Nr 42 2012

Signerat

Skjut inte på symbolerna!

Den 24 juni 1859 utkämpades ett brutalt fältslag i och omkring den norditalienska byn Solferino. Sammanlagt 300 000 soldater försökte under nio timmar döda varandra. Den österrikiska armén förlorade denna dag mer än 20 000 män, varav 3 000 döda. Den fransk-sardinska armen förlorade 18 000 män, varav 2 500 döda. Slagets resultat, mängder av döda, döende och lemlästade soldater, […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Snabbt på Makerere och Mayo

Den gångna veckan har kliniken jag arbetar på haft besök av en utbytesstudent från Makerere-universitetet i Uganda och från läkarkollegor på Mayokliniken i Minnesota. Naturligtvis finns enorma skillnader mellan dessa institutioner i traditioner, storlek och resurser, men en sak verkar de ha gemensamt. Det går snabbt att bli doktor. Utbytesstudenten från Uganda går femte och […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Ingen grund för att rekommendera alkohol för bättre hälsa

Med de senaste decenniernas forskning har kunskaperna växt om alkoholens effekter inom en rad områden. Exempelvis har alkoholens betydelse för cancer uppgraderats kraftigt [1]. Samtidigt har alkoholvanorna förändrats markant i många länder. I Europa ses en utveckling där de nationella skillnaderna vad avser såväl konsumtionsnivå som typ av alkohol alltmer jämnas ut [2]. Inte minst […](0 kommentar)

Nya Rön

Oklart koma: kliniska fynd styrker när man bör avvakta med DT hjärna

En konsekutiv observationsstudie av 875 prospektivt inkluderade icke-traumatiska komafall vid två av Stockholmssjukhusens akutmottagningar har nyligen publicerats. Studiens huvudsyfte var att undersöka om några av de vid ankomsten rutinmässigt noterade kliniska parametrarna kan användas för att särskilja metabola komafall från strukturella. Studien visade att 633 patienter (72 procent) hade en metabol bakomliggande orsak, medan resterande […](0 kommentar)

Osäker effekt av HIV-profylax

I New England Journal of Medicine presenteras inte mindre än tre studier kring HIV-prevention. Studierna avser antivirala preparat med indikationen »preexposure prophylaxis«, vilket innebär att de ges till HIV-negativa individer som har sex med en HIV-smittad, t ex individer som lever med en smittad partner, för att förebygga överföring av viruset. Den kanske intressantaste studien av […](0 kommentar)

Gener som ökar risken för artros

Att det finns en ärftlig komponent i artros är känt, men generna som är involverade i detta är ofullständigt kända. Nu presenteras en omfattande studie i Lancet i vilken åtta områden i arvsmassan kopplas till ökad risk för artros. Studien omfattar 7 410 patienter från Storbritannien med svår artros i höft och/eller knä. Dessa har fått […](0 kommentar)

Lång återupplivning lönade sig

I Lancet presenteras en studie där man undersökt hur effekten av återupplivningsförsök påverkas av hur länge dessa pågår. Resultaten kan sammanfattas med att lång återupplivning tycks löna sig. Författarna har använt registerdata från 435 amerikanska sjukhus och inkluderat 64 339 patienter som under perioden 2000–2008 drabbades av hjärtstillestånd i minst två minuter och där återupplivningsförsök gjordes. […](0 kommentar)

Nytt antikroppsläkemedel prövat mot astma

I Lancet presenteras en studie där ett antikroppsläkemedel prövats mot astma. Det rör sig om astma där inflammationen i luftvägarna domineras av eosinofila granulocyter. Studien har bedrivits vid 81 centra i 13 länder och omfattar 621 individer med svår astma som lottats till behandling med antikroppspreparatet mepolizumab i olika doser eller placebo. Preparatet verkar genom […](0 kommentar)

Ingen ökad frakturrisk efter överviktskirurgi

Överviktskirurgi verkar inte medföra någon ökad risk för fraktur under de närmaste åren efter operation. Det visar en studie publicerad i BMJ. Överviktskirurgi kan kopplas till negativa effekter på benremodelleringen, enligt studier av benresorptionsmarkörer och bentäthet. Mekanismerna bakom ökad benresorption efter viktnedgång är inte helt klarlagda, men det har föreslagits att minskade nivåer av östrogen […](0 kommentar)

Över 300 miljoner tobaksanvändare i Kina

Det finns mer än 852 miljoner männi­skor världen över som röker eller använder annan tobak. I Kina finns över 300 miljoner av dem, vilket innebär att mer än hälften av alla vuxna kinesiska män röker eller använder annan form av tobak. Dessa uppseendeväckande uppgifter presenteras i en studie i Lancet. Studien är en sammanställning av […](0 kommentar)

Recension

Samlad kunskap om genetiska sjukdomar

Boken »Genetisk sjukdomar« består egentligen av två delar. I en första del beskrivs genetiska principer och förhållningssätt, och vad de kan används till inom dagens sjukvård (kapitel 1–6 och 19). I den and­ra delen (kapitel 7–18) utgår man i stället från ärftliga sjukdomar. Dessa har indelats med hänsyn till organ och för varje tillstånd beskrivs […](0 kommentar)

Böcker i nya upplagor

Medicinsk sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred 292 sidor Andra upplagan Författare: Rikke Lund, Ulla Christiansen, Lars Iversen. Förlag: Munksgaard Danmark; 2011 ISBN 978-87-628-0944-4 Reumatologi 522 sidor. Tredje upplagan Författare: Jan Pødenphant, m fl, redaktörer Förlag: FADL’s Forlag; 2012 ISBN 978-87-7749-604-2 Obstetrisk öppenvård 384 sidor Tredje upplagan Författare: Karel Marsál, Lars Grennert (redaktörer) Förlag: […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar

Alkohol är en dryck som i årtusenden varit en del av många människors livsföring och som vid överkonsumtion och missbruk genererar mänskligt lidande, sociala problem och stora kostnader för både individer och samhälle. I Sverige beräknas den årliga kostnaden för detta missbruk till över 20 miljarder kronor. Denna överkonsumtion inom vissa delar av befolkningen ska […](0 kommentar)

Mitt barn svälter sig – hjälp!

Ätstörningar är ett samlingsbegrepp för anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörning UNS, enligt den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM-IV-TR och den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 [1, 2]. Ätstörning kan vara en mycket svår och långdragen sjukdom, som i värsta fall kan leda till död eller kroniskt tillstånd. Det är därför av största vikt att patienterna snabbt erbjuds adekvat […](0 kommentar)

Ångest kan inte direktöversättas

»Jag har ont överallt.« (På somaliska »Waa laygu ­dhanyahay«. Det finns ingen direktöversättning till svenska, men meningen kan även översättas »jag är sjuk överallt«, eller »hela kroppen är sjuk«).»Jag kan inte sova om nätterna.« Så presenterar Hibo sin ångest och oro. Hibo är 40 år, kommer från Somalia och har nyligen fått uppe­hållstillstånd i Sverige […](0 kommentar)

Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder

En kraftigt ökad försäljning och konsumtion av olika s k nätdroger har ägt rum under de senaste fem åren i Skandinavien [1]. Drogerna kan inhandlas på Internet via olika webbplatser och levereras hem med posten. Flertalet av dessa droger är substituerade amfetaminpreparat som ger användaren ökad energi och minskad aptit. En del andra nätdroger är syntetiska […](0 kommentar)

Föreläsningar på webben – framtidens utbildningsform

Internetbaserade möten är en teknik som möjliggör föreläsningar och seminarier på distans och som skulle kunna användas brett inom sjukvården för utbildning. Den Internetbaserade mötesplattformen har utvecklats mycket de senaste åren: föreläsningar med rörliga bilder av hög kvalitet kan sändas ut till deltagarna, som kan interagera med varandra genom bild-, tal- och chattfunktionen. Svensk förening […](0 kommentar)

LT debatt

Kunden har inte rätt

När studenter, ivriga att få höga betyg, frågar mig om mina bedömningskriterier, citerar jag Stig Larsson. Dock inte den framlidne deckarförfattaren, som stavade förnamnet Stieg. Utan dramatikern, från en intervju där han myndigt slog fast: »Jag vet när det är bra. Jag kan inte säga varför, jag bara vet.« Han uttalade sig om hur han […](0 kommentar)

Gemensamt intresse att kvalitetssäkra svenska hälsodataregister

Socialstyrelsen förvaltar Sveriges unika hälsodataregister (se faktaruta). Socialdepartementet har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett primärvårdsregister [1]. Med ett kompletterande primärvårdsregister får Sverige nationella register som omfattar större delen av den medicinska vårdkedjan. Socialstyrelsen värderar kontinuerligt kvaliteten i de nationella hälsodataregistren, men det görs ytterst få vetenskapliga valideringsstudier av registerdata […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Endast självmord som misstänks bero på felbehandling bör lex Maria-anmälas

Den 1 februari 2006 infördes plikten att anmäla alla självmord som inträffar under pågående vård, eller inom fyra veckor efter vårdkontakt, enligt lex Maria. Många företrädare för vården har dock reagerat mot att just lex Maria används eftersom det är en lag som ska användas när misstag har begåtts. Detta är fallet, uttryckt på författningsspråk, […](0 kommentar)

Förbered utvärderingen av kvalitetsregistren

Överenskommelsen [1] mellan regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om utveckling och finansiering av nationella kvalitets­register för vård och omsorg under åren 2012–2016 utgår från syftet och förhoppningen om att kvalitetsregister förbättrar vården, minskar an­talet vårdskador, leder till snabbare utrangering av undermåliga metoder och produkter, och ger jämlikare vård, minskat lidande och bättre livskvalitet […](0 kommentar)

Hälsodeklarationen borttagen i läkarintyg för körkort

Kollegor som skriver läkarintyg för förlängning av hög­re körkortsbehörigheter (C, CE, D, DE – lastbil och buss, med och utan tungt släp) eller läkarintyg inför ansökan om behörighet har hört av sig till Transportstyrelsen och undrat varför det inte längre finns någon hälsodeklaration till blanketten. Svaret är att detta är en del av en förenklad […](0 kommentar)

Måste jag som chefsöverläkare börja sälja knark, kanyler och alkohol?

Utredningen om nya tvångslagar för psykiatrin och rättspsykiatrin (»Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd«, SOU 2012:17) är ute på remiss. Jag har försökt greppa 1 200 sidors kanslisvenska och se resultatet framför mig när jag ska bidra till Kalmar läns landstings remissvar. Det är en svår konst att se skogen bakom alla trän. Men […](0 kommentar)

Aktuellt

»Det håller inte att folk går sönder«

Under senare år har ett antal läkare vid kliniken sjukskrivits på grund av stressrelaterade sjukdomar. – Många har mått väldigt dåligt, säger Östen Jonsson, läkare och lokalt skyddsombud. Ledningen har vidtagit åtgärder, men vi har egentligen inte upplevt några förbättringar. Därför känns det rätt att agera nu. Vi vill lyfta frågan. Det håller inte att […](0 kommentar)

»Det hade behövts mer pengar«

Så kom den då till slut, propositionen som skulle ge svensk klinisk forskning den energikick den är i trängande behov av, efter att den under tio, femton års tid förlorat i position relativt omvärlden. Att det skulle komma satsningar har varit känt. Bland annat har regeringen aviserat att man tänkt vika en särskild pengapott för […](0 kommentar)

Praktikertjänst tar över sjukhuset i Simrishamn

– Vi förstår inte regionens bedömning och kommer att inleda en dialog med dem om detta. Vi har fått bekräftat att Carema sjukvård hade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och vi vet att vi bedriver en uppskattad verksamhet, säger Lena Munkhammar, vd Carema sjukvård, om Region Skånes beslut. Beslutet innebär att Carema sjukvård går miste […](0 kommentar)

Manliga patienter i specialiserad öppenvård mest nöjda

Patienter inom sjukhus- och psykiatrisk vård anser att de blir bemötta med hänsyn och respekt. De skulle dock vilja bli mer delaktiga och få information om t ex biverkningar. Den slutsatsen drar Sveriges Kommuner och landsting av »Nationell patientenkät – specialiserad vård 2012«, en mätning av patientupplevd kvalitet (PUK) inom hälso- och sjukvården, där samtliga […](0 kommentar)

Kemipriset till Robert J Lefkowitz och Brian K Kobilka

»Närmare tusen av kroppens gener kodar för sådana receptorer; till dessa hör receptorer för ljus, smak, doft, adrenalin, histamin, dopamin och serotonin. Runt hälften av alla läkemedel verkar via den G-proteinkopplade familjen. Robert Lefkowitzs och Brian Kobilkas arbeten har varit centrala för förståelsen av hur G-proteinkopplade receptorer fungerar«, enligt pressmeddelande på Nobelprisets webbplats. Robert J […](0 kommentar)

Endast på webben

Information om alkohol en svår balansgång

Ingen grund för att rekommendera alkohol för bättre hälsa. »De kontrollerade studier som medicinen normalt kräver saknas« Medicinsk kommentar Alkohol inte enbart av ondo – måttligt intag minskar risk för folksjukdomar. Forskningsdata ger folkhälsoarbetet en svår balansgång Klinik och vetenskap(0 kommentar)