhet under förutsättning att användningen är korrekt […](0 kommentar)

Debatt och brev

Reflektioner över den offentliga sjukvårdens ekonomiska system

Det är välkänt att svensk sjukvård ständigt lider brist på medel för en effektiv och kvalitativ vård. Sparprogram har präglat större delen av den 40-årsperiod som jag kan överblicka. Personalens insatser är oftast otillräckliga, och vårdplatserna räcker sällan till. Självfallet kan mycket bli bättre med ekonomiska tillskott, men frågan är om sjukvårdsresurserna utnyttjas på ett […](0 kommentar)

Om ursäktens uppbyggnad och dess gynnsamma effekter

Under de senaste åren har det ­publicerats en del om ursäktens betydelse när en patient felbehandlats eller kränkts [1]. En ursäkt är aktuell endast om felbehandlingen eller kränkningen hade kunnat undvikas om läkaren hade följt gängse rutiner. Vi talar alltså inte om ett olyckligt förlopp av ett förutsett risktagande i samband med behandling av en […](0 kommentar)

Själen sitter där det gör mest ont

Hur mår du egentligen? Det vore fel att säga att jag vet vad hon ska berätta. Att jag redan hört. Men nästan varje vecka, nästan varje dag, är de nya berättelserna väldigt lika de föregående. Besvären som kvinnan, för det är nästan alltid en kvinna, besvären hon sökt för varierar däremot. Jag vet numera att […](0 kommentar)

Sjukvård på villovägar

I en ledare i Dagens Nyheter den 20 juli skrev Hanne Kjöller om några upprörande fenomen inom öppenvårdspsykiatrin i Stockholm. Hon hade under sommaren blivit kontaktad av två psykiatrer och en psykolog som berättade om sina yrkeserfarenheter. Ledaren ger anledning till en hel del reflexioner. I den numera förhärskande köp- och säljvärlden kallas förstås patienterna […](0 kommentar)

LT debatt

Vi vill vårda våra veteraner

Alla vill bli äldre, men ingen vill bli gammal, är en sanning som gällt i alla tider och gör så fortfarande även i Sverige. Trots medicinska, sociala och omvårdnadsframsteg kan det synas paradoxalt att stora delar av befolkningen i sin ålderdom inte kan »njuta sitt otium«. De medicinska framstegen det senaste halvseklet har medfört att […](0 kommentar)

Europeiska riktlinjer för lipidbehandling är anpassade till risknivå

I Läkartidningen 36/2012 (sidorna 1540-3) ger Jan ­Håkansson en informativ översikt över kost, lipider och ­lipidbehandling och kardio­vaskulär sjukdom. Han kommenterar kort aktuella riktlinjer och målvärden för ­lipidbehandling. Det finns anledning att ­utvidga denna kommentar något. Nyligen har två dokument med europeiska rikt­linjer för kardiovaskulär ­prevention publicerats. Det första, som pub­licerades 2011, utgjor­de riktlinjer för […](0 kommentar)

Recension

Döden på en pinne

Under 1900-talet dödade rökning fler än 100 miljoner människor. Stanford-historiken Robert Proctor nagelfar tobaksindustrin. Hans bok »Golden Holocaust« är en lika skrämmande som angelägen läsning för såväl aktiva som passiva rökare. Redan tidigt visste tobaksbolagens forskare att nikotinfria cigaretter var osäljbara, att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda, »light-cigaretter« var trams. Man […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

»Allmänläkare ska arbeta kliniskt«

Som ordförande i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, ger Karin Träff Nordström röst åt allmänläkarnas växande irritation över vad hon kallar »registreringshysterin«. Att primärvården kan uppmanas registrera bland annat patienternas levnadsvanor oavsett om det är relevant för aktuellt besök eller inte. – Ingen säger till en toraxkirurg vad denna ska göra. Men alla har synpunkter […](0 kommentar)

Specialiteter får mer inflytande

Det är specialitetsföreningarna inom palliativ medicin, hematologi, njurmedicin och kärlkirurgi som får medel för att tillsätta var sin koordinator på deltid som ska underlätta erfarenhetsutbytet mellan kliniker i olika delar av landet. Tanken är att få till stånd en dialog utifrån kvalitetsregisterdata kring arbetssätt och andra faktorer som ligger bakom skillnader i resultat och kring […](0 kommentar)

Läkarförening säger upp samverkansavtal

– Till slut når man en gräns när samtal inte ger någonting längre. Nu ska det bli intressant att se hur arbetsgivaren agerar under den tre månader långa uppsägningstid som gäller för avtalet, säger läkarföreningens ordförande Nino Bracin. Han ser uppsägningen som ett tecken på att klimatet mellan fack och arbetsgivare hårdnat. – Det rör […](0 kommentar)

ST-läkare i psykiatri ser mörkt på den egna specialiteten

Bland 384 ST-läkare inom barn- och vuxenpsykiatri som har besvarat en webbenkät från Sveriges läkare under utbildning i psykiatri (SLUP) anser så många som tre av fem att psykiatrin i Sverige i dag inte fungerar alls eller i huvudsak inte. – Det är uppseendeväckande siffror. Samtidigt är 9 av 10 stolta över sin specialitet. Det […](0 kommentar)

Osignerade journalanteckningar behöver inte lämnas ut

Domen rör en man som ville ha tillgång till sin hustrus osignerade journalanteckningar eftersom han misstänkte att journalen ändrats i efterhand för att dölja felbehandling. Karolinska universitetssjukhuset, där kvinnan vårdades, nekade med hänvisning till Socialstyrelsens föreskrifter om journalhantering, som säger att det är först efter signering som en anteckning formellt sett är införd i journalen. […](0 kommentar)

600 miljoner till life science-området

Fram till 2016 kommer regeringen att öka de riktade anslagen till forskning på life science-området med 600 miljoner. Det framgår av en promemoria som regeringen presenterade på tisdagen. Pengarna går bland annat till samordning av kliniska studier, läkemedelsutveckling, forskning om infektion och antibiotika och klinisk behandlingsforskning. Läkartidningen kommer att återkomma till detaljerna i satsningarna när […](0 kommentar)

Patientsäkerhet

Solsting var hjärnblödning – rutiner för handledning av AT-läkare efterlyses

Patienten kom in med ambulans till akutmottagningen. Hon hade fått en plötslig »kollaps« och varit avsvimmad någon minut; därefter hade hon svår huvudvärk. Ambulanspersonalen noterade i sin journal att patienten varit okontaktbar och kräktes. De bedömde hennes tillstånd som så allvarligt, att transporten till sjukhuset skedde med blåljus och sirener påslagna. På akutmottagningen möttes patienten […](0 kommentar)