Nr 43 2012

Signerat

Sikta framåt, satsa på utbildning!

För att hälso- och sjukvården ska klara framtidens utmaningar behövs välutbildad personal med förmåga att ständigt värdera sin kunskap, lära nytt och lära om. Det egna lärandet och undervisning av kollegor måste prioriteras i verksamheten. Pedagogisk kompetens och engagemang i undervisningen behöver uppvärderas och bli meriterande. Framtidens hälso- och sjukvård står, som många konstaterat, inför […](0 kommentar)

Kultur

Moderna myter om mindfulness

Plocka fram ett russin, och betrakta det som du aldrig tidigare sett ett russin, långsamt och nyfiket. Undersök det med dina sinnen: titta på det, lukta, känn, smaka och lyssna. Tag god tid på dig, och upplev vad ett russin är genom att utforska sinnesintrycken. Är detta mindfulness? Både ja och nej. Ja, för att […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Jakten på preventivmedel

Ungdomsrabatten på preventivmedel i Sverige är fullständigt omöjlig att förstå eller förklara. De olika landstingen har alla helt olika system. Mia i Luleå får sina p-piller helt gratis medan Sara i Umeå betalar närmare 1 000 kronor för en årsförbrukning. Mia kan också välja den metod som passar just henne medan Sara kollar vad studiebidraget räcker […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Multisjuklighet är mer regel än undantag

Fru X är en typisk patient på vårdcentralen. Hon har sedan några år diabetes typ 2 och ska nu kontrolleras för denna sin sjukdom. Men det är inte bara diabetes som är problemet. Med 20 procents sannolikhet har hon en annan kronisk sjukdom, med 19 procents sannolikhet två andra kroniska sjukdomar, och med hela 47 […](0 kommentar)

Nya Rön

Lovande data om vaccin mot denguefeber

I Lancet presenteras lovande data om ett vaccin mot denguefeber, en virussjukdom som årligen drabbar ca 100 miljoner människor världen över. Det vaccin som nu testats i en fas 2-studie är inte ett »slutgiltigt« vaccin men kanske ett steg på vägen. Studien omfattar 4 002 friska thailändska barn mellan 4 och 11 år. Två tredjedelar av […](0 kommentar)

NMDA-receptorns roll för det spatiala minnet omvärderas

Hippocampus är ett viktigt område i hjärnan för vårt minne. Den s k NMDA-receptorn uttrycks i neuron i hippocampus och tros bl a spela en viktig roll för det spatiala minnet (dvs när vi lär oss att hitta och orientera oss i omgivningen). Nu presenteras en studie i Nature Neuroscience där detta ifrågasätts. Författarna har använt sig […](0 kommentar)

Ouppmärksammad fästingöverförd infektion

En »ny« fästingöverförd infektion som orsakas av bakterier tillhörande gruppen fläckfeber (spotted fever)-rickett­si­er har beskrivits av svenska forskare i en serie publikationer. Den fästingart, den vanliga hårdskaliga fårfästingen Ixodes ricinus, som överför infektionen finns i Sverige men har även påvisats i stora delar av Europa och Asien. I en nyligen rapporterad serologisk studie i sydöstra […](0 kommentar)

Tre studier av myelompreparatet lenalidomid

I New England Journal of Medicine presenteras tre fas 3-studier av preparatet lenalidomid mot multipelt myelom. Preparatet är ett derivat av det redan godkända läkemedlet talidomid. Två av studierna avser underhållsbehandling efter benmärgstransplantation. Den ena omfattade 460 patienter under 71 års ålder som genomgått stamcellstransplantation för myelom, där en grupp lottades till daglig behandling med […](0 kommentar)

Fetma hos modern kopplad till neonatal dödlighet

Nyfödda barn till kvinnor med fetma i Afrika söder om Sahara löper ökad risk att avlida under de två första dagarna efter förlossningen. Det visas i en studie som presenteras i Lancet. Studien omfattar data från 27 länder i Afrika söder om Sahara, och totalt har forskarna tittat på 81 126 graviditeter under perioden 2003–2009. Den […](0 kommentar)

Stark ärftlighet för varicer bland svenskar

En artikel som publicerats i British Journal of Surgery rapporterar ärftliga risker för varicer i en nationell epidemiologisk studie på basen av de svenska slutenvårds- och multigenerationsregistren. Varicer kännetecknas av slingriga och vidgade vener, som framför allt uppträder på underbenen. Cirka en tredjedel av befolkningen drabbas. De flesta individer med varicer har inga symtom. Många […](0 kommentar)

Aktuellt

Patientnytta och enkla verktyg styr förskrivning

I ett pressmeddelande om avhandlingen, från primärvården i Västra Götaland, framhålls att resonemangen om näranytta och arbetsverktyg skulle kunna appliceras även i andra vårdsammanhang. Som exempel ges vårdens IT-system. Avhandlingen visar också att distriktsläkarna föredrar läkemedelsinformation med samhällelig avsändare framför motsvarande information som ges från läkemedelsföretagen. Denna preferens är tydligast bland kvinnliga distriktsläkare. Medan läkemedelsinformation […](0 kommentar)

Landstinget lovar åtgärdspaket

– Vi blev inbjudna till ett möte med divisionschefen för primärvård och lovade ett antal förbättringar. Därmed tar vi tillbaka våra uppsägningar, säger Bengt Forssman, distriktsläkare i Ockelbo i norra Gästrikland. Bengt Forssman och Lisa Lauri, som arbetat i Ockelbo i drygt 20 år, var annars inriktade på att lämna sina jobb i slutet av […](0 kommentar)

»Sederingsterapi kan behöva regleras i brottsbalken«

I ett brev till Statens medicinsk-etiska råd, SMER, uppmanar Niels Lynøe, professor i medicinsk etik, och Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, SMER att utreda en ändring i brottsbalken för att öka möjligheterna att erbjuda sederingsterapi till patienter med dödliga somatiska sjukdomar som kan innebära ett outhärdligt lidande under den sista fasen. Brevskrivarna hänvisar till […](0 kommentar)

»Det är ansvarslöst och tragiskt att inget har hänt«

I april 2011 överlämnade utredaren Gerhard Larsson Missbruksutredningen till regeringen. Det är ett omfattande dokument som föreslår relativt stora förändringar. Mest kontroversiellt är förslaget att landstingen ska få hela ansvaret för vård och behandling; i dag delas detta mellan kommuner och landsting. Remisstiden gick ut den 15 oktober förra året, men fortfarande har ingen proposition […](0 kommentar)

Stor oro efter att kollega polisanmälts för dataintrång

Den 25 oktober faller domen mot en läkare vid ANOPIVA, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Läkaren står åtalad för att vid sju tillfällen 2010–2011 olovligen ha gått in i journalen hos en patient som han var med och utredde under 2009. Det var patienten själv som efter att ha begärt ut journalloggar upptäckte att läkaren varit inne […](0 kommentar)

»En inte i alla stycken lättolkad lag«

Maria Bergdahl, jurist vid Datainspektionen, säger att hon inte känner till något tidigare fall där det prövats rättsligt var gränsen går vid journalöppningar som sker av professionellt intresse. Men när det gäller åtkomst hos andra vårdgivare – sammanhållen journalföring – säger patientdatalagen att det måste finnas en aktuell patientrelation. – Jag har fått frågan från […](0 kommentar)

»Snarare propagandaskrift än ett skarpt förslag«

Diskussioner om att förändra vårdvalssystemet i Stockholm har pågått under lång tid. Den 16 oktober presenterade allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet en ny överenskommelse på DN Debatt. Samma dag lades förslaget fram på ett möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden. I förslaget talas det om att ta större hänsyn till olika vårdbehov i besöksersättningen, och man pratar […](0 kommentar)

Debatt och brev

Mellanöstern är minerad mark

Gunnar Olofssons inlägg i LT 41/2012 (sidorna 1837-8) om israeliska läkares inblandning i tortyr avspeglar en utbredd attityd inom svensk opinion. Det finns också en motbild [1, 2]. En jämförelse med svensk kriminalvård skulle ge en bättre balans åt Olofssons framställning. Hur ofta förekommer ögonbindlar, handfängsel, fysisk och psykisk påverkan i svensk kriminalvård? Och hur […](0 kommentar)

Skjuter över målet, igen!

Företrädare för tre myndigheter – två nationella, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen, samt en lokal, Smittskydd Stockholm – påstår att vi i vår artikel i LT 23–24/2012 gett en vilseledande bild av hur den pandemiska influensan A(H1N1)pdm09 drabbade Uppsala län år 2009. De kritiserar vår beskrivning av influensans förlopp under år 2009, då vi inte skildrar den […](0 kommentar)

Förenklat och missvisande om influensapandemin 2009

I Läkartidningen 23–24/2012 (sidorna 1156-8) presenterar Staffan Sylvan och medarbetare en deskriptiv studie av influensapandemin orsakad av influensa A(H1N1)pdm09 i Uppsala län. Baserat på journaluppgifter beskrivs klinisk bild, riskfaktorer och behandling av laboratorieverifierade fall under 2009. Studiens styrka är att den belyser det regionala perspektivet – hur pandemin tedde sig och hanterades i Uppsala län. […](0 kommentar)

Beslut om titeln ännu inte fattat

Arbetet med de nya föreskrifterna och allmänna råden pågår, och Socialstyrelsen välkomnar Hans Bendz förslag och tankar kring lex Maria. Även i remissvaren har det framkommit synpunkter på lex Maria som titel till föreskrifterna och allmänna råden. I utkastet till föreskrifterna och allmänna råden används dock inte begreppet som sådant annat än i titeln. Samtidigt […](0 kommentar)

Socialstyrelsen bör sluta använda begreppet lex Maria

Lex Maria blev vardagsbeteckningen på de bestämmelser om anmälningsskyldighet som infördes 1937. Deras formella beteckning var »Kungl. Maj:ts kungörelse angående anmälan till polismyndighet rörande vissa vid behandling å sjukvårdsinrättning uppkomna skador m.m.«. Anmälan skulle även inges till Me­dicinalstyrelsen. Kungörelsens fokus låg på vårdslöshet eller försummelse från sjukvårdspersonalens sida. Detta fokus och namnet lex Maria har […](0 kommentar)

Utsiktslöst agera i WMA för uteslutning av Israel

I den av Gunnar Olofsson i LT 41/2012 refererade rapporten (»Doctoring the evidence, abandoning the victim«) ges uttryck för uppfattningen att läkare i Israel är inblandade i eller åtminstone avstår från att dokumentera och rapportera tortyr. Vidare uppges att Israel Medical Association (IMA) inte arbetar tillräckligt för att sådan läkar­inblandning upphör. I rapporten finns också […](0 kommentar)

Hur agerar Läkarförbundet i frågan?

Fakta i mitt inlägg är inget »hopplock« utan hämtade ur israeliska rapporter och officiell statistik och kan lätt kontrolleras. Lösryckt är där­emot Josef Milerads citat om judar och kärnteknologi ur en diskussion som handlade om – Iran (!). Citatet, dessutom oriktigt återgivet, har valsat runt på diverse högerextrema bloggar, som en medicinsk redaktör kanske borde […](0 kommentar)

Doktor Olofssons mörkade sidor

I en debattartikel i LT 41/ 2012 (sidorna 1837-8) hävdar Gunnar Olofsson att israeliska läkare medverkar i tortyr av palestinska fångar, vilket även inkluderar stenkastande palestinska barn. Han kräver att Läkarförbundet ska agera mot sin israeliska motsvarighet för att få ett stopp på övergreppen. När man läser dessa allvarliga anklagelser måste man främst fråga sig […](0 kommentar)

LT debatt

Hur går det med konsekvensanalysen?

Vi vill lyfta frågan om utredningen om läkarutbildningen och allmäntjänst­göringen (AT). I Utbildningsdepartementets kommitté­direktiv (2011:96) beskrivs uppdraget: »En särskild utredare ska göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Utredaren ska analysera de behov av förändringar som finns, bl a när det gäller längd och ansvarsfördelning, och lämna […](0 kommentar)

Apatiska barn finns och de har rätt till vård

I början av 2000-talet började man se att barn som var asylsökande i Sverige utvecklade allvarliga psykiska symtom och stressreaktioner med stark uppgivenhet, avskärmning och regression. Efter en tid slutade vissa att tala, blev okontaktbara, slutade äta och dricka och blev sängliggande. Våren 2004 visade en sammanställning att 130 barn med denna problematik vårdats inom […](0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Ångeststörningar hos barn och ungdomar – hjälp finns att få

Epidemiologiska studier tyder på att cirka 5–10 procent av alla barn och ungdomar har någon form av ångeststörning, vilket innebär att det är en av de vanligaste psykiska störningarna hos barn och ungdomar [1]. Obehandlade ångeststörningar har ett relativt kroniskt förlopp och i studier på vuxna har man funnit att ångeststörningar ofta debuterat i barn- […](0 kommentar)

Avancerat mekaniskt hjärtstöd – effektivt vid fulminant myokardit

Myokardit hos barn orsakas oftast av infektion med influensa- och enterovirus. Sjukdomen har mycket varierande allvarlighetsgrad. Det finns studier som indikerar att 13 procent av nyfödda barn smittas med enterovirus men att majoriteten av dem är helt symtomfria. Av de barn som behöver sjukhusvård utvecklar enstaka behandlingsresistent cirkulatorisk chock [1]. Utan åtgärd är mortaliteten då […](0 kommentar)

Gemensamma vårdriktlinjer för primärvård och sjukhusvård ökar samverkan

För att få bästa evidens för behandling av olika sjukdomar har nationella riktlinjer och kunskapssammanställningar tagits fram av Socialstyrelsen, SBU och Läkemedelsverket. Det finns också internationella sammanställningar av tillgänglig kunskap inom olika terapiområden, av t ex Cochrane Collaboration och brittiska NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence). På regional nivå och landstingsnivå finns vårdprogram inom […](0 kommentar)

Män har större chans än kvinnor att få forskningsanslag från FAS

Konkurrensen om att få anslag från våra forskningsråd är mycket hård. Med tanke på den betydelse anslagen har för forskarkarriären är det viktigt att bedömningsprocessen är rättvis, t ex att kvinnor och män har lika chans. En studie på detta område som väckte stor uppmärksamhet publicerades i Nature för nästan 15 år sedan [1]. Författarna, Christine […](0 kommentar)

Ökat missbruk av Internetdrogen MDPV i Västmanland

MDPV (3,4-metylendioxipyrovaleron, även kallad »badsalt«, »monkey dust« eller »kannibaldrogen«) är en av många nya psykoaktiva substanser som under senare år fått spridning i framför allt Europa och Nordamerika genom den ökade handeln med »legala droger« över Internet [1]. Det handlar ofta om substanser med kraftfulla men mer eller mindre okända farmakologiska effekter på centrala nervsystemet, […](0 kommentar)

Recension

Hjärt-ultraljud för kliniker

En spännande lärobok i eko­kardio­grafi har nyligen utgivits av docenten Magnus Edner, som med 25 års erfarenhet i ämnet samlat på sig ett stort antal kliniska fall med tillhörande ekokardiografisk dokumentation. Denna lärobok i praktisk ekokardiografi vänder sig i första hand till blivande kardiologer, eller till dem som behöver ett instrument med hjälp av vilket […](0 kommentar)

Endast på webben

Rättspsykiater från Uganda WMA:s nästa president

Den nya presidenten, som specialiserat sig inom rättspsykiatri, avser att sätta fokus på nationella medicinska organisationer i fattiga länder, att rekrytera dessa och få dem att delta i WMA:s aktiviteter. Som första afrikanska kvinna på posten vill hon också verka för utökat samarbete mellan medlemsländernas nationella medicinska organisationer. Margaret Mungherera är den första kvinnliga presidenten […](0 kommentar)

Stöd för etiskt beslutsfattande saknas

Tio verksamhetschefer inom olika vårdområden har djupintervjuats vid två tillfällen. Forskaren Erica Falkenström berättar att de intervjuade verksamhetscheferna ofta saknar verktyg för att kunna fatta väl övervägda beslut: – När olika logiker kolliderar, management respektive professionsetik, så saknar verksamhetscheferna ofta språk för att inta och driva etiska förhållningssätt. Det är svårt att föra in etiska […](0 kommentar)

WMA kräver rättvis rättegång för professor Karabus

Läkaren är anklagad för att ha förorsakat ett barns död i Förenade Arabemiraten 2002. Barnet ska vid sin bortgång tillfälligt ha stått under dennes vård. Ett mordåtal väcktes mot läkaren, som redan hade återvänt till Sydafrika. Läkaren ska varken ha blivit underrättad om anklagelserna eller den påföljande rättegång mot honom som hölls i hans frånvaro. […](0 kommentar)

Fortsatt snabbspår för ny tillsynsmyndighet

Den nya myndigheten ska ta över arbetsuppgifterna från Socialstyrelsens tillsynsavdelning, och sköta tillsynen av både hälso- och sjukvården och socialtjänsten (se LT nr 32-33/2012). Innehållsmässigt finns det inga väsentliga skillnader mellan propositionen och regeringens ursprungliga förslag, som skickades ut på snabbremiss i juni i år. Regeringen vill att den nya inspektionen ska inrättas från och […](0 kommentar)