Nr 46 2012

Signerat

Småskalig vård kan försvinna

Trots vallöftet om ökad mångfald av vårdgivare har regeringen tagit initiativ till en utredning i syfte att avveckla lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om sjukgymnastersättning, populärt kallat nationella taxan. Den småskaliga, professionsstyrda privatvården med offentlig finansiering riskerar att försvinna. Därmed reduceras patienternas möjlighet till ett aktivt och fritt val av vårdgivare. Många patienter kan då […](0 kommentar)

Kultur

Fallet Kurt Haijby – politisk psykiatri i folkhemmet

Kurt Haijby var en brottsling. Den bedömningen gjorde i varje fall slutligen Svea hovrätt 1953. Han hade gjort sig skyldig till grov utpressning genom att tvinga till sig stora penningbelopp av hovet under hot om att annars skandalisera Gustav V för den homosexuella förbindelse som han påstod sig ha haft med kungen. Likväl var han […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Riksstämman behövs som mötesplats

Att »den medicinska vetenskapens uppdelning i ett stort antal discipliner väsentligen … främjat forskning och läkarskicklighet, men att den samtidigt lett till en isolering av de enskilda disciplineras utövare«, konstaterade tre Lundaprofessorer för 70 år sedan. Året efter slog Riksstämman upp dörrarna för första gången. Det blev en enorm framgångssaga men nu tycks glansdagarna vara […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Natriumklorid är en olämplig infusionsvätska

Natriumklorid 0,9 procent är den mest klassiska av alla infusionsvätskor. Den består av koksalt (NaCl) som lösts upp i sterilt vatten i sådan mängd att vätskans volym stannar kvar i det extracellulära rummet (ECF) och alltså inte påverkar cellernas storlek. Därför kallas vätskan isoton. Natriumklorid används för expan­sion av ECF-volymen, för spolning och som bärare […](0 kommentar)

Nya Rön

Självskadebeteende kopplat till ökad mortalitet av många orsaker

Individer med självskadebeteende löper ökad risk att avlida till följd av en mängd orsaker vid sidan av självskadorna. Det visar en studie i Lancet. Undersökningen har gjorts i Storbritannien och omfattar 30 950 individer, 59 procent kvinnor och 41 procent män, som under perioden 2000–2007 sökt en av sex olika akutmottagningar i Storbritannien för skador de […](0 kommentar)

Cirkulerande tumörceller i blodbanan har prognostiskt värde

Cirkulerande tumörceller i blodbanan har visats ha ett prognosiskt värde vid metastaserad bröstcancer. Nu visar en amerikansk studie i Lancet Oncology att förekomst av cancerceller i blodbanan även kan kopplas till prognos vid icke-metastaserad bröstcancer. Studien, som genomförts under perioden 2005–2010, har gjorts i Houston och omfattar 302 kvinnor med icke-metastaserad bröstcancer som följts i […](0 kommentar)

Långtidsuppföljning av gastrisk bypass

I JAMA presenteras en amerikansk långtidsuppföljning av patienter som genomgått gastrisk bypass-operation. Studien har bedrivits i Utah under perioden 2000–2011. Författarna har tittat på 1 156 patienter med svår (severe) fetma, dvs BMI över 35. Deltagarna var mellan 18 och 72 år, och en klar majoritet (82 procent) var kvinnor. Att det rör sig om mycket […](0 kommentar)

Sällan ärftlighet bakom intellektuella funktionshinder

Vilken roll spelar ärftlighet för intellektuella funktionshinder? Den frågan ställs i en artikel i Lancet. Studien har gjorts i Tyskland och Schweiz och bygger på 51 barn, 32 flickor och 19 pojkar, från tio olika centra. Samtliga barn har ett intellektuellt funktionshinder som inte beror på något känt syndrom. Intellektuellt funktionshinder har definierats som IQ […](0 kommentar)

Tema förhöjda levervärden

Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden

Förhöjda levervärden är vanligt hos symtomfria vuxna i den svenska befolkningen, även om säkra data saknas. För några år sedan höjde man normalvärdet för ASAT och ALAT, framför allt för män, vilket innebär att sjukdomar ibland nu kan döljas även hos personer med normala värden, speciellt inflammation vid fettlever. De flesta leversjukdomar upptäcks hos allmänläkaren […](0 kommentar)

Ovanliga metabola sjukdomar kan visa sig som leversjukdom

Flera ovanliga metabola sjukdomar kan kliniskt presentera sig som bl a leversjukdom. Förutom de sjukdomar som beskrivs i denna artikel – alfa-1-antitrypsinbrist, cystisk fibros, Wilsons sjukdom och glykogeninlagringssjukdomarna – hör hepatiska porfyrier till gruppen. Leversjukdom vid alfa-1-antitrypsinbrist Alfa-1-antitrypsinbrist är en relativt vanlig autosomal sjukdom, som alltid bör inkluderas i differentialdiagnostiska överväganden hos patienter med oklar transaminasstegring […](0 kommentar)

Ikterus och kolestas

Patienter med förhöjda levervärden är ofta opåverkade men kan naturligtvis vara allvarligt sjuka. Det gäller tex patienter med ikterus, dvs förhöjt bilirubin. En del patienter med förhöjda levervärden har dessutom förhöjda alkaliska fosfataser. Detta brukar kallas kole­stas och kan indikera allvarlig leversjukdom. Vi beskriver ett antal metabola tillstånd som leder till ikterus och/eller kolestas. Tillstånden […](0 kommentar)

Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom

Hereditär hemokromatos är en vanlig ärftlig sjukdom i Sverige som kan leda till levercirros om den inte upptäcks eller behandlas i tid. Den upptäcks oftast på grund av förhöjda levervärden eller förhöjd järnmättnad och förhöjt ferritin [1]. Sjukdomen leder till allvarlig organskada hos 5 procent av personer med den ärftliga formen, och eftersom det finns […](0 kommentar)

Icke-alkohol­orsakad fett­leversjukdom kan ge permanent leverskada

Leversteatos (fettlever) är den vanligaste leversjukdomen i Sverige och en vanlig orsak till utredning på grund av förhöjda levervärden i blod. Överförbrukning av alkohol var länge ansedd som den dominerande orsaken till leversteatos, men år 1980 beskrev Ludwig och medarbetare [1] inlagring av fett i kombination med förekomst av inflammation i levern hos 20 medelålders […](0 kommentar)

Metabol leversjukdom är ofta orsaken

Patienter med förhöjda levervärden är numer en relativt stor del av patienterna i öppenvården. Detta ämne har behandlats på flera ställen i facklitteraturen under det senaste decenniet. Förhöjda levervärden skapar ofta oro hos patienten, även om de förhöjda värdena många gånger orsakas av sjukdomar som är relativt ofarliga eller har långsam progress. Bakom förhöjda levervärden […](0 kommentar)

Endast på webben

Tema: Förhöjda levervärden

Inledning Metabol leversjukdom är ofta orsaken Rolf Hultercrantz Medicinsk kommentar Övervikt och läkemedelsbiverkan vanligast vid förhöjda levervärden Rolf Hultcrantz, Lars Agréus Klinisk översikt Ovanliga metabola ­sjukdomar kan visa sig som leversjukdom Hanne Prytz, Stefan Lindgren Ikterus och kolestas Ingalill Friis-Liby, Sven Wallerstedt, Hanns-Ulrich Marschall Hereditär hemokromatos – en vanlig genetisk sjukdom Per Stål, Rolf Hultcrantz […](0 kommentar)

Debatt och brev

Flera skäl till att AT ska upphöra

Läkarutbildningsutredningen kommer att föreslå en läkarutbildning med tydlig utgångspunkt i hälsosystemens och kunskapssamhällets framtida behov. Det innebär en sammanhållen universitetsutbildning fram till legitimation. Universitetens samlade ansvar bidrar till att hela processen, fram till behörighet, blir mer ändamålsenlig och systematiskt kvalitetssäkrad. Som en konsekvens av detta kommer jag att föreslå att den nuvarande strukturen med allmäntjänstgöring […](0 kommentar)

Slapp hantering av läkemedelsindustrin skadar Läkemedelsverkets trovärdighet

I LT 38/2011 (sidorna 1839-40) kritiserade jag Läkemedelsverket för att tillåta industrin att sprida depressionsteorier utan evidens. Det är glädjande att Läkemedelsverket genom Bengt Andrée nu ger mig rätt i sak. De kritiserade skrivningarna »är alltför kategoriska och förenklande och att det vore önskvärt med en mera nyanserad skrivning«. Mindre glädjande är att man inte […](0 kommentar)

Serotoninhypotesen är en av flera förklaringsmodeller för depression och ångest

Shai Mulinari riktar i LT 38/2011 (sidorna 1839-40) kritik mot att sjukvården och läkemedelsbolagen fortsätter att sprida bilden av att depression beror på en serotonerg obalans. För att exemplifiera hur serotoninhypotesen framhålls som enda förklaringsmodell hänvisar författaren till skrivningar hämtade från bipacksedeln för SSRI-läkemedlet Fevarin, texten i patient-Fass gällande Fontex samt den ordlista under länken […](0 kommentar)

LT debatt

Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?

I LT 43–44/2012 (sidorna 1934-5) beskrevs en polisanmälan som har föranlett stor oro bland anestesiläkare på kliniken ifråga, då det visat sig att man riskerar att bli polisanmäld om man följer upp ett fall som man tidigare ­varit, men inte längre är, engagerad i. Kollegan friades (LT 45/2012, sidorna 2009-10), men »tingsrätten har inte ­svarat […](0 kommentar)

Vad har läkekonst med ånger och mening att göra?

Förra året kom den australiska författaren och musikern Bronnie Ware ut med en bok, »The top five regrets of dying« [1], där hon summerar vad de döende människor hon vårdat ångrat i livet. Ware arbetade under många år med att vårda människor i livets slutskede och samlade på sig en betydande erfarenhet av de tankar, […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Aktuellt

Malmöläkare ska få mer tid för patienterna

Det började för snart ett år sedan med att Anette Johansson fick en idé. Hon är medicinsk sekreterare – det som tidigare kallades läkarsekreterare – och arbetar sedan ett tjugotal år på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. När hon funderade över vad som hänt under den tiden, såg hon ett stort problem: – Jag […](0 kommentar)

Svårt att befria läkarna från administrationsbördan

Erik Bergström talar lugnt och sakligt, men det han säger låter ibland som ett brandtal: – Befria läkarna från uppgifter som inte kräver medicinsk kompetens! Lyft fram de medicinska sekreterarna, så att de får större ansvar för administrationen och kan avlasta läkarna! Vi befinner oss på ett seminarium i Stockholm i slutet av oktober, anordnat […](0 kommentar)

»Växande administration tränger ut kärnverksamheten«

Anders Ivarsson Westerberg ser en trend i samhället: – Vi sysslar mer och mer med procedurerna kring arbetet – rapportering, redovisning och så vidare – i stället för med arbetet självt. Den växande administrationen tränger ut kärnverksamheten. Det här är en trend som inte bara gäller sjukvården. Anders Ivarsson Westerberg, som är docent i samtidshistoria […](0 kommentar)

»Stort och ökande problem«

Mer och mer administrativ tid framför datorn. Det är verkligheten för dagens läkare, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin: – Allt mer tid går åt till att föda IT-systemen, och till att möta ökade krav på dokumentation av allt. Men man kan fråga sig vad som är viktigast för patienterna: att läkaren dokumenterar mer, eller att […](0 kommentar)

»Utredaren har inte fullföljt sitt uppdrag«

– Det kommer att slå ut 2 800 småföretagare och lämna marken fri för stora vårdbolag att ta över vårdvalssystemet. Staffan Henriksson anser att utredaren inte har fullföljt sitt uppdrag, som var att se hur systemet kunde förändras. – I stället valde hon den enkla lösningen att lägga ned taxan ihop med en till intet förpliktigande […](0 kommentar)

Så bör du använda sociala medier

I går godkände Läkarförbundets styrelse en vägledning till läkare vid användning av sociala medier, som förbundets etik- och ansvarsråd (EAR) och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik gemensamt tagit fram. Vid EAR:s och Läkaresällskapets etikdelegations gemensamma etikdag för två år sedan diskuterades läkaretik på nätet och då kom frågan upp om riktlinjer. Thomas Flodin, ordförande i […](0 kommentar)

Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet slås ihop

De uppgifter vid Socialstyrelsen som flyttar till den nya myndigheten rör folk- och miljöhälsorapportering, uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa inom hälsoskydd. Bildandet av den nya myndigheten Institutet för folkhälsa blir det tredje steget i regeringens ambition att förändra myndighetsstrukturen inom vård och omsorg, enligt promemorian. Första steget är den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för […](0 kommentar)

Stort gensvar på förbundets bemanningsenkät

I slutet av oktober fick verksamhetscheferna vid alla landets vårdcentraler en enkät med 11 frågor om läkarbemanningen. – Bristen på fasta läkare i primärvården är ett av sjukvårdens allra största problem och framför allt är det ett väldigt allvarligt arbetsmiljöproblem för allmänläkarna. Det säger Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet. Han menar också att Läkarförbundet därvidlag […](0 kommentar)

Nationella taxan bör fasas ut

Mona Boström, tidigare bland annat landstingsdirektör i Stockholm, har haft regeringens uppdrag att utreda den nationella taxans framtid. Bakgrunden är EU-kommissionens kritik mot att taxeläkarnas avtal ingåtts utan upphandling, men också att taxesystemet inte hänger ihop med det övriga hälso- och sjukvårdssystemet och inte anses stödja vårdkedjor tillräckligt väl. Till det kommer att Konkurrensverket pekat […](0 kommentar)

Notiser

Samfälld kritik mot förslag om vård till papperslösa

43 organisationer, däribland Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Läkare utan gränser, kritiserar i ett gemensamt remissvar regeringens förslag till nya regler för vård till papperslösa. Regeringen vill bara ge barn upp till 18 år vård på samma villkor som resten av befolkningen. Vuxna papperslösa ska precis som vuxna asylsökande bara få »vård som inte kan anstå«. Detta […](0 kommentar)

SLF positivt till snabbare tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård ska kunna sättas in tidigare i ett sjukdomsförlopp, när insatserna är mer effektiva. Det föreslog Psykiatrilagsutredningen i våras (se LT nr 16/2012). Förslaget tillstyrks av Läkarförbundet, som nu lämnat sitt remissvar till Socialdepartementet. Läkarförbundet betecknar utredningen som väl genomarbetad, och tillstyrker flertalet av förslagen. Det gäller bland annat förslaget att samla bestämmelserna om […](0 kommentar)

Premiär för direktåtkomst till journal

Enligt ett pressmeddelande från landstinget i Uppsala län stärker detta patienternas ställning och kan på sikt öka vårdkvaliteten. Projektet har kritiserats hårt från Upplands allmänna läkarförening, och landstinget har tills vidare backat från den ursprungliga planen att lägga ut även osignerade journalanteckningar (se LT 38/2012).(0 kommentar)

Patientsäkerhet

Förlamad efter missad kotfraktur

Patienten hittades liggande nedanför en trappa. Han var alkoholpåverkad, nedkyld och bara delvis kontaktbar. Efter larm var en ambulans snabbt på plats och transporterade honom till akutmottagningen. Ambulanspersonalen sände EKG från ambulansen, och fick svar från sjukhuset att en blödning i hjärnan inte kunde uteslutas. En eventuell skada på ryggraden diskuterades inte. På akutmottagningen undersöktes […](0 kommentar)