Nr 47 2012

Signerat

Skönhetsbranschen behöver regleras

Estetiska behandlingar utan medicinsk grund har blivit allt vanligare under senare år. Det handlar exempelvis om kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar med »fillers« och hudbehandlingar med pulsat ljus (IPL). Ofta rör det sig om ingrepp som kan innebära risk för skador. Behandlingarna utförs av en brokig skara yrkesutövare, vilkas utbildning och kompetens ibland är oklar. Dagens reglering […](0 kommentar)

Kultur

En gnista ångest – tack!

Manisk och med fokuserad blick går han igenom patienten, från topp till tå, lyssnar på hjärta och lungor, känner på den platta buken, tittar i öronen och tillbaka till hjärtat igen. Patienten är helt stabil, inget trauma har hänt och stämningen i akutrummet är lugn. Det finns en sannolik diagnos och en plan, men den […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Reflexion

Okunskap – dyr och patientosäker

Förra veckans reflexion handlade om riksstämman och dess viktiga uppgift. Jag fortsätter denna vecka på temat fortbildning. Den 9 november arrangerade BMJ, med stöd av Läkartidningen, en vidareutbildning riktad i första hand till allmänläkare. Liksom med riksstämman är idén bakom denna utbildning att skapa möten mellan olika aktörer inom sjukvården. I fallet med BMJ:s »general […](0 kommentar)

Medicinsk kommentar

Hjärt–kärlsjukdom i Europa inte bara en framgångssaga

Den fjärde utgåvan av »European car­diovascular disease statistics« [1] har nyligen presenterats av European Heart Network (EHN), en sammanslutning av nationella hjärtfonder och patientorganisationer, och European Society of Cardiology (ESC), som representerar den kar­dio­logiska professionen. Vilket budskap har rapporten för Sveriges del? Rapporten visar att sjukdomar i hjärta och kärl förblir den främsta dödsorsaken i […](0 kommentar)

Nya Rön

Trombosrisk vid reumatoid artrit och inneliggande vård kartlagd

I en studie som inkluderar mer än 45 000 individer med reumatoid artrit framkommer att risken för venösa tromboemboliska händelser är högre bland patienter med reumatoid artrit än i normalbefolkningen, att risken är förhöjd redan kort tid efter dia­gnosen reumatoid artrit och att den inte förändras över tid. Att vårdas inneliggande verkar dock inte vara […](0 kommentar)

Högt kalciumintag minskar risken för primär hyperparatyreoidism bland kvinnor

Ökat kalciumintag är kopplat till en minskad risk för primär hyperparatyreoidism, visar en analys i BMJ. Relativt lite är känt om orsakerna till primär hyperparatyreoidism. Monogena sjukdomar står för mindre än 5 procent, och strålning mot halsen kan också bara förklara en mindre andel. Kalciumintag är dock känt för att kunna påverka nivåerna av parathormon […](0 kommentar)

Tyrosinkinas­hämmare prövad mot svårbehandlad tyreoideacancer

­­I Lancet Oncology presenteras en studie i vilken ett preparat av typen tyrosinkinashämmare prövats mot svårbehandlad tyreoideacancer. Preparat i fråga går under namnet vandetanib och inhiberar signalering som går via kaskadvägarna EGFR (endothelial growth factor receptor), VEGF (vascular endothelial growth factor) och RET (rearranged during transfection). Samtliga dessa signalvägar har visat sig relevanta för sjukdomsutvecklingen […](0 kommentar)

Måttligt ökad blödningsrisk vid fysisk aktivitet för blödarsjuka

I JAMA har en grupp forskare från Au­stralien undersökt blödningsrisken vid fysisk aktivitet för hemofilipatienter. Studien har bedrivits vid tre centra och bygger på 104 barn och ungdomar i åldern 4–18 år med hemofili A eller B. Dessa instruerades att under ett års tid föra dagbok över om de drabbats av blödningar. Vid eventuella blödningar […](0 kommentar)

Klinik och vetenskap

Posttraumatiskt stressyndrom

Traumats historia inom psykiatrin speglar kontrovers, glöms­ka och förnekande. Freud var offer för denna kamp mellan önskan att avtäcka trauma i tidig ålder och en motreaktion i det etablerade samhället, som vägrade tro på barndomstraumats betydelse. Freud övertygades om att det nog rörde sig mer om fantasier än om verklighet. Trauma utmanar alltid vår trygga […](0 kommentar)

Svår nackvärk och sväljningssvårigheter kan vara Fahlgrens syndrom

Retrofaryngeal tendinit, även känd som Fahlgrens syndrom, är ett sällsynt sjukdomstillstånd som kännetecknas av akut insättande, ihållande värk och stelhet i nacke och bakhuvud, vilken stegras till intensiv inom något dygn. Värken förvärras särskilt vid bakåtböjning av huvudet men även vid huvudvridning och sväljning. Patienten brukar därför sitta upp och hålla huvudet stilla. Tillståndet orsakas […](0 kommentar)

Wernickes encefalopati missas och underbehandlas ofta

Wernickes encefalopati är ett sällsynt tillstånd med uttalad, symtomgivande brist på tiamin (vitamin B1) som förekommer vid malnutrition. I den kliniska vardagen ser man det vanligen vid alkoholberoende men även efter bukkirurgi, vid svår anorexia nervosa, långvariga diarrésjukdomar eller extremt ensidig kost. Huvudsakligen en uteslutningsdiagnos Diagnosen ställs på de kliniska fynden: den klassiska triaden ögonmotorikstörning, […](0 kommentar)

Nytt stöd för bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp

I Sverige drabbas varje år 10 000 personer av plötsligt och oväntat hjärtstillestånd utanför sjukhus, och hjärt–lungräddning påbörjas hos ca 4 000 av dem [1]. Förbättrat prehospitalt omhändertagande har gjort att fler patienter återfår spontan cirkulation och kan läggas in för fortsatt vård [2]. På sjukhusen har vårt förhållningssätt till den medvetslösa hjärtstoppspatienten förändrats dramatiskt; bakomliggande kranskärlssjukdom […](0 kommentar)

Värdebaserad vård – strategi för effektivare svensk sjukvård

Professor Michael E Porter är verksam vid Harvard Business School och professor Elizabeth Olmsted Teisberg vid University of Virginia’s Darden School of Business och Dartmouth Medical School. Sedan genombrottet med »The five competitive forces« [1] har Porters idéer om strategi och konkurrens påverkat beslutsfattare och satt agendan inom områden som detaljhandel och varuproduktion. I boken […](0 kommentar)

Meddelanden

Nytt om namn m m

(0 kommentar)

Förbundsnytt

Information från Sveriges läkarförbund

(0 kommentar)

Debatt och brev

Svenska barn ska inte behöva dö i streptokockinfektion

Som medicinsk expert i Patientskadenämnden har jag kommit i kontakt med ett fall som bör komma till läkar­kårens och policyskapande organisationers kännedom. Föräldrarna till ett nio ­månader gammalt barn anmälde som patientskada att barnet avlidit till följd av fördröjd diagnos och behandling av streptokockinfektion/sepsis. Barnet led av en kongenital binjurebarkshyperplasi men var väl substituerat med […](0 kommentar)

Evidens för beslutsstöd för PTSD?

På Socialstyrelsens webbplats finns följande rekommendationer för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (F 43.1), som tydligen uppfattas som bindande av primärvård och handläggare på Försäkringskassan: »Arbete har vanligen positiv effekt på symtombilden och sjukskrivning bör så långt som möjligt undvikas. Arbetsförmågan kan periodvis vara nedsatt.« De senaste åren har inneburit många friskförklaringar av flyktingpatienter, men även av […](0 kommentar)

Beslutsstödet enbart en rekommendation

För Socialstyrelsen är det viktigt att understryka att ­läkarens bedömning av behovet av sjukskrivning självklart har större tyngd än rekommendationerna i beslutsstödet. Det vetenskapliga stödet är ofta bristfälligt för sjukskrivningslängd. Läkarens bedömning däremot bygger på den enskildes situation. Det är den enskildes funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga i förhållande till and­ra faktorer, såsom vilket arbete den […](0 kommentar)

Risk att ADHD-diagnos ställs på fel grund

Antalet barn, ungdomar och vuxna som får ADHD-diagnos har ökat. Prevalensen, som hittills konstant legat på 3–5 procent, tenderar att höjas. Detta kan ha flera orsaker. Skol- och förskolepersonalen är mer vaksam och upptäcker tillståndet tidigare. Det har också skapats fler team som kan utreda och ställa diagnos. En tredje orsak kan vara att dagens […](0 kommentar)

LT debatt

»Predatory publishers« – rovdjursförlag

I en debattartikel i Läkartidningen diskuterade några kollegor och jag det bristande medicinska omhändertagandet av individer med psykisk utvecklingsstörning [1]. Någon tid senare, efter det att artikeln katalogiserats i Medlines sökportal PubMed, får jag ett vänligt och uppmuntrande e-brev från en viss Carol Garcia, redaktör för tidningen Clinical Nursing Studies med säte i Hawthorne, USA, […](0 kommentar)

Med vind i seglen mot ljusnande horisont

Psykiatrin är ett ofta återkommande ämne i medierna. Beroende på vinkling kan rapporteringen antas inverka negativt på patienternas förtroende för vården. Som ST-läkare inom de tre psykiatriska specialiteterna (psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri) skulle vi vilja problematisera den mestadels negativa mediebilden av psykiatrin en aning. Resultatet av SLUP:s (Sveriges läkare under utbildning i psykiatri) […](0 kommentar)

Aktuellt

Vårdhunden Livia tröstar både barn och anhöriga

På Lilla Erstagården i villaområdet Hästhagen i Nacka utanför Stockholm finns sedan två år Ersta barn- och ungdomshospice, Nordens första barnhospice. Det ligger fridfullt bland gamla trädgårdar och med utsikt över Järlasjön. Här vårdas svårt sjuka och döende barn tillsammans med sina familjer. Det finns plats för fem barn åt gången. Hela familjen kan bo […](0 kommentar)

Vovven ny medarbetare i vården

– I äldreomsorgen såg man väldigt snabbt effekt i form av minskat behov av psykofarmaka, mindre förvirring och oro. Och övriga vårdtagare och personal mådde bättre, berättar Ingeborg Höök, tidigare sjuksköterska och chef inom bland annat äldrevård och psykiatri. På senare år har hon varit centralfiguren inom området vårdhundar i Sverige. Numera driver hon Vårdhundskolan […](0 kommentar)

Pensionsvillkor kan ändras efter årsskiftet

Det tjänstepensionsavtal som i dag gäller för alla landstings- och kommunalanställda läkare, KAP-KL, har sagts upp av arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och landsting (SKL)/Pacta, som vill omförhandla avtalsvillkoren med Läkarförbundet och övriga avtalsslutande parter. I dag är avtalet uppdelat i en premiebestämd del, som gäller alla, och en förmånsbestämd del som gäller anställda med löner över […](0 kommentar)

Gotland och Västerbotten bäst i årets patientsäkerhetssatsning

Alla landsting får dock vara med och dela på pengarna eftersom samtliga, enligt Socialstyrelsens bedömning, lever upp till de fyra grundkraven: upprätta patientsäkerhetsberättelse, införa och använda Nationell patientöversikt, påbörja IT-stödet »Infektionsverktyget« samt arbeta med strukturerad journalgranskning. Hur mycket pengar det enskilda landstinget får bestäms i sin tur av hur man klarar följande sex prestationsbaserade krav: […](0 kommentar)

Hälso- och sjukvårdslagen görs om

Lagen ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen som började gälla 1983 och som enligt regeringen är ålderdomlig, svåröverskådlig och till viss del otydlig. I direktivet står att den nya lagen ska vara en ramlag, det vill säga en generell reglering av organisation och ansvar i hälso- och sjukvården. Regeringen påpekar dock att nuvarande ansvarsförhållanden […](0 kommentar)

Steriliseringskrav inför könsbyte avskaffas nästa år

Konkret handlar det om att personer ska kunna bevara sin möjlighet att bli biologisk förälder även efter könsbyte, något som den nuvarande lagen utesluter. Ärendet har diskuterats under lång tid, med påtryckningar främst från personer med transsexualism samt RFSL med flera. Men även Socialstyrelsen har tryckt på. I juni 2010 lade myndigheten fram en rapport […](0 kommentar)

Anders Hamsten ny rektor vid Karolinska institutet

Anders Hamsten är professor i kardiovaskulära sjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare vid Hjärtkliniken på Karolinska sjukhuset. Han tillträder som rektor den 1 januari 2013. Ander Hamsten var den kandidat som fick flest röster i hörandeförsamlingen där personal, lärare och studenter ingår. Han var även den som KI:s konsistorium rekommenderade.(0 kommentar)

Capio tar över Carema sjukvård

Vid årsskiftet går Caremas sjukvårdsverksamhet över till Capio, om Konkurrensverket godkänner köpet. Det framgår av ett gemensamt pressmeddelande från Caremagruppens ägare Ambea och Capio. Men det kan också komma att krävas okej från landstingen. Landstinget Kronoberg skriver på sin webbplats att ett ägarbyte inom Vårdval Kronoberg också kräver landstingets godkännande. I Kronoberg äger Carema vårdcentralen […](0 kommentar)