Nr 45 2012

Signerat

Läkare måste påtala vikten av vaccinering

Vid de europeiska läkarförbundens (CPME) möte i våras presenterades oroande uppgifter om hur mässling sprider sig i Europa. Bara under 2010 rapporterade European Center for Disease Control 30 000 fall av mässling. Det är fem gånger så många som det årliga genomsnittet de senaste fem åren. Medan USA och Sydamerika klarar att vaccinera så gott som […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Ovissheten kvarstår – vad gäller?

»Hur många här vet exakt vilka journaler ni har behörighet att läsa?« Frågan ställdes av föreläsaren till en skara medicinkandidater, däribland mig. Bakgrunden är det uppmärksammade rättsfallet där en läkare varit misstänkt för dataintrång, efter att i egenskap av konsult ha tagit del av journalhandlingar. Ingen av studentåhörarna kunde svara och föreläsaren konstaterade: »Nä, det […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

ADHD-läkemedel och hjärtsvikt

I detta nummer av Läkartidningen beskriver Gerhard Wikström et al fem fall av dilaterad kardiomyopati och hjärtsvikt hos vuxna med möjlig koppling till läkemedel för ADHD. I två av fallen hade ADHD-medicinering skett sedan tonåren, i tre av fallen hade den satts in i vuxen ålder, vilket är mindre etablerat. Således berör rapporten potentiella risker […](0 kommentar)

Nya Rön

Subglottiska stenoser kan åtgärdas med ny och säker metod

Wegeners granuloma­tos är en vaskulitsjukdom med oklar etiologi. Den engagerar övre och nedre luftvägarna samt njurarna och behandlas med immunsupprimerande läkemedel. Övre luftvägsengagemang kan leda till subglottisk stenos, som drabbar 7– 23 procent av patienterna, och är svårbehandlad. Typiska symptom är dys­pné, heshet och slembesvär. Ofta bedöms patienterna ha behandlingsresi­stent astma in­nan stenosen hittas. De […](0 kommentar)

Mikropartiklar synliga i CSF vid ALS

Diagnosen amyotrofisk lateralskleros (ALS) ställs fortfarande kliniskt. Symtomen vid ALS beror på skadade motorneuron. Orsaken är okänd. Detta är den första rapporten om mikropartiklar i cerebrospinalväts­ka (CSF) vid ALS. Vi undersökte en man i 80-årsåldern som vid första sjukhusbesöket visade symtom på ALS med svaghet i hand-, bål- och benmuskler. Elektromyografi visade förändringar förenliga med […](0 kommentar)

Inget skydd mot förkylning av D-vitamin

I JAMA presenteras en studie om D-vitamin och övre luftvägsinfektioner. Undersökningen har gjorts i Nya Zeeland och omfattar 332 friska individer som lottades till behandling med D-vitamin i hög dos (100 000 IE per månad) eller placebo. Man valde att ge D-vitamin en gång per månad för att underlätta administrationen och se till att alla verkligen […](0 kommentar)

Fallolyckor hos äldre granskade

Fallolyckor hos äldre orsakar en mycket stor sjukdomsbörda. Nu visar en studie i Lancet att den vanligaste orsaken till fallolyckor inte är att individen halkar eller snubblar utan att tyngdpunkten inte flyttas på ett lämpligt sätt. Undersökningen har bedrivits vid två äldreboenden i Kanada under åren 2007–2010. Författarna har installerat videokameror i gemensamma utrymmen såsom […](0 kommentar)

Genetik och risken att bli fet av läsk

Vissa individer löper på grund av genetiska faktorer ökad risk att drabbas av fetma om de dricker mycket läsk. Det visar en studie i New England Journal of Medicine. Studien har gjorts vid Harvarduniversitetet i Boston och omfattar tre kohorter: en med 6 934 kvinnor, en med 4 423 män och en med 21 740 kvinnor. Genetisk information […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Livshotande hjärtsvikt av ADHD-medicinering

Dilaterad kardiomyopati är ett bildmässigt begrepp som egentligen beskriver storleksökning av vänster kammare. I dagligt tal menar man ett flertal sjukdomar som har dilatation av hjärtat som gemensam nämnare. Orsakerna kan vara flerfaldiga, där läkemedel, alkohol och toxiner spelar en roll, infektioner och genetik en annan. I våra fem fall rör det sig om hjärtpåverkan […](0 kommentar)

Endoskopisk dissektion av submukosa vid kolorektala polyper

Neoplastiska polyper (adenom) anses vara förstadium till cancer i kolon och rektum. Stjälkade polyper kan enkelt tas bort med endoskopisk polypektomi, då man nyper bort polypen med en elektrisk snara. Bredbasiga och flacka polyper kan elimineras med endoskopisk mukosaresektion (EMR), där man först lyfter upp lesionen med en submukosal vätskeinjektion för att minska perforationsrisken och […](0 kommentar)

Strategier för säker och ännu säkrare vård

Frågor kring patientsäkerhet har kommit alltmer i fokus i Sverige de senaste åren. Den svenska vårdskadestudien 2008 [1] visade att 8,6 procent av patienter som vårdades inom svensk slutenvård bedömdes ha fått en undvikbar skada, vilket underströk att problemet med bristande patientsäkerhet knappast är mindre i Sverige än i andra länder. Den 1 januari 2011 […](0 kommentar)

Utbrott av Pseudomonasfollikulit

Pseudomonasfollikulit orsakad av bad i privata spa-anläggningar är sannolikt relativt vanligt även om större epidemiologiska studier saknas. Det självläkande och i många fall lindriga förloppet gör säkert att många drabbade inte uppsöker sjukvården. Vi beskriver tre fall av tillståndet. Fall 1 Fallet rör en 21-årig kvinna, tidigare frisk, som sökte vårdcentral tre dagar efter bad […](0 kommentar)

Recension

Vad gör oss till människor?

»Är människan en apa eller ängel?« frågade den brittiske premiärministern Benjamin Disraeli i en berömd debatt om Darwins evolutionsteori. Är vi schimpanser med uppgraderad mjukvara, eller är vi unika som människor? Ramachandran, som är hjärnforskare i San Diego, utgår från märkliga fall när han penetrerar frågan om huruvida människan är unik. Han visar att man […](0 kommentar)

Rapport om framtiden

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC vid Karolinska institutet, presenterar sin verksamhet i en vetenskaplig rapport utformad som en vacker blädderbok, typ »coffee-table«. Aptitligt formgiven, påkostat tryckt med massor av färgbilder, berättar boken om den framkantsforskning inom modern klinisk vetenskap som institutionen är engagerad i. Ett tiotal forskningsområden beskrivs i text och bild […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Mätning av blodketoner – när, var och hur

Diabetesketoacidos är en relativt ovanlig, 5–8 episoder per 1 000 patienter/år [1], men allvarlig komplikation vid diabetes mellitus. Mortaliteten är 3–9 procent vid sen diagnostik, och ökar med ­ålder, lågt pH-värde, grad av hyperosmolaritet och vid njursvikt [2]. Eftersom tillståndet kan vara livshotan­-de krävs akut inläggning, ­initialt vanligen på en intensivvårdsavdelning, och ett multidisciplinärt omhändertagande [3-6]. […](0 kommentar)

Om seniora läkares användbarhet i klinisk verksamhet och forskning

I LT 41/2012 (sidorna 1836-7) skrev Ingvar Gustafson ­under rubriken »Är en äldre läkare äldre eller yngre än en gammal läkare?« med utgångspunkt från SÄL-perspektiv. Jag vill vidga perspektivet till seniora läkare anknutna till universitetskliniker. Synen på den kliniskt verksamma läkarens arbete efter »pensionsåldern« har förvisso ändrats sedan 2000-talets början, men åsikter om flexibilitet saknas. […](0 kommentar)

Om att välja bort både smör och standardmjölk

Jag väljer bort smör inte bara för att det innehåller dubbelt så många kalorier, fem gånger mer transfett och 3–7 gånger mer mättat fett än lättmargarin. Smör innehåller dessutom tolv gånger ­mindre mängd D-vitamin än ­margarin och Bregott. Ännu värre är det kanske att den 3-procentiga mjölken inte innehåller ­D-vitamin. Den berikas inte, som lätt-, […](0 kommentar)

Israeliska läkare medverkar inte i tortyr

Den rapport som dr Olofsson citerar i sin artikel i Läkartidningen 41/2012 (sidorna 1837-8), »Doctoring the evidence, abandoning the victim«, publicerades i oktober 2011; om det utkommit en senare version har den inte nått oss, och någon sådan omnämns inte heller på PHR:s eller PCATI:s webbplatser. Det är därför oklart varför dr Olofsson presenterar rapporten […](0 kommentar)

Aktuellt

10 000 studenter gör samma tenta

Benägenheten att helst komma i sista stund delar holländska studenter med sina likar världen över. Fem minuter över halv nio är den hangarliknande tentasalen i Maastrichts kongresscenter öde sånär som på några funktionärer. Tjugo minuter senare har en flod av 2 000 blivande läkare vällt in. Samma sak har skett på fyra andra holländska universitet. När […](0 kommentar)

Examinationen får en större roll i den nya läkarutbildningen

Stefan Lindgren, som utreder läkarutbildningen, vill öka kraven på att universiteten med olika typer av test visar att studenterna uppnått den förväntade kompetensen. Inte bara kunskaper utan även färdigheter och högre professionella kompetenser ska prövas: – I dag använder man för få metoder för att pröva de hög­re kompetenserna. I bästa fall når man upp […](0 kommentar)

»Många läkarutbildningar bygger på tradition – inte evidens«

Cees van der Vleuten tar emot Läkartidningen i sitt arbetsrum på Maastricht-universitetets campus en sval men klar höstdag. Han tror att det faktum att läkarutbildningen i Maastricht från början byggdes upp av en liten grupp pionjärer är det som har skapat en kultur där innovation alltid har varit naturligt. – Det som är så speciellt […](0 kommentar)

Hantering av misstänkt dataintrång skiftar

En patient, vi kan kalla henne Eva, blev överraskad när hon besökte primärvården vid ett tillfälle i början av 2010. Där fick hon veta att det såg ut som om hon besökt Karolinska sjukhusets akutmottagning i Solna åtskilliga gånger det senaste året. Men Eva hade inte varit där. Hon kontaktade personuppgiftsombudet på sjukhuset för att […](0 kommentar)

Ingen grund för fuskanklagelser mot Göteborgsprofessor

Misstankarna gällde att hon skulle ha manipulerat data i vetenskapliga arbeten under sin tidigare anställning vid Karolinska institutet, KI (se LT 38/2010). I en tidigare utredning av Vetenskapsrådet, VR, pekades hon ut för grovt forskningsfusk och VR drog in hennes anslag. Efter att det senare uppdagades att utredningen hade allvarliga formella brister drogs den tillbaka […](0 kommentar)

Apoteken måste förbättra tillhandahållandet av läkemedel

Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, tycker att flera av förslagen innebär steg i rätt riktning. – Utredningen andas en viss återgång till tanken att apoteken har ett visst samhällsansvar. Det är bra. Men framför allt tycker Mikael Rolfs att det är bra att man lyfter upp apotekens problem med […](0 kommentar)

Läkaren friad från dataintrång

De sju inloggningar som berörs av åtalet är inte dataintrång, enligt tingsrätten. Läkaren har, enligt domen, angett att han i dessa sju fall tittat i journalen endast efter att ha blivit konsulterad av patientens behandlande läkare. På grund av det och övriga omständigheter, bland annat att patienten tidigare varit remitterad till läkarens mottagning och att […](0 kommentar)

LT debatt

LVM – föråldrad, fungerar dåligt och saknar kunskapsstöd

Lagen bygger på uppfattningen att missbruk i huvudsak är ett socialt problem. Den har sitt ursprung i 1913 års alkoholistlag, som 1954 övergick i nykterhetsvårdslagen (NvL 1954:579). Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) trädde i kraft 1982, och har sedan dess kompletterats och ­reformerats »kosmetiskt« utan att ändringarna fått någon större betydelse […](0 kommentar)

Klagosång från en som upplevt både förr och nu

Efter dryga 30 års ­verksamhet som läkare i svensk sjukvård har jag nu efter en trafikolycka varit patient i densamma de senaste fjorton åren. Med stor förundran läser jag och hör berättas om sjukvården som ett sjunk­ande skepp. Vad har hänt medan jag varit borta? Förr fanns vårdkedjor för att rätt kunna ta hand om […](0 kommentar)