Nr 41 2012

Signerat

Otrygg sjukförsäkring skapar oro

Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar. Den senare diskussionen har även handlat om huruvida läkare skriver tillräckligt bra intyg. De […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

The Swedish Doctor

Hur ska dagens studenter utvecklas till morgondagens läkare? Frågan rör framför allt vilka medicinska kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är gemensamma för alla läkare och som ska läras ut under grundutbildningen. I dag har termen professionell utveckling börjat få acceptans som begrepp för kunskapsområdet. Det är ett paraplybegrepp för de kurser och teman som oftast […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Nedärvd kärlskörhet ger stor risk för komplikationer vid kirurgi

I detta nummer av Läkartidningen beskriver Anneli Linné et al en patient med en ovanlig nedärvd kärlskörhet, som trots stora sjukvårdsinsatser avled i sviterna av sin sjukdom. Att dela med sig av sina erfarenheter av svårbehandlade tillstånd, i synnerhet de med tragisk utgång, är generöst, kollegialt och en förutsättning för att sjukvården ska kunna utvecklas. […](0 kommentar)

Nobelpris för livet tur och retur

Livet är en enkelriktad resa, från befruktningen till döden, utan chans till en returbiljett. Möjligheten att bromsa eller backa denna resa har länge kittlat vår fantasi och när upptäcktsresande utforskade nya kontinenter var vissa mest intresserade av att finna den mytiska ungdomens källa. Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas John Gurdon, Storbritannien, och Shinya […](0 kommentar)

Nya Rön

Gabapentin prövat mot kronisk hosta

Läkemedlet gabapentin har prövats mot kronisk hosta i en studie i Lancet. Studien har gjorts i Australien och omfattar 62 patienter med kronisk hosta sedan minst åtta veckor där man inte funnit luftvägsinfektion eller lungsjukdom som astma eller KOL. Rökare inkluderades inte. Deltagarna lottades till behandling med gabapentin, som i dag främst används mot epilepsi […](0 kommentar)

Neuron i frontalloben gör så att vi lär oss av andras misstag

I Nature Neuroscience presenteras en japansk studie där författarna tittat på områden i hjärnan som aktiveras då man ser andra begå misstag och som tros bidra till förmågan att lära sig av misstag som andra begår men inte av sina egna. Försöken har gjorts på två makaker, en art apor som har som utmärkande drag […](0 kommentar)

Högt konserverade skyddande epitoper på influensa B-virus

Tre humana monoklonala antikroppar skyddar möss mot dödlig infektion med influensa B, rapporterar en studie i Science. Nyligen beskrevs humana monoklonala antikroppar mot influensa typ A, den mest fruktade influensaformen på grund av dess potential att lagras i djurreservoarer, som är nyckeln till uppkomsten av pandemiska influensa A-virus. Dessa antikroppar kan binda till högt konserverade […](0 kommentar)

Omedveten aktivering av placebosvar vid smärta

Resultaten från en experimentell studie visar att placebo- och nocebosvar kan aktiveras utan att vi är medvetna om signalerna som utlöser en sådan respons. Tidigare förklaringsmodeller inom placeboforskningen har ofta inneburit att patienten är klart medveten om de verbala instruktioner eller inlärda signaler som triggar placeboeffekter. Inom närliggande forskningsfält finns emellertid växande bevis för att […](0 kommentar)

Alzheimerskyddande gen upptäckt

I Nature presenteras en studie där en särskild mutation i genen som kodar för amyloidprekursorprotein (APP) kopplas till minskad risk för alzheimer. Studien har letts av forskare från Island. I ett första steg har den kompletta arvsmassan från 1 795 islänningar analyserats. Vissa av dem hade alzheimer och andra inte. Författarna har identifierat en mutation i […](0 kommentar)

Möjligt att skräddarsy bröstcancerbehandling

Avhandling. I en aktuell avhandling från Lunds universitet redovisas nya resultat kring en ko-aktivator till östrogenreceptorn, AIB1 (amplified in breast cancer 1), som har betydelse för prognosen och effekten av adjuvant behandling med tamoxifen. Med hjälp av adjuvant behandling har prognosen för primär bröstcancer väsentligt förbättrats, och femårsöverlevnaden är i dag nästan 90 procent. Den […](0 kommentar)

SBU efterfrågar »care managers« i vården av deprimerade

Hur ska man få primärvården att arbeta mer evidensbaserat med psykiatriska tillstånd som depression, ångest och missbruk? Den frågan har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ställt sig i en rapport som presenteras under onsdagen. SBU har gått igenom publicerade studier inom fältet för att se vilka metoder som är effektiva när det gäller att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Kronisk hjärtsvikt, del 2: behandling

Kronisk hjärtsvikt beskrivs ofta som en diagnos med högre mortalitet än flertalet tumörsjukdomar. Mycket kan dock i dag göras för att förbättra överlevnad och livskvalitet och minska behovet av sjukhusvård för många hjärtsviktspatienter. Liksom för många tumörsjukdomar har överlevnaden vid hjärtsvikt förbättrats under de senaste decennierna [1-4] parallellt med utveckling av effektiva behandlingsmetoder för hjärtsvikt […](0 kommentar)

Dagkirurgin i Sverige sker strukturerat och med enhetliga rutiner

Den lilla kirurgin, som kan ske i lokalbedövning, har gjorts polikliniskt sedan länge. Dagkirurgi, att komma och gå hem samma dag som man opereras i generell eller regional anestesi, är inte heller något nytt utan ett i dag väl etablerat och väl accepterat sätt att bedriva elektiva operationer. Organiserad och systematisk dagkirurgi har vuxit fram […](0 kommentar)

Kärlkomplikationer vid neuro­fibromatos är livshotande

Syftet med denna fallbeskrivning är att påminna om att livshotande kärlkomplikationer förekommer vid neurofibromatos och att de kräver speciell försiktighet vid behandling. Neurofibromatos typ 1 (NF-1), även kallad von Recklinghausens sjukdom, är en autosomalt dominant nedärvd sjukdom orsakad av funktionsbortfall på tumörsupressorgenen NF-1 med en prevalens på 1/3 000 [1]. Flera organsystem drabbas, men mest kända […](0 kommentar)

Aktuellt

Nej till frivillig generisk förskrivning

Generisk förskrivning är bra, framför allt för patientsäkerheten, eftersom det skulle minska risken för förväxlingar och bristande följsamhet. Det tycker Läkarförbundet, som vid flera tillfällen tidigare fört fram synpunkten att generisk förskrivning är bättre än generiskt utbyte. Däremot är Läkarförbundet skeptiskt till frivillig generisk förskrivning. Det skulle bara leda till att det blev ännu mer […](0 kommentar)

Majoritet av verksamhetschefer: Patientgrupper trängs undan med dagens vårdvalssystem

SKL har låtit undersöka vårdvalet, som blev obligatoriskt 2010. Rapporten bygger dels på en kartläggning och jämförelse av vårdvalen i de 21 landstingen, dels på en enkät ställd till privata och offentliga verksamhetschefer i primärvården. Kartläggningen avser uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar för vårdenheter – och hur villkoren förändrats sedan vårdval infördes. I enkäten har verksamhetschefer […](0 kommentar)

Be om ursäkt – del av läkarutbildningen

»Det är ett annorlunda inslag i utbildningen som jag upplever ger väldigt bra effekt«, säger Fredrik Berntson-Semb, som läser termin åtta vid läkarprogrammet i Umeå. Foto: Jan Lindmark(0 kommentar)

Nya Karolinskas verksamhet börjar ta form

Om tre år ska de första verksamheterna flytta in i det nya toppmoderna sjukhus som växer fram i den så kallade »gropen« mellan dagens Karolinska sjukhuset, Solna och Norra Stationsområdet i Stockholm. Två år senare, 2018, ska sjukhuset vara i full drift. Under hela året har Karolinska universitetssjukhuset arbetat med planeringen av verksamhetsinnehållet, och före […](0 kommentar)

Färre jobb försvinner på Karolinska

Samtidigt som planeringen för det nya sjukhuset pågår har Karolinska under sommaren och hösten varit i färd med att genomföra sparåtgärder motsvarande 650 miljoner kronor, sedan det i våras uppdagades att kostnaderna stigit kraftigt (se LT nr 26–28/2012). Läkarföreningen vid sjukhuset har riktat kritik mot ledningen för att man inte signalerat i tid. – Jag […](0 kommentar)

Cellers utveckling kan backas

Precis som männi­skan – vars väg från barndom till ålderdom är oåterkallelig – trodde man länge att kroppens celler bara kunde utvecklas åt ett håll – från den totipotenta äggcellen till de specialiserade cellerna i vävnaderna. Japanen Shinya Yamanaka, stamcellsforskare och utbildad läkare, ställde denna kunskap på ända i en studie publicerad så sent som […](0 kommentar)

Landstinget backar om osignerade journalanteckningar

– Vi är väldigt glada för att man backat. Det är ju många problem med osignerade anteckningar, säger Anna Rask-Andersen, ledamot i styrelsen för Upplands allmänna läkarförening, UAL. Beslutet meddelades vid ett möte i slutet av september med en nyinrättad referensgrupp där läkarföreningen är representerad. Enligt Anna Rask-Andersen angav man som skäl att den tekniska […](0 kommentar)

Stressrelaterade besvär hos var femte kvinnlig läkare

Ungefär en femtedel av läkarkåren har haft någon form av besvär det senaste året relaterade till arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets rapport »Arbetsorsakade besvär 2012«. Den absolut övervägande delen av dessa problem har att göra med stress eller psykiska påfrestningar. En femtedel av de kvinnliga läkarna har sådana stressrelaterade problem. Motsvarande andel för manliga läkare är 15,8 […](0 kommentar)

Längre tid för etableringslotsar efterlyses

Akademikernas centralorganisation Saco föreslår i en skrivelse till regeringen bland annat att tidsgränsen för att lotsa utländska akademiker in på svensk arbetsmarknad förlängs från två till tre år. »Erfarenheter från Sveriges läkarförbund, som i egen regi bedriver lotsverksamhet, visar i praktiken på att den utsatta tidsgränsen ibland är för snäv«, skriver Saco och refererar till […](0 kommentar)

Endast på webben

Bokrecensioner

Läkemedel som förändrat världen Författare: Johan Wennerberg Sår Författare: Christina Lindholm Förnedringens anatomi Författare: Christina Lindholm Läs mer Tidigare recensioner(0 kommentar)

Debatt och brev

Läkekonst eller medicinsk ingenjörsverksamhet?

»Om du vill lära känna det osynliga, så iakttag med öppen blick det synliga.« Med detta citat från Talmud börjar Strindberg, som dog för hundra år sedan i dag, sin Ockulta dagbok. Detta vore också en lämplig inledning på en läro-/handbok i professionell utveckling för (blivande) läkare, och i dagarna har det också kommit en sådan. […](0 kommentar)

Israeliska läkare måste sluta medverka i tortyr

Den israeliska sjukvården mörkar om tortyr utförd av säkerhetstjänsten Shin Bet. Det framgår av en rapport framlagd av Public committee against torture in Israel (PCATI) och Physicians for Human Rights – ­Israel (PHR). Rapporten, som baseras på över 100 undersökta fall, ­pekar ut olika former av inblandning i tortyr, såsom bristande dokumentation av tortyrfall, avstående […](0 kommentar)

Är en äldre läkare äldre eller yngre än en gammal läkare?

Det är inte så länge sedan en läkare förutsattes lämna jobbet när han eller hon uppnådde 65-årsåldern. När jag själv var så där 64 1/2 tillfrågades jag av personalavdelningen vilka jag ville bjuda in till pensionskaffet. I sanningens namn måste jag väl nämna att jag inte hade ingett någon avsiktsförklaring eller uttryckt någon önskan att […](0 kommentar)

LT debatt

Blir det bättre med en ny myndighet?

I debatten om ny tillsynsmyndighet saknar jag en diskussion om vad som var fel på den gamla, och vad som skulle bli bättre med den nya (okej, bra att skilja den normerande verksamheten från tillsynen, det fattar jag väl). Gör man inte det blir den nya tillsynen lika bristfällig som den gamla, och mina skattekronor […](0 kommentar)

Bristfällig styrning försämrar vårdkvaliteten

Stockholmsregionen, som i dag har cirka 2 miljoner invånare, förväntas enligt SCB få en inflyttning på 35 000 invånare/år de närmaste åren. I konsultutredningen »Framtidens hälso- och sjukvård. Långtidsutredning om sjukvården i Stockholms läns landsting 2008–2025.« konstateras att det finns tre sätt att hantera brist på resurser i vården: • att effektivisera vården • att öka vårdens […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Recension

Sår – i ny reviderad upplaga

Boken »Sår« kom första gången 1995 och nu kommer en efterlängtad reviderad upplaga. Bokens författare, Christina Lindholm, professor vid Sophiahemmet Högskola/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, är sedan många år en engagerad kliniker, internationellt erkänd föreläsare och utbildare inom området sår. Hon har sett hur detta specifika medicinska område har vuxit under de senaste decennierna och utvecklats till […](0 kommentar)

Lätt-sträckläst om läkemedel

Denna lätt-sträcklästa läkemedelsbok har som undertitel »Historia om vetenskap, slump och envishet«. Femton läkemedel från morfin till sildenafil är väl valda ur vår långa moderna farmakologihistoria. Tema för en uppföljare saknas inte, med heparin och en rad andra biologiska och syntetiska läkemedel som exempel. Varje kapitel beskriver utvecklingen av medlet, som i varierande grad just […](0 kommentar)

Frikostig bild av förnedring och förtvivlan

Författaren, som tidigare varit professor i humanistisk medicin vid KI, har under en längre period skrivit ett tiotal böcker, ofta i gränslandet mellan humaniora/medicin/naturvetenskap. Just humanismen och utövande av humanism inom läkaryrket har varit fokus exempelvis i boken »Medicinen och det mänskliga« (Natur ock Kultur; 2003) Den nu utgivna boken har fokus inställt på läkaren […](0 kommentar)